РЕГИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА ДНЕС - СЪВРЕМЕНЕН ОИЦ

Независимо, че през годините представата на обществото за библиотеките се променя, отношението към тях винаги  остава положително. В своето историческо развитие институцията библиотека  претърпява сериозна еволюция. Старите тенденции свързват библиотеката с архив на знанието и едва на втори план се явява обществената функция. Новите тенденции поставят библиотеката като център за обществена информация. Създаването на нови форми на информационно обслужване са в основата на новата стратегия за развитие на модерна библиотека като съчетание на информационен център и място за осъществяване на контакти. Библиотеката се превръща в динамична организация, осъществяваща все по-разнообразни функции. Целта на разградската Регионална библиотека, като основна обществена библиотека на територията на Област Разград е чрез съчетаване на традиции и съвременни технологии да се утвърждава като успешно развиваща се и модерна библиотека, отговаряща на потребностите на новото време и чертаеща насоки за бъдещето. През последните години информационните технологии допринасят за промяна на дейността и спомагат за превръщането на Регионалната библиотека  в институция, играеща важна роля в изграждане на „общество на знанието”. Като библиотечно-информационен център със значимост за местната общност и развитие на Националната библиотечна мрежа, разкрива пред своите ползватели преимуществата на автоматизираната библиотека, както за попълване и професионална обработка на документалните потоци, така и за овладяване на съвременните тенденции за рационално и ефективно обслужване. Днес разградската Регионална библиотека в ежедневната си дейност полага сериозни усилия за създаване на възможности за удовлетворяване на информационните потребности на местната общност. Функциите й на демократична институция определят библиотеката като публичен културен институт, който е призван да работи за осигуряване равен достъп до информация на всички хора, без ограничения. Сега все повече е необходима квалифицираната помощ на библиотеката като информационен посредник за търсене, подбор, оценка и интерпретация на информационните ресурси. В началото на ХХІ век библиотеките са на път да преживеят най-радикалната промяна от създаването си до днес, превръщането им в съвременен книжовен и информационен център, представящ знания, информация и услуги на своите потребители. Автоматизираните бази данни на Регионалната библиотека предоставят широки възможности за многоаспектно търсене, Така традиционният възглед за библиотеката като „врата към света”, се допълва от социалните й функции на „особено” пространство за общуване и социални контакти. Регионалната библиотека координира дейността си с други библиотеки, участва в системата за междубиблиотечно заемане, създава библиографски и информационни бази данни, служи като обучителна база за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от обществените библиотеки от региона, поддържа автоматизирана библиотечно-информационна система и формира справочно-библиографски апарат. ОИЦ  е парадигмата на промяната, на модела на функциониране на съвременната библиотека, печели признание за библиотеката в обществото. По Проект „Достъп до електронна информация на хора с увреждания” Регионалната библиотека в Разград прилага диференциран подход и нетрадиционни форми на обслужване на хората със специфични нужди - адаптирана архитектурна среда - изградена входна рампа за хора с двигателни увреждания през 2004 г., финансирана от Община Разград, специализирано компютърно работно място за незрящи, предоставяне на списание с Брайлово писмо. Съвременната библиотека е отговорен, модерен и действен обществен информационен, културен и образователен комплекс.

Библиотека „Проф.Боян Пенев” е сред 18-те български библиотеки, включени да работят по Проекта ABLE (Американо-български обмен на библиотечен опит), финансиран от Департамента на САЩ, в партньорство от българска страна на Съюзът на библиотечните и информационните работници, в следствие на което е изграден Обществен информационен център с 4 потребителски компютъра - работни места в чуждоезиковата читалня с безплатен Интернет достъп за потребителите от 2006 година.  Получено е голямо дарение от Американското посолство – 1 компютър и 101 тома книги на английски език и в Разград е открит първия в страната «американ шелф», с личното участие на посланика по това време – Джон Байърли.Чрез участието в тази програма е  установено партньорство с публичната библиотека в град Нютън, щата Айова, САЩ, от където са получени дарени книги и музикални записи на CD. За началото на съвместната дейност са изложени в материали, по време на откритата в библиотеката изложба на тема „ 100 години дипломатически отношения между САЩ и България”.

Проведен е регионален семинар за обучение на библиотекари от региона по няколко модула.  Библиотеката се сдоби и с двете издания на наръчника „Библиотеката – обществен информационен център. Ръководство за планиране и изграждане”, 2004 г. и 2006 г. Осъществява контакти с държавни и  обществени организации за набиране на необходимата информация за потребителите. Търсят се допълнителни ресурси чрез участие с проекти и дарители за обогатяване на библиотечните фондове с най-новите издания и  електронни  носители на информация. Това е най-посещаваният регионален културен, образователен и информационен институт в града, общодостъпен културно-информационен център, предоставящ библиотечно-информационни услуги, организира и провежда културно-образователни публични прояви. Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” се утвърди като диалогичен институт, освен с ежедневните срещи и работа по удовлетворяване на библиотечно-информационните потребности на своите ползватели, и с непрекъснати съвместни публични изяви с други институции - Регионален исторически музей, Държавен архив, Драматичен театър „Антон Страшимиров”, Разградска филхармония, с местни професионално-творчески дружества на писателите, на художниците, с учебни заведения, книгоиздатели, НПО. Организират се периодично литературни вечери, представяне на местни и гостуващи творци и на новоиздадени книги, тематични фотодокументални и художествени изложби, експозиции по различни поводи, годишнини, местни празници, музикално-поетични спектакли, краеведски изследвания, участия в национални и международни конкурси на различна тематика и много други, богата и многообразна публична дейност на Разградската библиотека, в която активно се включва местната общност.

ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗГРАДСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ПРАЗНИЦИ

Свидетелство за многостранната публична дейност са организираните още от миналия век - Община Разград, СБП и Разградската библиотека поставят началото на една от най-значимите прояви в града и региона Литературни празници и Национален литературен конкурс „Поетични хоризонти на българката”, провеждан по статут през 5 години. Празниците се откриват в къщата-музей "Станка и Никола Икономови", сред архитектурния ансамбъл на възрожденския квартал "Вароша" и по традиция тук се пали символично „огънят на поезията”.

Станка Николица Спасп-Еленина Литературният конкурс е посветен на възрожденката, Станка Николица Спасо-Еленина, родена през 1835 г. в с. Арнауткьой ( дн. село Пороище), Разградско, първата българка жена-преводач и поетеса, съпруга на възрожденеца Никола Икономов. В конкурсите през годините участват десетки литературни творци от региона и страната, свидетелство за което са издадените литературни сборници „Поетични хоризонти на българката” и публикации в местни и централни вестници.

9 май 1975 г. - първият „огън на поезията” запален в Разград от Елисавета Багряна. Открита е паметна плоча на възрожденското семейство Станка и Никола Икономови пред техния дом. Анализ на творчеството на Станка Николица прави Дочо Леков, Гостуват изявени литературни творци. Първата носителка на наградата за поезия е  Станка Пенчева. Проведена е читателска конференция „Образът на жената в съвременната литература”.

17-18 април 1980 г. - огънят пали Станка Пенчева, председател на журито. За първи път е връчена голямата награда статуетка „ Момина чешма” на Лиляна Стефанова. Първа награда получава Петя Йорданова. Официално е открита къщата-музей „Станка и Никола Икономови”.

17 октомври 1985 г. - огънят е запален от Надя Кехлибарева. Голямата награда получава Петя Йорданова.

 2-4 ноември 1989 г. - огънят пали Петя Йорданова. Председател на журито е Благой Димитров. Голямата награда получава Петя Цолова, която издава белетристично-биографичната книга „Падна есенес звезда”, посветена на Станка Николица. Първа награда се присъжда на Асен Севарски, втора и трета награда са за разградски творци.

1 ноември 1993 г. - председател на журито е Иван Цанев. Първа награда от  конкурса е на разградския поет Пламен Дойнов.

30 октомври 1998 г. - председател на журито е Петър Караангов. Първа награда получава Иван Есенски от Пазарджик.

12 септември 2003 г. - огънят на поезията е запален от Теменуга Иванова – правнучка на Станка Николица. Председател на журито е Иван Гранитски. Специалната награда получава  Марияна Александрова от Дупница. Първа награда е на Анна Александрова от София.

07 ноември 2008 г. Председател на журито е Николай Петев. Специалната награда  е присъдена на Ирена Панкева от София. Първа награда – Валентина Ласкаева от Разград.

14 ноември 2013 г. Председател на журито е Станка Пенчева.Специалната награда се присъжда на Нели Димитрова Пигулева-Митева от Русе.  Първа награда – Николай Милчев от София.

УЧАСТИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА В ПРОГРАМИ И ПАРТНЬОРСТВА

Новите тенденции и методи на комуникация са насочени към създаване на информационни компетентности и осигуряване на равен достъп до информация за всички. В тази насока библиотеките се включват в проекти и инициативи на световни и европейски  организации за подкрепа и сътрудничество. Активността на Регионалната библиотеката през последните години, за модернизиране на дейността чрез участие с проекти в програми и създаване на партньорства, я прави съвременен, модерен духовен център за местната общност и гостите на Разград.
С подкрепата на Община Разград в споделено финансиране, са създадени необходимите ресурси за използване на новите информационни технологии в съвременното библиотечно обслужване. От 2000 година Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев” разработва и поетапно реализира два проекта за обогатяване на библиотечния фонд със заглавия на руски език по мегапроект „Пушкинская библиотека”. Разградската библиотека участва като един от партньорите на Професионална гимназия по икономика град Разград по Проект „Абагар 2004”, защитен по Швейцарската програма чрез  „Обществен форум” в Разград.

2004 г. – 2008 г. Библиотеката в Разград приема новите предизвикателства за обмяна на опит и създаване на партньорства, чрез участието й в Проекта ABLE (Американо-български обмен на библиотечен опит), финансиран от департамента на САЩ, и иницииран от българска страна от СБИР. Целите на проекта са да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани, да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информацията за нашите две страни. Създаденото партньорство с публичната библиотека в град Нютън, щат Айова продължава до днес. Американската библиотека-партньор дари на своите разградски колеги 20 броя оригинални компактдискове. С еднократната финансова помощ от 500 лева, разградската библиотечна колегия се сдоби  с нов дигитален апарат и принтер, с помощта на които запечатва  интересни моменти от дейността, за да информира американските си партньори. В  квалификационната програма участва библиотечен специалист - първият чужденец  „Почетен гражданин на град Нютън”. В Разград през месец октомври 2004г. е учредено национално Сдружение „Американски опит за библиотеките”,  като секция към СБИР за участващи в програми за образователен обмен в САЩ.

През 2005г. по случай 135-годишнината от началото на библиотечното дело в Разград в Народна библиотека „Св.св. Кирил и Методий” е  представена фото-документална и книжна изложба. От 2006г. Регионалната библиотеката „Проф. Боян Пенев” – град Разград, с още 5 обществени библиотеки от страната е включена в международен Проект „COBISS” на Народна библиотека-София  и Словения, за споделено каталогизиране  на библиотечните фондове, обновяване и цялостна промяна на специализирания  библиотечен софтуер  и създаване на национален  своден каталог. Библиотеката през 2006 г. взема участие в проект „Книги на моето детство”, съвместно с местни управленски структури, учебни заведения, НПО, културни институти , граждани. Същата година Разградската библиотека е включена в проект на СБИР и Британски съвет България  „Равен достъп до информация за хората с увреждания”. През м. юни 2007г. по Проект на Фондацията на незрящите хора с увреждания, Разградската библиотека получи персонално компютърно  работно място за незрящи потребители със специализиран софтуер „говореща книга”. През 2007г. Библиотеката участва в организирането и провеждането на регионален семинар в Разград по Проект „Библиотеката въвежда Европа в моя живот”, подкрепен от Европейската комисия в България  с доклади, изложба на издания за ЕС и др.

Обучение на библиотекари През 2008 г. Библиотеката участва в подготвителния етап на Програма „Българските библиотеки - място за информация и комуникация за всеки” със срок на действие за периода 2009 г. - 2013 г. Целта на Програма „Глобални библиотеки – България” е да се осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да се повиши качеството им на живот и да се ускори развитието на гражданското общество. Регионалната библиотека получи 25 компютърни конфигурации и друга техника, като обособи Обучителен център по Програмата  за Разградска област с 10 работни станции.

От 2002 г. Разградската библиотека участва, със свои  проекти за обновяване и обогатяване на библиотечните фондове с нови библиотечни документи в Националната програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, финансирана от Министерство на културата. Тази Програма е необходима и полезна за цялостната библиотечно-информационна дейност на библиотеките.  Така се затваря веригата „книгоиздаване – книготърговия - библиотечно дело - потребители”. Взаимодействието с голяма част от издателите е значително подобрено.  Конкурсът стимулира библиотечната колегия за по-задълбочено проучване на потребителското търсене и читателските интереси; към попълване на библиотечните фондове и към разумни икономии на разходите за осигуряване и на собствени бюджетни средства  за закупуване на книги през годината. Чрез информиране на местната общност за резултатите от участието на библиотеката в програмата по  Общинско радио Разград и в местните вестници, се дава възможност повече хора да научат за новите постъпления и библиотечно-информационната дейност на културната институция.

От 2002г. библиотеката участва с доклади по проблеми на библиотечно-информационната дейност в провежданите научни конференции, организирани от Библиотечната асоциация и в организираните от Министерството на културата „кръгли маси” „Библиотеката-мит и реалност” през 2008г. От 2006г. в провежданата ежегодно Национална кампания”  „Четяща България”, организирана от Асоциация „Българска книга”, Библиотечната асоциация, Министерство на културата и др. Регионална библиотека „Проф. Б.Пенев” организира публични прояви в рамките на Националната библиотечна седмица м. май, в Маратона на четенето, по случай 23 април-Световен ден на книгата и авторското право.

През м. октомври 2010 г., във връзка с честване на 140-годишнината на библиотечното дело в Разград е издаден краеведския сборник ”Български песенен и инструментален фолклор от Разградско”. Авторът Александър Христов е главен художествен ръководител и диригент на Капански ансамбъл – Разград (1971-1998)

От месец февруари 2011 г. в Регионална библиотека – Разград за първи път в страната започна обучение на читалищни библиотекари със средно образование за придобиване на образователно-квалификационна степен „Библиотекар”– ІІІ квалификационна степен, по инициатива на  ББИА, със съдействието на Асоциация „Съвременни читалища”.  В обучителната програма са включени 20 читалищни библиотекари със средно образование от областта. Обучителите са специалисти от разградската Регионална библиотека

През 2013 г. библиотеката участва в конкурс за обогатяване на БФ с англоезична литература и в инициативата „Културата онлайн-уеб технологиите в подкрепа на българските традиции” и получи награда безплатен супер хост. По проект  „Разградската библиотека – портал за е-услуги” е разработен нов динамичен уебсайт и се дигитализират документи от РиЦ.

През 2014 г., съвместно с Европейски информационен център - град Велико Търново, библиотеката осъществи проект „Младежки Европейски антени „Европа 2020”. Сформира се Младежки екип „Лидер” от 25 учащи от различни разградски учебни заведения и се организира застъпническа кампания - флашмоб „Моят живот е в твоите ръце”. Младежите привлякоха над 120 доброволци за кампанията.

През настоящата година се реализира проект „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца”.

В резултат на сътрудничеството с други институции, библиотеката предлага разнообразна информация на отделните групи потребители в сферата на информационните технологии. Пред библиотеката се предоставят възможности, различни от стандартния модел  на партньорство „библиотека-библиотека” или библиотека и друга институция със сходни интереси. Има вече нагледни примери на алтернативно сътрудничество с приложен творчески подход в откриването на нови, нетрадиционни форми за коопериране. Партньорство с местни културни дейци. Утвърдени изложби с творби на местни художници, скулптори, дърворезбари, паралелки по изобразително изкуство и художествено-приложно творчество; срещи-разговори, представяне на нови творби, отбелязване на кръгли годишнини на местни автори- писатели, поети, журналисти, придружени с музикално-поетични импресии и др. Партньорство с други образователни центрове. Деца от езикови школи, театрални или други клубове по изкуства провеждат занимания в библиотеката. Особено полезно за обществото е, когато програмите касаят проблемни деца, като тези от Център „Емилиян” – Разград. Партньорство с местни организации и клубове. За много дейности, несвързани пряко с библиотеката предоставяме наши помещения и оборудване на външни организации, за провеждане мероприятия, а те ни съдействат, като популяризират дейността на библиотеката. Приобщаване и работа с деца е осъществена във връзка с  инициативата  „Читалня под небето” през 2011г., която привлече по-големи ученици-доброволци за подпомагане конкретната работа с деца и ученици от града и гости от други населени места и  от чужбина. Партньорствата „библиотека-библиотека” предоставят възможност за подпомагане възможностите в предоставяне на услугата МБЗ за нуждаещи се потребители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Няма написана история на библиотечното дело в Разградския регион. Тази представителна извадка от направено изследване е опит да се обобщи накратко известното или не на обществеността за развитието на специфичната библиотечно-информационна, културна и образователна дейност в този край на страната. Опит да се обобщи информация от различни източници по темата, след обстойно издирване, преглед, преосмисляне и систематизиране на проучения материал.
През годините на своето развитие Библиотеката в град Разград  търпи не само съдържателни промени в своята библиотечно-информационна дейност, не само промяна на местонахождението си, но и промяна в наименованието и ведомствената принадлежност.

Библиотечно дело в Разград бележи своята 145-годишнина. 145 години разградската Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” е храм на знание,  просвета и култура за местната общност от град Разград и региона. В годините на развитие и утвърждаване на един от водещите културни институти в Разградския край са отдали своя професионализъм и ентусиазъм плеяда библиотечни специалисти, за да се съхрани съграденото от предците, за да се развиват традициите на българската култура и библиотеката да се превърне в съвременна модерна обществена институция със своя мисия и визия.
Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” е общодостъпен културен институт, с универсален профил на комплектуване. Събира, съхранява, организира и предоставя за обществено ползване разнообразни библиотечно-информационни услуги. В съответствие със своите цели и задачи Регионалната библиотека поддържа и развива във времето адекватна организационно-функционална структура. Мисията на Библиотеката е свързана с ключовите за развитието й функции - образователна, информационна, културна и социална. Осигурява основното конституционно право за равен и свободен достъп до знания и информация на всеки ползвател. Работи за създаване и стимулиране  навици за четене и формиране любов към книгата у децата от най-ранна възраст. Подпомага личностното творческо развитие, саморазвитието и ученето през целия живот, съхраняване на националната и културна идентичност и многообразие. Бурният напредък  на обществено-икономическото и културното развитие, информационните и комуникационните технологии в ежедневието и бита са предизвикателство, което поставя отговорни задачи пред библиотеката днес, които тя се стреми да реализира все по-успешно.

Днес глобализиращият се ХХІ век предявява към библиотечните специалисти изисквания, за да приемат предизвикателствата на новото време и да отговорят достойно, с висок професионален дух и знания.