ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. България. Национален статистически институт. Статистически годишник 2002: С данни за 2001 г. – София, 2002.
  [ пак там  за 2001 г.-2011 г.]
 2. Георгиева, Цанка. Безценна съкровищница на духовно богатство //  В: [Сто двадесет и пет] 125 години народно читалище "Развитие" : Ю б и л е й н о  и з д а н и е, Разград, 1995, с. 2.
 3. Годишни отчети на Разградската библиотека
 4. Годишни отчети на читалище „Развитие”- Разград [ за 1926 г. -1949 г.]
 5. Дафинов, Здравко Недялков. Боян Пенев : Док. хроника за живота и науч. му дейност. - София, 2002.
 6. Два културни института в Разград - със статут на регионални звена. // Л у д о г о р с к и  в е с т н и к (Разград), III, N 32, 21 апр. 2006, с. 4.
 7. Дулев, Дулинко. Станка Николица Спасо-Еленина и разградските поетични празници.  // Е к и п 7 (Разград), XII, N 103, 8 септ. 2003, с. 3.
 8. Златарева, Божидарка. Библиотеката е най-посещаваният културен институт. // Г л е д и щ а (Разград), LIII, N 32, 18 февр. 1997, с. 2.
 9. Кацарова, Мирослава. Разградската библиотека е модерен център на духовността в града : [Интервю].  // Г л е д и щ а  д н е с (Разград), LXVI, N110, 4 окт. 2010, с. 4.
 10. Кацарова, Мирослава. Съвременен културно-информационен институт. // П о т о м ц и (Разград), III,  N 19, 11 апр. 2005, с. 1, 6.
 11. Колева, Дарина. Известни и неизвестни дарители на разградската библиотека. // Е к и п 7 (Разград), XVII, N126, 1 ноем. 2010, с.5.
 12. Миндов, Христо. Повест за родния град : [Сб. спомени, пътеписи, статии, писма]./  [Състав. Иван Дойнов, Пламен Дойнов ; Предг. и ред. Пламен Дойнов]. – Разград, 2005.
 13. Миндов, Христо Димов. Творци на словото : Спомени и характеристики [за Т. Г. Влайков, Г. П. Стаматов, А. Страшимиров, М. Неволин, Р. Стоянов, Н. Ракитин, Гео Милев, Людмил Стоянов, Ц. Церковски, Г. Бакалов] . - София, 1953.
 14. Наследница на родолюбиви традиции.// В: К у л т у р н и я т възход на Лудогорието, Разград,1979, с. 28-32.
 15. Николов, Малчо. Житейски и литературни спомени. - София, 1962.
 16. Пенев, Боян. Дневник : Спомени. - София, 1973.
 17. Поетични хоризонти на българката : Лит. сб. / Състав., ред., [предг.] М. Кацарова. - Разград, 2003.
 18. Рахнев, Слави. Глад за знания винаги е съпътствал библиотеката : Дарителството е било почти официална политика в периода 1887 - 1944 г. // Г л е д и щ а (Разград), LI, N 72, 13 апр. 1995, с. 2 .
 19. Розова, Веска. Наследница на вековна демократична и просветна традиция: Окръжната библиотека. // В: [С т о] 100 години народно читалище „Развитие”: Юбилеен вестник, Разград, 1969, с 3.
 20. Статистически бюлетини на ОД «Библиотеки» - Разград
 21. Статистически данни за библиотеките в България през 1965 г. / Състав. Сн. Тошева и др.– София, 1966.
  [ пак там  за 1966 г.-1984 г.]
 22. [Сто и тридесет] 130 години библиотечно дело в Разград. // Г л е д и щ а (Разград), LVI, N 60, 24 май 2000, с. 1 - 2.
 23. [Сто и четиридесет] 140 години библиотечно дело в Разград. // Г л е д и щ а  д н е с  (Разград), LXVI, N105, 20 септ. 2010, с.2, 4.
 24. Тодоров, Георги. Отдел "Изкуство" се приюти в сградата на библиотеката. // Е к и п 7 (Разград), V,  N 19, 29 ян. 1996, с.2 .
 25. Цанев, Георги.Страници от миналото : [Статии, рец., бел., спомени, интервюта]. - София, 1983.
 26. Юбилеен сборник по случай 35-та годишнината на разградското читалище "Развитие" 1869-1904 г. / Под ред. на А. В. Изворов, Вел. Йорданов. - Разград, 1904.
 27. Явашов, Анани Иванов. Разград : Неговото археол. и ист. минало : Ч. 1 - . - [Разград], 1930.