СТРУКТУРА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

КНИГОЗАЕМАНЕ

Заемна за възрастни Книжното богатство на библиотеката е организирано в основни и локални книгохранилища. Библиотечната колекция на отдела е около 170 000 тома. На потребителите се предоставят в залата за свободен достъп библиотечни документи от всички отрасли на знанието и художествена литература на български и на чужди езици. Обслужват се читатели над 14-годишна възраст. Ползването на библиотечните услуги се извършва съобразно Вътрешни правила за обслужване на читатели. Създадените традиционни и електронни каталози и картотеки, извършваната консултантска и библиографска дейност улесняват потребителския избор.

Каталожен холОт 2001 г. регистрацията на читателите се извършва по електронен начин. Води се електронна картотека на потребителите на библиотечни услуги. На гишето за регистрация и на информационното табло всеки посетител може да се запознае с Вътрешните правила за обслужване на читатели на библиотеката, с предлаганите основни и специализирани библиотечни услуги и определените с решение на Общински съвет Разград цени. Периодично се организират тематични книжни и фотодокументални  изложби, литературни вечери, срещи с местни, национални и чуждестранни творци, представяне на нови книги и издателства, научни форуми и др. Провеждат се уроци-екскурзии в библиотеката с ученици за разпространение на библиотечно-библиографски знания.

ЧИТАЛНИ

Библиотечният фонд е  организиран от колекциите на три читални, които разполагат с  над 15 000 регистрационни библиотечни единици. 

читалня1На потребителите се предлага свободен достъп до богата сбирка от справочни, научни и библиографски издания, книги и периодични издания на български и чужди езици, електронни носители на информация. Създаден е справочен апарат от каталози и картотеки в традиционен и електронен вариант. По заявка на читателите се извършва междубиблиотечно книгозаемане, устни и писмени библиографски справки. От 1999 г., обособеният фонд на чуждоезиковата читалня постоянно се обогатява с книжни и нетрадиционни носители на информация. Там е позициониран и ОИЦ. В читалните зали са обособени 22 компютъризирани потребителски места с безплатен интернет достъп, осигуряващ  ползване на електронните каталози и картотеки в локалната мрежа на библиотеката, ползване на правно-информационна система AПИС- закони. В структурата на Разградската библиотека няма обособен Справочно – библиографски отдел. Тази функция се изпълнява от библиотечните специалисти в читалните.

Библиотеката разполага с много добра база за търсене на информация. Трудностите и особеностите в информационното обслужване в библиотеката са свързани с липсата на достатъчно източници. Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ не е депозитна и комплектуването на книжни издания в последните години на икономически промени е неритмично и стихийно. Трудно е да се набавят нови заглавия във всички отрасли на знанието, поради ограничено финансиране. Според търсенето основно се абонират педагогически издания, периодика в областта на икономиката, литературоведски заглавия, централни ежедневници и периодичен печат. Добро е сътрудничеството на библиотеката  с отделите Междубиблиотечно книгозаемане от Регионалните библиотеки във Варна, Русе, Шумен, НБКМ, НБИВ, общуване основано на коректност, висок професионализъм и експедитивност в отговор на изискванията на потребителите.

ДЕТСКИ ОТДЕЛ

Детски отдел Специализираната колекция на Детския отдел, за обслужване на читатели до 14 годишна възраст, се обособява преди 50 години. През 1962 г. е обособен самостоятелно Детски отдел. И неговото местонахождението е сменяно няколко пъти – първо в читалищната сграда, след това в бившия Пионерски дом, а от 30 март 1981 г. е открита самостоятелната база в подблоково пространство на ул. „Грънчарска”. На 28 януари 2010 г., за Деня на Разград, е открит с детски празник обновения ни отдел за деца до 14-годишна възраст. Колекцията наброява около 25 000 регистрационни библиотечни единици. Функционалната база, библиотечно-информационният и кадрови ресурс предоставят добри възможности за работа с читатели до 14-годишна възраст. Чрез система от каталози и картотеки са създадени условия за получаване на необходимата информация, съобразно учебните програми и читателските интереси на учащите се. Детският отдел осъществява своята дейност в сътрудничество и организиране на съвместни изяви с детски и учебни заведения, с неправителствени организации и творчески съюзи. Анкетните проучвания на читателските интереси в Детския отдел дават възможност да се надникне в детския свят и чрез отношението на учениците към  книгата да се информираме за това какво ги вълнува, как се развива тяхната познавателна дейност, умеят ли да отделят значимото от маловажното в живота, познават ли добре богатството на българския език и как си служат с него. Зададените в анкетите  въпроси дават отговор на предварителните ни очаквания за това какви книги обичат да четат, с кого се съветват, когато избират книгите, споделят ли  впечатленията си, използват ли нови думи в писмената и говорима реч, как обичат да четат, кои са любимите и интересни за тях  книги.

Детският отдел активно участва в регионалните и национални библиотечни инициативи, в т.ч.: по време на Седмицата на детската книга и изкуствата за деца и юноши, Програма „Четяща България”,  Маратона на четенето, прояви посветени на Световния ден на книгата и авторското право-23 април, Национална библиотечна седмица и др. По предварително изготвен календарен план-график, се организират ежегодни изяви, свързани с отбелязването на значими събития и бележити годишнини на известни личности, национални и световни детски творци, такива са: изложби с детски творби на любими приказни герои, драматизации по известни произведения с детска тематика, карнавали, паради и дефилета с интересни приказни костюми и маски на принцове и принцеси, вълшебници и феи, магьосници и великани, чудовища и животни и т.н., детски утра и празници, тематични вечери, рецитали и разговори върху творчеството на бележити творци, срещи с известни автори на детски творби от региона и страната, срещи на деца-творци от Разградска област, бъдещи поети, писатели, художници, приложници, викторини, видеолектории с детска, научно-популярна и образователна тематика, инициативите:”Имало едно време…”, „Читалня под небето”, детски работилници и ателиета за художествено и приложно творчество, „Ваканция в библиотеката”, „Децата на Разград четат и творят”, ”Деца рисуват своя град”, „Забавно лятно четене”, Интернет портал – представяне и демонстрации на търсене в глобалната мрежа, презентации на различна тематика и много други.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТДЕЛ „КРАЕЗНАНИЕ”

Краезнание Краеведската дейност на Окръжната библиотека в Разград започва още през 1965 година, извършена е ретроспективна събирателска дейност, прегледан е целия периодичен печат от 1844 г., описани са всички важни и интересни материали, отнасящи се до Разградския край. През 1966 г. е обособен като самостоятелно структурно звено специализиран отдел „Краезнание”. Освен колекцията от краеведските издания и богатия архив на местния печат са обособени сбирки „Книги с автограф” и  „Редки и ценни издания”, между които книга от 1837 г.   В отдела се издирват, комплектуват, съхраняват и разпространяват библиотечни документи за историята и развитието на Разградския край. Разполага с масив от над 80 хиляди материали и богата колекция от над 3 000 документи, свързани с град Разград и региона. Поради своята значимост, библиотечните документи се ползват за развитие на библиографската и краеведската дейност само на място в отдела. Провеждат се Дни на краезнанието, по време на които се организират срещи с писатели, музикално-поетични вечери, обсъждания на книги, беседи в училищата за краезнанието, краеведски изложби, радиопредавания и др. Първите издания на библиотеката са библиографии и био-библиографии. От 1999 г. е поставено началото на електронна краеведска картотека.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТДЕЛ  „ИЗКУСТВО”

Привлекателен със своята специфична комплексна дейност, с модерната и функционална база и богатство от книжни, аудиовизуални и електронни носители на информация, специализираният отдел “Изкуство”, има своето място и играе важна роля за естетическата възпитание и култура на местната общност. През 1979 г. е обособена колекцията на специализирания отдел „Изкуство”, който също сменя местонахождението си през годините – в Клуба на дейците на културата, в творческата база на Дружеството на писателите, а от 26 януари 1996 г. отделът се премества окончателно в новата самостоятелна сграда на Разградската библиотека, където привлича художествено-творческата интелигенция от града и областта. Отделът притежава ценен фонд от графични и картографски издания, албуми с репродукции на изобразителното изкуство,  нотни издания, грамофонни плочи, видео и аудио-касети и др., които привличат почитателите на различните видове изкуства. Във  видеозалата се организират кинолектории, с притежаваните от библиотеката филми от „Златната колекция” на българското кино и съвременни  кинотворби. Организира самостоятелна и съвместна дейност с учебни заведения, творчески групи и съюзи, неправителствени организации, културни институти, местни медии и творци в различни области на изкуството. В арт-пространството са обособени кътове за читатели и за индивидуално слушане на музика, организират се ежемесечно изложби на местни и гостуващи художници. Регионалната библиотека притежава  богата колекция от художествени платна и малки пластики, дарени от гостували в отдел „Изкуство” творци, с които е издаден Каталог „Дарения от художници”.  Провеждат се музикално-поетични вечери, рецитали, камерни спектакли и др., които  са реална възможност за общуване на почитателите от различните възрастови и социални групи с литературата и различните  видове изкуства.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОТДЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА

ОТДЕЛ „МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

През 1959 г. е създаден Методически отдел в Окръжната библиотека, който постепенно се превръща в дееспособен орган за ръководство и методическо подпомагане на читалищните, профсъюзните и училищните библиотеки на територията на окръга. Този отдел извършва координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от региона. Оказва методическа помощ на функциониращите на територията на Област Разград обществени и училищни библиотеки. Осъществява връзки с обществеността за взаимодействие и координация при организиране и провеждане на съвместни изяви и инициативи, за популяризиране на библиотечно-информационната дейност.
До 1961 година при наличието на един специалист-методист вниманието е насочено предимно към читалищните библиотеки в средищните села. При посещения на място се оказва помощ по комплектуването, прочистването и организирането на книжните фондове, по воденето на редовна документация и отчетност. От 1962 г. в Окръжната библиотека работят двама методисти, което се отразява благоприятно върху развитието на библиотечното дело в окръга. С тяхна помощ се изработват каталози, подготвят се читателски конференции и обсъждания по различни теми. За една-две години във всички библиотеки с щатни библиотекари, методистите успяват да организират фондовете, да въведат свободния достъп, библиотечна документация и отчетност. Библиотечното дело в Разградски окръг добива лице, отговарящо на съвременните изисквания за книгообслужване и през 1964 г. на Националния преглед на методичната работа, Методичният отдел в Разград получава първото си признание и награда. Първостепенна грижа на отдела е квалификацията на библиотекарите в окръга. Ежегодно 5-6 души завършват 45-дневен курс, провеждат се по 3-4 практикума за усвояване на минимум библиотечни знания с новоназначените библиотекари и от 2 до 3 семинара по различни въпроси на справочната и културно-масовата работа в библиотеките. Съставят и отпечатват препоръчителни списъци и листовки в помощ на читателите от региона, методични материали и бюлетини, писма и указания за дейността на библиотеките.  Ежегодно се увеличава броят на читателите, особено деца и младежи, а по книгораздаване, библиотеките в Разградски окръг се нареждат на почетно място между другите окръзи в страната.
Етап от развитието на Окръжната разградска библиотека, като самостоятелна, е периодът след излизане на  ПМС № 2 от 20.01.1970 г. за създаване на Единна библиотечна мрежа в България. Методическата дейност на библиотеката допринася за организирането и обработването на фондовете на читалищните библиотеки, за методическото ръководство на библиотечното дело в окръга. На пленум на Окръжния съвет за култура-Разград  през 1971 г. са оценени резултатите от дейността на библиотеките в региона и са взети решения за усъвършенстване на библиотечното обслужване в Разградски окръг. Полагат се грижи за повишаване на общественото ръководство на библиотечното дело в окръга. Освен Окръжният библиотечен съвет по-активна дейност развиват и комисиите по библиотечно дело, сформирани като помощни органи към управленските съвети на читалищата. През 1975 г. с Решение на Комитета за култура, Окръжните библиотеки са разпределени в четири зонални обединения -  София, Пловдив, Варна и Русе. По своята същност тези обединения са доброволно коопериране на окръжни библиотеки, професионално обединение, което се опира на определена централна библиотека. Задачите на зоналните обединения са свързани с изграждане на максимално богати хранилища на територията на всяко обединение, с осигуряване на междубиблиотечно книгозаемане и обслужване на основата на централните библиотеки, с координиране на комплектуването на чуждестранни периодични и непериодични издания, с издаването на сводни каталози за постъпленията в научните библиотеки на територията на всяка зона, с организирането на начинания за повишаване на квалификацията на библиотекарите от някои библиотечни мрежи на обединенията. напр. Североизточно библиотечно зонално обединение с център град Русе издава методичен сборник «Библиотекарите разказват за своя опит». В сборника са включени и материали за Разградската библиотека – «Социологически изследвания във връзка с четенето», «Отдел «Изкуство» за естетическото възпитание – УНБ град Разград.», материал по почина «Читател от всеки дом», който разкрива за  направено наблюдение за обхватността на потенциалните читатели от различните групи като работниците в селското стопанство са обхванати 12%, а работниците в промишлеността 17 %, без окръжния град, специалистите са 80%, учащите се – 85%, въз основа на обобщените резултати от годишните отчети, е разработен доклад «Формиране на активен читателски интерес у трудещите се и подрастващото поколение». Направено е проучване  и са наблюдаване 22 библиотеки за заемането на библиотечни документи от читатели – младежи, като целта е активизиране на движението „Всеки младеж – активен читател на библиотеката”. Още през 1976 г.Отдел „Методичен”  на Окръжната библиотека изработва Програма за усъвършенстване на библиотечното обслужване в Разградски окръг  през периода  1977 – 1982 г. След Пленума на ОСК през 1977 г. ОД ”Библиотеки” се постигат добри резултати при изграждането и усъвършенстването на Териториалната библиотечна система. Ръководейки се от новите изисквания се преминава към изграждането на 4 централизирани библиотечни системи, които влизат в Единната библиотечна система. С разработената и прилагана методика за централизирано комплектуване и единна обработка на материалите голяма част от пропуските са преодолени. Предварителната работа, изработване на социално-икономически характеристики на всяко селище, разпределяне на библиотеките в пет основни групи според тяхната големина, създадените съвети по комплектуването, библиографската подготовка и други фактори показват, че комплектуването в читалищните библиотеки е поставено на правилни научни основи. Средствата се изразходват ритмично и целенасочено. Библиотеките комплектуват не само книги, но и други материали – ноти, плочи, албуми с репродукции, диафилми, диапозитиви, игри. Това се отразява на активното им участие в изпълнение то на отделните етапи на дългосрочната програма на Комитета за култура за хармонично развитие на личността, както  на окръжната и на общинските програми за естетическо възпитание на трудещите се. На базата на Правилник за структурата, дейността и задачите на Окръжните дирекции „Библиотеки” на Комитета за култура  (Обн. ДВ. бр.48 от 19 юни 1979г.), Окръжната дирекция в Разград  като специализирано звено за организационно и методическо ръководство на библиотеките, отговарящо за състоянието и дейността им, за осъществяване на организационна и методическа дейност, установява системата на библиотечното обслужване в окръга, която се одобрява от Окръжния съвет за култура; прогнозира развитието на библиотечното обслужване в окръга, изработва планове за осъществяването му и контролира изпълнението им; организира и регулира централизираното снабдяване на библиотеките с литература, помощни материали и съоръжения; изработва методически указания, библиографски указатели и други методически материали в помощ на общообразователните библиотеки; организира и провежда текущата квалификация на библиотекарите от окръжната и общообразователните библиотеки; подпомага и контролира библиотеките при изпълнение на задачите им и статистическата отчетност. През 1984 г. Дирекцията изготвя   Програма за подобряване на библиотечното обслужване в селищните системи от ІV-и и V-и функционален тип за периода 1984-1990 г. За изграждането на активен читателски интерес у трудещите се и подрастващото поколение се използват разнообразни форми на индивидуална и масова работа с книгата, активизира се дейността по движенията „От всеки дом -читател” и „Всеки младеж – активен читател на библиотеката”. Подобрява се работата с децата и юношите, свързана с Международната асамблея „Знаме на мира”,  изграждат се клубове „Млад приятел на книгата”, отделя се особено внимание на работата с талантливи деца за развитие на творческите им способности в областта на литературата и изкуствата. Изготвени са Насоки за издигане ролята библиотеките за по-ефективно библиотечно-информационно обслужване. През м. август 1983 г. във връзка с развитие на окръжната система за комплексно обществено обслужване – подсистема „Култура”: библиотечна дейност- период 1983-1990 г., През 1985 г. са разработени  Мерки  за подобряване на библиотечното обслужване в селищата до 500 жители.
От 1987 г., с административно-териториалните промени - създаване на нови административни общини и области, библиотеката става общинска с наименование Универсална научна библиотека. Запазва методическите си функции и осъществява централизирано комплектуване на библиотечните фондове в читалищните библиотеки от Община Разград, което  е преустановено от 01.01.2002 година. На основата на отдел „Методичен” в библиотеката се изгражда  специализираната Дирекция „Библиотеки” към Окръжен съвет за култура, в структурата на ОНС-Разград като звено за организационно-методическо ръководство и подпомагане на всички видове библиотеки в региона. Работата на специалистите в отдел „Методичен и връзки с обществеността” на РБ „Проф. Боян Пенев”- град Разград, в съвременния  етап е насочена към развитието и подобряването на библиотечно-информационните процеси в региона. С цел постигане на максимални резултати в качествен и количествен аспект по основните библиотечни показатели, се отделя значително внимание на контрола, отчитане и анализиране на тяхното изпълнение. Кадровото обезпечаване с библиотечни специалисти с висока степен на общокултурна и професионална подготовка е гарант за качеството на работата. Положителна роля в тази насока оказват провежданите практикуми с новоназначени библиотекари и регионални семинарни занятия. В помощ на практическата дейност в библиотеките се изготвят методически писма-указания и материали. Ежегодно се актуализират данните и нагледните материали в помощ на цялостната библиотечна дейност – карта на региона и общинските райони, картотеки на библиотеките, на библиотекарите, на ръководителите на културни и образователни институции, на НПО, на местните медии. Изпитана форма на методическо подпомагане са провежданите срещи-разговори, лични беседи, консултации по места, стажуване на новоназначени кадри в Регионалната библиотека и в библиотеките в центровете на общините. Поддържат се контакти с дирекциите „Култура” към общинските администрации, РИО-Разград, РЕКИЦ „Читалища”, учебни и детски заведения. Особено показателни за съвместната дейност с колеги и други институции са провежданите срещи, обучителни семинари и съвещания с членовете на Регионалното дружество на ББИА и Секцията на училищните библиотекари–Разград и Общинското дружество в Исперих, които обхващат общо 110 членове. На библиотечните специалисти, индивидуални членове на Българската библиотечно-информационна асоциация, се оказва конкретна помощ за участие в програми и проекти, инициирани от ББИА, МК и др.

ОТДЕЛ „КОМПЛЕКТУВАНЕ, ОБРАБОТКА,  КАТАЛОЗИ”

Комплектуването е основна дейност, съобразена с информационните потребности на региона, читателските интереси и характера на разградската библиотека. Фондът е универсален - книжни документи, графични, картографски, нотни, периодични и комплектни издания, нетрадиционни носители на информация, на български и чужди езици.    В отдела се извършва регистрация, обработка и каталогизация на постъпващите библиотечни документи. Библиотеката поддържа като справочен апарат каталози и картотеки в традиционен и електронен вид, в т.ч.: служебен  Азбучен - на кирилица и латиница, читателски каталози на фондовете на отделните структурни звена - Азбучен и Систематичен каталог на фонда на отдел  “Книгозаемане” в две поредици ( до 1986  и след 1986 година),  Систематичен каталог и азбучна заглавна картотека на фонд “Детски отдел“, Систематичен каталог на подръчен и справочен фонд на читалните, Азбучен каталог на периодични издания,  картотеки в читалните-обща систематична, актуална, литературоведска, картотека на рецензии и  “бележити дати”, Азбучен и систематичен каталог на фондовете на книги, на графични, нотни издания и нетрадиционни носители на информация (аудио- и видеокасети , CD, DVD) в отдел “Изкуство”, Азбучен и Систематичен каталог на краеведския фонд, азбучна картотека на сбирката  “Книги с автограф” и систематично-азбучна и топографска картотеки на аналитично разкритите документи в отдел “Краезнание”. От м. май 1999 г. е създаден електронен каталог на текущо постъпващите  библиотечни документи и електронни картотеки, който постоянно се обновява с нова информация за потребителите. От 2000 г. е  създаден  електронен каталог на периодичните издания.

ОТДЕЛ “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

Стартова година за автоматизиране на библиотечната дейност в Разградската библиотека с предоставените 2 броя компютри  по Проект от Фондация “Отворено общество”- София и специализиран софтуер от СофтЛиб-ООД-София е 1999. Започва създаване на собствени бази данни. Специализиран  софтуерен продукт е WINISIS. От 2001 г. се реализира втори проект , финансиран от „Отворено общество”, за автоматизиране на библиотечната дейност. Автоматизирани са процесите комплектуване, каталогизация, регистрация на читатели, обслужване на читатели. Създадена е локална мрежа в централната сграда на Регионалната библиотека, с интернет достъп и електронен каталог.  С участие на библиотеката в проект ABLE през 2005 г. са получени компютри и друга техника като дарение. От 2009 г., с включване на библиотеката като целева по първи етап на Програма „Глобални библиотеки-България”, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, културният институт разполага общо с 45 броя компютърни системи и периферни устройства. В Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” са създадени необходимите ресурси за използване на новите информационни технологии в съвременното библиотечно обслужване. Така още по-пълно се реализира предназначението й като обществен информационен център, предоставящ на своите потребители разнообразни библиотечно-информационнни услуги.