УВОД

Настоящето изложение е представителна извадка от опит за изследване и описване историята на библиотечното дело в град Разград, без претенции за пълнота и изчерпателност. Развитието на библиотечното дело в Разградския регион определя моите трайни професионални интереси.

До днес цялостна история на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”- Разград няма написана. Това е първи опит да се обобщи всичко известно или не на обществеността за развитието на специфичната библиотечно-информационна  дейност на Разградската библиотека.

В град Разград още от далечната 1870 година функционира читалищна, днес Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”. Библиотека,  която през  годините играе съществена роля в културния живот на Разград, дава своя принос в духовното  израстване и развитие на Разградския край и местната общност,  предоставя знания и равен достъп до информация  за всички.

Събраният емпиричен материал и направеният анализ на предпоставките за създаване, поетапно развитие и съвременно състояние на библиотечното дело в Разград могат да послужат като основа за бъдещи изследвания на библиотечното дело в град Разград, да продължи занапред събирателската дейност на нови арте- факти, да се изследват и анализират нови страни на библиотечно-информационните процеси във връзка с общокултурното развитие на местната общност и Регионалната библиотека.