КАТАЛОГ
ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ ОТ XIX В. ВЪВ ФОНДА НА РБ "ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ" – РАЗГРАД

ЧАСТ 1. ОБЩ ОТДЕЛ (0)

1.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  1.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИ бюлетин на книгите, списанията и вестниците в Софийската Народна библиотека, през месеците : Ноемврий и Декемврий 1897 г., съгласно чл. 5 от закона за депозиране на печатни издания в библиотеките : София и Пловдив : Год. I. кн. 1-4. - София : Държавна печатница, 1897. - 46 с. ; 23 см.
  Инв.№ 301/10 от колекция "Редки и ценни издания". На заглавната страница има печат на Окръжно реално училище – Разград; печат на пощенските служби в София и Разград, удостоверява, че книгата е получена по пощата. Налична част от пощенска марка със стойност 5 стотинки. Горе в празното поле на титулната страница има надпис с черно мастило "Окръж. Мъжка Гимназия в Разград." Няма корици.
  2.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИ бюлетин за депозираните в Софийската Народна библиотека, книги, списания и вестници през 1899 г. : Год. III. кн. 1-4. - София : Нар. библиотека, 1900. - 64 с. ; 23 см. Два екземпляра от изданието в колекция "Редки и ценни издания".
  Два екземпляра от изданието в колекция „Редки и ценни издания”.
Документ с инв.№ 2451/Х има твърда подвързия. Печат на Дружество „Развитие” – Разград има на меката корица, на заглавната страница, на стр. 9, 25, 41, 49, на четвърта корица. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” – на гърба на заглавната страница,  стр.17.
Инв.№ 300/10 с оригинална подвързия на печатницата,  печата на Окръжна мъжка гимназия – Разград е поставен на заглавната страница, стр. 9. Няма липсващи страници, добро състояние.
  3.
БОСТРЕМ, Юлий Карлович. Великите сили: ума, гения и енергията / Състав. и ред. Ю. К. Бострема ; Прев. от рус. А. И. Гуджев. - Свищов, 1890 (Свищов : скоропеч. Дамянов и Казанджиев). - II, 419 с. ; 23 см.
Cover_page Инв.№ 14433/Х, колекция "Редки и ценни издания". Книгата е съставена въз основа съчиненията на Тейлър, Смайлс, Х. Спенсър, Фр. Рабле, Мишле, Фр. Бейкън, Б. Дизраели, У. Гладстон, Сидней, А. Смит, Т. Карлайл, Б. Паскал, Дж. Ст. Мил, Х. Т. Бокъл, Ч. Дарвин, Х. Ч. Кери, П. Жозеф Прудон и др. Съставителя и редактор на книгата е направил компилация по различни теми, позовавайки се на посочените автори. Статиите са групирани в два раздела – първият неназован и 2-й Отдел. Филисофските статии са формално разделени с голяма тема "Науката е великият път към истината. За литературата." и "Умствените деятели", раздел в началото на Глава двадесет и първа. На гърба на последната страница има автограф на С. Антонов.
  4.
БЪЛГАРСКИ алманах : Пространен годишен сборник : Г. 1-9. - София, 1892-1902 (София : печ. Либер. клуб). - 18 см.
  Съставители на справочника са: Петър А. Петров, Светозар Йовович, Тодор Любимов, Козма Георгиев. В колекция „Редки и ценни издания” има два тома от справочника.
Г. 2: 1893. - ХVI, 1104 с. : с ил. Инв.№ 357/11. Липсват кориците на тома. Целостта на книжното тяло не е нарушена, но няма заглавна страница, както и информация за инвентарен номер. Съхранява се в картонена кутия. В началото има Предговор от съставителите, съдържание и портрет на „Нейно Ц. Височество принцесса Мария-Луиза Пармска. Годеница на Н. Ц. В. Фердинандъ I” - с различна пагинация. Печат на Дружество „Развитие” – Разград има на стр. 7, 264, 470, 573, 777, 911, 1013.
Г. 5: София : Ст. Петров, 1896. - 1072 с. : с ил. + прил. (448 с.). Инв.№ 2097/05. Липсват страници 1-34; в края 1069-1072 стр. Книжният том е добре запазен, хартията и кориците имат слаби следи от намокряне. Съхранява се в картонена кутия.
  5.
ВЪЛЕВ, Богдан. "Борец" 1895 : Отбор статии и подлистници [из в. Борец] / Богдан Вълев. - София : Изд. авт., [16] (София : печ. Либер. клуб). - 112 с. ; 25 см.14
  От фонда на отдел "Краезнание", инв.№ 543/Х. Издателят Богдан Вълев е събрал статии и подлистници от вестник "Борец", груfontпирани в две части. След кратко предисловие е обнародван материал "Вместо програма", в която се говори за политика и за това, че вестникът е печатен орган на Либералната партия. За финал на изданието са избрани два фейлетона.
  6.
КАСЪРОВ, Лука Иванов. Енциклопедически речник : Сведения ист., биогр., геогр., науч., лит., митол., библейски и др. ; Чужди думи, употребителни в книжовния ни ез. ; Наши си книжовни думи, които мъчно се разбират : Ч. 1-3 / Л. Ив. Касъров. - Пловдив : Д. В. Манчов, 1899. - 22 см.
Ч. 1. А-К. - 1899. - VIII, 992, II с15
  Инв.№ 15390/Х в колекция "Редки и ценни издания", подвързан с твърда подвързия и много добре запазен. На стр. 307 и 709 има част от печат на Девическа гимназия. Мастилото е бледо, което затруднява разчитането надписа на печата.
  7.
НАРОДНА библиотека. София. Отчет на Софийската народна библиотека за 1899 година. - София : Нар. библ., 1900 (София : Държ. печ. ). - 53 с. ; 25 см.
  Инв.№ 2453/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Носи печатите на Дружество „Развитие” (на корицата, заглавната страница, стр. 9, 17, 25, 33, 49) и на библиотеката към читалище „Развитие” (на заглавната страница, гърба на заглавната страница, стр. 17). Отчета за дейността на националната библиотека е разделен в две основни части: Книжовен имот; Статистика на четенето. В първата част, освен новонабавени документи за 1896 – 1898 година, има сведения за периодични издания – български и чуждестранни; с краеведски характер.

1.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  8.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ словарь / Под ред. К. К. Арсеньев, О. Петрушевский. - Санкт-Петербург : Типо-Литография И. А. Ефрона, 1892 - 1931 - . - 25 см.
Т. 6. Венцано-Винона. - 1892. - 489 с.Инв.№ 1070/10
Т. 11. Домиции-Евреинова. - 1893. - 466 с.Инв.№ 1071/10
Т. 16А. Коялович-Кулон. - 1895. - 960 с.Инв.№ 1073/10
Т. 23. Патенты на изобретения-Петропавловский. - 1898. - 474 с.Инв.№ 1074/10
Т. 23А. Петропавловский-Поватажное. - 1898. - 958 с.Инв.№1075/10
Т. 24. Повелительное наклонение-Полярныя координаты. - 1898. - 474 с.Инв.№ 1076/10
Т. 25. Праяга-Просрочка отпуска. - 1898. - 478 с.Инв.№ 1077/10
Т. 29. Сахар-Семь мудрецов. - 1900. - 468 с.Инв.№ 1072/10
Т. 29А. Семь озерь-Симфония. - 1900. - 958 с.Инв.№ 1078/10
Т. 30А. Слюзь-София Палеолог. - 1900. - 960 с.16Инв.№ 1079/10
  Дар от училищната библиотека при ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Разград. Печат на Окръжна мъжка гимназия – Разград има на заглавните страници на документите. На гърба на титулните страници има печат на училищната библиотека при Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” – Разград. Томовете са в отлично физическо състояние, с твърда подвързия. Гърба на всеки един е с красиви орнаменти и информация за обхвата на включените статии. Енциклопедията е издание на Ф. А. Брокхаус (Лайпциг) и И. А. Ефрон (Санкт-Петербург).

ЧАСТ 2. ФИЛОСОФИЯ (1)

2.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  9.
ДЕКАРТ, Рене. Философски размишления за съществуванието на Бога и за разликата между тялото и душата / Рене Декарт ; Прев. от фр. В. Миролюбов [Кръстю Котов Кръстев]. - София, 1899 (София : печ. Св. София). - 99 с. ; 23 см.
  Инв.№ 473/09, в колекция „Редки и ценни издания”. Оригинална издателска подвързия. Първите 6-10 листа са повредени при наводнението, без това да се отразява на текста на печатното произведение. Съхранява се в картонена кутия. Последните листи (края на пето и цялото шесто размишление) не са разрязани. В началото е публикуван „Преглед на следните шест Размишления” – кратко резюме от автора по съдържанието на неговия труд. Предложените шест размишления се отнасят до: 1. Върху какво мога да се съмнявам; 2. За природата на човешкия дух, и за това че той е по-лесно познаваем нежели тялото; 3. За Бога, че съществува; 4. За истинското и за лъжовното; 5. За същността на материалните неща, и повторно за съществуването на Бога; 6. За съществуването на материални неща, и за действителната разлика между душата и тялото на човека.
  10.
ИСКРЕНОВ, Георги Д. Истинска свобода / Георги Д. Искренов. - Русчук : Собств. изд., 1882 (Русчук : печ. на в. Славянин). - 94 с. ; 22 см.
  В конволют. Виж 190. Част от библиотеката на Свещеник Марин И. Попов. За мото на книгата авторът е избрал: „Народите са развиват, само чрез истинската с в о б о д а”.; отпечатано на титулната страница. На 13 страници след края на основния текст са отпечатани имената на спомоществователите.
  11.
ЛАЙБНИЦ, Готфрид Вилхелм. Монадологията : Публ. съобразно с ръкописите на Хановерската библ. с въвед. и забележки / Готфрид Вилхелм Лайбниц ; Прев. от фр. А. Герон. - Разград, 1898 (Разград : печ. С. Икономов). - 128 с. ; 18,5 см.
  Два тома във фонда на отдел „Краезнание”. Съхраняват се в картонени кутии.
11.1 Документ с инв.№ 202/Х е постъпил от Основно училище „Св. Климент” – Разград (печат на заглавната страница и на стр. 25).
11.2 Инв.№  3/Х има печат на Дружество „Развитие” – Разград (на заглавната страница и на стр. 3, 48, 75). Въведението съдържа Кратки биографични данни за автора „Живота и съчиненията на Лайбница” и предисловие към неговия труд „Очерк на Лайбницовата философия”.
  12.
МАНТЕГАЦА, Паоло. Нервний век / П. Мантегаццо ; Прев Ж. Д. [Жельо Димитров]. - Русе : Ст. Ив. Роглев, 1890. - 76 с. ; 20 см.
  Авторът на съчинението е професор по антропология във Флоренция. Документ с инв.№ 607/09 от колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград има на заглавната страница и на стр. 41. Подвързан с твърда подвързия, сравнително добре запазен.
  13.
МИЛ, Джон Стюарт. Свободата / Джон Стюарт Милл ; Прев. и предг. Д. В. Македонски. - София : Изд. прев., 1887 (София : печ. К. Т. Кушлев). - VIII, 168 с. ; 18 см.
  Документ с инв.№ 33201/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан в един книжен том с: Журдан, Алфред. За ролята на държавата в икономическият бит или Политическа икономия и социализъм. – 1883. Книгата е дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год., част от личната библиотека на Анастас В. Изворов. Негов автограф има на заглавната страница, стр.1, 10. Предговора от преводача е с различна пагинация. За мото е поставен цитат от статия на Вилхелм фон Хумболт „за сферата и длъжностите на правителството”. В края са публикувани имената на спомоществователите, подредени по топографски признак. Сред дарителите от гр. Разград е името на Анастас Изворов.
  14.
МУТАФЧИЕВ, П. С. Сън и съновидение : Психофизиол. етюд / П. С. Мутафчиев. - София, 1899. - 52 с. ; 25 см.
  Инв.№ 1637/Х от фонда на отдел "Краезнание". На корицата с красив почерк, черно мастило е изписано: "На библиотеката на чит. "Развитие" дар от автора. 25/V[18]99 г." За съжаление няма автограф. Красива винетна рамка на корицата свидетелства, че в печатницата на Симеон Икономов притежават печатарски шаблони за заставки и украси. Има печат на библиотеката към читалище "Развитие" (на гърба на заглавната страница и на 17 стр.), печат на Дружество "Развитие" - на заглавната страница и на стр. 3, 17, 29, 37, 43, 51. С молив на свързващият лист на подвързията в началото е изписано: "обичамъ те съ всичките ми ..."
  15.
ПЕЙО, Жул. Възпитание на демокрацията / Жюл Пейо ; Прев. от фр. Г. Байчев. - Варна : К. Евстатиев, 1900 (Варна : печ. К. Николов). - 79 с. ; 19 см. - (Образователна библиотека ; № 9).
  Том с твърда подвързия, инв.№ 32/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр. 17, 33, 65. Книгата започва с „Вместо предговор”, подписан от „преводача, Сливен, Юлий 1899 г.” Определя читателската насоченост на изданието – за всеки обществен деец. Предговора на автора – Жул Пейо, е озаглавен „Възпитание на демокрацията”.Освен, че повтаря заглавието, авторът акцентира върху необходимостта от обединяващ символ, идеология за обществото: „… днес положението се измени и бъркотията е обща. Числото на невярващите нараства все повече…”
  16.
ПЕЙО, Жул. Самовъзпитание на волята : L'education de la volonte / Жюл Пейо ; Прев. [от рус.] Д. Димитров. – 2 изд. - Варна : К. Евстатиев, 1899 (Варна : скоропеч. Зора). - 128 с. ; 19 см. - (Образователна библиотека ; № 5).
  Първото издание на книгата е от Пловдив, 1897 г., под заглавие Възпитание на волята, превод от руски П. П. Георгиев, М. Василев. Документ с инв.№ 105/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на стр. 3, 75. Подвързано с твърда подвързия, на първа корица е залепена меката корица, върху която е поставен печат „Дар от П. Михайлов на читалище „Развитие” в Разград”. С червен молив е изписано името на дарителя. Негов автограф с черно мастило има в горния десен ъгъл. В началото е публикуван кратък предговор от преводача. Преводът е от съкратено руско издание. Оригиналният труд съдържа пет раздела, а това издание – два от тях: Основни методи (теоретична основа); Практически методи. Уводът е взет от руското издание, представлява резюме на две части от теоретичните основи. За място и дата на изложението са отбелязани София, 4 Февруари 1889.
  17.
ПИСАРЕВ, Дмитрий Иванович. Погледите на английските мислители върху умствените потреби на сегашното общество / Дмитрий Иванович Писарев ; Прев. от рус. - Русе, 1890 (Русе : скоропеч. Спиро Гулабчев). - 68 с. ; 19 см.
  Инв.№ 53/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Няма сведения за преводача. Подвързан с твърда подвързия, тома е част от библиотеката на читалище „Развитие”. Няма поставени печати. На гърба на първа корица е залепен „джоб”, в него е поставено картонче със заглавните данни, номер на библиотечния документ и печат на библиотеката.
  18.
ПИСАРЕВ, Дмитрий Иванович. Физиологическите ескизи на Молешота / Дмитрий Иванович Писарев ; Прев. от рус. - Разград : Хр. Килифарски, 1895. - 64 с. ; 18,5 см. - (Народна библиотека ; № 2).
  В конволют. Виж 140.2. В началото на Първа глава има заставка и инициал. В бележка под линия са изведени много кратки биографични данни за Яков Молешот – дати на раждане и смърт и „По-важните съчинения, които са му доставили всемирна слава...”. Заглавията са изписани на оригиналния език, на който са издадени, не са посочени година и местоиздаване. На стр.56 читател е подчертал с червен молив: „Мнозина историци-мистици ще възнегодуват при мисълта за мировото значение на чая и кафето.” След края на текста са добавени две таблици: „Химическия състав [на] Животинска храна (Според Кенига)” и „[Химическия състав] на най-употр. храни. Растителна храна (Според Фойта и Волфа)”. В допълнение автора е систематизирал „Деление на храните по смилаемост. (Според Майнерта)”. На корицата има автограф на П. Карагьолев
  19.
ПЛЕХАНОВ, Георгий Валентинович. Философско-историческите учения на Карла Маркса : Отговор на г. г. Михайловски, Кареев и сие / Н. Белтов ; Прев. от рус. Георги Бакалов. - Ямбол : изд. прев., 1895 (Ямбол : печ. Светлина, 1896). - 228 с. ; 25 см. - (Библиотека на Работнически другар : Сер. III ; № 21).
  На корицата автора е отпечатан Н. Белтов, местоиздаване означено Сливен, 1896. Инв.№ 14116/Х в колекция „Редки и ценни издания”, дар от Д. П. Стефанов, чийто печат е поставен на корицата, стр. 3, 92, 220, 228. На заглавната страница има посвещение от дарителя: „Даръ от „Димитър Попъ Стефановъ Прошенописецъ /печат/” Богоявление 1941 г.” Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на титулната страница, на стр. 37, 79, 121, 195. На гърба на заглавната страница е отпечатано кратко уточнение от преводача за оригиналното заглавие на книгата „К въпросу о развитии монистическаго взгляда на историю”, а Плеханов е определен като един от най-първите теоретици на научния социализъм. В края има добавено „Приложение. Още веднажъ г. Михайловски, още веднажъ „триадата”.”
  20.
ПО неговите стъпки или Зората на Златния век / Прев. от англ. - Пловдив, 1899 (Пловдив : печ. Ст. планина). - 147 с. : с ил. ; 25 см.
  Конволют с инв.№ 174/05 в колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Думер, Пол. Книга за моите синове. – 1908; Уайзмен, кардинал. Фабиола : Историческа повест изъ епохата на най-жестокото гонение на християните. – 1909; По неговите стъпки или Зората на Златния век. – 1899; Бояджиев, Ангел Д. Иваница Данчев : Живота и поборната му деятелност в свръзка с движението на ботевата чета през 1869-1876 г. – 1901. Автограф на свещеник Марин Иванов Попов има на заглавната страница. Цената е изписана със синьо мастило на титулната страница и в края на книгата. Липсват данни за авторска отговорност. Книжният том е в добро състояние, на първа корица има екслибрис на „Книговезница К. Манолов – Разград”.
  21.
ПРЕЛС, Роберт. Естетика = Aestetika /Р. Прелс ; Прев. от рус. Ив. Толев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1898. - 7, 252 с.  ; 23 см.
  Инв.№ 166/Х в колекция „Редки и ценни издания”. На корицата има надпис с молив „Чит. Развитие”; печат на Дружество „Развитие” – Разград е поставен на меката корица, на заглавната страница, на стр. 25, 95, 151. В цялата книга има подчертавания с молив, отбелязани абзаци в страничното поле. На заглавната страница е написано с молив името „Ефтим”. Читател, впечатлен от прочетеното, е записал на стр. 112 „прочети! Запомни! Съзерцавай самъ себе си, хората и природата!” Изданието съдържа: Общи основи на естетиката ; За културата ; За изкуството изобщо ; Архитектура ; Скулптура ; Живопис ; Поезия ; Пение ; Музика ; Танцове; Сценическо изкуство ; Очерк по история на естетиката.
  22.
РЕКЛЮ, Елизе. Анархията : Сказка / Елизе Реклю ; Прев. от фр. – Разград : С. Икономов, 1897. - 23 с. ; 25 см. - (Анархическа библиотека ; № 3).
  От фонда на отдел "Краезнание", инв.№ 2997/Х. Не съдържа издателски данни, поради което преводачът е неизвестен. На гърба на заглавната страница е отпечатана „Малка бележка” (вероятно от преводача): "Тази сказка е държана в помещението на Масоническото дружество "Человеколюбивите приятели" в Брюксел.” При все че сказчика не е съдействувал за распространение принципите на Франк Масоните, той благодари на "братята" за поканата да изложи своите "богохулни" идеи. На стр.3 има печат на библиотеката към читалище "Развитие".
  23.
РИБО, Теодюл. Психология на вниманието / Теодюл Рибо ; Прев. от рус. - Разград и София : Христо Калифарски, [1895] (Шумен : типогр. Сп. Попов). - 4, 123 с. ; 25 см. - (Научна библиотека ; № 3).
  Три тома от изданието във фонда на отдел „Краезнание”. Съхраняват се в картонени кутии.
23.1 Инв.№ 4884/Х има записка с молив в края, на листа със забелязани печатни грешки „Чел на 1.ХІІ.[1]930г.” Следва автограф на неизвестния читател. Името „Монтегацо” е изписано в полето на последната страница. Липсва стр.1, 2 и листа със съдържанието. Кръгъл печат с герба на Държавна мъжка гимназия „Св. Кирил” – Велико Търново има на заглавната страница, стр. 25, 97. На корицата има библиотечен печат с данни за инвентарния номер на книгата, библиотека и библиотечен номер. Няма данни за дарител. На стр. 9 в страничното поле е изписано заглавието на книгата и “Achtung!”(болдирането е на читателя.).
23.2 Инв.№ 82/Х има печат на Дружество „Развитие” на заглавната страница. Нарушена е целостта на книжното тяло, няма липсващи страници. Има следи от наводнението.
23.3 Том с инв.№ 3099/Х има печат на Окръжно Учителско дружество „Народен учител” Разград. Следи от намокряне, без да е нарушена целостта на книжният том.
Един документ в колекция „Редки и ценни издания”.
23.4 Инв.№ 836/05 подвързан с: Писарев, Дмитрий Иванович. Прогресът в животинското и растителното царства : Попул. изложение на Дарвиновата теория. – 1895. На корицата има печат на Книжарница и Печатница Симеон Икономов – Разград. Авторовото име, отпечатано като „Д-ръ Ш. Рибо” е поправено с ръкописна буква на Т. Рибо. Същата поправка има и на заглавната страница. Книгата е постъпила във фонда по проект „Абагар 2004” – съвместна разработка на РБ „Проф. Боян Пенев” и Икономически техникум – Разград. Формуляр по проекта идентифицира ученика, издирил екземпляра – Лъчезар Павлов Веселинов, 12 клас. Подвързаните два документа са в много добро състояние.
  24.
СИГЕЛЕ, Счипио  и др. Против парламентаризма : Студия по колективната психология / Счипио Сигеле, П. Я. Розенбах и Евгений Лозински ; Прев. от итал. Георги Влахов. - София, 1895 (София : печ. Калъчев и сие). - 99 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 184. В предговора Георги Влахов говори с възторг за статиите и книгите на Счипио/ Шипио и ги определя като трудове, които „се стремят да изменят коренно досегашните понятия за престъплението.” Вместо встъпителни думи от автора е отпечатано едно негово писмо до Емил Треверс, написано в Рим, юни 1895 год. На заглавната страница има автограф на А. В. Изворов.
  25.
СКАЛЦУНИ, Джовани. За произхождението на человека и Гармонии на християнството и науката / Джовани Скалцуни ; Прев. от елински скопски митрополит Теодосий. - София : Изд. прев., 1894 (София : печ. Бр. П. Спиркови). - 550 с. ; 25 см.
Cover_page Авторът е отбелязан на корицата като Ив. Скалцуни, „доктор на философията в университета на Керкира и Пиза и почетен Доктор в Атинския университет”. Подвързан с твърда подвързия документ с инв.№ 608/09 в колекция „Редки и ценни издания”, много добре запазен. На корицата има автограф с черно мастило на Ив. П. Стефанов. На много места в текста има подчертани с молив изречения, абзаци, цели страници. На стр. 332 в празното поле е изписано с молив „пример за свободата на волята”. Липсващи страници от 433 до 448 са красиво преписани на ръка с черно мастило, като не са пропуснати бележките под линия. В обширно предисловие преводачът, бивши Скопски митрополит Теодосий говори за Скалцуни, неговите възгледи и творби, прави исторически преглед на развитието на идеите за произхода на човека от древността до настоящето – от философска и научна гледна точка. Предговора е написан в София, 28 февруари 1894 г. Предисловието на автора е разделено на три глави, обозначени с букви от азбуката. Самият труд също е разделен на три части, главите във всяка отделна част са обозначени с буква от кирилицата. Отпечатана е „Диаграма на списанието”: Част А. Соматология и биология; Част Б. Антропология; Част В. Гармонии на христианството и науката. В първите две части има Библиография, която съдържа кратки статии за учени, имащи отношение към разглежданата тематика, техните възгледи и теории.
  26.
СМАЙЛЗ, Самюъл. Нравствений дълг на человека / Семюъл Смайлз ; Съкр. прев. от рус. [Т. Икономов]. - Русе, 1883 (Русе : скоропеч. на в. Славянин). - 136 с. ; 21 см.
Cover_page 26.1. Конволют с инв.№ 173/05 в колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Смайлз, Самюъл. Нравствений дълг на человека. – 1883; Емин, Фьодор Ал. Път към спасението. – 1884.; Дистервег, Адолф. Избрани педагогически съчинения. – 1891.; Окръжен съвет. Разград. Изложение за състоянието на Разградското окръжие 1892-1893 г. – 1893. Книгата е била част от библиотеката на Свещеник Марин И. Попов – за което свидетелстват надписи на меката подвързия в началото и на титулната страница - „Изъ книгите  на свещ. М. И. Поповъ”. На коженият гръб на подвързията е прегован надпис: „Разни книги; Свещ М. Ив. Поповъ”. На меката подвързия в началото със син молив е направен списък на книгите, съставляващи книжния том. Екслибрис на свещеника има на меката подвързия в началото, на титулната страница и на стр. 5. На заглавната страница със син молив е написана цената на книгата 1,20 ст. В предговора на издателя се говори за необходимостта от подобни съчинения, както и за това, че някои текстове от съчинението не са включени, тъй като не биха представлявали интерес за българския читател. Подписан: „25 Септемврия 1883. Издателя.”
26.2. Конволют с инв. № 239/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Смайлз, Самюъл. Нравствений дълг на человека. – 1883; Сакъзов, Янко Иванов. Из теснините. – София, 1898; Юго, Виктор. Избрани речи и прокламации. - София, 1896; Юнкер, Елизе. На второ място. - София, 1931. Дар от д-р Милко А. Изворов от 2010 год., част от библиотеката на А. В. Изворов, чийто автограф стои на меката корица и заглавната страница. На меката подвързия в началото и на титулната страница е поставен печат от лекарската практика на д-р М. А. Изворов. На стр. 5 със син молив има поправка „Бог ни е дал всичко. Той управлява…” е променено с „Прир[одата] … дала… Тя управлява…”. В следващия абзац са задраскани думите „към Бога”. На стр. 7 съчетанието „дълг към Бога” е задраскано, а „дълг към правителството” е коригирано на „обществото”. На стр. 11 има абзац ограден с червен молив и коментар отстрани в празното поле „(!?)” със син молив. В края на азбаца стои подписа на А. Изворов, с червен молив и знак „(?)”.
  27.
ТРИФОНОВ, Йордан и др. Психологическа христоматия. Психология в примери и илюстрации : Помагало за нагледно изучаване на душевния живот / Състав. Йордан Трифонов, Никола Станев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1897. - VIII, 339 с. : с ил ; 25 см.
  Инв.№ 175/05 колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Петър Георгиев Цолов от 2005 год. Изданието е с твърда подвързия, добре запазено. На титулната страница е отбелязано, че в текста се съдържат 30 „фигури”. В предговора от съставителите Трифонов и Станев се говори за необходимостта да се запознават учениците с науката психология, при все че тя е представяна като „предмет сам по себе си тъмен и недостъпен”. Христоматията не претендира да е съвършена, но нагледно и с примери е направен опит да бъде интересна и полезна за своите читатели. Красиви гравюри илюстрират текста. Материалите са систематизирани в четири дяла: Физиологическа основа на душевния живот; Ум; Чувство; Воля. Допълнителни средства за навигиране в текста са двата показалеца – Азбучен (на понятията) и Списък на авторите и съчиненията. На титулната страница има автограф на М. Попов, ученик. На последна страница – автограф на С. Антонов.

2.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  28.
ПЫПИН, Александр Николаевич. Эстетическия отношения : Искусства к действительности / А. Н. Пыпин. – 2 изд. - Санкт-Петербург : Типогр. Н. Тиблена и комп., 1865. – IV, 152 с. ; 20 см.
  Конволют с инв.№ 18419/10, колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Пыпин, Александр Николаевич. Эстетическия отношения. – 1865; Паяков, Лазар Д. История на търговията на всичките народи от най-старо време до днес. – 1893; Беллами, Эдуард. Через сто лет. – 1891. Дар от д-р Милко А. Изворов от 2010 год. Книжният том е част от библиотеката на А. В. Изворов. На титулната страница с черно мастило е изписано името на Николай Гаврилович Черныш.[евски]; автограф на Ан. В. Изворов. Бележка на руски език: „Эта книга издана без имени потому что Черныш.[евски] сидел в тюрьме и нельзя было упоменать имени политического преступника.” На гърба на заглавната страница е поставено позволението от цензурата за печат „С.-Петербург, 4 ноември 1864 г.” Краткия увод към научния труд е с различна пагинация; не е подписан, има отбелязана единствено година – 1855. В него се говори за автора в трето лице, единствено число. В празното поле на стр. I. от въведението има екслибрис на „BIBLIOTHEQUE A GENEVE RUSSE”. Липсват стр. 145-152.
  29.
ПРИНЦИПЫ философии. (Философии права в особенности) : Принципы древней философии : Ч. 1.- / Изложил Н. К. С. – Москва, 1876 (Москва : Типогр. В. М. Фриш). – 32 с.; 25 см.
  В конволют. Виж 184. Авторът е отбелязан на заглавната страница само с инициали, обширен предговор към изданието също е подписан с инициали. Позволението за печат от цензурата е от 4 октомври 1876 г., Москва. Книгата представя основните положения от ученията на древните философи. Пълен текст достъпен на: http://www.knigafund.ru/authors/18888.
  30.
СТОЛЫПИН, Дмитрий Аркадьевич. Научный идеализм и основы социологии / Д. А. Столыпин. - Москва, 1890 (Москва : Типогр. А. Гатцука). - 27 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 184. Философските творби на Д. А. Столипин са посветени основно на това да разтълкува идеите на Огюст Конт. Според мнението на Конт, естествените природни закони и явления са необходима основа на социологията. На гърба на заглавната страница е отпечатано позволението за печат от цензурата: „Москва, 4 март 1890 год.”
  31.
СТОЛЫПИН, Дмитрий Аркадьевич. Основное возрение и научный метод Огюста Конта : Наш земледельческий вопрос / Д. А. Столыпин. - Москва, 1889 (Москва : Типогр. А. Гатцука). - 26 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 184. Позволението за печат от цензурата е отпечатано на гърба на заглавната страница: „Москва, 20 април 1889 год.” Икономическите възгледи на Столипин са съсредоточени главно върху ролята на селското стопанство в Русия и възможността то да бъде по-ефективно.

ЧАСТ 3. РЕЛИГИЯ (2)

3.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  32.
БАКАЛОВ, Йоаким Георгиев. Чърти от живота и деятелността на Негово Високо Преосвещенство Светосамоковский митрополит Доситея / Йоаким Георгиев Бакалов, Н. Д. Попов. - София, 1897 (София : Центр. печ. П. Калъчев и сие). - 27 с. ; 25 см.
  Авторът е посочен в края на книгата. Извлечение от сп. Български църковен преглед. Подвързан към сп. Б и б л и о т е к а,  II, 1895, № 5-8.17 Конволют с инв.№ 12/05-ПИ, с твърда подвързия, част от личната библиотека на свещеник Марин Ив. Попов. Повод за написването на биографичният очерк е 25-годишнината от ръкополагането в Епископски чин Негово Високопреосвещенство Доситея Свето-Самоковский Митрополит. На последният лист с молив е изписано „Хърсово” – селището в Разградска област, в което е живял свещеникът.
  33.
ГЕНАДИОС, Георгиос. Скратение на Свещената история из книгите на Ветий и Новий завет / От Георгиос Генадия ; Превод Н. Михайловскаго. - 3. изд. – В.Търново и др. : Книгопродавница Момчилова и с-ие в Търново и Русе, 1871 (Въ[в] Виена : У книгопечятн. Л. Сомерова и с-ие). - 141 с. ; 19 см.18
  Първите три издания са отпечатани в периода 1867-1871 год. Инв.№ 2192/10 в колекция „Редки и ценни издания”. С мека подвързия, липсва последната корица. Първата корица е изписана с повторения на заглавието – по два начина (ръкописно и със шрифта на изданието); подписана от Унтер-офицер М. Ганев; военният чин е изписан на две места. В текстовете на Стария завет цифрите, изписани с кирилски букви са дублирани с римски цифри, написани с молив – вероятно по-познати на читателя и притежателя на тома. На стр. 103 е направена поправка в текста: задраскано е името на Исус и отгоре е написано с черно мастило „сотникатъ”, също задраскано и отгоре изписано „Исусъ”.
  34.
ДИМИТРИЙ, Х. П. протонотарий. Месецослов или Денослов вечний : С Кириловата азбука по която се намерват на пръсти: пасхата и сичките движими праздници в годината, тъй също и неделните, гласовете и возкресените евангелия / Х. П. Димитрий. - Търново : Изд. авт., 1884 (Търново : печ. К. Тулешков). - 117 с. ; 25 см.
Cover_page Документ с инв.№ 172/05 в колекция „Редки и ценни издания”. На гърба на заглавната страница има кратка молитва на руски език. Като първи месец е поставен март, а Църковната нова година започва на 1 септември. Пасхалният ключ представлява таблица, която започва от 1884 г. на текущия 14-и индикт. В първата графа е поставена годината според еврейското летоброене (Лета от Адама) – 7392 г.; втората графа е за годината според Юлиянското летоброене (Лета от Христа) – 1884 г. В края на основният текст след „Конец и Слава Отцу, и Сину, и святому Духу : Ныне и присно, и во веки веков, Амин.” има малка концовка. Следва обръщение „Към читателите”. Съставителят аргументирано обяснява защо месецослова започва от Март, позовавайки се на каноните в еврейската църква, Юлиянският календар (приемат за начало на новата църковна година 1 септември) и спира избора си на Мойсеевите книги: „Този месец (Нисан/ март) ще ви бъде първий в годината.” В подкрепа на своето решение е добавил още факти от Библията. След още един абзац протонотарий Димитрий пояснява защо писмото е светско, а не църковно. И за „други още много недстатъци гдето видят читателите, моля ги и прося извинение.” – подписано с „Здравствуйте, П. Х. П. Д.” Информационната стойност на изданието е допълнена от азбучен списък на имената на светиите, тълкуванието им на славянобългарски и деня и месеца, на когото съответстват по църковния календар. На стр. 36 в празното поле долу е изписано: „Заб. Един индиктион е равен на” – изречението не е довършено. На стр. 60 в края на таблицата, която завършва с годините 7924, 2416 от Хр., е изписано с молив „= 487 год.” Своеобразна препратка има на стр. 87: под заглавието Пасхална азбука е изписано с молив „Гледай Пасхална ръка” (левица).” Инициали М. П. са изписани на стр. 34. Автограф на М. Попов има на стр. 101, 102.
  35.
ДОБРОЛЮБОВ, Николай Александрович. Отец Александър Гаваци и неговите проповеди / Николай Александрович Добролюбов ; Прев. Ж. Сапунджиев. - Разград : С. Икономов, 1889. - 59 с. ; 25 см.
  Инв.№ 12318/Х от фонда на отдел „Краезнание”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на заглавната страница. В подзаглавни данни е уточнено, че книгата е „Из IV том, трето издание – 1876 г. от съчиненията на руский критик и поет сатирик Н. А. Добролюбов”. След края на авторовият текст е публикуван списък на „Имената на Г. Г. спомоществователите”. Събрани са средства от много градове в България: Шумен, Варна, Балчик, Русчук, Видин, Габрово, Търново, София, Пловдив, Стара Загора, Айтос, Ески Джумая. Предплатените екземпляри наброяват 874!
  36.
ДОКАЗАТЕЛСТВА за християнството. - Цариград, 1879 (Цариград : книгопеч. на А. Х. Бояджиян). - 396 с. ; 18 см.
  Документ от колекция „Редки и ценни издания”, инв.№ 170/05. Автограф на меката подвързия в началото – Марин Ив. Попов. Отпечатана в Цариград, книгата е „прегледана и одобрена от царската ценсура за да ся печата” (текст, написан на български и арабски, на гърба на заглавната страница). На титулната страница е поставен цитат от Библията за мото: „Всичко испытувайте : добро-то държте. 1 Сол.[омон] 5; 21”. Върху твърдите корици има релефна орнаментна рамка.
  37.
ЕМИН, Фьодор Александрович. Път към спасението или Благочестиви размишления за покаянието и за непрестанното приготовление на человека към смъртта / Съчинил Теодор Емин ; Прев. от рус. Д. Х. Бръзицов. - Котел : Д. Величков, 1884 (Пловдив : Областна печ.). - 232 с. ; 21 см.
  В конволют. Виж 26.1 На заглавната страница е написана цената на изданието – 2,50. На много места в празното поле са изписани бележки: „забележв., забел., заб.”; на стр. 51 има добавен коментар: „или Да игрти на книж”; на стр. 68 – „слушамъ”; на стр. 144 „Важно”. Текста на мотото завършва с красива концовка. В края на книгата са публикувани „Имената на родолюбивите спомоществователи”, подредени по топографски белег.
Cover_page 38.
ИКОНОМОВ, Тодор Поппетров. Воскресник или Черковно възточно песнопение, содержаяще осмогласника, утренните стихири и последованието на литургията / Написан от Т. Икономова ; Напечатан же иждивением Андреа Анастасова и сие. - Цариград : В печатницата на Т. Дивитчиана, 1872. - XVI, 78 с. ; 23 см.19
  Текст на църковнославянски език с гръцки ноти. Инв.№ 165/05 от колекция „Редки и ценни издания”. На свързващият лист на подвързията има надпис с червен химически молив: „Настоящата книга принадлежи на Свещеника Марин Иванов Попов с. Хърсово 1900 г.” Задраскан с молив и надписано: „Псалтикиеръ. Зборникъ” и подпис на К. Попов. На титулната страница са изписани имената на собствениците на книгата - свидетелство, че е предавана по наследство в семейството: Михаил Попов с. Хърсово; Кънчо Попов с. Хърсово; Георги Попов с. Хърсово 1931 г.; Милен Петров Хърсово 1944. Под годината на издаване е изписана годината на придобиване - 1900. На стр. 3 има автограф с молив на А. Хубанов; на стр. 256 – подпис с молив на М. Попов; на стр. 364 в края на текстовете е изписано с молив „Хърсово Георги Попов Кеманларски” и автограф на К. Попов (също и на стр. 568); На стр. 370 с отпечатаните грешки, вторият пример е задраскан и е добавен коментар „не е грешка.” На меката корица в края се четат следните надписи: „Купена от Ст. Ив. Килифарски за 15 лева с разноските заедно.”; „Казасов Георги Попов с. Хърсово Кеманлар /подпис/ 1931 г. уч. VIII кл.”; с калиграфски почерк „Стоян Иванов В Хърсово 1875 Юния 20 /не се чете/”; инициал (калиграфски) Н; „Милен Петров псалт 1944”. На меката подвързия в края стои автограф на М. Попов, Самоков и една фраза на френски език: „Les noms des fonds se trouve partires”.
В началото на сборника – 14 страници, е публикувано въведение в черковното песнопение с обяснения за гръцките ноти и подробни указания по солфеж. Гравюра, поставена в рамка от стилизирани разпятия, изобразява музикант с арфа; текст под гравюрата: „Хвалите Господа, вси йязицы, похвалите его вси людие (Пс. 116)”. Основната част на Воскресника представлява текст на църковнославянски песнопения с гръцки ноти. Всеки псалм е представен по гласове. Осмогласникът е украсен с малка гравюра, изобразяваща двама ангели в профил, коленичили пред кръст и събрали длани за молитва. От разпятието излиза светлина, картината е допълнена от множество ангели в двата края. В края е отпечатано съдържание на песнопенията в Осмогласника, разделени по гласове. Утренните стихири и последованието на литургията имат самостоятелна титулна страница: ИКОНОМОВ, Тодор Поппетров. Песнопение или Черковно въсточно пение : Содержающе на утренни и последованието на литургията / Събрано от Т. Икономова ; Напечатано же иждивением Андреа Анастасова и сие. - Цариград : В печатницата на Т. Дивитчиана, 1872. - с. 82-370. Същата гравюра на заглавната страница. В началото на текста в трите раздела на песнопенията има инициал. Винетки са добавени в началото на Утрени и На Литургията. Липсващите стр. 161-168 са изкопирани много прецизно със синьо мастило върху паус и са залепени допълнително към сборника. Върху кожения гръб на подвързията има релефна украса с флорални мотиви, преговано е името на Свещ. М. И. Попов.
Cover_page 39.
КАЛЛИНИК V, патриарх Цариградски. Книга за изповед или Кратки наставления към всекий духовний отец и християнин : Списана на гръцки от премудрейшаго и приснопамятнаго патриарха константинополскаго г. Калиника ; А преведена от ескизагрскаго економа п. Никола Зафиров и от елинскаго учителя И. Д. / Г. Каллиник ; Прев. от Никола Зафиров. - Цариград, 1859 (Цариград : печ. Ц-го вестника и содружия). – 128, [XVI] с. ; 21 см.20
  Инв.№ 166/05, колекция „Редки и ценни издания”. На първата мека корица има екслибрис -  автограф на „М. И. Попов”, на гърба на корицата е поставен герба на Цариградската патриаршия. Книгата е одобрена от Великата Източна Христова църква, отпечатва се с позволението на Царската цензура. На титулната страница е изписано „Изъ книгите на П. И. Попъ Георгиевъ”. В началото е отделено място за обръщение на „Сочинителя на книга-та, перво камъ духовны-те отцы, и второ камъ всички-те православны.” Основният текст на изповедите е предаден под формата на въпроси и отговори между епископ и духовник. На стр. 56 има концовка, изобразяваща Господ Бог в облак с изгряващо слънце зад него. Началото на Законоправилникът от седемте събора на светите отци е украсен с винетка. Каноничните правила завършват с израза „Конец и Богу слава.” След страницата с „Вглавление”/ Съдържание, са отпечатани 8 листа с различна пагинация, с имената на спомоществователите и броя предплатени от тях екземпляри. Подредени топографски. На стр. IX са изписани имената: Димитър, Петку, Марин, Пенчу, Иван. На третата корица има надпис, от който се чете името Никола. На четвърта корица има послание, от което ясно се различават имената Иван поп, Георгий Николов, Маринову.
Cover_page 40.
КОВАЛНИЦКИ, Аполинари Северианович. Какво ли знае человек за вселената? : Има ли Бог или не и може ли человек да постигне с ума си всичко, що съществува? / Един скромен писател ; Прев. от рус. Ив. Ст. Визирев. - Ст. Загора, 1888 (Ст. Загора : печ. Знание). - 45 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 45.1. В книгата авторът е означен „Един скромен писател”. На гърба на заглавната страница е отпечатан текст, който съобщава, че „правото за препечатването на тъзи книжка принадлежи на преводача й – Визирев”. На стр. 3 има надпис с черно мастило „Изъ книгите на свещеник М.И.Попов”.
  41.
НЕДЕЛНИ и празнични слова и поучения, извлечени из творенията на цръковни проповедници : Издадени в две чясти / [Ред. Христо Г. Данов]. - Пловдив и др. : Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес, 1868 (Въ[в] Виена : У книгопечятн. Л. Сомерова). - 20 см.21
  Двете части са подвързани в едно книжно тяло с инв.№ 2096/05 в колекция  „Редки и ценни издания”. Текстовете са извлечени от „творенията на  църковни проповедници.” Словата са преведени от Зл. Груев, архим. Дамаскин, В. Чолаков, архим. Гавраил, Й. Груев, Хр. П. Марков, В. Груев, Хр. Пулеков, Ив. Гологанов и Хр. Г. Данов. В първа част е отпечатано кратко обръщение на издателството. Говори се за необходимостта от книги с духовно съдържание, което е дало на издателя основание да отпечата текстовете с черковно писмо на умерена цена. Дата и място са посочени: „Пловдив, 1868 Мар. 22”. Втората част има подзаглавие „Поучения за през Великия пост и на различни случаи”. В началото отново е поставен увода от първата част, но с променена дата – „1868 Авг. 22.” Съдържанието на двете части е отразено в „Оглавление”. Книгата е много добре запазена, отпечатана е на качествена хартия. На свързващият лист на подвързията се чете: „Тази книга принадлежи на Свещеникъ Илия Тодоровъ изъ село Калфа Дере22 13 Януарий 1887 год. гр.Русе /не се чете/”. Следващата бележка е на меката подвързия: „Изъ книгите на Свещеникъ Илия П. Тодоровъ изъ С[ело] К. Дере 1887 год. в Октомврий. Тазъ книга принадлежи собствено на Илия П. Тодоровъ свещенодействуващъ въ църквата Св. /не се чете/ села К. Дере”. Изписано с молив. На меката подвързия в края е изписано с мастило: „Илия П Тодоровъ 13 октомври 1887 год. гр Русе”.
Cover_page 42.
ПЕТ стрели срещу безверието. - Цариград, 1889 (Цариград : Печ. на  А. Х. Бояджиян). - 36, 59, 70, 69, 73 с. ; 18 см.
  Документ с инв.№ 171/05, колекция „Редки и ценни издания”. Част от библиотеката на свещеник Марин Ив. Попов – автограф има на меката подвързия в началото, на заглавната страница и на първото произведение от сборника. Също на меката подвързия е изписана цената на сборника „2 лева” и годината на придобиване – 1901. Книгата е компилация от пет различни произведения в сборник с общо заглавие. Имат обща заглавна страница с паралелен текст на арабски. Сборникът съдържа:
  1. Портър, Ноя. Агностицизмът: отчайвателно учение. - Цариград, 1888;
  2. Блейки, У. Г. Библейското вероучение отговаря на нуждите и естеството на человека. - Цариград, 1889;
  3. Брус, А. Б. Фердинанд Христиан Баур, и теорията му за происхождението на християнството и новозаветните писания. - Цариград, 1889;
  4. Томсън, Дж. Р. Утилитаризъм : Непоследователно и нечестиво нравоучение. - Цариград, 1889;
  5. Даусън, сър Дж. У. Общи точки между Откровението и Естествените науки. - Цариград, 1889.
Всяка творба има собствена заглавна страница. Графично те са оформени по един и същ начин. Текстовете на произведенията са отпечатани с паралелни бележки в страничните полета. Върху твърдите корици има релефна орнаментна рамка.
  43.
САПОЖНИКОВ, А. Към въпросът по религиозното възпитание / А. Сапожников ; Прев. от рус. Ив. Ил. Булатов. - Свищов : Изд. прев., 1895 (Свищов : скоропеч. П. А. Славков). – IV, 72 с. ; 25 см.
  Документ, подвързан към сп. Б и б л и о т е к а, II, 1895, № 5-8. Инв.№ 12/05-ПИ, с твърда подвързия. На заглавната страница с черно мастило е изписано „Свящ.[еник] Марин Ив. Поповъ.” Изданието има посвещение, подписано от преводача: „... на Нашите учители и ученици.”; със защитени авторски права. Предговорът от свещеник Ив. Булатов, е с отделна пагинация. Хартията няма признаци на стареене, върху коженият гръб на тома са преговани заглавието на периодичното издание, номерата на книжките, името на М. Ив. Попов.
  44.
СВЕТИ синод на Българската православна църква. София. Екзархийский устав, приспособен в Княжеството, одобрен от Святийт Синод, приет от Държавнийт съвет и Народното събрание, и потвърден с Указ на Негово Височество Князът от 4 февруарий 1883, под № 82. - София : Св. Синод на Бълг. православна църква, 1883 (София : Книгопеч. Янко С. Ковачев и С-iе). - 45 с. ; 22 см.
  В конволют. Виж190. Автограф с червен молив на стр.1 „Свещ: Марин Ив. Попов”. На места има отбелязан текст със знак „Х”.
  45.
СВЕТИ синод на Българската православна църква. София. Екзархийский устав приспособен в Княжеството : Вотиран и приет в първата редовна сесия на VIII-то Обикновено нар. събрание и утвърден с височайши указ от 13-й ян. 1895 г. под № 1. - 2. изд. - София, 1895 (София : Държ. печ.). - 41 с. ; 25 см.
  45.1. Конволют с инв.№ 177/05 в колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Свети синод на Българската православна църква. София. Екзархийский устав приспособен в Княжеството : Вотиран и приет в първата редовна сесия на VIII-то Обикновено нар. събрание и утвърден с височайши указ от 13-й ян. 1895 г. под № 1. – 1895; Тодоров, Т. До Господина Директора на Садовското земледелческо училище : Рапорт от учителите. – 1895; Закон и правилник за забележване ражданията, женитдбите и умиранията в Княжество България. – 1893; Ковалницки, А. С. Какво ли знае человек за вселената? – 1888; Славейков, П. Р. Размишления върху положението ни. – 1886; Иречек, К. Упътване за събиране географически и археологически материяли. – 1883; Вазов, Г. М. За военната гимнастика в училищата и обществото. – 1884; Бутук, Йоан. Слова и поучения. – 1877. Дар от Петър Георгиев Цолов. На гърба на книгата има прегован надпис „Разни книги” и „Свещ. М. Ив. Поповъ”. Цената е изписана на последната страница със син молив – „цена 50 ст.”
45.2. Документ с инв.№ 609/09 в колекция „Редки и ценни издания”. Добре запазен, с меки корици; съхранява се в картонена кутия.
  46.
СВЕЩЕНА история : Съкратено извлечена из книгите на Вехтий и Новий завет / Прев. от Хр. П. Марков. - Пловдив, Русчук, Велес : Хр. Г. Данов, 1873 (Прага : Книгопеч. Гинек Милиткий и Новак). - 6, 215 с. ; 19 см.23
  Документ в колекция „Редки и ценни издания”, инв.№ 167/05. Издание, предназначено за прогимназиално обучение по предмета Закон Божий - надпис с молив на гърба на заглавната страница. Многобройни подчертавания с молив в текста и отбелязвания „Отъ тукъ – До тукъ”, надписи и имена на ученици (на корицата „на Ивана”, „Николай И. Поповъ”, ”Драгий ми приятелю, имахъ добрината…”; на заглавната страница „Г. П. Ивановъ”, „Н. Н. Поповъ”, „Николай П. Ник”; на гърба на заглавната страница: „Гимнастикъ”, „Съдружници Ю. Н. и И. Ивановъ Н. И. Поповъ III 1878 г.”; на страницата с Предисловие „Г. П. Ивановъ”, „Християнска Церкува Една книга за мъките Хр. П. Марковъ”; на страница от съдържанието „Забилежение от Дяконъ Поповъ”). На стр.1 със синьо мастило е изписано „Изъ книгите на М. И. Поповъ”; над този надпис стои печат „попъ иванъ попъ георги” (същият - на стр.206). С молив под заглавието има надпис „Завещание от I-и клас” и инициалите „Н. П. И.” В края на текстовете от Стария завет на стр. 123 е изписано „Край на вехтий завет. Свършихми на Даска/не се чете/ 1881 часа по 4 от I-и класъ”. Радостта от завършването е отразена в рисунка, направена с черно мастило, която изобразява двама гимназисти в цял ръст, в профил, облечени с униформи и техният учител също в цял ръст, нарисуван в анфас. Лицето на същият учител е нарисувано на стр. 65 и на трета корица – характерните мустаци, вежди и очи. Гимназистът е отбелязал „Зафащание на II-и класъ” в полето на стр. 124. На стр. 215 отбелязано: „Свършихми на Еновина 15 1883”; „Моя синъ ся я родил Въ 1867 година на май 9 денъ Попъ Иванъ”; Никола е написал името си три пъти по различен начин, нарисувал е лале и се е подписал. Многобройни бележки и допълнения към текста се срещат на: стр. 39 „понделникъ”; стр. 59 „на планината нававъ”; стр. 61 „маноя бащата на сампсона”; стр. 86 „царъ”; стр. 143 „билъ”; стр. 153 „исусъ както прибави. учениците.”; стр. 156 „Миротворси сиромахъ Лазаръ”; стр. 163 е добавена бележка под линия, обозначена със *„таворъ”; стр. 175 „Драги милний приятелю имахъ добрината”, „същия и други уроки”. На стр. 20 има автограф „Н. И. Иванов”; на стр. 151 автограф на „Христо Христовъ”; на стр. 137, 140, 153, 179, 189 – автографи на Николай Попов. Скромна концовка, рисувана с мастило, има на стр. 50. Черен кръгъл екслибрис с инициали „МПН” има на стр. 87, 134. Последната празна страница и свързващите листи на подвързията в началото и в края са изписани с всевъзможна информация: Програмата с учебните часове за първи и втори срок; имената Никола и Марин, изписани огледално и откопирани на предната страница, наличните към момента пари на Марин и т.н.
  47.
ФАРРАР, Ф. Живота на Св. Григорий Богослов / Ф. Фаррар ; Прев. от рус. Д. Х. Бързицов. – Цариград : Печ. Н. Д. Арамян, 1894. - 183 с. ; 15 см.
  Инв.№ 1192/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Печат на дружество „Развитие” има на стр. 33. На заглавната страница е отпечатан текст с арабски букви, вероятно с информация за автор и заглавни данни.
  48.
ХРИСТИЯНСКО нищелюбие на милостивия Филарет / Прев. от рус. П. Стоянов. - Букурещ, 1864 (Букурещ : книгопеч. Стефан Расидеска). - 29 с. ; 17 см.24
  В конволют. Виж 307. На корицата и на стр.1 се чете: „Изъ книгите на М. И. Поповъ”, а на гърба на титулната страница има надпис с черно мастило: „Награда от Българ.[ско] Разград.[ско] Училище за успехъ и прилежание”. На последната корица е отпечатана издателска реклама: „Ще ся намира за продаване въ Търново до издателя Г-на Петра Стоянова.”

3.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  49.
БУТУК, Йоан. Слова и поучения / Свещ. Кишиневской Феодоро-Тироновской церкви Йоанна Бутука. – Кишинев, 1877 (Кишинев : Типогр. Архиерейскаго дома). – 286, 3, 5 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 45.1. На гърба на заглавната страница е публикувано разрешението за печат от Архимандрит Йосиф от Санкт-Петербургския Комитет по духовна цензура, 11 януари 1877.
  50.
СМИРНОВ, Евграф Иванович. История христианской церкви : Курс III и IV классов духовных семинарий / Сост. Евграф Смирнов. – 5 изд. - Санкт-Петербург : Типогр. Дома Презрения Малолетних Бедных, 1889. – 484, VІ с. ; 22 см.
  Издание на руски език, с инв.№ 404/10 от колекция „Редки и ценни издания”. Автографи на Анастас В. Изворов има на меката подвързия в началото и на заглавната страница. На свързващата страница на подвързията е изписано с молив „На 7и Априлий 1893 г. обиск-”. Дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Книгата е одобрена от Светия синод за учебник в духовните семинарии, удостоена с премия на Негово Високо преосвещенство Макарий. На гърба на титулната страница е отпечатано позволението за печат от Санкт-Петербургския Комитет на Духовната цензура от 19 Май 1889 г., с цензор свещеник А. Автономов. Учебникът е служил за сериозна подготовка на А. Изворов, в текста е подчертавано с обикновен молив, с червен и син молив; отбелязани са номера на изпитни билети. Бележки, коментари, пояснения и допълнения към текста са изписани в празното поле на следните стр. 346, 377, 380, 382, 385, 389, 391, 409, 411, 419, 424, 437, 438, 439, 443, 445, 447, 452, 453, 454, 455, 456, 465, 468, 469, 470, 471, 478, 479, 480 – трудно се разчитат, тъй като са изписани с молив и много ситен почерк. Стр. 177 – препратка към стр. 372; Стр. 257 – „только по благодар.”; Стр. 266 – „Ива Едеского и др.”; стр. 326 – година 456 е поправена с червен молив на 466 г.; стр. 330 – „почему? /не се чете…/ в своихъ присуды?!”; стр. 336-337 – много дребно изписани бележки; стр. 338 – препратка към страница 343 – 344 с изписани начални думи и край на абзац; стр. 347 – „Сердика – нынечная Болгарская столица София”; стр. 366 – препратка „смотри стр. 380 §48; стр. 367” – подчертана част от текста с бележка в полето NB; стр 372 – „смотри стр. 177, отшелническая (скитская), Живутъ в отделный квартиры”; стр 374 – „Никто не имелъ свою собственость”; стр. 384 – „главная причина разделения”; стр. 392 – препратка към стр. 403 §4, автограф АИз и дата 3/II/.[18]92; стр. 408 – „безобразие!”; стр. 417 – „наложилъ руку на имущ. церкв и монаст.”; „Запретилъ делать завещание на ползу церквей”; стр. 422 – „Сочинение его трактать о лице; Историк: Никита /не се чете/”; стр. 424 – „Смотри Истории Больгарской литературы, издана Д. Мариновском, 1887, Пловдив – на стр. 105 – II”; стр. 432 – „Ето верно; Монета от /не се чете/”; стр. 435 – „11 Мая 1892 г.”; стр. 438 – „съ саксонцами”; стр. 445 – инициали АИ.
  51.
СМИРНОВ, Евграф Иванович. История християнской церкви : Курс V класса духовных семинары / Сост. Евграф Смирнов. – 4 изд. - Санкт-Петербург : Типогр. Дома Призрения бедных молодых, 1886. – 189, ІV с. ; 22 см.
  Подвързана в един книжен том с: СМИРНОВ, Евграф Иванович. История христианской церкви : Курс III и IV классов духовных семинарий. – Санкт-Петербург, 1889. Автограф на А. В. Изворов има на заглавната страница. Бележки, коментари, пояснения и допълнения в празните полета на страниците и вътре в текста, отбелязани номера на изпитни теми/ билети. Любопитен коментар се чете на стр. 62: „По моему, что они в свободное от церкв служения время, не само нуждно но и должно заниматься с занятием, Как то бы было части в болгарию.” Значими писатели на „гръко-източната църква” студентът в семинарията е допълнил с две имена – на стр. 100: „16. Евгений Булгарисъ /издал сочинения Феодорита/; 17. Никифоръ Святогорецъ.”; бележка под линия на същата страница препраща към стр. 72. Лично отношение и мнение на Изворов е отразено най-много в „Глава V. Историческое обозрение и настоящее состояние православныхъ славянскихъ церквей. Состояние церкви въ Болгарии.” - на стр. 109 в полето отсрани на текста са изписани със син молив две бележки: „Это вобще нельзя сказать.”; „Это совсем неверно.”; стр. 111 по въпроса за връзките на българската църква с константинополския патриарх след 1878 г. „а это никогда не будеть, пока не разрешится Македонский вопросъ, такъ какъ /не се чете/ Болгаръ провинций паровъ ящится под Турками, лукавые греки не перестаютъ исполнять самые мизерных дописи предъ турецкое правительства, на счетъ нещастных македонскихъ болгаръ.”; стр. 115 името на Самуил I в текста е подчертано със син молив, а в полето е добавен коментар „проклятый грекъ”. На стр. 127 подчертаване с червен молив е допълнено с бележка в полето „учение Лютера”. Стр. 141 – анабаптистите са определени от А. Изворов като „социалисти”. Стр. 148 – автограф на А.В. Изворов. Стр. 164 – бележка в полето „Недостатки етого учения”; „ортодоксальный = положительнымъ, правилн. учениемъ”. Стр. 178-179 в празното поле са допълнени с молив исторически факти, имащи отношение към текста за края на XVIII и началото на  XIX век, Франция. В края на учебника, на празна страница е изписано ръкописно с молив: „Преподаватель Церковной Историй Спасо Викамской Духовной Семинарии Андрей Андреевич Беляевъ - ”. На свързващият лист на подвързията в края на тома са изписани с молив: „Основана Киевская Академия в 1615 г.; - Московская – 1785 г.”
Cover 52.
PISMO svate : vydani dle vulgaty / Prehlizel Th. P. Ant. Lenz ; Ill. Gustav Dore. - Praze : Vlastnim Nakladem vydal j. otto, 1892. - 1062 с. : ил. ; 44 см.
Cover_page Документ с инв.№ 1226/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Словашка Библия, под редакцията на Т. П. Ант. Ленц, художник Густав Доре. В подзаглавните данни е отбелязано, че е публикуван „общоприетия текст”. Отпечатана в Прага от издателя Ото, както е отбелязано в издателските данни „за собствена сметка”. Богато илюстрирана с гравюри на Г. Доре; с 12 повтарящи се винетки, които украсяват празното поле между двете колони текст, красиви концовки и орнаменти от Х. Джакомело. Твърда подвързия от дебел картон, обвит с кожа, върху която има релефна украса, а на първата корица украса със златна боя. В ъглите са изобразени ликовете на четиримата евангелисти. Книгата е постъпила във фонда на библиотеката през 2010 г. Ясно се вижда, че е била намокрена. Липсват последните 50 страници. В кампания за издирване и събиране на старопечатни книги, инициирана от директора на регионална библиотека Цанка Георгиева, се включват читалищни библиотеки от област Разград. Тази уникална библия е постъпила като дарение, благодарение на усилията на колеги от читалищните библиотеки.
Cover 53.
RENAN, Ernest. Das Leben Jesu / Ernest Renan; Aus dem Französischen von Paul Seliger. - Leipzig und Wien : Bibliographisches Institut, Meyers Volksbücher, [б.г.]. - 343 p. ; 14 cm.
Cover_page Документ с инв.№ 1228/10 в колекция „Редки и ценни издания”. На титулната страница има три екслибриса: „Николай Ил. Икономов адвокат – София”; „Книжарница Цветко Н. Чолаков – София”; кръгъл екслибрис със стилизирано изображение на сфинкс. Творба на френския историк и философ Жозеф Ернест Ренан. (1823-1892). Автор на изследването „История на ранното християнство“ в 7 тома. Превода от френски език е направен от Пол Селигър. В неговият предговор има биографични данни за Е. Ренан, както и кратък анализ на идеите, възгледите, творчеството му. Предговорът на автора започва с посвещение „На чистата душа на сестра  ми Хенриета, починала на 24 септември 1861”. Приложение към текста е азбучен Регистър/ Показалец на имена и понятия. Липсват данни за година на издаване. Книгата предизвиква интерес с шрифта на текста – GothicG. Търсене в сайтове за антикварни книги показа, че има само едно издание в превод на Paul Seliger/ Пол Селигер от издателството на Мейер в Лайпциг и Виена: www.booklooker.de 25. Липсва информация за преводача Пол Селигер в най-популярните сайтове за биографии. На адрес openlibrary.org26 - има издание на „Животът на Исус” от 1864 година, издател Фридрих Герхард, Ню Йорк. Отпечатано е със същият шрифт – GothicG. Започва със същото посвещение и уводна статия от Ернст Ренан. Тези факти подсказват, че документът, част от фонда на РБ „Проф. Боян Пенев”, е издаден в периода до 1900 година.

ЧАСТ 4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ (3)

4.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  54.
БЪЛГАРИЯ. Закони и др.п. Закон и правилник за забележване ражданията, женитдбите и умиранията в Княжество България : Утвърдени с Указ № 128 и 20 от 15 Декемврий 1892 год. и 24 Март 1893 год. - София, 1893 (София : Държ. печ.). - 20 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 45.1. Част от библиотеката на Свещ. Марин Ив. Попов. На стр. 3 и стр. 5 е изписано с черно мастило „обнародванъ въ Дър. Вестникъ отъ 11 януар. бр. 6=”.
  55.
БЪЛГАРИЯ. Закони  и др. п. Правилник за приспособление Закона за горите : Утвърден с Височайший Указ от 1 април 1898 г. под № 28. - София : Мин. на търговията и земледелието, 1898 (София : Държ. печатница). - 87 с. ; 15 см.
  Документ с инв.№ 154/99, колекция „Редки и ценни издания”, дар от Стойка Курдова през 1999 год. Изданието не е подвързано, липсват меки корици. В текста има таблица и образци за формуляри. В края е отпечатана „Програма за държавния испит”, вероятно за студенти по право. На места има отбелязвания и подчертавания с червен и син молив. На стр. 55 има автограф, който не се чете, наподобява този на А.В.Изворов.
  56.
БЪЛГАРИЯ. Министерство на народното просвещения. Програма за петокласните девически училища и долния курс на девическите гимназии. - София : М-во на нар. просвещение, 1897 (София : печ. Ив. Г. Говедаров и сие). - 4, 117 с. ; 25 см.
  Изданието е подвързано в един книжен том с периодичното издание У ч и л и щ е н  п р е г л е д, Год. II, 1897, кн.7 – 1227, между кн.9 и кн.10.; инв.№ 50/05. Има отделна заглавна страница. Започва с Указ на министъра на Народното Просвещение Константин Величков от 23 август 1897, утвърждаващ учебния план за петокласните девически училища и долния курс на девическите гимназии. Книгата е постъпила в колекция "Редки и ценни издания" по проект "Абагар 2004" – съвместна разработка на РБ "Проф. Боян Пенев" и Икономически техникум – Разград. Неделчо Банев Неделчев е ученика, издирил екземпляра. На заглавната страница на списание "Училищен преглед" има автограф с черно мастило на С. Бърнев. Подвързаните документи са в много добро състояние.
  57.
ВАЗОВ, Георги Минчов. За военната гимнастика в училищата и обществото / Георги Минчов Вазов. - София : М-во на нар. просвещение, 1884 (София : Държ. печ.). - 68 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 45.1. На титулната страница има надпис с черно мастило ”Изъ книгите на свещеника М.И.Поповъ”. На последната страница е добавена със син молив „цена 80 ст.”
  58.
ГРАВ, Жан. Обществото един ден след революцията / Жан Грав ; Прев. от фр. - [2. изд.]. - Разград : В. Килифарски, 1898. - 4, 98 с. ; 25 см. - (Анархистична библиотека ; № 4).
  Инв.№ 3119/Х, от фонда на отдел „Краезнание”. Второ издание, с променена корица, предговор и последна страница.  Печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград има на корицата, на заглавната страница, стр.25, 65. В издателските данни на титулната страница не е отбелязано името на преводача. В „Няколко думи от издателя” се изяснява целта на предожения текст („... у нас твърде малко се знае какво нещо е анархизма... твръде ясно, накратко, са изложени анархистическите принципи на анархизма...), както и читателското предназначение на книгата („да се изяснява анархизмът, както на работниците, тъй и на интелигентния, интерусующи се от днешната обществена и економическа уредба...).
  59.
ГРОС, Г. Економическата система на Карла Маркса от научна страна : Попул. очерк / Г. Грос ; Прев. от рус. Н. Михайлов. - Варна, 1896 (Варна : печ. К. Николов). - 64, VI с. ; 20 см.
  Конволют с инв.№ 10445/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Грос, Г. Економическата система на Карла Маркса от научна страна : Попул. Очерк. – 1896; Маркс, Карл  и др. Комунистически манифест. - 1900; Кауцки, Карл. Етиката и материалистическото разбиране на историята : Един опит. – 1906; Раковски, Кръстю Георгиев. Заточеникът на Дяволския остров. – 1899. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. На заглавната страница има част от автограф на Бакалов, непълен поради подравняване формата на четирите издания в книговезницата. Г. Грос е „доктор на правото при Виенския университет”. Всъпителна статия, наречена „Вместо предговор” с автор Н. С. Раковски запознава с идеите на К. Маркс. Следват кратки биографични сведения за Карл Маркс. В края на икономическото учение е съставен „Кратък обяснител на чуздите думи, които се срещат в настоящата книга.”
  60.
ДИСТЕРВЕГ, Адолф. Избрани педагогически съчинения / Адолф Дистервег ; Прев. от рус. А. Шулговски, Т. Каваклиев. - Ловеч, 1891 (Русе : скоропеч. Спиро Гулабчев). - 306 с. ; 21 см.
  В конволют. Виж 26.1. Надпис „Изъ книгите на свещ. М. И. Поповъ” има на меката подвързия в началото и на стр.3. На заглавната страница има надпис със син молив: „цена 3 лева”. В предговора „От редакцията” се уточнява, че книгата е съставена от „най-добрите педагогически статии на Ад. Дистервега, които той е написал от 1830 до 1866 год.” Източници са журналите „Рейнски листи” и „Педагогический ежегодник”, издавани от Дистервег. Материалите са систематизирани според предмета в пет основни отдела: „I. Статии, които имат за свой предмет учителя на народното училище; II. Статии, които имат за свой предмет ученика на това училище; III. Статии по училищеведението; IV. Статии от методически характер; V. Статии биографически, историко-педагогически, пътешествия, скаски и т.н.” Вътре в разделите статиите са подредени хронологично, отбелязана е годината на издаване.
  61.
ДОБРОЛЮБОВ, Николай Александрович. Значението на авторитета във възпитанието / Николай Александрович Добролюбов ; Прев. от ориг. - Враца, 1898 (Враца : печ. Труд на Ст. Цеков). - 29 с. ; 20 см.
  Статия на Добролюбов, писана през 1857 год., отпечатана като самостоятелна книга и подвързана с твърда подвързия. В подзаглавие: „Мисли по повод „Вопросы жизни” от Пирогов.” Документ с инв.№ 87/Х, в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на дружество „Развитие” има на първата корица, заглавната страница, стр. 9, 25. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. На последния лист в края на изданието има цитат и два инициала, изписани с молив.
  62.
ЕНГЕЛС, Фридрих. Лудвиг Фейербах / Фридрих Енгелс ; С предг. и бел. от Г.[еорги] Плеханов ; Прев. от рус. [Димитър Христов]. - Сливен, 1892 (Русе : скоропеч. Спиро Гулабчев). - Х, 136 с. ; 20 см.
  Инв.№ 3350/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Печат на „Окр. Учителско дружество Народен учител – Разград” е поставен на заглавната страница, на стр. 7, 39. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на титулната страница и стр. 17. На места в книгата има отбелязани абзаци, изречения с молив в празното поле, подчертаван текст, а на стр. 20 е нанесена бележка под линия, която обяснява значение на дума от текста: пантеизма – „вярвание, че природата е Бог” (изписано с молив и много дребен почерк). В предговора, написан от преводача, се казва, че предлаганата книга е „изложение и критика на най-съществените въпроси на фейербаховата философия”. Предложението за изследването е отправено към Енгелс от редакцията на сп. „Новото време”/ „Neue Zeit” и е отпечатано в книжки 4 и 5 от 1886 год. Авторовият текст е допълнен от две приложения: „Карл Маркс за французкий материализм в XVIII столетие”; „Карл Маркс за Фейербаха” (Написано в Брюксел през пролетта на 1845 г.). В края са публикувани забележки, отнасящи се към текста на Енгелс.
  63.
ЖДАНОВ, А. В. Сократ като педагог : Очерк по историята на педагогията / А. В. Жданов ; Прев. Н. Василев. - Пловдив, 1899 (Пловдив : друж. печ. Труд). - 36 с. ; 23 см. - (Сборник на педгогическо-обествено сп. Учител ; Т. I, кн. 2).
  Документ с инв.№ 174/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан с твърда подвързия. Наслов на изданията на сп. Учител е: „Бъдещето на живота е в ръцете на училището”. На втората корица е отпечатана издателска реклама на „Учител” – „Педагогическо-обществено списание за учители и възпитатели”. На трета корица има реклама на отпечатаният заедно с книжка II Сборник „Економическа оценка на народното образование”; на Стаю Малинов - „разказ из учителския живот”. На титулната страница има екслибрис на „Подвижна агентска кантора „Просвещение” на Иван Владов – Търново”. Печат на дружество „Развитие” има на първата корица, заглавната страница, стр. 9, 25, 36, на четвърта корица. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17.
  64.
ЖУРДАН, Алфред. За ролята на държавата в икономическият бит или Политическа икономия и социализъм / Алфред Журдан ; Прев. от фр. Хр. Н. Самсаров. - Русе, 1883 (Русе : печ. Н. К. Жейнов). - 260 с. ; 18 см.
  Подвързан в едно книжно тяло с: Мил, Джон Стюарт. Свободата. – 1887; колекция „Редки и ценни издания”. Дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. На меката подвързия с черно мастило е написано: „Изъ книгите принадлежащи на А.В.Изворовъ”. Автограф - на заглавната страница. Авторът на труда Алфред Журдан е „Старший в Екский факултет на правото, професор по политическата икономия. В Екский факултет на правото и във факултета нанауките в Марсилия – кореспондентин на института.” В допълнение към издателските данни на заглавната страница е отпечатано: „Съчинение увенчано от института”. Изданието е посочено като Том първи от научния труд. В предговор от преводача се уточнява, че изданието е оценено високо от Френската академия на науките. Цитира се рапорта на Емил Левасьор, произнесен на 11 февруари 1882 г. пред членовете на Академията. Изследването е посветено на Росси. Оригиналното издание е в един том, но преводача е решил да раздели обширното изследване с цел да улесни издаването и разпространението му. В националната библиография на България няма сведения за издаването на Втори том от труда на Алфред Журдан. Термините, които имат аналог в българския език, са преведени, а тези, с които се е затруднил, Хр. Самсаров е предал в оригиналния им вид. В края на тома е отпечатан списък на „Спомощници за пол. Икономия” – подредени по топографски признак, поименно изброени и с посочен брой предплатени екземпляри.
  65.
ЗОМБАРТ, Вернер. Идеалите на социалната политика / Вернер Зомбарт ; Прев. от нем. Д. Димитров. - Попово : книж. Четиво, 1900 (София : печ. П. Калъчев). - 82 с. ; 25 см. - (Библиотека Четиво : Отдел Обществени науки ; № 1).
  В конволют. Виж 74. В предговор от преводача са представени идеите на Зомбарт, социалдемокрацията и марскизма. На заглавната страница има част от автограф на Г. Димитров и печат на книжарница „Коста Евстатиев – Варна”, с текст на френски и български език.
  66.
ЗОМБАРТ, Вернер. Социализмът и социалното движение в ХIХ век / Вернер Зомбарт ; Прев. от нем. Г.[аврил] Георгиев. - Варна : Ст. Георгиев, 1899 (Варна : Печ. К. Николов). - 148 с. ; 25 см + Прил. Хроника на социалното движение от 1750 до 1896 г. - (Популярна научна библиотека ; № 5).
  В конволют. Виж 74. Подробни сведения за автора на заглавната страница - професор при Бреславския университет. Мото на изданието: „Аз не предлагам нищо, нищо не предполагам, аз просто излагам.” В предговора на автора е уточнено, че първоначално предлаганият текст е бил написан като поредица от сказки, представени през есента на 1896 в Цюрих. Допълнени и поправени, те се предлагат на вниманието на читателите в настоящия труд. Приложението на изданието „Хроника на социалното движение (1750 – 1896)” представлява хронологическа таблица на събитията за посочения период в Англия и Франция. Автограф на А. Петров има на заглавната страница, на стр. 3, 5, 17.
  67.
КРОПОТКИН, Пьотр Алексеевич. Салариата или сегашната форма на оценяване труда / Петър Кропоткин ; Прев. от фр. [Парашкев Стоянов]. - Разград, 1895 (Разград : печ. Ст. Ив. Килифарски и С-ie). - 20 с. ; 25 см. - (Анархистична библиотека ; № 2).
  Инв.№ 18575/Х от фонда на отдел „Краезнание”. На заглавната страница е изписано с черно мастило „Дар от (екслибрис на) „Димитър Поп Стефанов; Богоявление 1941”. Печат на библотеката към читалище „Развитие” има на заглавната страница, стр. 7, 17.
  68.
ЛАСАЛ, Фердинанд. За същността на конституцията : Слово, казано в едно Берлинско търговско окръжно събрание на 1862 година / Фердинанд Ласал ; Прев. от рус. - Русе, 1891 (Русе : печ. Спиро Гулабчев). - 50 с. ; 14 см.
  Документ с инв.№ 672/09, колекция „Редки и ценни издания”. В подзаглавието на статията погрешно е отпечатана година 1662 вместо 1862. Подвързано самостоятелно с твърда подвързия, изданието има печат на Окръжно Учителско дружество „Народен учител” – Разград на заглавната страница, на стр.3, 27.
  69.
ЛИБКНЕХТ, Вилхелм. Карл Маркс : Биогр. и спомени / Вилхелм Либкнехт ; Прев. от нем. Г. Георгиев. - Варна : книж. Б. Блъсков, 1900 (Варна : печ. Взаимност). - 159 с. ; 19 см.
  В конволют. Виж 74. Предговора на автора е писан през март 1896. За написването на подробната биография на К. Маркс в забележка под линия Либкнехт е посочил източниците. След втората част на книгата – „Спомени”, е отпечатано приложение, в което са поправени някои грешки и са допълнени нови статии към биографията на К. Маркс. В началото има гравюра на цяла страница на гробът на Карл Маркс. В края, на стр. 158 има надпис с черно мастило „прочетена 18/II 1900 г. чифлика”.
  70.
ЛЬОБОН, Андре. Държавний строй на Франция / По Andre Lebon ; Прев. П. Н. Даскалов. - Разград, 1899 (Разград : печ. С. Икономов). - 35 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 140.2. Извлечение от статия на Андре Льобон, което е направил преводача П. Н. Даскалов. Подзаглавни данни, отпечатани на стр.3: „(Бележки по Андре Льобон)”. Автограф на П. Карагьолев има на корицата на тома.
  71.
МАРКС, Карл  и др. Комунистически манифест / Карл Маркс, Фридрих Енгелс ; Прев. от нем. Г.[еорги] Бакалов. - Варна : Ст. Георгиев, 1900 (Варна : печ. Взаимност). - 64 с. ; 20 см. - (Популярно-научна библиотека ; № 12).
  Документ от второто подобрено издание на фундаменталния труд на Маркс и Енгелс, в конволют. Виж 59. На заглавната страница има част от автограф на Димитров, Обр. Чифлик. На гърба на заглавната страница има кратка бележка от преводача, в която се казва, че първото издание на книгата от 1891 г. отдавна е изчерпано; при неговия превод са допуснати неясноти, които са отстранени в настоящото издание. Настоящият превод е направен от шестото авторизирано немско издание от 1898 г. Публикувани са три предговора: „I. На Карл Маркс, Фридрих Енгелс от Лондон, 24 юний 1872 г.; II. На Ф. Енгелс от Лондон, 28 юний 1883 г.; III. На Фр. Енгелс от Лондон, 1 май 1890г.” /Съкращенията са на издателя/. В края на произведението е отпечатана с курсив популярната фраза: „Пролетарии от всички страни, съединявайте се!“
  72.
МАРКС, Карл  и др. Манифестът на комунистическата партия / Карл Маркс, Фридрих Енгелс ; Прев. от рус. [Иван Кутев] ; [Предг. от прев.]. - Русе, 1891 (Русе : скоропеч. Спиро Гулабчев). - V, 91 с. ; 15 см.
  Изданието е подвързано самостоятелно, инв.№ 3030/Х в колекция „Редки и ценни издания”. На заглавната страница и стр. I, 23, 71 има печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, на стр. 17. Като Приложения в края на книгата са поместени извлечение от книгата „Гражданската война във Франция” и уставът на „Международното Работническо Дружество”; „Предисловие на Авторите в руското издание” от 1882 год. и „Предисловие от Авторите в немското издание от 1872 год.” На много места в текста има подчертани с молив изречения, отбелязани цели абзаци, коментари и обяснени непознати или малко познати думи: на стр. 24 думата „вишина” – път; на стр. 25 „асоциации” – сдружения; на стр. 51 понятието „легитимисти” е обяснено в бележка под линия като „привърженици на закона”.
  73.
МАРКС, Карл. Наемний труд и капиталът / Карл Маркс ; Прев. от рус. Дан [Досю Андреев Негенцов]. - Великотърновско, с. Мусина, 1895 (Великотърновско, с. Мусина : печ. Селянин). - 42 с. ; 22 см.
  Инв.№ 3265/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Автограф на Д. П. Стефанов има на меката корица и заглавната страница с дата „26/ III.[18]95г.” Екслибрис на Димитър поп Стефанов и надпис „Дар от … Богоявление 1941 г.” Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на заглавната страница, на стр. 3, 7, 23. Бележка под линия от преводача на стр. 3: „Марка се нарича немска монета, която по сегашния курс струва околу 1,25 л.”
  74.
МАРКС, Карл. Осемнадесети брюмер на Луи  Бонапарта / Карл Маркс ; Прев. от рус. Г.[еорги] Бакалов. - Варна, 1897 (Варна : печ. Взаимност). - VIII, 172 с. ; 19 см. - (Библиотека по научния социализъм ; № 2).
  Конволют с инв.№ 10448/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Маркс, Карл. Осемнадесети брюмер на Луи  Бонапарта. – 1897; Зомбарт, Вернер. Идеалите на социалната политика. – 1900; Зомбарт, Вернер. Социализмът и социалното движение в ХIХ век. – 1899; Либкнехт, Вилхелм. Карл Маркс : Биогр. и спомени. – 1900; Шулц, Хайнрих. Пролетарската майка. - София : Парт. социалист. книж., 1910. Публикуван е предговора на Фридрих Енгелс към третото немско издание, Предговор от автора написан в „Лондон, 23 юний 1869 год.” На заглавната страница има гравюра на К. Маркс. Поставен е печат на книжарница „Коста Евстатиев – Варна”, текст на български и френски език. Част от автограф на Г. Димитров има в горния десен ъгъл на титулната страница.
  75.
МИРСКИ, Кръстю Иванов. Гражданственна наука : Първи понятия за държ. строй и Конституцията на Българското княжество / Състав. Кръстю Иванов Мирски. - 2. попр. изд. - Варна, 1886 (Варна : печ. Христо Н. Войников). - 48 с. ; 21 см.
  Документ с инв.№ 573/09, колекция „Редки и ценни издания”. Съхранява се  картонена кутия, с оригиналната мека подвързия. На титулната страница са отпечатани три цитата за гражданското възпитание от Песталоци и Вите. На гърба на заглавната страница съставителят е публикувал „Списък на источниците.”
  76.
МИРСКИ, Кръстю Иванов. Училищата и самоуправлението / Прев. [и състав.] Кр.[ъстю] Ив. Мирски. - Русе : в. Славянин, 1883. - 16 с. ; 20 см.
  Инв.№ 575/09, без корица, съхранява се в картонена кутия. Колекция „Редки и ценни издания”. На заглавната страница има мото „С живота в училището и с училището в живота.” Кръстю Мирски е посветил своята статия на всички, които „криво мислят, че в училищата трябва да се преподава само вероучение, а не и гражданско учение”. В текста се цитира „чесский ежегодник Чехослован”; бележка под линия препоръчва Чесский Научний Словник.
  77.
МИХАЕЛИС, Ричард. Един поглед върху бъдещето : Отговор на "Един преглед върху миналото" от Едуард Белами / Ричард Михаелис ; Прев. от нем. Вартоломей Робертович. - Разград, 1893 (Разград : печ. Ст. Ив. Килифарски и сие). - 116 с. ; 25 см.
  Авторът е редактор на „Чикагската нова преса” и оригиналният език на книгата е английски. Преводът е направен от немски.
77.1 Документ с инв.№ 136/Х от фонда на отдел „Краезнание”. На заглавната страница има печат на Дружество „Развитие” – Разград. На гърба на заглавната страница, на стр.17 е поставен печат на библиотеката към читалище „Развитие”. В предговора на Михаелис има отбелязани пасажи с молив в страничното поле.
77.2 В конволют. Виж 190. На свързващият лист на подвързията в началото „Изъ старите книги на дяда поп Марина”. На гръба на книжния том е прегован надпис: „Разни книги; Свещ М. Ив. Поповъ” В празното поле в края е изписано „цена 1 лев” със син молив.
  78.
МУШАНОВ, Никола Стойчев. Правосъдието и варненските скандали : Брошура, в която с офиц. документи е представено подкупничеството на прокурори и градоначалници, съзнателно покрувителствувани от бълг. министри на правосъдието и вътр. дела / Никола Стойчев Мушанов. - Русе, 1898 (Русе : типохромолитогр. Д. М. Дробняк). - 84 с. ; 20 см.
  Документ с инв.№ 606/09 с меки корици, в колекция „Редки и ценни издания”. Посветено на „Г-н Згурев Министър на Правосъдието и на Г-н Бенев Министър на Вътрешните дела. За спомен на Министерската им деятелност.” За мото на „брошурата” адвокат Н. Мушанов е избрал българската поговорка „Закона е една паяжина в която се ловят малките мушички, а големите бръмбари, отнасят с тях и самата мрежа.” Встъпителните думи на автора изясняват неговата позиция спрямо „Варненските скандали”, отнасящи се до дейността на прокуратурата спрямо престъпленията на шефа на администрацията в града и поведението на министрите. Целта на публикуваните документи, служебни писма, съдебни протоколи е да бъдат изложени фактите възможно най-обективно.
  79.
ОУЕН, Робърт. Образуванието на человеческия характер : Нов възглед върху обществото / Робърт Оуен ; Прев. от рус. А. П. Н.[иколаев]. - Шумен, 1895 (Шумен : печ. Искра). - 131 с. ; 22 см.
  Инв.№ 14323/10, с меки корици от колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Е. Чобанов. На заглавната страница с молив е изписана дата 18.II.[1]922 и автограф „Йорданов”. Преводът е направен от третото руско издание. В началото има въведение, вероятно от преводача. Съдържа биографични данни за Робърт Оуен, подробен преглед на неговото учение и ролята му в обществото. За финал на встъпителната статия са избрани думите на Н. А. Добролюбов, който дава висока оценка на „идеите и деятелността” на Оуен. Описан е като „утопист, мечтател, романтик, непрактичен и дори направо безразсъден човек.”  В края на Втори очерк, Оуен е поставил „Адрес за директорите и изобщо за всички частни лица, които, като дават занятие на масите на населението, лесно могат да осъществят плановете за образувание чувствата и навиците на това население.” Обобщава информацията от първите два очерка и подготвя читателя за развитието на третият очерк. Подписано е от „Авторът.”
  80.
ПЛЕХАНОВ, Георгий Валентинович. Николай Гаврилович Чернишевски / Георги Валентинович Плеханов ; Прев. от рус. Г.[еорги] Б.[акалов]. - Варна, 1897 (Варна : печ. К. Николов). - 2, 412 с. ; 20 см. - (Библиотека по научен социализъм : [Науч. изд. № 6] ; № 4).
  В предговор Г. Бакалов определя изданието като „най-обстоятелственото разглеждание ученията на великия руски писател.” Преводът е направен от публикуваните в четири отделни книжки статии на сп. „Социалдемократи” – руско издание, печатано в чужбина. Инв.№ 327/10 колекция „Редки и ценни издания”, дар от Е. Чобанов през 2010 год. Книгата е много добре запазена, с твърда подвързия. На първа корица има стикер на книговезницата на „Георги Иванов – Русе”. На гърба на тома са отпечатани името на автора, заглавието и името на Й. Чобанов. Автограф на Йордан Чобанов има на заглавната страница.
  81.
ПЛЕХАНОВ, Георги Валентинович. Работническото движение в Русия / Георги Валентинович Плеханов ; Прев. Г.[еорги] Б.[акалов]. - Варна : изд. прев., 1897 (Варна : печ. К. Николов). - 36 с. ; 19 см. - (Библиотека Работник : [Науч. изд. № 9] ; № 3).
  Отчет на руската делегация, представен на 15 юли 1896 г. пред Международния работнически социалистически конгрес в Лондон. Уводната статия е написана от преводача, подписана е с инициали. Инв.№ 1043/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Дар на библиотеката към читалище „Развитие” от Димитър Поп Стефанов. Екслибрис на дарителя има на титулната страница, с ръкопис „Даръ отъ”, „Богоявление 1941 г.” Печат на читалищната библиотека има на заглавната страница, на стр. 23.
  82.
СБОРНИК за народни умотворения, наука и книжнина. - София : Министерство на народното просвещение, 1889 (София : Държ. печатница) - . - 27 см.
Кн. 3. - 1890. - 277 с.
Кн. 5. - 1891. - 232 с.
Кн. 6. - 1891. - 239 с.
  Книгите са напечатани според тогавашния стандарт за правопис. Подвързани с твърда подвързия, върху коженият гръб на томовете е прегован надпис: „Сборникъ за народни умотворения книга III, V, VI  ”, името на „Ив. С. Спасовъ”. Автограф на Ив. Ст. Спасов има на заглавните страници и на трите документа. В колекция „Редки и ценни издания”. Структурата на сборниците е идентична в трите тома – пагинацията на „Съдържание”, отделите „Научен”, „Книжовен” и „Народни умотворения” е различна. В допълнение на народните умотворения е отпечатан „Материялъ за български речникъ.” Книга III, инв.№ 1094/02 съдържа и „Осемъ таблици къмъ статията на братия Шкорпилови”. Книга V, инв.№ 1095/02. В тома са публикувани: „Две изображения на български носии: изъ с. Арабаджиево (Старо-Загорско) и Панагюрище”; „Наблюдения на държавната метеорологическа станция въ София за месеците: Мартъ, Априлъ и Май.” Книга VI, инв.№ 1232/02. Документи на църковнославянски, гръцки език; изображения на носии, таблици; в края на Научен отдел „Прибавки къмъ печатаните да сега наши статии въ Сборника”.
  83.
СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачев. Нова мода календар за 1857 : Година първа / Астрономисан и написан от Петка Р. Славейкова. - Цариград : У книгопечатнята Ц. вестника, [1857]. - 80 с. ; 18 см.28
  В конволют. Виж 307. Заглавната страница изобилства от данни: календарът за 1857 е „астрономисан и написан от Петко Р. Славейков”; за подзаглавие е избран стих: „Смей са дядо да са смеемъ Че дано са проумеемъ.”; изданието е отпечатано „у книгопечатницата на Ц.[ариградски] Вестникъ.” Скромна графична илюстрация изобразява слънце и феникс, изгарящ в пламъци. На гърба на титулната страница са отпечатани две народни пословици – на турски език, но изписани с българската азбука, последвани от превод на български. Украсява ги изображение на гълъб. „Нова мода календар” започва с Пасхалия и Прокобение за 1857 година. Липсват стр. 5-12, 51-62. Материалът е систематизиран хронологично, започва с името на съответния месец, кратка информация за това колко дни съдържа и кой зодиакален знак е валиден за него. Следват изброени дните на месеца, предшествани от съкратено изписан ден от седмицата (П.[етък]1, С[ъбота].2 Н[еделя].3) и авторов текст – пословица, поговорка, стих, анекдот, цитат от Библията и др. За всеки по отделно има обобщение за метеорологично време. Календарът завършва с „Разни стихове” – в типичен за П. Р. Славейков сатиричен стил. Текст с църковнославянски шрифт.
  84.
ТОДОРОВ, Тодор. До Господина Директора на Садовското земледелческо училище : Рапорт от учителите при същото училище по извършената от тях с учиниците от III курс екскурзия през м. май 1894 г / Тодор Тодоров, Вацлав Стрибърни и К. Кузмов. - София, 1895 (София : Държ. печ.). - 34 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 45.1. Част от библиотеката на Свещ. Марин Ив. Попов – надпис на заглавната страница. Подробен отчет от ръководителите на ученическата екскурзия.
  85.
ФАРМАКОВСКИ, Владимир Игнатиевич. Управление на децата : По лекциите на Цилера/ Състав. Вл. Фармаковски ; Прев. от [рус.] П. Г. Касабов. - Русе : Скоропечат. на Спиро Гулабчев, 1897. - 134 с. ; 22 см.
  Документ с инв.№ 3324/Х, в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Дружество „Развитие” има на твърдата корица, на меката подвързия в началото, на стр.3, 17, 31, 43, 50, 77, 79, 95, 107, 127. В подзаглавните данни на титулната страница е уточнено, че книгата е одобрена „от учебния комитет при Министреството на Нар. Просвещение в Руссия и препоръчано на библиотеките на всички средни и основни учебни заведения.” Преводът на български е направен от третото издание.
  86.
ХЕКЕЛ, Ернст Хайнрих. За разделението на труда в природата и в живота на човека : Реч, казана в едно събрание на берлинските занаятчии / Ернст Хайнрих Хекел ; Прев. Ст. Петев. - Шумен : П. Байнов, 1898 (Шумен : печ. Искра). - 41 с. ; 17 см.
  Документ с инв.№ 1002/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Има печат на Дружество „Развитие” на първата корица, на заглавната страница, на стр. 17, 33. Началото на речта е украсено с инициал.
  87.
ЧЕРНИШЕВСКИ, Николай Гаврилович. Критика на философските предразсъдъци против общинното владение на земята / Николай Гаврилович Чернишевски ; Прев. от рус. задгран. изд. Д. Бойкинов. - София : Ив. П. Даскалов и сие, 1892. – Х, 50 с. ; 25 см. - (Българска социалистическа библиотека ; Кн. 2).
  Инв.№ 339/10, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Е. Чобанов през 2010 год. Запазено в оригиналната мека подвързия, съхранява се в картонена кутия. На заглавната страница има автограф на Н. Чобанов. За мото на своя труд Чернишевски е избрал мисли на [Хенри] Жорж: „Цивилизацията е кооперация. Съединението и свободата са нейните фактори.”; и Карл Маркс: „Комунизъм, капитализъм, комунизъм. Ето алфата и омегата на човешкото развитие”. В началото е публикуван обширен предговор от „редактори – издателите”, наречен „Няколко встъпителни думи”.
  88.
ЧОЛАКОВ, Васили. Български народен сборник / Събран, нареден и издаден от Васили Чолаков. - Болград : печ. на Центр. у-ще, 1872 - . - 24 см.29
Ч. 1. - 1872. - 356 с.
  Инв.№ 4004/92, колекция „Редки и ценни издания”. Много добре запазен, с твърда подвързия и кожен гръб; на двете корици има релефни винетки. Подвързията е направена в книговезницата на Стефан Койчев – Габрово, чийто запазен знак стои на гърба на първата корица. В началото е публикуван обширен предговор от съставителя Васил Чолаков. Материалите са разделени тематично и топографски: български народни обичаи в Татар-Пазарджик; български народни обичаи в Свищов, обичаи от Лясковско и Кюстендил, обичаи и обряди, играчки от село Скребатино (Неврокопско окръжие). Баяния - подредени според предназначението си; гатанки – не са подредени по никакъв признак; пословици и поговорки са подредени по азбучен ред на първата дума. Включен е фолклор – приказки и народни песни. Песните са групирани по имената на градовете и селищата. В края на сборника са отпечатани два списъка: „Имена-та на Почтены-те наши еднородци от разни-те страны на отечество-то и вънъ от него, кои-то са съдействували с извънредна помощ за издавание-то на „Българскый-тъ Народенъ сборникъ” - три имена, длъжност и сумата, която са предоставили; „Имена-та на Родолюбивы-те Спомоществователи.” - брой на платените екземпляри и имената на спомоществователи и институции: читалища, дружества, училища.
  89.
ШАПКАРЕВ, Кузман Анастасов. Сборник от български народни умотворения : Т. 1-3 / Събрал Кузман Анастасов Шапкарев. - София : Изд. състав., 1891 (София : печ. Либер. клуб). - 25 см.
Т. 1. Простонародна българска поезия или Български народни песни : Кн. 1-6 : Отд. I-IV. – 1891.
  В книжен том с инв.№ 266/10, колекция „Редки и ценни издания”, са подвързани: Том 1. Кн. 3-4. Песни из политический живот : Отд. III. - 1, 392, XLVII с. и Том 3. Български обичаи, обреди, суеверия и костюми : Отд. I-II. – 1891, Кн. 7. - 1891. - 4, 294 с. Книга 7 е приложение на Том 1, кн. 1.; съдържа и „Рецензии или откъслеци от рецензии и частни писма върху преждеиздадените три книжки от „Сборника”.” Включена със съкращения статия на Т. Флоринский на руски език, препечатана от Известия на Киевския университет от 1885 година. На гърба на заглавните страници и на двата тома са заявени авторските права върху изданието: „Запазват се всички права.” В Книга 7 е отпечатана Благодарност за награда от 500 лв., дадена на К. Шапкарев от министерството на Народното Просвещение. Книжният том е дар от д-р Милко Изворов през 2010 година.
  90.
ЮБИЛЕЕН сборник по случай 25-годишнината от първия випуск на габровската Априловска гимназия : Габрово, 29 юни 1900 г. - Пловдив, 1900 (Пловдив : печ. Хр. Г. Данов). - 8, 270 с. ; 22 см.
  Документ с инв.№ 14032/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Сборникът се издава за „усилване фонда, предназначен за въздигане паметник на Васил Е. Априлов”. За тържественото отбелязване на 25-годишнината от началото на светското средно образование в България, в гимназията е създадена комисия. В предговора към сборника са документирани всички подробности около решенията на специалната комисия. Първоначалното намерение е изданието да бъде литературно-научен паметник. И въпреки, че не е осъществено напълно, съдържанието на юбилейното издание е изпълнило своето предназначение – да стане „неръкотворен” паметник на словото. В допълнение са публикувани две таблици – Сведения за учениците, движението им през 25-те години от създаването на училището и Списък на учителите от 1875 до 1900 година. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на първата корица и на заглавната страница. На титулната страница са поставени: кръгъл печат на габровското училище със стилизирано изображение на петел в средата и печата на Държавна мъжка априловска гимназия – Габрово с изображение на нейният герб. В горния десен ъгъл на заглавната страница с черно мастило са изписани имената на М. Сапова.

4.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  91.
КОНСТИТУЦИЯ графа Лорис-Меликов. - Лондон : Изд. Фонда Русской Вольной Прессы, 1893. - 43 с. ; 19 см.
  Книгата е подвързана в един книжен том с: Лавров, Пьотр Лаврович. Историческия письма. – 1891. Заглавните данни, авторската отговорност и издателските данни на титулната страница са изписани на руски и английски език. Изданието е коментар на Руската конституция от граф Лорис-Меликов както и документи, непубликувани до момента. В края е публикуван издателски каталог на книгите, налични в склада на „Фонд на свободната руска преса” – Лондон; адресите на основния склад в Лондон, както и на филиалите в Париж и Ню Йорк. Книжният том е дар от д-р Милко А. Изворов, колекция „Редки и ценни издания”. На заглавната страница има екслибрис на „Книжарница на Г. И. Пенков и Сие, Казанлък” – надпис на български и френски език; автограф с черно мастило с инициали А. Л. /Лурсин?/
  92.
СТОЛЫПИН, Дмитрий Аркадьиевич. Исторический прогресс о современном направление в науках нравственных и политических (По вопросу с Вышем образовании) / Д. А. Столыпин. - Москва, 1890 (Москва : Типогр. А. Гатцука). - 46 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 184. По въпроса за висшето образование. Съчинението на Д. А. Столипин е коментар върху теорията на Огюст Конт, с появата на която започва развитието на социологическата литература в развитите страни на Европа. Към текста е добавено Приложение с научни коментари на научни очерци по социология и по въпросите на селското стопанство. Позволението за печат от цензурата е от 13 юни 1890 год., Москва. Пълният текст  е достъпен на адрес: my-shop.ru
  93.
ЯКОВЕНКО, В. И. Адам Смит - его жизнь и научная деятельность : Биогр. очерк / В. И. Яковенко. - Санкт-Петербург, 1893. - 88 с., 1 л.портр. ; 18 см. - (Жизнь замечательных людей).
  Инв.№ 14409/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Има печат на Дружество „Развитие” на заглавната страница, на листа с портрета, стр. 17, 57. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. На стр. VI от съдържанието е отпечатан библиографски списък на източници, използвани от Яковенко при написване биографията на Адам Смит.
  94.
L'ITALIE : geographique, ethnologique, administratif, economique, litteraire, artistique, historique, politique, colonial : 243 Gravures et 5 Cartes / Rene Bazin et all. - Paris : Librairie Larousse, [1897]. - 608 p. : illus. (incl. ports., maps); 22 cm.
  Книжен том с твърда подвързия, инв. № 1219/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Липсва първа корица и коженият гръб, не е нарушена целостта на книжното тяло. Дар от д-р Милко А. Изворов, чийто екслибрис е поставен на свързващият лист на подвързията в началото, заглавната страница, стр. 159, 255. Книгата е част от библиотеката на Анастас В. Изворов. Изданието е богато илюстрирано с рисунки, снимки, карти. В края са публикувани тематични библиографски списъци, съдържание на текстовата част и азбучен показалец на илюстрациите/ гравюрите. Листите са с позлатени краища.
  95.
LE PORTUGAL : geographique, ethnologique, administratif, economique, litteraire, artistique, historique, politique, colonial : 162 Gravures et 12 Cartes / Brito Aranha et all.. - Paris : Librairie larousse, [1900]. - 368 p. : illus. (incl. ports., maps); 22 cm.
  Документ с инвентарен № 1214/10 в колекция „Редки и ценни издания”, дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Негов екслибрис е поставен на заглавната страница, стр. 105. Книгата е била част от библиотеката на Анастас В. Изворов. Богато илюстрирано издание с гравюри, снимки, карти. Съхранена е оригиналната твърда подвързия с изображение на кралския герб на първа корица. В приложенията са включени допълнителни сведения –изображения на важни сгради, архитектурни паметници, ордени и рицарски отличия. Тематични библиографски списъци и азбучен показалец на илюстрациите допълват справочният апарат на изданието. Съдържа и родословие на инфантата Мария де Глория, която се е венчала през 1836 за Фердинанд Сакс-Кобурггота. Листите са с позлатени краища.
  96.
LEROY-BEAULIEU, Paul. Traite theorique et pratique d'economie politique / Paul Leroy-Beaulieu. - Paris : Librairie guillaumin et Cie, 1900 - . - 793 p. ; 23 сm.
  Tом 1, 2, 4  на многотомното френско издание са част от колекция „Редки и ценни издания”, дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Теоретическа и практическа политикономия е трето издание на научният труд на Пол Лерой-Болийо. Екслибрис на д-р М. Изворов има на заглавната страница на том 1 (инв. № 1216/10), страници 3, 351. Публикувани са предговорите на автора към второто и първото издание, номерирани с римски цифри. На много места в том 1 има подчертан текст с червен и син молив. Коментар „българи” в празното поле е изписан със ситен почерк на стр. 75; на стр. 353 бележка: „нашите абаджии и други занаяти” – с почерка на Ан. Изворов. Документите са с оригинална твърда подвързия, обвита с кожа. Том 2 е с инв. № 1217/10, има поставен екслибрис на д-р М.Изворов на заглавната страница. Същият печат е сложен на титулната страница на том 4, с инв. № 1218/10. В края на четвърти том е добавена „Аналитична таблица на съдържанието” – тълковен речник на термините, използвани в текста.
  97.
ROSCHER, Guillaume. Traite d'economie politique rurale : agriculture - neconomie forestiere / Guillaume Roscher; Traduit sur la derniere edition Charles Vogel. - Paris : Librairie guillaumin et Cie, 1888. - 848 p. ; 23 cm.
  Селскостопанска политикономия, издание на френски език, дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Подвързан с твърда подвързия том с инв. № 1229/10 в колекция „Редки и ценни издания”. На коженият гръб на книгата са преговани името на автора, заглавието и инициали S. N. Екслибрис на д-р Милко А. Изворов има на заглавната страница, стр. VII, IX (от предговора). На стр. XII-XIV има подчертан текст с червен молив.  В края на тома е добавена „Сравнителна таблица на мерки, теглилки и монети в употреба с дялове, съответстващи на метричната система”. В началото е публикувана кратка библиография на трудовете на професора от Лайпцигския университет /Вилхелм/ Гийом Рошер – издания на френски и немски език. Преводът на настоящия том е направен по последното издание от Шарл Вогел.

ЧАСТ 5. МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ (5)

5.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  98.
ГЮЗЕЛЕВ, Иван Недев. Начална алгебра : Съставена според програмата на средните училища / Иван Недев Гюзелев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1893. - 6, 648 с. ; 25 см.
  Инв.№ 17/11, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Луксана Алексиева през 2011 год. На твърдата подвързия върху кожения гръб на учебника, са написани името на автора, заглавието и имената на притежателя на книжния том – В. Ангелов. С молив същото име е изписано на заглавната страница. Екслибрис на „Книжарница на Павел Байнов – Шумен”, с надпис на български и френски език, е поставен на титулната страница. Автограф на А. Христов с молив има на стр. 1; автограф, който не се чете, с първи инициал М. има на стр. 179. На много места в текста има подчертавания, отбелязвания с молив, решени задачи, изписани числови изрази. В края на учебника са добавени 148 „разни задачи”.
  99.
ДАВИДОВ, Август Юлиевич. Начална геометрия : За горните кл. на средните у-ща / А. Давидов ; Прев. Д. Г. Каранешев. - Търново : книж. Е. п. Христов, 1894 (Търново : скоропеч. Пано Иванов). - 304 с. : с черт. ; 25 см.
  Подвързан в един книжен том с: Яролимек, Ченек. Дескриптивна геометрия : За горните кл. на реалните гимназии. – 1895.; в колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Луксана Алексиева през 2011 година. Авторът на учебника е „ординарен професор при Императорския Московски университет”. Преводът на Каранешев, учител по Математика в Горно-Оряховското петокласно училище, е направен от 16-то руско издание. Въведението запознава с основни понятия от геометрията. Като приложение към учебника са отпечатани Числени геометрични задачи, последвани от решения. На втора корица има надпис: „Помни и незабравай приятелят си С.Н./не се чете/ уч. V – VI к.” На гърба на заглавната страница Е. Николаев VI кл. е написал със синьо мастило „Ета книга Моя а Бог свидетел Е и Който я украдет Туку руку Упадет.” На стр. 186 – 187 има автограф на Ст.Николаев. На корицата в края четирима различни ученика са оставили своите послания: „На този лист за спомен Оставям подписа си скромен. Ив.Георгиев; В знак на приятелство И вечна дружба Оставям за спомен Скромний си подпис. Ст.Супарев; На тази бездушна страница оставям, в знак на искрено приятелство, своя подпис: Т.Богданов; В знак на искрена роднинска любов и приятелство оставям подписа си: П. Лазаров. На празният лист, свързващ подвързията е изписано името на „Ив. Димов ученик от IV клас”.
  100.
ДАРВИН, Чарлз Робърт. Инстинкта : Посмъртно съчинение / Чарлз Робърт Дарвин ; Прев. от рус. прев. на М. Филипова. - Разград : Хр. Килифарски, 1896 (Разград : печ. Ст. Ив. Килифарски). - 115 с.,  1 л. : портр. ; 18 см. - (Народна библиотека ; № 11-12).
  От фонда на отдел „Краезнание”, инв.№ 3046/Х. Преводът е направен от руския превод на д-р М. Филипов „заедно със забележките на този последния и с извлечение из осмата глава от „Произхождение на видовете.” Съдържа кратък библиографски списък на стр. 106-111. На стр. 113-114 са отпечатани „Пропуснати обяснения” към текста.
  101.
МАЛИНИН, Александър и др. Числителница : Ч. 1 / Съставена от А. Малинин и К. Бурянин ; Превел (от девятото издание) Хр. Д. Павлов. - В Пловдив и др. : Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875 (Виена : Бълг. печ. на Янко С. Ковачев). - V, [6]-125, [1] с. ; 21 см.30
  В колекция „Редки и ценни издания”; подвързан в едно книжна тяло с: Смирнов, Капитон. Кратко учебно земеописание. – 1874. От библиотеката на Марин Ив. Попов – на меката корица в началото е изписано „М. Ив. П. въ Разградъ”; на стр. 7 : „Изъ книгите на М.И.Поповъ”. На свързващият лист на подвързията в края на тома е изписано: ”Мерките съим. Под разделението мерките въ /не се чете/ с по малка. Или число се нарича това което стои името на предмета.” По-долу в диагонал се чете „ск.дн. п. Драго ми е да ставам рано.” На гърба на същият лист е изписана учебната програма за седмицата. Учебна програма на друг гимназист, с различен от този почерк, има на свързващият лист на подвързията в началото. В Предговора издателя уточнява целта на преведения учебник, неговите предимства и за кого е предназначен. Подписан е: „Пловдив 15-ий Априлий 1875. Хр. Д. Павлов”. Основни понятия от аритметиката са обяснени в глава първа „Въвождание”. След това се обръща внимание на броенето и системите за броене (римска и славянска); в трета глава са разработени уроци за основните аритметични действия; в четвърта глава акцента е върху „Съставни именовани числа” /величини/. Обърнато е внимание на мерки, употребявани в българските земи: за дължина; за повърхнина; за обем; за тежина (допълнено с молив на стр. 101 „1 литра има 100 драма”); мерки житни; за монети; мерки хартийни; мерки апотекарски; метрическа система. Уроците са илюстрирани с примери, завършват с „Питания”. Цената на учебника е 1 бешлик: турска монета със стойност 5 гроша.
  102.
ПИСАРЕВ, Дмитрий Иванович. Прогресът в животинското и растителното царства : Попул. изложение на Дарвиновата теория / Дмитрий Иванович Писарев ; Прев. от рус. - Разград : Хр. Килифарски, 1895. - 228 с. ; 25 см. - (Научна библиотека ; № 2).
  102.1. Един документ в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан заедно с: Рибо, Теодюл. Психология на вниманието. – 1895. В горния десен ъгъл на титулната страница е изписано ръкописно името на издателя Х. Килифарски. В допълнение на издателските данни е отбелязано „С азбучен списък на животните”. Притежателят на книжният том старателно е изписал съдържанието му: „Научна библиотека. №2 Писарев. Прогресът в животинското и растителното царства – 228 стр.; №3 Т.Рибо. Психология на вниманието – 124 стр.” Книгата е постъпила по проект „Абагар 2004” – съвместна разработка на РБ „Проф. Боян Пенев” и Икономически техникум – Разград. Лъчезар Павлов Веселинов, 12 клас е ученика, издирил екземпляра. Подвързаните два документа са в много добро състояние.
Два документа от фонда на отдел „Краезнание”.
102.2. Инв.№ 12314/Х - на меката корица и заглавната страница има печат на библиотеката при читалище „Развитие”.
102.3. Инв. № 1418/Х - на титулната страница е поставен печат на Дружество „Развитие”. Подвързани самостоятелно, носят следи от наводнението. Съхраняват се в картонени кутии.
Изданието представлява интерес поради включеният „Азбучен списък на някои животни, които се срещат в книгата”. Имената на животните са на латиниски и на български, подредени са по азбучен ред в една поредица.
  103.
ПОКОРНИ, Алоис. Естественна история : За долните класове на реалните и гимназиални училища / А. Покорний ; Прев. И. К. Урумов. – Виена : Дим. Ив. Панев, 1882 (Виена : печ. И.Н.Вернай). - 23 см.
  В колекция „Редки и ценни издания”, в един книжен том с: Бобчев, Стефан Савов. История на българский народ – 1881. Преводачът е студент по естествени науки в Хайделбергския университет. Всеки дял има отделна заглавна страница. Дял II. Ботаника, съдържа 357 образа в текста, прекрасни илюстрации; 251 с. Преводът е направен от третото немско издание. Въведението в науката ботаника, публикувано в началото, започва със запознаване с предмета на изучаване и „Кратъкъ разказъ за разпространението, ползата и вредата на растенията и как да се събиратъ и запазятъ въ сбирки (коллекции).” Учебникът е допълнен с добър справочен апарат: „Прегледъ на растенията споредъ Линеовата система” – систематизация на растенията, направена от шведския естествоизпитател Карл Линей; „Ключъ за по-лесното определение на всичките растения пописани в книгата споредъ Линеовата система” – подробно описание на йерархичната структура на систематиката на растенията по К. Линей; „Азбученъ редъ на българските имена” – показалец. В края има списък с имената на абонатите, подредени по топографски принцип. Учебникът е използван за сериозна подготовка – отбелязани са много места в текста, с молив са допълнени популярни названия на растенията. На празната страница след Въвеждание/ Увод в предмета, с молив е написан следният текст: „Естественна История ма вадиха на 8 Билетъ. – за Устноплодовнихъ Лишеи (Елхи). Асистентъ Саповъ.” Името на Анастас Василев е изписано на стр. 129, а негов автограф има на първа корица и стр. 1 – А. В. Анастасов.
Дял III. Минералогия, със 170 образи, красиви илюстрации в текста, 118 с. Добре систематизиран; в предговора преводачът отбелязва, че изданието е широко разпространено в австрийските училища и е проверена неговата полезност. Във връзка със слабо развитото познание на минералите в България и липса на терминология, Урумов сам е превел имената на по-малко известните минерали, като изразява надежда в бъдеще да бъде развите тази наука, а също и да бъде попълнена липсата на термини. Въвеждането в темата на предмета е написано на достъпен език. В края на учебника има: „Прегледъ на минералите” – йерархичен списък; „Прегледъ на знаковете на минералите” – форми, физически характеристики, химически състав; „Кратки бележки за изменянето на земната повърхностъ” – илюстриран с рисунка на разрез на земната кора. Справочният апарат на изданието включва „Азбученъ редъ на българските имена” – показалец с наименованията на минералите. Съдържа списък с имената на абонатите, заявили своя интерес към учебника. На много места в текста с молив са добавени химическите формули на минералите. Автограф на А. В. Анастасов има на първа корица, стр. 7.
  104.
ПРЕДТЕЧЕНСКИ, Евгений Александрович. Галилей : Живота и науч. му деятелност : Биогр. очерк / Евгений Александрович Предтеченски ; Прев. от рус. Б. М. - Казанлък : книж. Г. М. Какачев, 1896 (Казанлък : друж. печ. Надежда). - 116 с., 1 л. : портр., с ил. ; 19 см.
  Инв.№ 23086/Х, колекция „Редки и ценни издания”. На корицата за година на издаване е отпечатана 1897. Гравюра на Галилей има на първа корица и отделен лист портрет със същото изображение. На заглавната страница има печат за дарение на библиотеката към читалище „Развитие”. Печат на библиотеката е поставен на титулната страница, на стр. 13, 55, 77. Встъплението е съсредоточено върху „Научната ера в Европа. Борба на старото с новото.” Текста във всяка глава започва с красив инициал.
  105.
ФАРАДЕЙ, Майкъл. Силите на природата и отношенията помежду им : Публ. лекции / Майкъл Фарадей ; Прев. от рус. В. Славов. - София, 1882 (София : книгопеч. Янко С. Ковачев). - VI, 111 с. : с ил. ; 20 см.
  В колекция „Редки и ценни издания”, инв.№ 1405/Х. Фарадей е професор по химия във Великобританското Кралско Общество. В предговора на В. Славов е уточнено, че лекциите са четени на деца, затова при превода изказа е съобразен с предназначението на книгата. Настоящото издание е допълнено с две статии, които не присъстват в английският оригинал – „За отношението на физическите сили” от доцента по физика в Харковския университет А. П. Шишков и с някои забележки, които се налага да бъдат включени поради съвременното развитие на науката. Публикувано е и предисловието към 3-то английско издание. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр. 17, 40, 73. На стр. 10 има написана химическа формула на „безводна сернокисла медъ”; на стр. 11 има бележка „каучуковъ гуменъ”.
  106.
ХЕКСЛИ, Томас Хенри. Причините на явленията в органическия свят : Шест сказки, държани на работници / Т. Хексли ; Прев. от рус. Г. Бакалов. - Варна : М. М. Тимофеев, 1898 (Варна : печ. Взаимност). - 160 с., 1 л. : портр. ; 19 см.
  Инв.№ 3711/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа биографичен очерк за Томас Хексли, написан от Н. Березин. Подвързана като самостоятелен том, книгата е много добре запазена. След края на основния текст, издателят М. Тимофеев е публикувал реклама на разпространявани от него прожекционни апарати.
  107.
ХЕФДИНГ, Хералд. Чарлз Дарвин : Неговият живот и учението му / Хералд Хефдинг ; Прев. от рус. Г.[еорги] Б.[акалов]. - Варна, 1898 (Варна : печ. К. Николов). - 74 с., 2 л. : портр. + Прил. : Чарлз Дарвин и Карл Маркс / Едуард Евелин ; 19 см. - (Популярно-научна библиотека ; №3).
  Документ с инв.№ 3091/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа и „Животът и характерът на Дарвина” - статия на Романес, препечатана от книгата „Что сделал для науки Чарльз Дарвин”. Приложението към творбата на Хефдинг е добавено по преценка на преводача. Озаглавено е „Дарвин и Маркс”, представлява паралел между двамата учени, негов автор е Едуард Евелин. Преводът на Евелин е направен от френски, препечатан от сп. „Devenir Sociale”, 1897, книжка за месец октомври, тъй като френският превод е по-близо до оригинала: „отпечатването му не е било подложено на цензурни условия.” – бележка на преводача на стр. 64. Текста на Хефдинг е преведен от сп. „Образование”, 1896, книжки за месеците март и април. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17.
  108.
ЯРОЛИМЕК, Ченек. Дескриптивна геометрия : За горните кл. на реалните гимназии / Написал Ченек Яролимек ; Прев. Владислав Шак. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1895. - 4, 320 с. : с черт. ; 25 см.
  Инв.№ 51/11 от колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан в едно книжно тяло с: Давидов, Август Юлиевич. Начална геометрия : За горните кл. на средните у-ща. – 1894. Дар от Луксана Алексиева през 2011 година. Авторът на учебника е „императорски кралски директор на правителствената висша реалка в Прага”. Преводачът е учител при Държавната мъжка гимназия в София. В текста има „331 образци”. В предговора от Владислав Шак е уточнено, че настоящият превод е направен от третото издание на учебника, като са въведени някои нови термини, заемки от чешки език. Много са следите, оставени от ученици в учебника. На свързващият лист в началото е изписано с черно мастило: „Настоящите книги ги продавам за 7 лева на С. Стаматевъ ученикъ отъ V а класъ. И. Друмевъ.” Автограф на И. Друмев има на заглавната страница. Автограф с инициали Н.В. има на стр. 35, 41. Автограф с инициали М.П. има на стр. 53. Подпис с неясни инициали има на стр. 111. На стр. 183 инициалите са Н.Т. Портрет на гимназист с фуражка е нарисуван на стр. 45 между два чертежа. Чете се годината [1]930, подписа е нечетлив.

5.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  109.
ДАРВИН, Чарльз. О выражении ощущений у человека и у животных / Ч. Дарвин ; Перев. А. О. Ковалевский. - Санкт-Петербург, 1896 (Санкт-Петербург : типогр. А. Пороховщиков). – 184 с. ; 22 см.
  В колекция „Редки и ценни издания”. Подвързано в един книжен том с: Дарвин, Чарльз. Происхождение человека : Половой подбор. – 1896. Преводът е направен от последното издание на английски език от академик А. О. Ковалевский, който е и редактор. В началото е публикуван обширен предговор от преводача. Изданието е богато илюстрирано с фотографии. В края са приложени 7 листа таблици с илюстрации.
  110.
ДАРВИН, Чарльз. Происхождение человека : Половой подбор / Ч. Дарвин ; Перев. И. Сеченов. - Санкт-Петербург : О. Н. Попов, 1896 (Санкт-Петербург : типогр. И. Н. Скороходова). - 421 с. ; 22 см.
  Инв.№ 252/Х, в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързано в един книжен том с: Дарвин, Чарльз. О выражении ощущений у человека и у животных. – 1896. Предговор към второто издание, написан от автора през септември 1874 в Даун, Бъкингам, графство Кент, е публикуван в началото. Името на Дарвин не е отбелязано на заглавната страница. На стр.1 като бележка под линия е отпечатано с главни букви „Сочинения Дарвина, Т. II”. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, на стр. 17, 39, 409. В текста са приложени 27 листа таблици с илюстрации.
  111.
СОНЕ. Геометрия теоретическая и практическая с применениями к линейному черчению, архитектуре, землемерию, съемке планов, гномонике, перспективе, теням и пр. и Главнейшия начала начертальной геометрии / Соне ; Перев. с фр. изд. В. Прохоров. - Москва : Изд. Н. И. Мамонтова, 1875. – 681, XIV с. : черт. ; 25 см
  В колекция „Редки и ценни издания”, инв.№ 15/11. Преводът е направен от седмото френско издание на учебника на Соне, доктор на науките, инспектор в Парижката академия на науките, професор в Националното училище по изкуства и промишленост. В кратък предговор Прохоров изказва мнение, че учебникът би бил полезен както за преподавателите по геометрия, така и за преподавателите по чертане. Изданието, с практическата си насоченост, най-пълно отговаря на изискванията на Министерството на Народното просвещение към учебните програми по тези предмети. Има позволение за печат от държавната цензура, подписано на 18 декември 1874 г., Москва. За илюстриране на материала са добавени 154 чертежа. В третата част на учебника „Различни приложения” са публикувани три глави: Понятие за гномоника; Методи за чертане на тела; Основни правила за чертане в перспектива. Дар от училищната библиотека на ОУ „Н. Й. Вапцаров”. Печат на училищната библиотека при Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” – Разград има на гърба на заглавната страница и стр. 17.

ЧАСТ 6. МЕДИЦИНА (61)

6.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  112.
ВИТАНОВ, Теодосий Константинов. Половата потребност и нейното удовлетворение / Написал Досю К. Витанов. - Русе, 1893 (Русе : скоропеч. Сп. Гулапчев) 1893. - 52 с. ; 19 см.
  Документ с инв.№ 566/09 от колекция „Редки и ценни издания”. С оригиналната мека подвързия от издателството. Съхранява се в картонена кутия, много добре запазено. Няма печати и други белези, от които може да се правят изводи за начина на набавяне на документа.
  113.
ЗОЛОТАРЬОВ, Леонид Алексеевич. Грижата на родителите в борбата с онанизма у децата : За родители и възпитатели / Състав. Л. А. Золотарев ; Прев. от рус. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1897. - 50 с. ; 19 см.
  Инв.№ 15479/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Подвързано в един книжен том с: Котляров, П. А. Бащите като възпитатели. – 1897. Кратка научнопопулярна беседа, насочена към широк кръг читатели. Има кратък предговор от автора, написана на 2 Февруари 1896 г., в Москва. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на първата корица, заглавната страница, стр. 17. На титулната страница има заставка, която изобразява ангелче, стъпило върху лист на цвете.
  114.
ЗОЛОТАРЬОВ, Леонид Алексеевич. Хигиена на брака : Книжка за всекиго, особено за встъпилите в брак  / Л. А. Золотарев ; Прев. Ек. Ст. Андрейчин. - Враца : Ив. Попов, Вл. Т. Иванов, Хр. Костов, Алипия Петров, 1896 (Враца : печ. Никола Ив. Хаджийски). - 72 с. ; 15 см. - (Библиотека Полезни знания).
  Инв.№ 1607/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Страниците са отделени от твърдата подвързия, липсват стр. 11-14. Има кратък предговор от автора, в който е отбелязано, че предлаганата на вниманието на читателите брошура е продължение на „Какво говори науката за половата потребност”. Първата беседа вече е издадена в България от печатница „Надежда” в София. Печат на Дружество „Развитие” – Разград има на заглавната страница, стр. 25, 41. Автограф, който не се чете, има на втората корица. На стр. 30 с молив е изписано „Мария Ангелова прочел.” На стр. 64 с дребен почерк е изписано името на Н. Д. Попов.
  115.
ЙОВАНОВИЧ-БАТУТ, Милан. Пазач от зарази / Милан Jованович - Батут ; Прев. Лазар Вишин. - София, 1898 (София : печ. Вълков). - 78 с.  ; 15 см. - (Българско народообразователно дружество ; Кн. 10).
  От колекция „Редки и ценни издания”, инв.№ 569/09. На достъпен език са представени различните заразни болести, пътища за разпространението им, елементарки мерки за предпазване от заразни заболявания, превенция на тези болести. В предговора Лазар Вишин изказва благодарност за консултантската помощ от д-р Ст. Ватев. На четвърта корица е отпечатан списък на изданията на Българското народообразователно дружество. Разпространяват се в книжарницата на Т. Ф. Чипев в София.
  116.
КОТЛЯРОВ, П. А. Бащите като възпитатели / П. А. Котляров ; Прев. от рус. Г-ев, Вл-ев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1897. - 61 с. ; 19 см.
  Подвързан в един книжен том с: Золотарьов, Леонид Алексеевич. Грижата на родителите в борбата с онанизма у децата : За родители и възпитатели. – 1897. Научнопопулярно четиво с примери от живота за възпитанието на децата в семейството и ролята на бащата в този процес. Изводите на автора са подкрепени с цитати на известни учени – философи, възпитатели и поети. Книгата има печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград на заглавната страница, на стр. 1, 9, 17, 25, 41. Заставка с флорални мотиви украсява титулната страница.
  117.
ЛАУБЕ. Първа помощ против шарката, дифтерита и скарлатината / Лаубе ; Прев. Др. К. Валтер. - Русе, 1887 (Русе : бързопеч. М. Х. Костов). - 13 с. ; 21 см.
  Кратка статия, отпечатана като самостоятелно издание. В конволют. Виж 242.2. Авторът на статията е професор доктор Лаубе, според данни, отпечатани на първа корица и на заглавната страница.
Cover_page 118.
МОНЕН, Ернест. Хигиената на хубостта : С едно писмо от Катюл Мендес / Ернест Монен ; Прев. от фр. - Самоков, 1893 (Самоков : Евангелско училищна печ.). - IХ, 94 с. ; 20 см.
  Инв.№ 15531/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Преводът е направен от „Четири хилядното” френско издание, по данни от заглавната страница. Предговора на автора разграничава две различни части на книгата – първата обхваща въпросите на хубостта и нейната хигиена. Втората – „практични подробности отъ изкуството на косметиката”. Изказва се благодарност към г-н Катюл Мендес за писмото, приложено в изданието. Предговорът датира от януари 1886, Париж. Писмото представлява преразказан сън, който звучи като притча за „най-голямата добродетелъ.” В края на творбата са публикувани козметични рецепти с френските наименования на съставките. Книгата има печат на библиотеката при читалище „Развитие” на първа корица, заглавната страница, стр. 1, 9, 25, 33, 49, 89.
  119.
НУСБАУМ, Йохан. Първа помощ против ненадейните поболявания и неестествени умирания / Йохан Нусбаум ; Прев. Др. Валтер. - Русе, 1889 (Русе : скоропеч. М. Х. Костов). - 31 с. ; 21 см.
  В конволют. Виж 242.2. Авторът е царски таен съветник и професор на университета в Мюнхен според данни за авторска отговорност, отпечатани на първа корица и на заглавната страница. Липсва долната половина на титулната страница.
  120.
РИБИНГ, Севед. Половата хигиена и нейните нравствени последствия / Севед Рибинг ; Прев. от рус. - Шумен : Книж. П. Байнов, 1899 (Шумен : печ. Искра). - 139 с. ; 19 см. - (Библиотека Обществено здравие ; 1).
  От колекция „Редки и ценни издания”, инв.№ 3840/Х. Подвързан в самостоятелен том, в много добро състояние. Авторът на книгата е професор. В началото са отпечатани кратки отзиви за изданието от руската преса. Обяснителни бележки от преводача уточняват, че преводът е направен от третото руско издание, а вече има и четвърто. Бележките също така обясняват преливането на въпроса от чисто медицински физиологичен във областта на социологията. Несъгласие с възгледите на автора са наложили да се нанесат промени в текста. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на заглавната страница.

6.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

Cover_page 121.
WALKER, Jerome M.D. Health Lessons : A primary book / Jerome Walker, M.D. - New York : American book company, 1887 (By D. Appleton and company). - 194 p. ; 18 сm.
  Дар за библиотеката при читалище „Развитие” от Иван Мутафов през 1924 г. Посвещение и автограф на дарителя има на стр.3 – „Читалище „Развитие” Разградъ Ив. Мутафовъ”. Инв.№ 1642/02 от колекция „Редки и ценни издания”. В началото на книгата е отпечатано Въведение от автора, Съдържание, Обръщение към учителите. Самите здравни уроци са номерирани, всеки един започва с красив иницал. Прави впечатление високото качество на полиграфията, хартията, както и красивите гравюри, илюстриращи текста. Рисунки анатомия на човека са включени в текста, а между стр. 84 и 85 има цветна картина на кръвоносната система, отпечатана на цялата страница. След всеки урок има въпроси. В края на основния текст е отпечатан азбучно-предметен показалец. Завършва с издателски списък на книгите на Американската книжна компания, подредени систематично.

ЧАСТ 7. ПРИЛОЖНИ НАУКИ. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО (62⁄69)

7.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Cover_page 122.
ГОТВАРСКА книга за всякой дом : С 580 разновидни рецепти / Прев. Б. Тодоров. - Плевен : Изд. прев., 1897 (Плевен : печ. Бр. Ст. Бояджиеви). - 248 с. ; 22 см.
  Инв.№ 637/10 в колекция „Редки и ценни издания”. На заглавната страница няма данни за автор, отпечатано е името на преводача. На гърба на титулната страница има посвещение от Б. Тодоров: „Посвещавам настоящата книга за спомен на покойната ми съпруга Анка.” Правата за препечатване са запазени за преводача и издателя. В предисловието от Тодоров не са спестени суперлативите за съдържанието на книгата и практическата й стойност. В началото има поместени основни познания по готварство, рецептите са придружени с наставления. Има специална част „Готвене за болни”. В края на готварската книга е поместено Приложение „Събрани и наредени разни” с практични съвети за домакинята, домашна козметика. Преводачът е посочил в бележка източниците, от които е препечатал полезните съвети – списания „Дом”, „Мода”, вестник „Зорница” и др. На заглавната страница има екслибрис на Банчо Тодоров, отпечатан на кирилица и латиница. Книгата е дар от читалищната библиотека в с. Дряновец през 2010 год. Печат на Читалище „Напредък” – с. Дряновец има на титулната страница, стр. 19, 31.
  123.
КЪРДЖИЕВ, Никола Антонов. Пълно ръководство върху устройството на училищните градини / Състав. Никола Антонов Кърджиев. - Русе : сп. Ново земледелие, 1898 (Русе : печ. Д. М. Дробняк). - 252, IV с. : с ил. ; 23 см. - (Селска библиотека ; Кн. 3).
  Подвързан документ с инв.№ 2327/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Липсва заглавната страница, поради това на меката подвързия в началото са изписани с черно мастило авторски и заглавни данни. Описанието е сравнено с бази данни Серия 1 на Националната библиография, също в каталог COBIB.BG (01.2013).
Съставителят Кърджиев е посветил своя труд на Д. В. Хранов, „редактор на първото българско земледелческо списание „Ступан” … в знак на голяма почит и признателност.” На гърба на страницата с посвещението е отпечатано благодарствено писмо от Н.А.К.[ърджиев] до Хранов по повод двадесет и петата годишнина от „появяването на първото българско земледелческо списание.”  В предговора автора отбелязва, че настоящото ръководство е написано в отговор на Окръжно на Министреството на Народното Просвещение от 29 януари 1898 година за устройването на училищна градина към всяко едно училище, за нуждите на обучението и практическите уроци. Цитирани са всички цели, които си поставя изграждането и поддържането на училищна градина. Съставителят изброява източници, които е ползвал при написването на книгата; изказва благодарност към Анастас Ив. Мустаков. За място и дата на написването на предговора са посочени Русе, Юний 1898 година. Като допълнителна информация към последната статия „Защитаване на полезните птици” има списък на птици. Съобщава се за учредените в много страни на Европа дружества за защита и размножаване на полезните птици. Цитиран е част от Устава на дружество, основано през 1896 г. от френски учител в Рилак-Ксентри (Корез)*. *(курсивът - на съставителя)
  124.
САВОВ, Н. К.  и др. Ръководство по двоепартидното счетоводство и неговото приспособление за операциите на земледелческите каси : Част 1-2 / Състав. Н. В. Савов, Иван А. Цонев. - София, 1899 (София : печ. Б. Зилбер). - 23 см.
  Част 2. - 1900. - 560 с., инв.№ 536/Х, в колекция „Редки и ценни издания”. В книгата авторите са означени в обратен ред. „Прегледана и одобрена от Централното Управление на Земледелческите Каси с писмото му от 21-й Априлий 1900 год. № 4408.” В изданието са отпечатани образци на документи, примери и задачи в текста. Справочната и информационна стойност на ръководството е допълнена от: „Спомагателни таблици за решаване на задачи, отнасящи се до сложните лихви, Спомагателни таблици за определяне стойността на златото и среброто в пари (монети) и други изделия от тях при различни проби, 200 Задачи по счетоводство”. Книгата е дар за библиотеката към читалище „Развитие” от В.[ърховен] Ч.[италищен] Съюз, 1943 г. Печат за дарение има на заглавната страница. Печат на библиотеката има на: титулната страница, стр. 45, 143, 235, 379. С черно мастило в полето над заглавието е изписано: „По инвентара №236”; до подзаглавните данни с молив пише „В.Ч.С. №39”; върху заглавието със син молив и големи цифри е написано „№ 100 д”. Печат на „Фердинандовска земледелческа каса” има на заглавната страница, стр. 17, 49, 65, 73, 97, 121, 153, 181, 273, 289, 321, 361, 401, 433, 480, 481, 513, 552, 560.

7.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК


  125.
ВАЛЬДОВ, Александр. Ученiе об акцидентном набор : Изданное Александром Вальдовым в новейшей обработке Фридриха Бауера / Александр Вальдов ; Обр. Фридрих Бауер. - Харков : Изд. Р. Радомышельскаго, 1899 (Харков : Типогр. Адольфа Дарре) - . - 30 см.Тетрадь 1.. - 1899. - 24 с.
  Дар от д-р Милко А. Изворов, инв.№ 603/12 в колекция „Редки и ценни издания”. Шест части, подвързани в едно книжно тяло с твърда подвързия, в печатницата на Народно осигурително дружество „Балкан”, чийто печат е поставен на корицата на Тетрадь 1. Общият обем на тома е 144 страници, с 12 приложения и 93 илюстрации в текста. Издание на украински език, превод от трето и допълнено немско издание; шрифтове и украшения от И. Г. Шелтер и Гизек (Лайпциг). На гърба на титулната страница на първата част е публикуван предговор от издателя Р. Радомийшелски. С много ситен шрифт под текста се чете: „Дозволену цензурою. Харков, 7-го Мая, 1899 года.” Този текст е отпечатан шест пъти – на гърба на всяка корица на шестте части. На последната корица на всяка от шестте тетрадки стои реклама на цяла страница на печатната фабрика на И. Г. Шелтер и Гизек - Лайпциг. Кориците са оформени графично по един и същ начин.  В обширно въведение се разяснява предмета на акцидентния набор, и какви цели си поставя авторът с написването на този труд. Всяка „тетрадь” представлява отделна глава. В края на Тетрадь 6 е отпечатан Азбучен показалец. „Съдържание” общо за отделните глави и „Разяснение на таблиците с образци” допълват справочния апарат на книгата. В края са отпечатани Предисловие към руското издание от Р. Радомйишелски с дата януари 1900, Харков и Предисловие към третото немско издание от Фридрих Бауер от март 1899, Мюнхен.

ЧАСТ 8. ИЗКУСТВО (7)

8.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Cover_page 126.
ШИЛЕР, Йохан Кристоф Фридрих фон. Театърът като нравствено учреждение / Фр. Шиллер ; Прев. от рус. Н. Ив. Курдов. - Казанлък, 1899 (Казанлък : Надежда). – 16, III с. ; 19 см.
  Подвързана в едно книжно тяло с: Феликс Пиа. Двамата железари : Драма в 5 действия, в Книговезницата на Г. В. Радев – Разград, със запазен етикет на първата корица. От колекция „Редки и ценни издания”. Отпечатана в Дружественна Акционерна печатница „Неджда” под №520. „Предговоръ на издателятъ, към Ефтината Библиотека, серия: Драми – Трагедии” е с различна пагинация. Подписан е: „Казанлъкъ, 11 Августъ 1899. Издателятъ”. На гърба на заглавната страница има печата на библиотеката към Читалище „Развитие”, а на стр. 3 – печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” гр. Разград. Титулната страница е украсена с рамка с флорални мотиви.

8.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

Cover_page 127.
WAGNER, Richard. Tannhauser und der Sangerkrieg auf Wartburg : [Нотно изд.] / Richard Wagner. - Moscau : Moscau bei P. Jurgenson, [1898]. - 281 с. : ноти ; 27 см.
  Двуезично нотно издание с либретото на операта, отпечатано в Москва на немски и руски език. От колекция „Редки и ценни издания”, инв.№ 1232/10. На заглавната страница на немски език в издателските данни са изброени три града и издатели: Москва, П. Юргенсон; Санкт-Петербург, П. Юргенсон; Варшава, Г. Сеневалд. В празното поле долу има малък кръгъл екслибрис на издателя Юргенсон. Съдържанието е отпечатано на немски и руски език. Годината на издаване е отпечатана на последната страница. Също там е публикувано позволението за печат от цензурата, „Москва, 24 Января”.

ЧАСТ 9. ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ (8)

9.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  128.
АН, Йохан Франц. Практическа метода за изучаването на френцкият язик / съчинител Ф. Ан ; прев. К. Ив. Търновский ; издал С. С. Войводов. - Браила : В румъно-българската книгопечатница на Хр. Д. Ваклидова, 1864. - IV, 5-192 с. ; 19 см.31
  Конволют. Съдържа: Ан, Йохан Франц. Практическа метода за изучаването на френцкият язик. – Браила, 1864; Момчилов, Иван Николов. Грамматика за новобългарския език. – Русчук, 1868; документ на арабски език, неуточнен. Книжният том няма твърда подвързия, има наноси и следи от намокряне. На заглавната страница е написан инв.№ 19224. Не е открит в библиотечната документация, тъй като част от нея е била унищожена при наводнението. С черно мастило има автограф на Д. Кун. На стр. ІІІ от предговора – екслибрис на Д. С. Куемджйевъ. Предговорът е подписан от преводача „Въ Браила, на 31/5 Маiй 1864”; следва кратка бележка върху методиката за преподаване на френски език подписана от „К. Ив. Търновскiй”.
  129.
ГЕРОВ, Найден. Речник на българский язик : С тълкувание речити на български и руски : Ч. 1-5 / Събрал, наредил и на свят изважда Найден Геров. - Пловдив, 1895 (Пловдив : друж. печ. Съгласие). - 27 см
Ч. 1. А-Д. - 1895. - LVI, 398 с.
Ч. 2. Е-К. - 1897. - IV, 449 с.
Ч. 3. Л-О. - 1899. - IV, 440 с. 32
  Два тома от Част 1 в колекция „Редки и ценни издания”. Инв.№ 24329/Х е с твърда подвързия, на гърба на тома са отпечатани името на съставителя, заглавие, част, името на училище „Св. Климент”. Печат на Основно народно училище „Свети Климент” – Разград е поставен на заглавната страница, стр. 1, 73, 201, 396, 377. Документът е в много добро състояние. Инв.№ 15468/Х има печат на читалищната библиотека „Развитие” на гърба на заглавната страница. Подвързан е с твърда подвързия, на гърба на тома са отпечатани името на съставителя, заглавие, част. Авторските права са гарантирани с автограф на Найден Геров, поставен под следния текст: „Всякоя книга отъ тоя речникъ безъ долний подписъ на урядника ще ся счита укрыта.” - на гърба на заглавната страница. Предисловието от съставителя и граматическите правила на книжовния език са с отделна пагинация. Използвани са букви, отпаднали от употреба.
Част 2 с инв.№ 15451/Х в колекция „Редки и ценни издания” е с нарушена цялост. Липсват кориците и гърба на книжния том, има поражения и наноси от наводнението.
  130.
МАРКОВ, Нестор. Пълен френско-български речник / Състав. от Нестор Марков = Dictionnaire francais-bulgare /N. Marcoff. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1894. - 14, 1108 с. ; 15 см.
  Инв.№ 560/09 в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан с твърда подвързия, с кожени корици и гръб, върху който са преговани името на автора и заглавието; името на притежателя на книжният том е заличено. На свързващият лист в началото са изписани имена: „На Красимир Ангелов” трудно разчетими, с молив; иницали А. По. На стр. 17 има нечетлив автограф, изписан с черно мастило и дата 22/IX 1894. Трета и четвърта корица на оригиналната издателска подвързия са ситно изписани с молив с правила на френската граматика. На стр. 1026 в пазното поле е изписано: „Termes de la propositions il y a preposition indepandantes de proposition principales subordonnes et cordonnes.”; стр. 1044 в празното поле са изписани спряжения на някои глаголи; на стр. 1045 с молив са написани притежателни местоимения и др. В предговора съставителя посочва източниците, които е използвал, както и допълненията към речника: 1. Включва „всички говорни думи с различните им значения, много фрази и галлицизми, фамилиярни и пословични изречения, научни и художествени термини”; 2. Таблици на неправилните и непълни френски глаголи; 3. Допълнени са пропуснати думи; 4. Азбучен списък на синонимите; 5. Азбучен списък на антонимите; 6. Речник на собствените имена: История, География, Митология.
Cover_page 131.
МИРСКИ, Кръстю Иванов. Кратки сведения за международний язик "есперанто" от д-р Л. Заменхов / Кръстю Иванов Мирски. - Варна : К. Николов, 1899. - 26 с. ; 22 см. - (Малка библиотека).
  Брошура с инв.№ 574/09 в колекция „Редки и ценни издания”. Сведенията за международният език Есперанто са допълнени от Кръстьо Мирски с неговите предимства в общуването между хора от различни държави. Есперанто „служи за международните отношения, за литературата и науките…” Брошурата е отечатана с рекламна цел, съдържа текстове на есперанто, предложени за превод; образец на заявление за съгласие кореспонденцията до заявителя да се води на есперанто; кратко извлечение от есперанто-френско-английско-немско-руско-полски речник и реклама за стойността на изданието; съвсем кратки сведения за граматиката на езика; отзиви за есперанто от известни личности: граф Л.Н. Толстой, проф. Макс-Мюлер, Хенри Филипс. Публикуван е текста на молитвата Отче наш и десетте Божи заповеди, преведени на есперанто. Заинтересуваните могат да закупят „всички съчинения на международний език у автора” Л. Заменхов, от основателя и редактор на вестник „L`Esperantiste” Л. дьо Бофрон и монсеньор Рене Лемер – Франция. Издател на произведенията на есперанто в България е Кънчо Николов. Съобщава се за първо издание на „Пълен учебник по всемирний язик Есперанто, с двоен речник”, преведен от Хр. Попов, Горна Оряховица 1895 г.
  132.
МОМЧИЛОВ, Иван Николов. Граматика за старобългарския йезик по сичкото му развитие / Състав. Иван Николов Момчилов. - Виена : В типография на Л. Сомеров, 1865. - 247 с., 1 л. факсим. ; 20 см.33
  Подвързан в едно книжно тяло с: Момчилов, Иван Николов. Сборник от образци за изучаванието на старобългарския език по сичкото му развитие. – 1865.; инв.№ 1753/05 в колекция „Редки и ценни издания”. Много добре запазен том, носи печата на Училищно настоятелство „Св. Кирил и Методий” – Разград (на заглавната страница). Автограф на Ю/Й. Г. Рашев има на меката подвързия и на титулната страница. От вътрешната страна на твърдата подвързия с молив е изписано: „Господину Стояну П[о]п Захариеву”. В предисловието на съставителя е проследено накратко историческото развитие на старобългарският език. Въведението е структурирано в 4 основни теми: 1. Старобългарски писмена или букви – съдържа таблица с 38-те букви на азбуката в старобългарския език, „древни и сегашни” и с тяхното произношение; таблица с числително значение на старобългарските букви, сравнени с числителното значение на гръцките букви. 2. Разделение на буквите – гласни и съгласни. 3. Произношение на буквите. 4. Разделение на граматиката – Словопроизводство (Етимология); Правописание (Ортография); Словосъчинение (Синтаксис). Основният текст на езиковедсткото изследване е структуриран в три части, носещи наименованието на трите дяла на граматиката. Богато илюстрирано с примери, както и с факсимиле на текст от Йоан Дамаскин и откъс от текст, написан от писачите на Йоан Екзарх Българский. В празното поле на факсимилето е изписано с молив името на Юрдан Рашев. Важни изречения са подчертани с молив. В края на изданието са отпечатани имената на „родолюбивы-те спомощницы”, подредени по населено място с всички титли, които притежават (духовници и граждани). Прави впечатление, че основно средства са събирани от района на Велико Търново – Горна Оряховица, Долна Оряховица, Лясковец, Елена, Капиновски манастир, Плаковски манастир, Бебрево, Търново.
  133.
МОМЧИЛОВ, Иван Николов. Грамматика за новобългарския език / От Ив. Н. Момчилова. - 1. изд. - Русчук : В печатницата на Дунавската област, 1868. - IV, II, 3-160 с. ; 20 см.34
  В конволют, колекция „Редки и ценни издания”. Виж 128. На заглавната страница е изписан инв.№ 19225. Не е открит в инвентарните книги на библиотеката, поради факта, че част от библиотечната документация е била унищожена при наводнението. Има наноси. Леко е нарушена целостта на книжното тяло. Части от текста са отбелязани със знак „Х”. Заглавната страница, съдържанието и „Изясненiе на съкратеныте думи, употребены въ Грамматика” са с различна пагинация. Различно е номерирано и „Предисловiе” от автора.
  134.
МОМЧИЛОВ, Иван Николов. Сборник от образци за изучаванието на старобългарския йезик по сичкото му развитие / Прев. и събран от Иван Николов Момчилов. – Виена : В типография на Л. Сомеров, 1865. – 153, [1] с. ; 20 см35
  Два тома в колекция „Редки и ценни издания”.
134.1. Подвързан в едно книжно тяло с: Момчилов, Иван Николов. Граматика за старобългарския йезик по сичкото му развитие. – 1865.; инв.№ 472/09. На титулната страница има печат на Училищно настоятелство „Св. Кирил и Методий” – Разград. Автограф с молив на С. Иванов на последната корица. В предисловието авторът уточнява целта на сборника – „да се представят колкото може по-пълни познания на старобългарската писменост”.
134.2. Документ с инв.№ 472/09 без подвързия, липсват корици; непълен - липсва титулната страница и последната 153 страница. Съхранява се в картонена кутия.
Текстовете са обособени в раздели: I. Древни известни старобългарски паметници, написани с кирилица - своеобразен аналитичен библиографски списък на 15 старобългарски писмени паметника. II. Образци от древнята кирилица; III. Образци от новата кирилица; Вторият и третият раздел съдържат образци от документи, написани на стара и нова кирилица, подредени хронологично. IV. Глаголица с кратки исторически упознания за нея и за паметниците й - е задълбочено проследяване на историческото развитие на глаголическата писменост. За по-добро онагледяване е направена сравнителна таблица на двете старобългарски азбуки по начина на изписване на буквите, название и изговор, числено значение. Направен е списък на девет писмени паметника, написани с глаголическа азбука, с подробни сведения за тях. V. Образци от глаголицата.

  135.
НИКОЛАЕВ, А. Петров. Речник на чуздите думи в българский език с обяснение на корените им : По Маркова, Даля, Райфа, Дубровски и Михелсона / Състав. А. Петров Николаев. - София, 1893 (Шумен : печ. Искра). - 816 с. ; 20 см.
  На корицата за година на издаване е посочена 1894. На гърба на заглавната страница е отпечатан екслибрис на печатница „Искра” – Шумен. В началото е публикуван Предговор от съставителя. Отпечатани са осем „Бележки при търсение въ речника.” В края на речника има 5 страници „Прибавление” с пропуснати думи и обръщение от съставителя към „всички любители на книжнината” да си отбелязват думи, които не са намерили в настоящото издание и да ги изпращат на автора. Четири броя от изданието в колекция „Редки и ценни издания”.
135.1. Инв.№ 1577/Х, подвързан с твърда подвързия, върху коженият гръб е прегован надпис със заглавието на документа и „Чит. Развитие”. Книжният том е в лошо състояние, с наноси от наводнението. Липсват стр. 585-816.
135.2. Инв.№ 2290/Х с твърда подвързия, на коженият гръб е преговано заглавието и инициали „Р.О.М.Г.” (Разградска окръжна мъжка гимназия). На заглавната страница има печат на Окръжно реално училище; на гърба й – печат на училищната библиотека при Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров”.
135.3. На гърба на книжен том с инв.№ 14179/Х е прегован надпис със заглавието и „Осн. Нар. учил. Св. Климент”. На свързващият лист на подвързията в началото и в края, на заглавната страница, втората заглавна страница, страницата с предговора, стр. 101, 105, 487, 695, на гърба на страницата със съдържание има печат на Основно народно училище „Св. Климент” – Разград. Надпис на титулната страница с черно мастило: „Библиотека при основните народни училища въ гр. Разградъ.”
135.4. Том с инв.№ 24517/Х е с твърда подвързия, на коженият гръб е прегован надпис с името на автора, заглавие и инициали „Р.[азградска] М.[ъжка] П.[рогимназия]”. Печат на „Книговезница К. Манолов – Разград” е поставен от вътрешната страна на първа корица. Печат на читалищната библиотека „Развитие” има на гърба на заглавната страница.

9.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  136.
БРАКЕНГЕЙМЕР, П. Грамматика древне (церковно) - славянскаго языка : для средне-учебных заведений / П. Бракенгеймер. - 6. изд. - Одесса, 1895 (Одесса : Центр. типо-литография). - 60 с. ; 25 см.
  Инв.№ 23092/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Печат на Основно народно училище „Св. Климент” – Разград е поставен на заглавната страница и стр. 17. Основните познания по църковно славянска граматика са придружени с примери и таблици. На стр.5 има илюстрация от Остромировото евангелие, най-старият църковнославянски ръкопис в Русия, написан от дякон Григорий през 1056/57 година за новгородския владетел Остромир. В забележка под линия е разяснено, че текста е красиво изписано уставно писмо на качествен пергамент и е украсен с образите на четиримата евангелисти. След основните части на граматиката – етимология, морфология, синтаксис, са добавени две приложения: „А. Откъси от Остромирово евангелие, Зографско евангелие, Синайски псалтиръ и Синайски требникъ” – за всеки ръкописен паметник има кратка информация; „Б. Кратъкъ речникъ на малкоизвестните думи”.
  137.
ДУБРОВСКИЙ, Н. Полный толковый словарь всех обще-употребительных иностранных слов, вошедших в русский язык с указанием корней. Настольная справочная книга для всех и каждого при чтении книг, журналов и газет. / Сост. Н. Дубровский. - 12. изд. - Москва : изд. книгопродавца А. Д. Ступина, 1891. – 533, 9 с. ; 18 см.
  Инв.№ 412/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. На свързващият лист на подвързията в началото и на заглавната страница има печат на д-р М. А. Изворов. Книгата е била притежание на Анастас В. Изворов, чийто автограф с черно мастило е поставен на титулната страница, на стр. 189; на стр. 495 автографът е придружен с пояснение: „Студентъ, 23.IX.1894 г.” На стр. 6 има препратка към стр.4, на която с черно мастило е написано „Ab-inito = лат. Съ начала”; на стр. 168 е допълнена думата „Диабетъ. Захарная болезнь.”; на стр. 326 погрешно изписан латински израз е поправен в празното поле отстрани в оригинал „Non plus ultra = еднакво значение” (относно тълкуването няма допусната грешка). На трета корица с красив ръкопис Анастас Изворов е записал пет латински сентенции и една английска с превод на руски и български език: „1. Si vis pacem, para bellum (Если хочешь мира, готовься къ войны); 2. Si vis pacem, para libertatem et justitiam (Если хочешь мира, работай в интересахъ свободы и справедливости); 3. Erare humanun est (Человеку свойственно ошибается); 4. The body and pressure of time (Самый образъ и давление времени); 5. Summum jus summa injuria (доведенный до крайности законъ ведетъ къ неправды); 6. Gaveant consules nequid detrimentilres publico capiat (Да се пази държавата от всекакъвъ ущърбъ). В края на речника е добавен издателски списък от А. Д. Ступин с отделна пагинация и кратки анотации на книгите.
  138.
ИГНАТОВИЧ, В. С. Концентрический учебник французского языка сравнительно с русским и латинским, состоящий из трех частей. / Сост. В. С. Игнатович. - Санкт-Петербург, 1884 - . - 23 см.
  Инв.№ 405/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Дар от училищната библиотека при ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Разград през 2010 год. Печат на Окръжно реално училище има на заглавната страница на Част 1. Трите части на учебника са подвързани в един книжен том в книговезница в Русе – запазен знак е поставен на свързващият лист на подвързията в края. Част 1. Курс элементарный. - 8. изд. - 1884. - 136 с. – започва с Предговор към шесто издание от автора. Изданието е основно преработено съгласно указанията на учебните планове на Министрество на народното просвещение; предназначено за 2-ри клас на гимназии и прогимназии в Русия. Част 2. Курс элементарный. - 9. изд. - 1886. - 168 с. Предназначена за 3-ти гимназиален клас в гимназии и прогимназии в Русия. Изданието има също и Френско-руски речник с 1700 думи. Част 3. Курс элементарный. - 6. изд. - 1884. - 316 с. Одобрена като полезно ръководство при преподаването на френски език в 4-ти, 5-ти и 6-ти клас на средните учебни заведения в Русия. Като приложение е добавена студия „Некоторыя объяснения изъ исторической грамматики. Краткая история происхождения французкаго языка.” В допълнение има 83 страници „Френско-руски речник” с 4000 думи. Всяка една от трите части има паралелни заглавни страници – на руски и френски език.
  139.
HARPUTI (el-), Ishaq. Megmu'a el-qava'id / Ishaq Harputi (el-). - [Истанбул], [б.г.]. - [404] с. ; 17 см.
  Инв.№ 107/05, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Данка Бонева Владева през 2005 година. Съхранява се в картонена кутия. Приложен е коментар за съдържанието на книгата от арабисти от НБКМ. Сборник от трактати на османотурски език и коментари върху известни съчинения по арабска граматика, логика, риторика и др. събрани от Ишак (ел-)Харпут. Започва и завършва с възхвала на Аллах. Документът е разделен на няколко глави, като всяка от тях е озаглавена „Въпрос”, което говори за диалогична форма на изложението, с въпроси и примери. Акцент в началото на всяка глава са красиви орнаменти. В началото е споменато, че това е „сборник от принципи, съдържащ обяснения...” На корицата е изписано името на печатницата. На предната страна, на вътрешната страна на корицата и на първа страница има ръкописна бележка на Салих Агазаде Тевфик ефенди, жител на махалата Табагхане (работилница за кожи).

ЧАСТ 10. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ (82)

10.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  140.
АНЕНСКА, Александра Никитична. Жорж Занд : Живота и лит. й деятелност : Биогр. очерк / Александра Никитична Аненска ; Прев. от рус. Жени Божилова. - Разград : Симеон Икономов, 1898. - 164 с. ; 18 см. - (Народна библиотека ; № 21-23).
  Два тома във фонда на отдел „Краезнание”.
140.1. Документ с инв.№ 3036/Х има физически повреди – скъсана наполовина стр.17-18.; липсва ¾ от стр. 109-110; подчертавания с молив, но също и безразборно драскане в празните полета в края на някои от главите. Печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград има на стр.25. На първа корица е гравиран надпис от книговезницата „Жоржъ зандъ”.
140.2. Конволют с инв.№ 591/12. Съдържа: Аненска, Александра Никитична. Жорж Занд : Живота и лит. й деятелност : Биогр. очерк. – Разград, 1898; Барановски, М. Т. и др. Д. С. Милль : Биогр. очерк. – Разград, 1898; Писарев, Дмитрий Иванович. Физиологическите ескизи на Молешота. – Разград, 1895; Тургенев, Иван Сергеевич. Историята на лейтенанта Ергунова : Разказ. – Разград, 1895; Льобон, Андре. Държавний строй на Франция. – Разград, 1899. Автограф на П. Карагьолев има на първа корица и на заглавната страница. Добре запазен том, съхранява се в картонена кутия.
  141.
БАЛАСЧЕВ, Георги Димитров. Биографически и книжовни чертици върху Григор С. Пърличев с приложение на Венчаната му поема през 1860 г. на поетическия конкурс в Атина / Георги Димитров Баласчев. - София, 1897 (София : печ. Иван К. Цуцев). - 64 с., 1 л. : портр. ; 19 см.
  Инв.№ 1277/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Книгата съдържа: Биография на Григор С. Пърличев, поемата „Сердарът”, Черти из книжовната деятелност на Гр. Пърличев. В бележка под линия преводачът Г. Баласчев дава сведения за първото издание на български на произведението, отбнародвано в сп. „Български преглед”; не е посочена година на издаване. Поради незначителният брой читатели на списанието, преводачът е намерил за необходимо да публикува текста на преведената от гръцки поема. За да бъде максимално точен спрямо оригинала, текста  на български е предаден в проза. Съставителят на изданието е изказал своята благодарност към г-н Русев, редактор на „Градинка” за това, че е предоставил клише с образа на Гр. Пърличев за настоящата книга. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17; печат на Дружество „Развитие” е поставен на листа с портрета, стр. 15.
  142.
ЮБИЛЕЯТ на Ивана Вазов : Тържествено празнуване 25-та год. от книжовната деятелност на И. Вазов на 24 септ. 1895 г. в София / Събрал и наредил Юбилейний к-т. - София : Центр. книж. Т. Ф. Чипев, 1895 (София : печ. Ив. П. Даскалов и сие). - 192 с. : с ноти + ил. (10 л.) ; 21 см.
  Инв.№ 1580/Х в колекция „Редки и ценни издания”. На заглавната страница са упоменати снимките, отпечатани в сборника. Липсват страници 1 – 13 (цялата първа част). В началото на всяка част – от втора до единадесета, има орнаментално-декоративна линия. Книжният том е подвързан с твърда подвързия в книговезницата на Симеон Икономов – Разград, чийто запазен знак стои на корицата. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр. 24, 105, 129, 169, на листи със снимките. Печат на библиотеката е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. На приложението с ноти има автограф на Ст. Ангелов.
В навечерието на 24 септември 1895 г. програмата е съставена и разпространена в столицата. Предвидени дейности: "1. Въ 10.30 преди обядъ приятелите и почитателите на юбиляра се събиратъ въ залата на Народното Събрание. 2. На 11 часа Вазовъ пристига въ Събранието посрещнатъ при входа отъ юбилейния комитетъ. При влизането на юбиляра музиката свири "Вазовъ маршъ". 3. Юбилейниятъ комитетъ поднася адресъ и венецъ на юбиляра. 4. Другите депутации и корпорации поднасятъ своите поздравления и дарове на юбиляра. 5. Въ единъ часътъ следъ обядъ банкетъ въ салона на Славянска беседа, въ честъ на юбиляра. 6. В 4 часа след обяд народното увеселение в градската градина, ако благоприятствува времето." Сборникът отразява в подробности тържествата: поздравителни адреси, телеграми, посвещения, наречени автографи, нотите на Вазовият марш, написани от Д. Х. Георгиев. Като Част 14 е публикуван списък на преведените Вазови произведения. Не може да бъде наречен библиографски, тъй като не са посочени издателски данни. Изброени са заглавията на творби, подредени след съответният език на изданието: руски, чешки, сръбски, хърватски, словашки, полски, полски, гръцки, немски, италиянски, френски, шведски, унгарски, английски, холандски. В бележка под линия редакторът съобщава, че изброените заглавия на стихотворения са били издадени в Чехия в самостоятелно издание, илюстрирано с образа на Вазов и има вече две издания.
  143.
ВЕЛЕВ, Филип. Кратка риторика / Събрана и преведена от Ф. Велев за българскити училища. - В Пловдив и др. : Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчук, Велес, 1873 (Въ[в] Виена : У книгопечятн. Л. Сомер и сие). - IV, 64, [3] с. ; 20 см.36
  Инв.№ 381/10, колекция „Редки и ценни издания”. Липсва първата корица. Започва с предговор от Ф. Велев, написан в Казанлък, 20 октомври 1872 г. Преводачът е направил аргументирано изложение за необходимостта да се запознаят образованите хора с науката риторика и нейната роля в обществото. Материалът е добре структуриран, поднесен на достъпен език. На заглавната страница и стр. I на предговора има екслибрис „Библиотека Хр. Килифарски”. Името на Г. П. Тодоров е изписано с черно мастило в полето над заглавието. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на титулната страница и на стр. 17.
  144.
ДЕЛЕТЪР. Биография на Ла Фонтен / Делетр ; Прев. от фр. Д. В. Хранов. - Пловдив, 1894 (Пловдив : печ. Единство). - 31 с. + 1 л. : портр. ; 15 см. - (Библиотека ; Кн. 2).
  Статия, издадена като самостоятелен книжен том. Инв.№ 3025/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Има печат на Окр. Учителско дружество „Народен учител” – Разград на стр. 3. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17.
  145.
ИВАНОВ, Йордан. История на славянските литератури / Йордан Иванов. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1896. - 2, 220 с.  ; 22 см.
  Инв.№ 22597/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Авторът е „учител в Сливенската Д.[ържавна] М.[ъжка] Гимназия”. Проследява историческото развитие на славянската литература в Сърбо-Хърватия, Чехия, Полша, Русия. Изданието е предназначено за ученици в гимназиалните класове. В предговора Йордан Иванов съобщава източниците, от които се е ползвал при написването и систематизирането на материалите. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. На много места в текста има подчертаване и отбелязване на абзаци с молив, отбелязано „До тукъ”; на стр. 99 в полето е изписано два пъти „бедствия”. В края, върху свързващият лист на подвързията, е изписано с молив името на Геор.[ги] З. Младенов.
  146.
ЙОРДАНОВ, Велико. Крали Марко в българската народна епика : С ист.-лит. увод и речник на по-неизвестните думи и геогр. имена в песните / Велико Йорданов. - [София], 1900. - 103, 227, 17 с. ; 23 см.
  Инв.№ 492/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Историко-литературен увод въвежда в темата за личността на Крали Марко, известните и малко известни за него факти; има различна пагинация. Изследването има амбицията да представи в монография историко-епичният образ. Основа за научният труд са българските и сръбските епични творби. Песните в сборника са със съхранени фонетични особености, редакции са направени единствено на правописа. Поправките в текстовете на песните, където са наложителни поради очевидно сгрешен граматически или смислово текст, са отразени в бележки под линия. В Увода на автора е публикуван списък с източниците, от където са взети народните песни – сборниците на братя Миладинови, Качановски, Шапкарев, Ястребов, С. Ив. Б. и др. Висока оценка е поставена на труда на братя Миладинови, отличаващ се с една обща „ортография” (правопис) и съдържащ „много ценни песни.” Монографията е посветена „Господину П. П. Славейкову”, графично посвещението е оградено с орнаментни линии; отпечатано на самостоятелна страница веднага след заглавната страница. В допълнение към изследването е съставеният „Речникъ на по-неизвестните думи, които се срещатъ въ текста на песните”, за улеснение на използването му в подзаглавие е добавено: „Цифрите при отделните думи показватъ броя на песента и на стиха в нея.”; с различна пагинация. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. XXV от увода. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр. IX от увода, стр. LVII, LXXIII, 1, 33, 89, 113, 145, 193, 209. Лист 7-8 е с нарушена цялост, без това да пречи на разчитането на текста. Автографи, които не се разчитат от различни хора има на стр. LVII, 57, 129, 131, 133, 169, 171, 211. Книжният том носи следи от наводнението през 1947 г.
Cover_page 147.
КОСТОВ, Стамо и др. Христоматия по изучавание словесността в горните класове на гимназиите, петокласните, педагогическите и духовни училища : В 2 т. / Състав. Стамо Костов, Димитър Мишев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1888 (София : печ. Хр. Г. Данов). - 25 см.
  Първото издание на христоматията е в два тома. В колекция „Редки и ценни издания” с инв. № 315/10 е втори том на изданието: Т. 2. Епическа поезия. Лирическа поезия. - 1889. - 700 с. Дар от училищната библиотека на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Разград; печат има на гърба на заглавната страница. Книгата е в лошо състояние, липсва твърдата подвързия, в края липсват стр. 205-700. Има подчертавания с молив, отбелязани части от текста със знак „Х”, пояснение на стр. 160: към част от текста, която гласи „Паметта на Валависта” 37 с молив е изписано „село в мак.[едония]”.
  148.
КОСТОВ, Стамо и др. Христоматия по изучавание словесността в горните класове на гимназиите, петокласните, педагогическите и духовни училища : В 3 т. / Състав. Стамо Костов, Димитър Мишев. - 2. прераб. и доп. изд. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1892. - 25 см.
Т. 1. Проза. - 1892. - 14, 519 с.
  Том 1 от второто издание на сборника в колекция „Редки и ценни издания”, инв. № 755/10. Много добър справочен апарат, с оглед на предназначението на Христоматията: след съдържанието има „Азбученъ показателъ на статиите, поместени въ първи томъ на Христоматията”; „Азбученъ показателъ на авторите”; „Азбученъ показалецъ на биографираните лица”. Въвеждащите текстове нямат собствена пагинация, заемат 14 стр. от изданието. След края на основният текст са поместени: „Биографически и автобиографически бележки”; кратък тълковен речник на непознати думи. Документът е с твърда подвързия, в отлично състояние. На коженият гръб на книгата са преговани имената на авторите, заглавието на документа и името на Ив. П. Стефанов. На втората заглавна страница, отнасяща се за конкретния том, в празното поле горе е изписано с красив почерк: „Не всеки може да достигне богатство и високо положение, но всеки може да бъде: добъръ, великодушенъ и мъдъръ. Написал: Х.” На стр. 1 в полето горе са изписани имената на „Иванъ П. Стефановъ от IV ий кл. презъ 1897/8 г.” На места в текста има подчертани с молив думи и изречения.
  149.
МАРИНОВ, Димитър. История на българската литература / Димитър Маринов. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1887. - 332 с. ; 22 см.
  Изданието има два листа с посвещения. На първият лист е посвещение на „Незабравената паметъ отца Паисия Самоковскаго (Хилендарский), Отецъ на отечествената ни история, и отца Неофита Рилскаго, Патриархътъ на Новобългарската книжнина и на българските учители”. Посвещението на втори лист гласи: „И на Бившия Първий Българский екзархъ Видинский митрополитъ Негово Блаженство Антимъ. От неговия въспитаникъ въ знакъ на безгранична признателностъ и дълбока преданостъ. От авторътъ.” В началото е представена историята на българската литература. Интересен елемент представлява таблица със статистически данни за българското население към настоящият момент, като цифрите далеч не са точни, но дават приблизителна представа. Данните са отразени по региони: В българското Княжество; В Европейска Турция; В Румъния; В Русия; В Австрия; В Сърбия; В селото в Мала Азия. Следват статистически данни според религиозните вероизповедания. На стр. 82-83 е публикувана сравнителна таблица на двете писмености – Стара и нова глаголица и Кирилица, по отношението изговарянето на буквите и тяхната стойност като числа. Документ с инв.№ 680/09 в колекция „Редки и ценни издания”. Дар от д-р Милко Изворов през 2009 год. Автограф на Анастас В. Изворов има на свързващият лист на подвързията в началото и на заглавната страница: „Изъ книгите на Анастасъ В. Изворовъ уч.[еник] от IV кл.[ас] Р.[азградско] М.[ъжко] Реално уч.[илище] г. Разградъ 1893 година” – изписано с красив почерк, синьо мастило. На стр. 328 в празното поле долу с молив е написано: „Помнете приятелката ВИ – Р. Янкова классъ 27/IV 1893 год. гр. Силистра.” На последната страница в празното поле има още две посвещения: „Мартинови, Помнете приятелката си: В. Попова от IIIий класъ гр. Силистра 21/IV 1893 год.”; „Не забравяйте никога приятелката си и съученичка М. Шивачева уч. от IIIий класс 21/IV 1893 год.”
  150.
ПИПИН, Александър Николаевич и др. История на българската литература / Александър Николаевич Пипин, В. Д. Спасович ; Прев. от рус. Г. Н. Колушки. - Кюстендил : книж. В. Д. Поборник, 1884 (Кюстендил : печ. Янко С. Ковачев и сие). - 131 с. ; 25 см.
  Инв.№ 428/Х в колекция „Редки и ценни издания”. На заглавната страница има отпечатана малка фигурка на изправен лъв с корона на главата – образ от герба на България. Изданието започва с исторически бележки, допълнени с „По главни събития в Българската История”. В края са отпечатани два библиографски списъка: „По Географията и Етнографията на България” и „По Историята”. Така наречените „Допълнения” са всъщност бележки към текста. Следва йерархична/дървовидна таблица „Славянски народи и наречия”. Публикувани са имената на родолюбивите спомоществователи, подредени по топографски признак. Печат на Дружество „Развитие” е поставен на стр. 3, 41, 89. На стр. 100 в полето горе е изписано с молив „/не се чете/ Разградъ”; в полето отстрани – „Марко Кралевичъ”. На стр. 101 в празното поле горе с молив пише: „Емил Радков III а, IV а клас”.
  151.
ПИСАРЕВ, Дмитрий Иванович. Мислящий пролетариат : Крит. разбор на романа Какво да се прави ? / Дмитрий Иванович Писарев ; Прев. от рус. - Русе (кор. Разград), 1891 (Русе : печ. Спиро Гулабчев). - 90 с. ; 25 см.
  Инв.№ 10459/Х от фонда на отдел „Краезнание”. На корицата е отбелязано за местоиздаване Разград, на титулната страница – Русе. Липсват 25 страници в края на книгата – от 65 до 90. Критическия разбор на романа „Какво да се прави” от Ив. С. Тургенев силно е впечатлил свой читател – на страници 29-31 е подчертан с молив целия текст. На заглавната страница има автограф с молив на М. Бакалов.
  152.
ПЛЕХАНОВ, Георги Валентинович. Белински : Реч / Георги Валентинович Плеханов ; Прев. Г.[еорги] Б.[акалов]. - Варна : Ст. Георгиев и сие, 1899 (Варна : [печ. Н. Петров]). - 53 с. ; 20 см. - (Попул.-науч. библиотека ; № 8).
  Инв.№ 326/10, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от училищната библиотека на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Разград през 2010 год. На заглавната страница има печат на Разградско народно петокласно девическо училище. Информация, отпечатана на гърба на заглавната страница, уточнява, че това е реч на Плеханов представяна на руски събрания в Женева, Цюрих и Берн. Повод за нейното написване е петдесетгодишнината от смъртта на Белински. Издадена е в Женева като самостоятелна книга от Руската социалдемократическа партия.
  153.
ПРОТОПОПОВ, Михаил Алексеевич. В. Г. Белински : Живота и лит. му деятелност / Михаил Алексеевич Протопопов . - Варна : М. М. Тимофеев и В. Божилов, 1895 (Варна : печ. Хр. Н. Войников). - 80 с., 1 л. : портр. ; 20 см. - (Живота на забележителните хора : Биографична библиотека ; №1).
  Инв.№ 23875/Х, колекция „Редки и ценни издания”. С притурка „прочутото писмо на В. Г. Белински до Н. В. Гоголя”. Портрета на Белински, гравюра, е изработен в Лайпциг по данни от първа корица. На гърба на заглавната страница са посочени източниците, използвани при написването на биографията – кратък библиографски списък. Вниманието, което е отделено на писмото, е обяснено в няколко думи от преводачите. Поради ограничения, наложени от цензурата, написаното писмо през 1847 г. в Залцбурн/ Залцбург така и не е издадено официално в Русия. Въпреки това интелигенцията в страната е знаела за съдържанието му. Това писмо допълва образа на Белински, неговите възгледи и отношението му към руската литература. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” е поставен на заглавната страница, на гърба на заглавната страница, стр. 9, 17, 25, 57. На титулната страница има печат за дарение от В. Шилаков, 1939 г.
  154.
СКАБИЧЕВСКИ, Александър Михайлович. Димитр Иванович Писарев : Неговата крит. деятелност в свръзка с характера и умственото му развитие / Александър Михайлович Скабичевски ; Прев. от рус. - Севлиево, 1895 (Севлиево : скоропеч. П. Мутафов и сие). - 135 с. ; 20 см.
  В края на текста е публикувано кратко изложение от преводача, въпреки че никъде в изданието няма данни за неговата самоличност. Критическият етюд представя Писарев като творец и личност. Книгата е постъпила във фонда на библиотеката при читалище „Развитие” от училищната библиотека на Основно народно училище „Св. Климент” – Разград; печат на училището има на заглавната страница, стр. 33, 57. Инв.№ 10484/Х в колекця „Редки и ценни издания”.
  155.
СКАБИЧЕВСКИ, Александър Михайлович. Н. А. Добролюбов : Живота и лит. му деятелност / Александър Михайлович Скабичевски ; Прев. И. Михайлов. - Варна : М. М. Тимофеев, 1895 (Варна : печ. Николов и Прухник). - 96 с. : 1 л. портр. ; 25 см. - (Живота на забележителни хора ; № 2).
  За мото на книгата е избран стих на Добролюбов: „Милый друг, я умираю Оттого, что был я честен; Но за то родному краю Верно буду я известен.” Гравюрата с образа на поета, публикувана в книгата, е изработена в Лайпциг – по данни, отпечатани на първа корица. В колекция „Редки и ценни издания” има два тома на изданието. Документ с инв.№ 1261/Х има печат на Дружество „Развитие” на първа корица, на гърба на листа с портрета, стр. 33, 65, 89. Документ с инв.№ 102/05 е дар от Данка Бонева Владева през 2005 год. На свързващият лист на подвързията в началото има посвещение: „Приими този скроменъ подаръкъ от приятелката си Величка. С това ти чиститявамъ именния денъ. В.Ангелова”.
  156.
СТРАШИМИРОВ, Димитър Тодоров. Христо Ботев като поет и журналист : Крит. опит / Димитър Тодоров Страшимиров. - Пловдив, 1897 (Пловдив : печ. Съгласие). - 334 с. ; 19 см.
  Инв.№ 23857/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Началните думи на автора съобщават, че „Настоящата книга води своето начало от една сказка, четена в Разградъ въ 1889 г. … и от една литературна беседа… в Пловдивската гимназия.” Монографията на Страшимиров съдържа четири раздела: Времето и хората; Христо Ботев; Поезия; Журналист. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница. Печат на Основно народно училище „Св. Климент” – Разград има на титулната страница, стр. 121, 257.

10.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  157.
БЕКЕТОВА, М. А. Г. Х. Андерсен : его жизнь и литературная деятельность : Биогр. очерк / М. А. Бекетова. - Санкт-Петербург, 1892 (Санкт-Петербург : Типогр. С. Н. Худеков). - 78 с. ; 18 см. - (Жизнь замечательных людей).
  Инв.№ 1216/Х от колекция „Редки и ценни издания”. На заглавната страница е отпечатано, че гравюрата с портрета на Андерсен е изработена в Лайпциг, а на първа корица е отбелязано „С.-Петербургъ К. Адтомъ”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Печат на Дружество „Развитие” има на първа корица, на листа с портрета, стр. 9, 41, 49, 73.
  158.
ДОБРОЛЮБОВ, Николай Александрович. Сочинения Н. А. Добролюбова / Н. А. Добролюбов. - 4. изд. - Санкт-Петербург : Л. Ф. Пантелеев, 1885 (Санкт-Петербург : Типогр. Русская Старопечатная) - . - 22 см.
Том 3. Критическия статьи. - 1885. - 532 с.
  Инв.№ 403/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Статиите и критическите студии на автора са подредени хронологично, обнародвани в периода 1859 – 1860 в сп. Съвременник. Книгата е дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Неговият лекарски печат е поставен на свързващият лист на подвързията в началото и на заглавната страница. На титулната страница има автограф с черно мастило на Икономов.
  159.
СКАБИЧЕВСКИ, Александр Михайлович. История новейшей русской литературы 1848-1892 гг. : С 52 портр. в текста / А. М. Скабичевски. - 3. испр. и доп. изд. - Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1897. - 533 с. ; 23 см.
  Инв.№ 421/10 от колекция „Редки и ценни издания”. Богато илюстрирана с гравюри на руски творци. На гърба на заглавната страница отпечатано: „Рисунки дозволены цензурою. С.-Петербург, 30 октября 1896 г.” Справочната стойност на книгата е допълнена с Азбучен показалец на авторите и произведенията, споменати в текста. Книгата е дар от д-р Милко А. Изворов, била е част от библиотеката на Анастас В. Изворов. Негов автограф има на свързващият лист на подвързията: „Изъ книгите на А.В.Изворовъ. София 26.Х.[1]933 г.”; под този ръкописен текст стои екслибрис на д-р М. Изворов. На заглавната страница също има автограф на „Анастас В. Изворов, Москва.” На места има подчертани изречения в текста с червен молив.

ЧАСТ 11. ГЕОГРАФИЯ (91)

  160.
АБРАМОВ, Я. Б. Христофор Колумб : Живота и пътешествията му : Биогр. очерк : По случай 400 год. от откритието на Америка / Я. Б. Абрамов ; Прев. от рус. - Шумен, 1892 (Шумен : Основа). - II, 122 с., 1 л. : портр. ; 19 см. - (Животът на забележителни хора).
  Преводът е направен от Биографическа библиотека на издателя Ф. Павленков, Санкт-Петербург. Инв.№ 1206/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Дружество „Развитие” е поставен на първа корица, заглавната страница, стр. I. По страниците има останали наноси от наводнението. Допусната грешка в текста на стр. 100 е поправена с молив: думата „кацики” е заменена с „ацтеки”.
  161.
ГРУЕВ Пройчев, Йоаким. Уроци от землеописание / От Й. Груев. - 5. изд. - Цариград : Печатница на Карапетров и друж., 1874. - 176 с. ; 20 см.38
  Корично заглавие: Уроци от естествено, гражданско и изчислително землеописание. Цена: 1/2 сребърно меджидие. Инв.№ 469/09 в колекция „Редки и ценни издания”. На гърба на заглавната страница е поставено позволението от царската цензура за печат, на български и арабски език. Екслибрис на библиотеката на Хр. Килифарски има на титулната страница и стр. 3. Съдържанието е групирано в три отдела: 1. Естественно землеописание; 2. Гражданско землеописание; 3. Исчислително землеописание или Космография. На стр. 81 има „Таблица на Държавите, които съставляватъ съюзното Германско-Царство”, с посочени площ в квадратни километри, население, столици. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на заглавната страница, стр. 23, 41.
Cover 162.
ДИМИТРОВ, Георги Георгиев. Княжество България в историческо, географическо и етнографическо отношение : Ч. 1-  / Георги Георгиев Димитров. - 2. изд. - Пловдив : Георги Г. Димитров, 1895 (Пловдив : Търг. печ.). - 25 см.
Cover_page Ч. 1. - 1895. - 534 с. Инв.№ 1659/Х от фонда на отдел „Краезнание”. Печат на Окръжно Учителско дружество „Народен учител” – Разград има на заглавната страница и последната страница на изданието. Съхранява се в картонена кутия. Има следи и наноси от наводнението.
  163.
ИРЕЧЕК, Константин Йосиф. Княжество България / Константин Йосиф Иречек. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1899. - 22 см.
Ч. 1. Българска държава / Прев. Ек. Каравелова. - VI, 432 с., 1 к.
  Преводът на Част 1 е направен от немски, съдържа 20 картини в текста и една карта на България. Съдържа предговор от автора и от преводача, с отделна пагинация от основният текст. Два тома в колекция „Редки и ценни издания”.
163.1. Книжен том с инв.№ 310/10 е дар от библиотеката на ОУ „Васил Левски”. Печат на училищната библиотека е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. Кръгъл печат на Разградска окръжна мъжка гимназия има на първа корица, стр. I, 65, 105, 129, 169, 281.
163.2. Документ с инв.№ 24106/Х има печат на библиотеката към читалище „Развитие” - на гърба на титулната страница, стр. 17. Кръгъл печат на Основно народно училище „Св. Климент” – Разград има на общата заглавна страница на двутомното издание, стр. 9, 57, 105, 193, 329.
Ч. 2. Пътувания по България / Прев. от чеш. Стоян Аргиров. - ХVIII, 5, 943 с. : с ил., 1 к. 163.3. Документ с инв.№ 24196/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” е поставен на заглавната страница, стр. XV. Книжният том е с твърда подвързия. Печат на Основно народно училище „Свети Климент” – Разград има на двете титулни страници, стр. XVII, 9, 137, 313, 513. Документът е в отлично физическо състояние, целостта на книжното тяло е нарушена в началото – общата заглавна страница е откъсната. Обнародвани са два предговора – един от преводача Стоян Аргиров, един от автора. Те имат собствена пагинация, отделна от тази на основния текст. Изданието е илюстрирано с 23 картини в текста и една карта на България. Информационната стойност на книгата е допълнена с „Добавки и поправки” към текста, както и с „Азбучен показател” в два дяла: „I. Имена”; „II. Неща”.
  164.
ИРЕЧЕК, Константин Йосиф. Упътване за събиране географически и археологически материяли : Отделно отпечатано из V кн. на „Пер. Списание” на Българското Книжовно Дружество / Съобщ. д-р Конст. Иречек. – Средец, 1883 (Средец : Държ. Печ.). – 23 с. ; 25 см.
  В конволют. Виж 45.1. Част от книгите на свещеник Марин И. Попов. Методически насоки, публикувани като приложение на Периодично списание на Българското книжовно дружество.
  165.
КАМПЕ, Йоаким. Откритието на Америка : Книга забавителна и полезна за секиго : Ч. 1-2. / Из съчиненията на Й. Е. Кампе ; Преведена на български от П. Кисимова. - София : Издава Стефан П. Газиев, 1875-1876 (Виена : Бълг. печ. на Янко С. Ковачев). - 18 см39
  Книга 1. - 1875. - 191 с. Инв.№ 378/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Дружество „Развитие” – Разград има на стр. 17, 43, 147, на два от листите с гравюри, на картата, приложена към книгата. В тома има общо четири изображения/ гравюри и една карта „Колумбови пътувания и открития по Западна Индия и Средня Америка”. Изданието е посветено на съпругата на преводача Клеанта Кисимова и неговият син Юрий. В предговора си към българските читатели Кисимов изтъква полезността на книгата като педагогически възпитателна, уточнява, че преводът е направен от гръцки език. Самото изложение е лесно и достъпно за възприемане, написано под формата на разговор. При подвързването в издателството са разменени местата на 4 и 5 кола. Липсва меката подвързия на книгата. Състоянието й е добро. На последната 191 страница е написано името на „Б. Бойков, VI а клас”.
  166.
КЪНЧОВ, Васил Иванов. Пътни съобщения в Македония / В. Кънчов. - София : Воен. журнал, 1898. - 49, II с. + к. (2 л.) ; 25 см.
  Конволют с инв.№ 222/10, колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Пеев-Плачков, Иван. Очерки и бележки по учебното дело. – 1911; Кръстников, Никола Гаврилов. Опит за психологически анализ на нашият обществен живот : Реферат, четен в психол. д-во в София. – 1922; Данев, Стоян Петров. Очерк на дипломатическата история на Балканските държави : Резюме на лекциите, четени в Балк. близкоизточен инст. – 1922; Ценов, Ганчо. Хиляда години ли от смъртта на св. Климента? : Крит. бел. – 1914; Чолаков, Р. Поп-Методиевий летописен разказ за потурчването на чепинските българи. – 1925; Бобчев, Стефан Савов. Какво бълнуват сърбите : Истор.-полит. очерк. – 1915; Белич, А. Сербы и болгары в Балканском союзе. – 1913; Николов, Георги. Славянски дни и събори. – 1910; Светогорският български манастир Зограф : Исторически очерк. - София, 1918; Gadzanow, D. G. Vorläufiger Bericht über eine im Auftrag der Balkan-Kommission der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien durch Nordost-Bulgarien unternommene Reise zum Zwecke von turkischen Dialektstudien. – 1911;  Gadzanow, D. G. Zweiter vorläufiger Bericht über die ergänzende Untersuchung der türkischen Elemente im nordostlichen Bulgarien in sprachlicher kultureller und ethnographischer Beziehung : Unternommen im Jahre 1911. - 1912 (Два доклада на Димитър Гаджанов, издадени на немски език от Академията на науките във Виена през 1911-12 год.; с посвещение от автора: „Г-ну Ан.[астас] Изворову 29/V [1]912”.)Книжният том е дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Автограф на Анастас В. Изворов е поставен на първа корица на изданието, в началото на конволюта. С червен молив А. Изворов е номерирал подвързаните произведения с дроб, където в числител е означен номера на конволюта в личната му библиотека, а в знаменател – поредният номер на книгата в книжния том. Така географското изследване на Кънчов е с номер XV/9. Изданието е отлично запазено, също и приложените карти.
  167.
МЕЧ, Сергей. Гренландия : Геогр. очерк на страната и разказ за пътешествието на Фр. Нансен / Сергей Меч ; Прев. от рус. Ив.[ан] П. Кепов. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1898. - 76 с. : с ил. ; 19 см.
  Инв.№ 3244/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Окр. учителско дружество „Народен учител” – Разград има на заглавната страница, стр. 17, 41, 57. На титулната страница има орнаментално-декоративно изображение на идиличен селски пейзаж, обграден с флорални мотиви. На четвърта корица е публикуван издателски списък на книги, подходящи при обучението по география. Освен наличните в книжарницата, са допълнени и тези под печат.
Cover_page 168.
СМИРНОВ, Капитон. Кратко учебно земеописание : Ч. 1 - 3 / Съставено от К.Смирнов ; Превел от 12. издание, с малки изменения и допълнения Б. П. [т. е. Д. Благоев и Хр. Павлов]. - Виена : Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие, 1874. - 21 см.40
Ч. 1 : Общи познания из земеописанието изчислително, естествено и гражданско : (С 26 образи в текста). - V, 6 - 99 с.
Ч. 2 : За Азия, Африка, Америка и Австралия, в естествено, народоописателно и гражданско отношения : С 2 харти извътре и 4 накрая. - 148 с. + 4 л. геогр. к.
Ч. 3 : За Европа в физическо, етнографическо и политическо отношение : Гимназический курс/ Прев. Рада П. Киркович. – 1 изд. – Пловдив, Свищов, Солун : Книжарн. на Д. В. Манчов, 1874 (Виена : Книгопеч. на Л. Соммер и др.). - 176 с.
  Ч. 1 : Автограф на Н. И. Попов, поправен на М. И. Попов на стр. III от Предговора към Част.1; изписано с латински букви „Mixail popov”, „Nikolai popov”. Допълнения с молив има на стр. 67 – към Образ /рис./ 22 – „Българин”; към Образ 23 – „татарин”; на стр. 68 – към Образ 24 – „Арап” (отбелязано погрешно, тъй като е рисунка на негър); към Образ 25 – „циганин” (отбелязано погрешно, рисунка на индиец). В края е отпечатана „Притурка” с допълнителна информация и „Питания за повтаряне.” - съдържа основни понятия.
Ч. 2 : На стр. 3 е изписано със синьо мастило „Изъ книгите на М. И. Попов”. Името на Николай Попов е изписано на стр. 29; автограф има на стр. 72, 89, 101, 127, 131, 135, 143, на трите географски карти в края. На меката корица в края на Част 2 с молив са изписани инициалите „N. Н. Попов” 5 IX 1883. Отдолу с калиграфски почерк са написани имената „Николай Михайлу Иванов”.В текста на учебника са нанасяни множество бележки „отъ тукъ”, „до тукъ”, заградени в скоби изречения и части от изречения; на стр. 25 е добавен коментар към заглавието „Остъ-Индия”: „владеятъ испанците и прутогалците”; на стр. 32 за Кашемирска долина е добавена бележка „*) Тази Долина е най Раскошната на цялъ святъ.” – изписана два пъти от различни хора, едната е добавена в празното поле встрани от текста; на стр. 43 към информацията за Сирия е добавено „и съща сирия”; на стр. 80 в статията „Политически преглед. Северна Америка.” е поправено числото за площта на страната на „170,000 четв. м.” /кв. м./. Кратките статии в притурката са номерирани и е посочена страницата, за която се отнасят. Имената на преводачите на първите две части са взети от БВК, т. 1.
Ч. 3 : На меката корица в началото са изписани имената на Марин Ив. Попов и Михаил Ив. Попов, в ляво има автографи на Г. И. Попов и М. М. Попов. На стр. 3 се чете "Изъ книгите на М. И. Поповъ". Автограф на Н. И. Попов е поставен на стр. 132, 156, 160. На меката корица в края е изписан калиграфски инициал N. Кратките статии в Притурката не са номерирани, а се посочва страницата, за която се отнасят.

Инв.№ 168/05 в колекция "Редки и ценни издания". Трите части на изданието са подвързани в конволют заедно с: Малинин, Александър и др. Числителница. – 1875.
  169.
ШКОРПИЛ, Херменегилд Вацлав. Природни богатства в целокупна България / Херменегилд Вацлав Шкорпил. - 2. прераб. и доп. изд. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1884. - 208 с., 1 л. : к. ; 25 см.
  Документ в колекция „Редки и ценни издания”, подвързан в един книжен том със списание Народен учител, II, 1884, №1-12. Инв. № 10/05. Автограф на М. Попов с черно мастило има на меката подвързия и на гърба на приложената към книгата „Геологическа карта на Целокупна България”, направена от Х. В. Шкорпил. Второто издание – преработено и допълнено, е снабдено с „нова геологическа карта”. Целокупна България в годината на отпечатване 1884 съвсем не е била с тези граници. Картата е с пълноцветен печат.  В предговора се акцентира върху необходимостта от подобно изследване на удивителните природни богатства на „нашето отечество”. Споделено е мнение, че те се намират в „онова състояние, в което природата ги е създала”. Христо Г. Данов отправя предупреждение, че чужденците знаят за тези богатства и биха се възползвали от тях, което би означавало „да се готвим да станем слуги.” Фразата „Познай себе си” е отпечатана след предисловието. Познавателно-научната стойност на изследването на Х. В. Шкорпил се допълва от приложените таблици: „Подробни сведения за топлите Хисарски минерални извори”; „Разноски за работата на Самоковското желязо преди руско-турската война”; „Находища на въглища”; „Геологически формации”; „За количеството на работните земи през 1883 г. в Южна България”; „Опит за класификация на орната пръст на Южна България”; „За количествата на тютюните през 1882 г. в Южна България”; „За произведенията на розовото масло през 1881 г. в Южна България”; „Добиване на морска сол в град Анхиало”; „За количествата на вината през 1882 г. в Южна България”; „За количествата на зимните и летните зърнени произведения през 1881 г. в Южна България”; „За количествата на пашкулите през 1882 г. в Южна България”. На свързващият лист на подвързията в края М. Попов е нарисувал „Изригвающ вулканъ”.

ЧАСТ 12. БИОГРАФИИ (92)

12.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

170.
БАЛАСЧЕВ, Георги Димитров. Климент епископ Словенски и Службата му по стар словенски превод с една част гръцки паралелен текст / Георги Димитров Баласчев. - София : Собств. изд., 1898 (София : Държ. печ.). - LХХVII, 48 с. + факс. (1 л.) ; 37 см.

 

Инв.№ 24352/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Основно народно училище „Св. Климент” – Разград. Печат на училището е поставен на заглавната страница, стр. IX, XXV, XXXIII, LXXIII, 19, на листа с факсимилето. Печат на читалищната библиотека „Развитие” има на гърба на заглавната страница и стр. XIX. За пагинация на монографията са използвани римски цифри; в произведението на Словенския епископ Климент Охридски страниците са номерирани с букви от кирилицата. В предговора на автора има информация за изследователите на Климент Охридски, както и за новонамерен славянски преводен текст от Климентова служба. Обнародването на текста на службата е дала повод да се допълни първото издание с животопис, преглед на дейността и значението на светителя за развитието на южнославянските народи. Отпечатването на документа е подпомогнато от българския Свети Синод. Авторските права на Г. Баласчиев – запазени. В статията „Кой е авторът на кириллицата?” основната теза е, че Климент е „подобрил” кирилската азбука.

 


171.БАРАНОВСКИ, М. Т.  и др. Д. С. Мил : Биогр. очерк / Т. М. Барановски, Михаил Иванович, Вахтан Фомич Тотомиянц; Прев. от рус. - Разград : Хр. Килифарски, 1898 (София : печ. Икономов). - 2, 170 с., 1 л. : портр. ; 18 см. - (Народна библиотека ; № 4-6).

 

Във фонда на отдел „Краезнание” има два тома от изданието. Документ с инв.№ 12433/Х, подвързан самостоятелно. На заглавната страница има печат на библиотеката към читалище „Развитие”. Документ в конволют. Виж 140.2. Автограф на П. Карагьолев на корицата на тома. Издателските данни на заглавната страница не съдържат информация за всички автори, не е отбелязана и година на издаване. Името на издателя и годината на издаване са отпечатани на последната страница. Съдържанието на книгата е отпечатано на гърба на заглавната страница. Титулната страница е графично оформена с красив шрифт на името на биографираното лице. Заставки има в началото на първа и втора глава.

 

172.
БАРАНОВСКИ, М. Т. Прудон. Неговиий живот и общ. му деятелност : Биогр. очерк / Т. М. Барановски ; Прев. от рус. Г. Бакалов. - Варна : книж. Евстатиев, 1897 (Варна : скоропеч. Зора на П. Икономов). - 136 с., 1 л. : портр. ; 19 см.

 

Инв.№ 3226/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград има на заглавната страница, на листа с портрета, стр.3, 17, 33, 49, 105. На гърба на заглавната страница е отпечатан списък на използваните източници. Завършващата статия на биографията е препечатано писмо, изпратено от Карл Маркс до редактора на вестник „Социалдемократ”, обнародвано в №№ 16, 17, 18 - 1865 год.

Cover_page

173.
БИЛИ, Ян. Живота и деятелността на славянските просветители св. св. Кирил и Методий / Били ; Прев. Й.[осиф] Ц.[обел], В.[елико] Й.[орданов]. - Сливен, 1899 (Сливен : друж. печ. Труд). - 88 с., 1 л. : ил. ; 30 см.

 

Авторът е посочен в предговора. Изданието е превод от чешки. Много добре запазен том с твърда подвързия, инв. № 725/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Портрета на двамата светци е цветен, художник на литографията е А. Гаасе, Прага. Текста е поставен в рамка от семпли успоредни линии, в четирите й ъгъла има стилизирано разпятие. В допълнение е направен анотиран библиографски списък на източниците, „от които е почерпната настоящата биография на св. Кирила и Методия”. Изданието завършва с текста (от Стоян Михайловски) и нотите (Караджов) на „Химн на св. св. Кирил и Методий”. За финал е публикувано произведението на Любен Каравелов „Кирилу и Методию”; завършва със скромна концовка с форма на венец, украсен с цвете и лист.

 

174.
БЛОК, Морис. Майките на великите люди / Състав. Морис Блок ; Прев. от рус. Ек. Ст. Андрейчин. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1896. - IV, 112 с. ; 21 см.

 

Инв.№ 10460/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан в едно книжна тяло с: Франклин : Биография. – 1923.; инв№ 10 461. Текста е илюстриран с 39 картини. На заглавната страница има екслибрис на книжарница „Коста Евстатиев – Варна” с надписи на български и френски език. На заглавната страница и на нейният гръб има следи от изписан с молив текст, който е изтрит умишлено. Не се разчита неговото съдържание. На стр. 1 има част от автограф с инициал А; стр. 9 думите от текста „народната свобода” са подчертани с двойна линия и като коментар е добавено с молив „ах, милата свобода!”.

Cover

175.
ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев. Кратка автобиография : Извлечена от пространната му, който описва частния, общ. и полит. живот на България от 1827 г. до днес заедно със своя си : За прочит на любочитателите / С. И. Доброплодни. - София, 1893 (София : печ. Вълков). - 119 с., 1л. : портр. ; 25 см.

Cover_page

Инв.№ 1249/Х от фонда на отдел „Краезнание”. Изданието има местно значение – през периода 1881 – 1885 г. Сава Доброплодни работи като окръжен училищен инспектор в Разград. На заглавната страница авторът е обявил своето посвещение: „Посвящава на Негово Царско Височество Българский Княз Фердинандъ І-й и на Нейно Царско Височество МАРИЯ ЛУИЗА Бурбонска Княгиня Българска КРАТКАТА СИ АВТОБИОГРАФИЯ за споменъ на бракосъчетанието им 8/20 априлия 1893 г., Савва Илиев Доброплодний, Веренъ поданикъ, Държавенъ пенсионеръ”. Портретът на автора е поставен в рамка, а на гърба е отпечатано „скромно стихотворение” „Богу”. Написано на 29 юни 1892 г. в София „Въ праздника на Юбилея си.” Автобиографията е разделена на две части. Първата част представлява житиеописание, което завършва с библиографски списък на „книжевни трудове”. Втората част се състои от лични документи на Сава Доброплодни – депеши, поздравителни картички, писма (от и до него), училищни документи (диплома, свидетелства), речи, „благодарителенъ адресъ”, документ за избирането на С. Доброплодний за почетен член на Българското книжовно дружество, патент за награждаване със сребърен медал и др. В нарочна притурка е публикуван текст от стенографския дневник на V-то Обикновено Народно събрание, заседание от 28 ноември 1887 г., „...когато се даде първата пенсия на С. Ил. Доброплодний”. Автобиографията завършва със стихотворението „Надгробие”, с което авторът поставя „Конецъ и Богу Слава.”

 

176.
КОРОЛЕНКО, Владимир Галактионович. Възпоминания за Н. Г. Чернишевски / Владимир Галактионович Короленко ; Прев. от рус. - Разград : Хр. Килифарски и сие, 1895. - 56 с., 1 л. : портр. ; 18 см. - (Народна библиотека ; № 1).

 

Инв.№ 3029/Х от фонда на отдел „Краезнание”. На стр. 17, 33, 41 има печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград, а на заглавната страница е поставен печат на Администрация читалищна библиотека – Разград. В края на авторовия текст е отбелязана година на написване - 1891. Завършва с кратко заключение от преводача.

 

177.
МИЛКОВ, Тодор. Антим, първи български екзарх : Животът и духовно-общ. му деятелност : Биогр. очерк / Тодор Милков. - Пловдив, 1899 (Пловдив : Търг. печ.). - 180 с., 6 л. : портр. ; 25 см.

 

Документ с инв.№ 321/10, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от училищната библиотека на ОУ „Н. Й. Вапцаров” през 2010 год. Печат на библиотеката към Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Авторът е посветил своят труд на „Българското Православно духовенство, на доблестните защитници на отческата ни вяра и на истинските родолюбци”. На гърба на страницата с посвещението е отпечатан списък на портретите, включени в книгата и тяхното местонахождение. Повод за написването на биографията на Антим I, български екзарх, е десетгодишнината от неговата кончина. Източник на информация за живота му са единични запазени писма, статия на Муромцев в сп. Руски вестник от 1882 год. и спомени на съвременници. Кореспонденцията на екзарха е била унищожена по негова воля. В края на биографията е публикувано неговото завещание.

 

178.
ПОПОВ, Черньо. Чърти из живота на Сава С. Раковски / Наредил Черньо Попов. - 2. изд. - Русе, 1893 (Русе : печ. Св. Кирил и Методий). - 142 с. ; 25 см.

 

Първото издание е от 1891 год. Том с инв.№ 328/10, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от библиотеката на ОУ „Н. Й. Вапцаров” през 2010 год. Печат на училищната библиотека при Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Кръгъл печат на Разградска държавна мъжка гимназия „Йосиф I” е поставен на първа  корица, на заглавната страница, стр. 27, 45, 109. В предговор авторът посочва своите източници на информация, използвани за съставянето на биографията. В авторска отговорност е изписано „наредил”, тъй като Черньо Попов няма претенции към авторство, напротив: признава, че е правил „доволно обширни заемания от споменатите автори”. Книгата съдържа и част от кореспонденцията на Раковски с Йосиф Дайнелов.

 

179.
СОЛОВЬОВ, Евгений Андреевич. Д. И. Писарев : Негова живот и лит. му деятелност : Биогр. очерк / Евгений Андреевич Соловьов ; Прев. от рус. - Разград, 1897 (Русе : печ. Спиро Гулабчев). – 207 с., VI с., 1 л. : портр. ; 25 см. – (Живота на забележителните хора).

 

Инв.№ 1297/Х от фонда на отдел „Краезнание”. На корицата авторът е означен Евгений Соловйов, а на заглавната страница Евгений Соловев. Преводът е направен „от второто издание,  допълнено с много неиздадени писма.” В началото има кратки встъпителни думи, подписани от Автора, предисловие и заключение. Печат на Дружество „Развитие” има на корицата, на стр. 25, 81, 161. В края на книгата има ІІ страници съдържание и ІV страници забелязани „важни погрешки”; с различна пагинация. В забележка под линия, издателят проси „извинение отъ читателя, и го молимъ предварително да исправи грешките в книгата, особено тия в 12 кола”. На задната корица има отпечатана кратка реклама: „Биографията на Д. И. Писарева се продава у В. Килифарски и в Сим. Икономов – Разград.” И уточнението, че „цената за предплатилите абонати се увеличава с 30 ст., а за непредплатилите с 40 ст.”, тъй като е отпечатана на повече издателски коли от предвидените. На празното поле под цената с молив е изписано „Разгр.[адско] чит.[алище] „Развитие”.

 

180.
СТЕПНЯК-Кравчински, С. М. Революционни профили : Вера Засулич, Петър Кропоткин и Димитър Лизогуб / С. Степняк ; Прев. [Георги Спиридонов Ненков]. - Попово, 1895 (Разград : печ. Ст. Ив. Килифарски). - 35 с. ; 25 см.

 

Инв.№ 3057/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Няма данни за преводача. Очеркът за Вера Засулич е по-скоро художествен разказ, липсват биографични данни.

 

181.
ЮГАНСОН, Ф. Император Наполеон III : Животописен разказ / Ф. Югансон ; Прев. от рус. Кр. Ив. Мирски. - Варна, 1883 (Варна : печ. Р. И. Блъсков). - 82 с. ; 18 см.

 

Авторът на произведението е посочен на с. 3 в бележка под линия от преводача. Ф. Юнгасон е публикувал този очерк за пръв път в Москва през 1870 год. Инв.№ 572/09 в колекция „Редки и ценни издания”. В края на изданието Кръстьо Мирски съобщава, че отпечатването на втората част на биографията ще зависи от разпространението на тази първа част.

12.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  182.
ВАСИЛЕВ, В. Мирабо : Его жизнь и общественная деятельность / В. Василев. - Санкт-Петербург, 1894 (Санкт-Петербург : типогр.  В. А. Тиханова). - 78 с., 1 л. : портр. ; 18 см. - (Жизнь замечательных людей).
  Документ с инв.№ 1212/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Портрета на Мирабо е гравиран в Лайпциг от Гедан. Позволението за печат е отпечатано на гърба на заглавната страница, с дата 16 март 1894 г. Цензурата се е произнесла положително към гравюрата, но с по-ранна дата 27 ноември 1891 год. На стр. 4 е публикуван списък на източниците, послужили на автора при написването на биографията. На трета и четвърта корица издателят Ф. Павленков е отпечатал списък на книги, излезли от печат и одобрени за печат от поредиците: Приказна библиотека, Научно-популярни книги и Библиотека за полезни знания. Печат на читалищна библиотека „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17; печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр. 9, 25.

ЧАСТ 13. ИСТОРИЯ (94)

13.1. ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  183.
АКСЕЛРОД, Павел Борисович. Работническото движение в началото на шейсеттях години и сега / Павел Борисович Акселрод ; Прев. от рус. Е.[ньо] М.[арковски]. - Шумен, 1893 (Шумен : печ. Основа). - 84 с. ; 20 см. - (Българска социал.-демократическа библиотека ; № 13. Отдел за работниците ; Кн. 5).
  По данни от предговора, книгата е втори подлистник на вестник „Работник”, издадена от редакционният комитет в отделен книжен том. Целта е популяризирането на произведението на Акселрод сред по-широк кръг читатели. Инв.№ 1028/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград има на заглавната страница и стр. 17. В края на изданието е публикуван списък с излезлите от печат книги от „Българска социал-демократическа Библиотека”.
  184.
БЕРЛИНСКИ конгрес. 1885. Протоколите на Берлинский конгрес / Прев. Т.[одор] Икономов. - София : изд. прев., 1885 (София : печ. Янко С. Ковачев). - VII, 246 с. ; 25 см.
  Конволют с инв.№ 610/09, колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Берлински конгрес. 1885. Протоколите на Берлинский конгрес. – 1885; Сигеле, Счипио и др. Против парламентаризма : Студия по колективната психология. – 1895; Столыпин, Д. А. Основное возрение и научный метод Огюста Конта : Наш земледелческий вопрос. – 1889; Столыпин, Д. А. Научный идеализм и основы социологии. – 1885; Принципы философии (Философии права в особенности) : Принципы древней философии. – 1876; Столыпин, Д. А. Исторический прогресс о современном направление в науках нравственных и политических (По вопросу с Вышем образовании). – 1890. След протоколите на конгреса са поместени пълният текст на Сан-Стефанския мирен договор и Берлинския договор. Предговора от издателя, написан в София на 25 ноември 1884 год., представлява анализ и коментар на събитията от гледна точка на техен съвременник. В празното поле на първа страница от предговора има надпис: „Изъ книгите на /автограф, който не се чете/ г. София 1885 год. 1.I.”
  185.
БОБЧЕВ, Стефан Савов. История на българский народ : По д-р К. Иричека / Състав. за средните у-ща от Стефан Савов Бобчев. - Пловдив ; София ; Русчук : книж. Хр. Г. Данов, 1881. - VII, 296 с. ; 23 см.
  Инв.№ 605/09, колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан в едно книжно тяло с: Покорни, Алоис. Естественна история. – 1882. На заглавната страница има изображение на българският царски герб, с изправен лъв и корона. В предговора на автора е посочено, че след изследването на Иречек върху българската история, наличните ръководства и книги от български автори са „неудобни за преподаване”. Това е подтикнало Ст. Бобчев да направи едно ново ръководство, съобразено с програмите по предмета в средните училища, предназначено за ученици и преподаватели. Автограф на А. В. Анастасов има на първа корица и стр. III. На стр. 171 с молив е изписано „макаренко”.
  186.
БОКЪЛ, Хенри Томас. История на цивилизацията в Англия : Т. 1-2 / Хенри Томас Бокъл ; Прев. - Пловдив : Д. Н. Модинков, 1894-1895 (Пловдив : друж. печ. Съгласие). - 25 см.
Том 1: 1894. - 404 с.;
Том 2: 1895. - с. 405-662, II.
  Двата тома са подвързани и се разпространяват в едно книжно тяло, с мека подвързия. Съдържанието им е публикувано в края на втори том, с различна пагинация. Името на автора на заглавната страница е отпечатано Бокл. В началото има „Няколко думи за Х. Т. Бокля”, кратки биографични данни и личностно развитие, написани от Бестужев-Рюмин. Авторството на предговора е споменато в бележка под линия от преводача. В колекция „Редки и ценни издания” има два екземпляра.
186.1. Документ с инв.№ 1868/Х има печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград на заглавната страница на том 1, стр.3, 31, 109, 223, 441. Книгата е в добро състояние, по страниците има следи от наводнението. Съхранява се в картонена кутия.
186.2. Документ с инв.№ 684/09 е дар от д-р Милко А. Изворов през 2009 год. Подвързан с твърда подвързия, на коженият гръб е изписано заглавието на книгата, том I. II. Липсват стр. 7-10; като цяло документът е в много добро състояние. На свързващият лист в началото е изписано със синьо мастило: „Изъ книгите на А. В. Изворовъ”; автограф.
  187.
ГИЗО, Франсоа Пиер Гиом. История на цивилизацията в Европа : От падането на Римската империя до Французката революция : Ч. 1-2 / Франсоа Пиер Гийом Гизо; Прев. от рус. П. Н. Даскалов. - Разград : С. Икономов, 1890. - 22 см.
  Първа и втора част подвързани в един книжен том.
187.1. Инв.№ 1310/Х от фонда на отдел „Краезнание”. Липсват стр. 25-26. На заглавната страница има надпис с черно мастило „Чит. Развитие”. В началото е публикувано „Предисловие на VI издание” от автора Гизо, написано във Вал-Рише, ноември 1855 г. Следва кратък текст от преводача П. Н. Даскалов, в който уточнява „важността на туй капитално съчинение”. Посочва, че преводът е направен от второто издание на руския превод; определя читателското предназначение – „нашите млади читатели”. Като носители на новото и по-лесно възприемащи промените, младите хора биха се заинтересували от подобна книга и преводачът изразява надежда, че „нашият читающ свят… ще ми окаже своята поддържка.” Произведението преводачът е разделил на две части, за да намали стойността на книгата, с цел да бъде по-лесно продаваема. Историята е разделена на 14 лекции, всяка от които започва с кратко съдържателно описание на „предмет на курса”. Следва обръщение „Милостиви господа” – в първата част, и „Почитаеми господа” – във втората част. Решение на преводача, за да раздели условно двете части на произведението. Отбелязани части от текста – подчертани с молив; поставени знаци (+ и V); отбелязвания в празното поле с молив „тукъ е цивилизацията”, „за цивл” (стр.5, 11). На стр. 71 със зелено мастило „съдебното саморазпитвание” е поправено на „съдебния дуел”. В празното поле долу е вписан и „автора” на това: „попр. Г. Иванов IVб кл.” Автограф на Г. Иванов със зелено мастило на стр.79. Следващата поправка, подписана, е на стр. 135: „съдебния пехливанлък” е поправено с „съдебния двубой”. „Размножителна дестилация; Земно масло – употребление; Отровно – на какво се дължи; …” – изписани с молив на втората корица на първа част. Подчертани с молив части от текста. В полето на стр. 36 има коментар: „Ами то от небето ли е паднало” към текст, отнасящ се до кръстоносните походи. На стр. 40 непозната дума „испорчена” е обяснена с надпис между редовете „изхабена”. Коментар „бунтарче” в полето горе вдясно на стр. 43 към думи на Абел Ремюз; „както и сега” - коментар към текст за добронамереността на политическата организация „между XII и XVI-й век”; поправка на стр. 114 „Хенриха IV” не се чете отпечатаното, тъй като е старателно задраскано. На свързващият лист на подвързията в края е изписано с молив „6 глинени дамаджанки; 2 стъклени”.
187.2. Инв.№ 4902/Х – втора част, подвързана с твърди корици. Много добре запазен книжен том от фонда на отдел „Краезнание”. Съхраняват се в картонени кутии.
  188.
ГИЗО, Франсоа Пиер Гиом. История на цивилизацията в Европа : От падането на Римската империя до Французката революция / Франсоа Пиер Гийом Гизо; Прев. П. Н. Даскалов. - 2. изд. - Разград : С. Икономов, 1900. - VI, 331, VI с. ; 22 см.
  Два тома от второ издание на Историята на Гизо, от фонда на отдел „Краезнание”. Във второто издание липсва краткият текст от преводача П. Н. Даскалов. Предисловието от автора към шестото издание е с различна пагинация. Избегнато е условното разделяне на лекциите в две части – съдържа всички 14 лекции. Съхраняват се в картонени кутии.
188.1. Документ с инв.№ 2704/Х - на гърба на заглавната страница има печат на Първа политехническа гимназия „Кирил и Методий” – В. Търново. Също такъв печат има на стр ІІІ.
188.2. Документ с инв.№ 1301/Х. На коженият гръб на подвързията е прегован надпис с авторовото име, заглавието на книгата и Чит. Напредък.
  189.
ГОРАНОВ, Ангел Петров. Въстанието и клането в Батак : Истор. очерк / Бойчо. - Пловдив : Д. В. Манчов, 1892 (Пловдив : печ. Д. В. Манчов). - 104 с. ; 19 см.
  В колекция „Редки и ценни издания” има два тома от изданието.
189.1. Документ с инв.№ 416/Х е подвързан с твърда подвързия, в добро състояние – има следи от наводнението, при подвързването драстично са изрязани празните полета, така че на места е унищожен текста на бележките под линия. Нарушена е целостта на тома. Това е поправено чрез подлепване с допълнителни листи и ивици хартия, където е било необходимо. На стр. 1-2 са подлепени краищата на листа с допълнителна ивица от бяла хартия, на които съвестния читател е написал: „Лепено от дядо Кънчо Йорданов 75 год. от с. Езерец, Разгр.- 1954, м. Дек.” При подлепването от вътрешната страна на същата страница се е загубил част от текста, ето защо дядо Кънчо е добавил липсващите части от думите като ги е изписал с черно мастило. На много места в книгата има оставени като коментар думи в празните полета: стр. 26 – „хоро”; стр. 44 – „бие Ангела дяда си”; стр. 52 – „отчаяние”; стр. 53 – „меланхолия”; стр. 55 – „губи надежда”; „да напуснат позицията си”; стр. 56 – „минутно увлечение”; стр. 57 – „бягат”; „анархия”; стр. 58 – „чер.[ешовият] топ”; „първи бой”; стр. 60 – „разделена на две партии”; стр. 61 – „7 пушки”; стр. 62 – „сън”; „живи мъртавци”; стр. 64 – „Горанов излиза измежду позициите”; „излезли от селото”; стр. 74 – „не преувеличавай”; стр. 75 – „гласи се измамата”; стр. 76 – „верно”; стр. 77 – „за и против”; стр. 79 – „разногласие”; стр. 80 – „стълкновение”; стр. 81 – „заложници”; стр. 85 – „клевета”, „убит Ангел”; на последната 104 страница, авторът на бележките се е подписал: „Николов Ив.[ан]”. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница и стр. 29.
189.2. Документ с инв.№ 308/10 е много добре запазен, дар от училищната библиотека на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Разград. Печат на библиотеката на Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” има на гърба на заглавната страница и стр. 17. Кръгъл печат на Разградска окръжна мъжка гимназия има поставен на титулната страница. На четвърта корица е отпечатан списък на книги „за прочит”, намиращи се в книжарницата на Д. В. Манчов в Пловдив.
Cover_page 190.
ДЕПРЕРАДОВИЧ, Фьодор Михайлович. Българското опълчение в Руско-турската война 1877-1878 г. / Възпоминания на бившия командир на I-та бригада от бълг. Опълчение, Полковника де-Прерадович ; Прев. А. Узунов, Петър Стайков. - Русе : Изд. прев., 1884 (Русе : скоропеч. на в. Славянин). - 344 с., 1 л. : портр. ; 22 см.
  Конволют с инв.№ 1004/01 във фонда на отдел „Краезнание”. Съдържа: Депрерадович, Фьодор Михайлович. Българското опълчение в Руско-турската война 1877-1878 г. – 1884; Михаелис, Ричард. Един поглед върху бъдещето. – 1893.; Искренов, Георги Д. Истинска свобода. – 1882.; СВЕТИ синод на Българската православна църква. София. Екзархийский устав, приспособен в Княжеството. – 1883. Книгата е била част от библиотеката на Свещеник Марин И. Попов – надписи на меката подвързия в началото; на заглавната страница („Изъ старите книги на дяда поп Марина”). Автограф с червен молив на титулната страница, екслибрис на неговият подпис е сложен на стр. 3, с допълнение „Свящ.” На гръба на книжния том е прегован надпис: „Разни книги; Свещ М. Ив. Попов”; етикет с № 26. На свързващият лист на подвързията в началото М. Попов е изписал съдържанието на тома със син молив. В края на изданието са отпечатани на 37 страници имената на спомоществувателите, по населени места.
  191.
СБОРНИЧЕ за юбилея на професора Марин С. Дринов : 1869-1899 / Нареди Бълг. книж. д-во. - София : Бълг. книж. д-во, 1900 (София : Държ. печ.). - 128 с., 1 л. : портр. + факс. (2 л.) ; 18 см.
  Инв.№ 2243/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Честването на 25-годишнината от началото на преподавателската кариера на професора в Русия е инициирано от неговите колеги от университета в Харков. Подкрепено от членовете на Българското книжовно дружество, юбилейното тържество е и в чест на 30-годишнината от публикуването на първият научен труд на М. Дринов. Юбилейният комитет в София се заема да направи програма за деня на празника 23 април 1899 год., организацията и провеждането на събитието. В „сборничето” са включени всички материали от самото честване, кореспонденцията между Българското книжовно дружество и проф. М. Дринов, литографии на Поздравителния адрес до него, както и билиографски списък на трудовете на професора, подредени хронологично. Изследване „Медно (бакърено) гумно, меден ток в словенските и гръчки умотворения” от М. Дринов е добавено със самостоятелна заглавна страница и съдържание. Печат на читалищна библиотека „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17.
  192.
ЗАИМОВ, Стоян Стоянов. Миналото : Очерки и спомени из деятелността на бълг. тайни револ. комитети от 1869-1877 г. : Кн. 1-3 / Стоян Стоянов Заимов. - 2. изд. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1898. - 18 см.
  Книга 2. - 1898. - VII, 272 с., с инв.№ 501/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Според уводните думи на автора, с различна пагинация, второто издание е „преработено, допълнено и наредено, според добитите отпосле сведения (след отпечатването на първото издание).” За целта са използвани сведения от „Хаджи Иванчо Хаджи Пенчович, член на чрезвичайната комисия, осъдила В. Левски и Димитър Общи”; „дневниците на Тони Иванов Крайчев и тевтерите на Хр. П. Ковачев от Диар-Бекир”; добавени са сведения за генерал Саид-паша и майор Шакир-ефенди. В това издание са отпаднали психологическите портрети, тъй като са „материал тежък за четене от широката публика”. ”За център на разказа” служат обирът на хазната и разкриването от турските власти на Българските тайни революционни комитети в Тетевенско, Орханийско, Плевенско и Софийско през 1872 год. В края е добавен „Списък на осъдените и заточените в Мала-Азия Българи-революционери, хванати по повод обира на хазната.” С кратки данни за тях. Бележка за Пенка Павловица от Тетевен, участвала в „делата на комитета”, поставя финал на книгата. Печат на читалищната библиотека „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. Печат на Дружество „Развитие” – Разград има на заглавната страница, стр. II, 27, 79, 125, 179, 205, 233, 263. Свидетелство за голям читателски интерес са многобройните автографи: такива, които не са четими има на стр. 68, 73, 155, 190, 191, 235, 261; на стр. 13, 101, 103, 111, 112, 115 – автограф на И. Д. Алексиев; на стр. 101, 123 – автограф на П. Попов; на стр. 90 – автограф на Хр. Петров; стр. 249 - Денева, Ст.; на свързващият лист в началото – автограф на А. Балтаджиев. Бележка в празното поле на стр. 112 обяснява текста: „Понеже турците не ядът свинско, а бай Иван е турчин. Да! Да.” Абзаца е подчертан с молив. Според почерка допустимо е бележката да е написана от И. Д. Алексиев.
  193.
ЙЕГЕР, Оскар. Всеобща история : Ч. 1 - 2 / Оскар Йегер. - София : Янко С. Ковачев, 1896. - 25 см.
  Книгата е излязла в брошури 1-3 и е недовършена. Съдържа:

Ч. 1: Стара история / Прев. от рус. Р. М. Каролев. - VIII, 616 с. : с ил., 8 л. ил., 7 л. цв. ил., 1 л. цв. факс., 5 л. к.

Инв.№ 311/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Дар от библиотеката на ОУ „Н. Й. Вапцаров” през 2010 год. Печат на Народно трикласно девическо училище – Разград има върху гърба на листа с портрета на Зевс Отриколийски; на същият лист, но в полето над образа има печат на училищната библиотека при Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” – Разград; същият – на стр.17. С високи полиграфически качества, изданието е илюстрирано с „многобройни автентични образи и с отделни картини печатани с черни и цветни краски.” Към някои от цветните илюстрации и факсимилета има обяснителен текст, отпечатан върху паус.
  194.
ИЛОВАЙСКИ, Дмитрий Иванович. Ръководство за всеобща история : Средний курс / Състав. Дмитрий Иванович Иловайски ; Прев. Д. В. Манчов. - 2. изд. - Пловдив, Свищов и Солун : книж. Д. В. Манчов, 1881. - ХI, 543 с., 3 : к. ; 19 см.
  Инв.№ 204/10, колекция „Редки и ценни издания”. Учебникът е одобрен за обучение в гимназиите от Управляющий Отдел на Народното Просвещение и на Духовните дела. Като приложение са добавени три исторически карти: Римска империя, Европа в началото на кръстоносните походи, Европа във втората половина на XVII век. В края е направен хронологичен списък „Летоброене на най-новите събития”, който обхваща периода 1820 – 1878 год. Учебникът е използван за сериозна подготовка – с молив са отбелязани въпросите за изпит. На стр. 279 в полето встрани е изписано името на Илко Д. Маджаров.
  195.
ИРЕЧЕК, Константин Йосиф. Историята на българите / Константин Йосиф Иречек ; Прев. Н. Д. Райнов, З. Бояджиев. - Попр. и доп. изд. - Търново : Науч. сп., 1886. - 768 с. ; 25 см.
  Инв.№ 23954/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Дар на библиотеката при читалище „Развитие” от Висш Читалищен съюз през 1943 год. – печат за дарение е поставен на стр.3. Печат на читалищната библиотека има на стр. 3, 19, 481. Липсва заглавната страница; авторът и заглавието са изписани с черно мастило на стр. 3. Описанието е сверено с бази данни Серия 1 на Националната библиография. Към Историята е добавено приложение „Живелища и численност на Българите”. Прецизно са изброени местообитанията на българският етнос в и извън пределите на държавата. Като рекапитулация от извършените проучвания е съобщено, че „Всички Българи от всички вероисповедания и във всички области са около 5 500 000 души. По-точно преброяване до Освобождението е нямало.” Справочният апарат се състои от два азбучни указателя: на личните и „географически” имена.
  196.
КАРНО, Лазар-Иполит. Френската революция : Кратко ист. изложение / И. Карно ; Прев. от фр. Р. Славейков. – София, 1895 (София : печ. Просвещение). - 366, Х с. ; 20 см.
  Инв.№ 673/09, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от д-р Милко А. Изворов през 2009 год. Подвързан в конволют с: Тогобочин, И. А. Наймичка (Ратайкиня). – 1929; Жеков, Александър Недев. Идеали и дела на интелигенцията ни : Попул. истор. Очерк. – 1929; Савов, Никола. Към обновление. – 1934. На свързващият лист на подвързията в началото и на заглавната страница е поставен лекарският печат на дарителя. На първа корица и титулната страница има автограф на Анастас В. Изворов. На втора корица има реклама на книжарница и печатница „Просвещение”.
  197.
КАРОЛИДИС, Павлос. История на деветнадесетия век : Т. 1-2 / Павел Каролиди ; Прев. от гр. Д. В. Македонски. - София, 1896 (София : печ. Св. Кирил и Методий). - 25 см.
Т. 1. От 1814-1830 година. - 668, LХII, Х с. : с ил.
  Том 1 с инв.№ 313/10, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от училищната библиотека на ОУ „Н. Й. Вапцаров” през 2010 год. Печат на библиотеката към Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” – Разград има на гърба на заглавната страница, стр. 17; на последната страница с молив е написано „Р.[азградско] Т.[ретокласно] Д.[евическо] Училище.” На заглавната страница авторът е означен Павел Каролиди. На стр. 668 има списък „Образи в първия том”; следват „Отзиви” (рецензии) за изданието, препечатани от българският периодичен печат; с различна пагинация. Обща забележка за датите в края на тома пояснява по кой календар са отразени датите в различни глави на историята. Уточнението е наложено поради открито несъответствие в датировката, установено от преводача.
  198.
КИСИМОВ, Пандели Хаджигеоргиев. Исторически работи : Моите спомени : [Ч. 1]-4 / Пише Пандели Хаджигеоргиев Кисимов. - Пловдив, 1897 (Пловдив : печ. Единство). - 25 см.
[Ч. 1]. - 1897. - 124 с. Отпечатана от сп. Българска сбирка. Г. IV и V.
  Инв.№ 314/10, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от училищната библиотека на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Разград през 2010 год., документът има печати на: „Разградско народно петокласно девическо училище” - на заглавната страница, стр. 33, 41; „Народно трекласно девическо училище” – на заглавната страница, стр. 3. Печат на библиотеката на Първо смесено училище „Н. Й. Вапцаров” е поставен на свързващият лист на подвързията в началото, гърба на заглавната страница, стр. 17. Интересна е последната статия в книгата – спомените на П. Кисимов за „Метхад паша. Първий турски реформатор.” Статията завършва с цитирано писмо на автора от 30 септември 1876 год. до османския политик.
  199.
КИСОВ, Стефан Иванов. Българското опълчение в Освободителната руско-турска война 1877-78 г. : Действието на 3-та дружина от бълг. опълчение / Възпоменание на Стефан И. Кисов. - София, 1897 (София : печ. П. Калъчев). - 468, IV с. ; 23 см.
  Спомените на подпоручик Стефан Кисов от военните действия на трета дружина са емоционални, неподправени, разказани от първо лице. В краткия предговор авторът уточнява, че не е украсил преживените събития, нито се е придържал към определени политически тенденции. Документ с инв.№ 211/10, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от д-р Милко Изворов през 2010 год. Лекарският печат е поставен на първа корица и на заглавната страница. Автограф с черно мастило на Майор М. Изворов има на титулната страница.
  200.
КОВАЛЕВСКИ, Максим Максимович. Произхождение и развитие на семейството и собствеността : Лекции, четени в Стокхолмския унив. / Максим Максимович Ковалевски ; Прев. от рус. Гаврил Георгиев. - Варна : книж. К. Евстатиев, 1899. - 175 с. ; 25 см. - (Образователна библиотека ; № 4).
  Инв.№ 833/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан в един книжен том с: Бернарден дьо Сен Пиер, Жак Анри. Павел и Виргиния : Разказ. – 1906. Дар от библиотеката в с. Дряновец – печат на читалище „Напредък” има на заглавната страница. Книгата е посветена на София Василевна Ковалевска. Лекциите са основани на теорията на Фюстел де Куланж за историческото първенство на частната собственост, посочва в предговора си авторът. На много места в текста има подчертаване с молив, непознати думи са обяснени, изписани с молив.
  201.
КОЛБ, Георг Фридрих. История на човешката култура : С очерк на формите на държ. управл., политиката, развитието на свободата и благосътоянието на народите : [Ч.] 1-2 / Г. Фр. Колб ; Прев. от рус. А. П. Николаев, Д. Велков. - Варна : М. М. Тимофеев, 1896 (Шумен : печ. В. Р. Блъсков). - (Библиотека за самообразование ; Г. II и III).
[Ч.] 1. - 1896. - 670, IV с.
  Книгата е излязла в три свитъка.
201.1. Документ с инв.№ 1166/Х, колекция „Редки и ценни издания” е с оригиналната мека подвързия. Липсва последната корица и стр. 577-670. Има следи и наноси от наводнението. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница. Печат на Дружество „Развитие” има на титулната страница, стр. 33, 137, 193, 225, 257, 305, 385, 409, 457, 513. В началните статии има подчертавания в текста с обикновен, с червен и син молив, поставени знаци „V, ?”, отбелязани цели абзаци. На стр. 17 към подчертана част от текст е добавен коментар в празното поле: „подарена на отец Хубанчева”; на стр. 125 има рисунка с молив под нея две букви „м я”, което отнесено към текста се разчита „мумия”; на стр. 133 схематично е нарисуван профил на египтянин; на стр. 394 има два автографа с инициали П.Ил. и П.С.; на стр. 406 в текста името на Италия е задраскано и над него е изписано Испания.
201.2. Документ с инв.№ 1668/Х, колекция „Редки и ценни издания”. С твърда подвързия, екземплярът е в отлично състояние. Част от фонда на библиотеката при читалище „Развитие”, липсват печати. На малко места има подчертаване с черно мастило. На свързващият лист в началото има автограф с молив на А. Минков; на заглавната страница - автограф на М. Христов; на стр. 12 числото 28 е поправено на 18, думата „пушки” е заменена с „оръдия”; на стр. 670 има автограф на Ас. Антонов; на последната празна страница е изписано с молив: „1 талантъ = 7,5 лева; 1 легионъ = 4 000 до 10 000 души”.
[Ч.] 2. Средни векове / Прев. А. П. Николаев. - Варна, 1898 (Варна : Взаимност). - 885, III, VI с.

201.3. Инв. № 1748/Х в колекция „Редки и ценни издания”. В края на изданието: страниците със Забелязани печатни грешки и Съдържание са с отделна пагинация; кратка биография на автора.
  202.
ЛИСАГАРЕ, Проспер Оливие. История на комуната от 1871 г. : Т. 1 -  / Лиссагаре ; Прев. от нем. - Севлиево : П. Мутафов, 1899 - . - 25 см.
Т. 1. - 1899. - VI, 373 с. : с ил., 13 л. ил.
  Инв.№ 613/09 в колекция „Редки и ценни издания”. Преводът е направен от второто немско илюстрирано издание. Предговор от преводача пояснява намерението да бъде отпечатан и вторият, който отразява разгрома на „Комуната”. Предговорът от автора завършва с изявлението, че всеки заслужава последиците от своите действия. Следва списък на илюстрациите с местоположението им в текста; впечатляващо реалистични гравюри, портрети и илюстрации на събитията в конкретното историческо време.
  203.
МАКЕДОНСКИ, Христо Николов. Записки на Христо Македонски, бивш войвода във въстанията за освобождаването на България. 1852-1877. - София : собств. изд., 1896 (София : печ. Напредък). - V, 223 с. : с ил., портр. ; 24 см.
  Два тома в колекция „Редки и ценни издания”. В книгата е поместен портрета на войводата, две гравюри и две снимки на знамето, принадлежало на четата на Стефан Караджа. Към снимките е добавен препис на текста от Свидетелството за предаване на ушитото от Султана Русевич знаме на Христо Николов Македонски в Браила, юли 1866 год. На последните страници авторът е публикувал списък с имената, месторождението и годината на раждане на „падналите момчета от четата на Ст. Караджа и Х. Димитра”. В допълнение е уточнено, че има още осем човека, чиито данни не са били записани, тъй като те са били оставени на пост и са загинали преди да бъдат вписани. Авторските права са защитени: „Препечатването без особно писмено позволение е строго забранено.”
203.1. Документ с инв.№ 687/Х е подвързан в книговезницата на Симеон Икономов в Разград – запазен знак има на корицата. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, на листа с портрета на войводата, стр. 1, 45, 125, 153.
203.2. Документ с инв.№ 215/10 е дар от д-р Милко А. Изворов, чийто екслибрис е поставен на първа корица, стр. III, V. Книгата е била част от библиотеката на Анастас В. Изворов – негов автограф има на първа корица, на титулната страница.
  204.
МИЛАРОВ, Светослав. Историята на българский народ : 679-1877 / Състав. Светослав Миларов. - Пловдив, 1885 (Пловдив : Областна печ.). - VII, 276 с. ; 23 см.
  Инв.№ 14514/Х в колекция „Редки и ценни издания”. В предговора авторът разкрива начина на подреждане на материала, като смята, че представя „по възможности пълен преглед на всичките събития и фази, през които е преминал българският народ” за периода 679 – 1878. Първият дял обхваща историята на българите до падането под турско господство, а вторият дял е съсредоточен върху т.нар. Църковен въпрос. Книгата е дар от училищната сбирка на Основно народно училище „Св. Климент” – Разград. Печат на училището има на заглавната страница, стр. 5, 57, 185, 205, 256.
  205.
МОРГАН, Луис Х. Първобитното общество : Изследвание върху прогреса на человечеството от дивачеството през варварството и до цивилизацията / Луис Х. Морган ; Прев. от нем. Т. Т[ъпанко]в. - Тутракан : Н. Мавродинов, 1899 (Русе : печ. Спиро Гулабчев). - VIII, 578 с. ; 23 см.
  Инв.№ 1341/Х в колекция „Редки и ценни издания”. На гърба на заглавната страница е отпечатана сентенция на Хораций „Noscit vox missa reverti”, а на следващата стр. III – два цитата: на Уитни из „Ориенталски и лингвистични студии” и на д-р Кейнс из „Антропология”. В предговора авторът акцентира върху необходимостта да бъдат изложени в един труд всички намерени през последните 30 години доказателства за дългогодишното съществуване на човечеството. Изследването е в четири части: 1. Растението на познанието чрез открития и изнамервания; 2. Развитие на общественото устройство; 3. Развитие на фамилията; 4. Развитието на собствеността. В третата част се обръща особено внимание на отношенията в семейството, рода през различните етапи – от първобитнообщинния строй до развитата цивилизация. Към текста са добавени четири таблици: Родствената система на Хавайците и Ротуманите; Таблица на родствените означения на Сенека-ирокезите от Ню Йорк и на народите, които говорят тамилски един език от дравидическия езиковен корен; Таблица за родствените означения на Римляните; Таблица за родствените означения на Арабите. На заглавната страница има автограф на М. Христов.
  206.
НЕМИРКОВИЧ-Данченко, Василий Иванович. Скобелев : Лични възпоминания и впечатления на Василий Иванович Данченко-Немирович ; Прев. от рус. Конст. С. Тинтеров. - Сливен, 1885 (Сливен : печ. Бълг. знаме). - 261 с. ; 23 см.
  Инв.№ 220/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Книгата е дар от Васил Атанасов Петров през 2010 год. На твърдата корица с молив е написано: „Подарък от Васил Атан. Петров, ул. Илю Войвода 15”. Автограф с черно мастило на А. Петров е поставен на стр. 5 и 261, с допълнение „Прочел на 18/I 1928”. Конкретният повод за написването и издаването на спомените, авторът е посочил в предговор: „написани подъ живото впечатление за тяжката загуба на този замечателенъ человекъ.” Впечатление прави желанието да бъде напълно обективен, описвайки генерал Скобелев с всички негови качества и прояви, дори и такива които биха се сметнали за нищожни. Немиркович-Данченко намеква за съществуваща жестока цензура върху печатните произведения в Русия: „Съжелявамъ, че условията, всредъ които се пада на руский списателъ да работи, не позволяватъ да са очертаятъ Скобелевите убеждения във всичката им пълнота.” В края на творбата са публикувани „Имената на почитаемите спомоществователи” подредени по топографски признак.
  207.
ОКРЪЖЕН съвет. Разград. Изложение за състоянието на Разградското окръжие 1892-1893 г. / От Д. И. Коджабашов. - Разград, 1893 (Разград : печ. Ст. Ив. Килифарски). - 118, III с. ; 21 см.
  В конволют. Виж 26.1. Надписи на меката подвързия в началото „Изъ книгите на свещ. М. И. Поповъ”. На гръба на книжния том е прегован надпис: „Разни книги; Свещ М. Ив. Попов”. На заглавната страница е изписан със син молив № 348. Текста на отчета е допълнен с много таблици, статистически данни, както и с два листа големи таблици (Таблица 22. За основните народни училища през учебната 1892/93 – подробни данни за брой ученици, необхванати в училище, бюджет на училището, учители, заплати; Таблица 31. За числото на лицата, задържани в околийските полицейски затвори, в Разградски окръг през 1892 и от 1 януари до 1 юли 1893), което повишава информационната стойност на изданието. Обхванати са всички сфери на обществения живот. Поместени са и Поздравителни адреси до Техни Царски Височества Фердинанд I, Княз Български и Мария Луиза, Първа Българска княгиня, по повод техният годеж и бракосъчетание – поради важността на събитията и тяхното отразяване от местната власт. Изложението завършва с кратко заключение от Окръжния управител Д. И. Коджабашов, гр.Разград 1 Септемврий 1892 г. На два празни листа в края на изданието поп Марин саморъчно е направил родословно дърво: на единият лист с черно мастило са изписани имената на „Децата на свещ. М. И. Поповъ” със сведения за тези, които не са между живите, както и автопортрет на свещеника; на вторият лист са написани „истории по попскаго рода.”
  208.
ПАЯКОВ, Лазар Д. История на търговията на всичките народи от най-старо време до днес : Стара, средня и нова история / Състав. Лазар Д. Паяков. - Русе : Изд. състав., 1893 (Русе : скоропеч. Спиро Гулабчев). - 296, V с. ; 20 см.
  В конволют. Виж 28. В кратка бележка в началото съставителят посочва източниците, които е използвал при написването на книгата. Авторите и техните трудове са изписани в оригинал – пет френскоезични издания и едно англоезично печатно издание. Уточнява, че е подготвил текстовете съобразно необходимостта от систематизирана информация и знание за учениците в търговските училища. Въведението поставя основите на изследването: „Предмет и значение на търговията; Миналото и неговото влияние; Племето, общественото устройство, езикът и развитието на търговията; Колонизация; Други въпроси, изучавани в историята на търговията; Влиянието на търговията върху развитието на человечеството.” В края съставителят отправя послание в кратка Бележка. Паяков апелира към справедлива оценка и снизхождение относно вероятни допуснати грешки, изразява желание да бъде написана и най-нова история на търговията, тъй като е необходимо да има „едно цяло по развитието на световната търговия отъ най-старо време до днесъ, …която съставлява особенъ интересъ за настоящето и бъдещето.”
  209.
ПИСАРЕВ, Дмитрий Иванович. Исторически очерки / Дмитрий Иванович Писарев ; Прев. И. Нейов. - Русе : П. Стаменков, 1887 (Русе : скоропеч. Ст. Ив. Роглев). - 250 с. ; 20 см.
  Инв.№ 693/09, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от д-р Милко А. Изворов през 2009 год. Лекарският печат е поставен на заглавната страница, стр.3. На стр. 3 в празното поле горе е имало написан текст с черно мастило. Тази част на листа е откъсната, но се е отпечатал огледален текст върху листа с портрета. Чете се: „Изъ книгите на … „ С молив са изписани трите имена на Дмитрий Иванович Писарев. На заглавната страница се различава автограф на Анастас В. Изворов, а в горният десен ъгъл има инициали Р. К. На малко места в текста има отбелязани изречения с молив. Поправени са забелязани печатни грешки.
  210.
ПРОЦЕСА по убийството на Алеко Константинов : Извлеч. от стеногр. протоколи. - Татар Пазарджик : Цв. Радулов, 1897 (София : печ. Цв. Радулов). - 195 с., 1 л. : портр. ; 22 см.
  Инв.№ 228/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Обнародването на протоколите от процеса срещу убийците на известният писател заклеймява извършителите на това деяние, по думите на издателя „лепва … още едно позорно леке върху лицата” им. На гърба на заглавната страница е отпечатано: „Препечатването се строго забранява”. Печат на Дружество „Развитие” има върху листа с портрета на А. Константинов, на титулната страница, стр.3, 35, 97. На места текста е подчертан със син или червен молив.
  211.
ПЪЛНО събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя : Т. 3-4 / Прев. от тур. Христо С. Арнаудов. - Русе : Изд. прев., 1881. - 25 см.
Т. 3. Гражданските османски закони. - 1881. - 496 с.
  Инв.№ 231/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Заглавната страница е разкъсана; липсват ¾ от стр. 5-6. Законите са подредени според техният предмет в шестнадесет раздела. На последната страница са публикувани запазените права на издателя и преводач Христо С. Арнаудов за препечатване на Османските закони. Поместена е благодарност към Стоил Д. Попов, член на Русенския апелативен съд за оказана помощ при превода.
  212.
РАДОСЛАВОВ, Радко Маринов. Следствия от Кримейската война на 1854-1856 г. : За памят за 1876 г. по въстанието в Търновското окръжие и описание на търновските тъмници / Радко Маринов Радославов. - Търново, 1878 (Търново : печ. Л. Каравелов). - 73 с. ; 17 см.41
  В конволют. Виж 307. На заглавната страница и на стр.1 е изписано: „Изъ книгите на М. И. Поповъ”. На гърба на титулната страница е отпечатано разрешителното за отпечатване на книгата и дата „Терновъ, 10-го Августа 1878. Н. С. Щербинский”. В кратко предисловие авторът Радославов подканя всички, които са били участници и очевидци на въстанието и последвалите го събития, да опишат спомените си. Целта на книгата е „побуждение” към това и „да служи като памятъ на бъдущето наше Потомство”. На стр.4 има посвещение: „Настоящия си трудецъ посвещавамъ моему Благодетелю въ знакъ на признателность Господину П. Кисимову.”
  213.
РАКОВСКИ, Георги Стойков. Изтуплений дервиш или Възточний въпрос / Георги Стойков Раковски. - Пловдив : Неша Стойкова, 1884 (Пловдив : Обл. печ.). - 3, III, 72 с. ; 19 см.
  Инв.№ 296/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Издателските данни от заглавната страница съобщават за годината на написване на произведението – 1858 г. и място на написването – Одесса. Сведения за издателя: „Издава го Неша Стойкова, сестра на Г. С. Раковски.”. На първа страница е публикувано Предисловие от издателката, което съдържа кратка бележка под линия: „Г. С. Раковский е умрял на 15 Октомврий 1867 год., между 12 и 2 часът (по европейски) през нощта.” С римски цифри (от І до ІІІ) са номерирани страниците с Предговор от автора, подписан „Съчинител”. От стр.4 до стр.9 авторът прави пространна бележка под линия, която се отнася до мюсюлманската религия. Подробно разяснява символи на вярата, тайнства и обреди. След края на авторовият текст, издателят е добавил стихотворението „Конец” от Г. С. Раковски „невидело още бел свет, защото съответствова по съдържанието си на настоящото съчинение.”; „В лято 1858, мес. Марта.”
  214.
РАКОВСКИ, Кръстю Георгиев. Заточеникът на Дяволския остров : Страница из историята на съвр. Франция / Кръстю Георгиев Раковски. - Варна : Стефан Георгиев и сие, 1899 (Варна : печ. Н. Петров). - 135 с. ; 20 см. - (Популярно-научна библиотека ; № 4).
  Изданието е с 1 000 броя тираж. В конволют. Виж 59. На заглавната страница има част от автограф на „Бакалов, Образц. Чифлик, 1899 г.” Предисловието от автора има мото на френски от Емил Зола: „La verite est en marche, rien ne peut l`arreter.”/ „Нищо не може да спре истината”. Въведението към основният текст е подробно описание на Антисемитизмът. Предмет на книгата са събитията около аферата Драйфус, ето защо и заключението предполага като най-вероятен свършек оправданието на един невинен: „Борбата за освобождаването на Драйфуса е само един малък, мимолетен момент от великата борба за освобождението на человечеството.” Това изречение е подчертано с червен молив, а в празното поле отстрани е написан коментар: „Днес Велика Русия се бори за поробеното човечество от капитала.” – стр. 134.
  215.
СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов. Размишления върху положението ни : Посвещава се на сегашните и бъдущи представители в Нар. събрание / Петко Рачев Славейков. - София, 1886 (София : печ. К. Т. Кушлев). - 78 с. ; 25 см.
  Авторът е посочен на последната страница. В конволют. Виж 45.1. Част от библиотеката на Марин И. Попов – надпис на заглавната страница и на стр. 3 „Изъ книгите на свещеника М. И. Поповъ”. На последната корица допълнено със син молив „цена 80 ст.”
  216.
СТАНЕВ, Никола. История на Френската революция / Никола Станев. - София, 1900 (София : печ. Ив. Г. Говедаров и сие). - V, 383 с., 3 л. с к. : с ил. ; 17 см.
  Инв.№ 24477/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Втора част от трилогията за Френската революция, написана от Н. Станев. Печат на читалищната библиотека „Развитие” има на стр. I, 13, 17. Надпис с имената на притежателя на тома, подарил го на читалищната библиотека, е имало на заглавната страница в празното поле горе. Ивицата е откъсната, останала е само думата „студ.[ент]”, написана с молив. Автограф на въпросният студент има лист с илюстрация между стр. 288 и 289, но не се чете. На стр. 218 с портрета на Марат е написан коментар „Риболовец”; на стр. 241 в полето горе е написана бележка: „Тъй ще стане с всеки”; на стр. 285 има нарисувана малка теменужка. Много места в текста са отбелязани в празното поле със знак „+, V, {}”, има подчертани изречения в текста. На първата корица на подвързията има красива винетка. Целостта на книжният том е нарушена – липсват стр. 299-383, приложените карти и последната корица.
  217.
СТАНЕВ, Никола. Причини на Французката революция : Кн. 1 / Никола Станев. - 2. изд. - София, 1899 (София : печ. Ив. Г. Говедаров). - VIII, 324 с. : с ил.
  Инв.№ 24444/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Книжният том е подвързан в книговезницата на К. Манолов – Разград, чийто екслибрис е поставен на първа корица. На коженият гръб на книгата са отпечатани нейното заглавие и „Разградска мъжка прогимназия”. На заглавната страница има запазен знак на „Ив. Г. Игнатов книжар. София”, текста е на български и френски език. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на титулната страница, стр. 17. В предговор авторът определя великите събития като „външно облекло на идеалите” на хората в конкретния исторически момент. Н. Станев определя целта на изданието като очертаване на „умствените, икономическите и обществените промени, които се извършиха в навечерието на революцията, през революцията и подир революцията”. Ето защо предвидени са да бъдат отпечатани общо три книги: причини за революцията, история на революцията и „сетнините на революцията”.
  218.
ТЕОДОРОВ, Йордан Панайотов. Възпоминание по въстанията в Търновския санджак през 1876-та година и по съдението на българските въстаници в Търново / Юордан П. Теодоров. - Русе, 1897 (Русе : скоропеч. Спиро Гулабчев). - VII, 165 с. ; 22 см.
  Инв.№ 423/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Негов екслибрис и автограф на Анастас В. Изворов има на свързващата страница в началото, на първа корица, заглавната страница; лекарски печат има на стр. 23. Запазен знак на авторът Юрдан П. Теодоров от гр. Елена има на титулната страница. В своя предговор авторът уточнява, че спомените си е изложил по „исторически и хронологически ред”, разделени в две части: първата част се отнася до въстанието, втората отразява „онова, което е ставало с тях в търновския конак”. Самият той е съдия и член на комисията, разпитвала въстаниците.
  219.
ХОЙСЕР, Лудвиг. История на реформацията / Hausser ; Прев. от рус. М. Москов. - Търново : Х. Т. С. Фъртунов, 1899. - 763 с. ; 25 см.
  Съдържа и: Предвестници и предшественици на реформацията през XIV и XV в. : Ист. очерк / В. Михайловски. Очеркът е с различна пагинация, публикуван като предисловие на основният текст на проф. Хойсер. Номерацията на основният текст продължава с арабски цифри. Три документа в колекция „Редки и ценни издания”.
219.1. Като отделен том с инв.№ 322/10 е очеркът на В. Михайловски; дар от Е. Чобанов през 2010 год.
219.2. Документ с инв.№ 670/09 е непълен – липсват заглавната страница, стр. 81-96, 593-763, историческият очерк на В. Михайловски.
219.3. Книжен том с инв.№ 24208/Х е подвързан в книговезницата на К. Манолов в Разград (екслибрис на първа корица). Печат на читалищната библиотека „Развитие” има на гърба на заглавната страница. Автограф с неясни инициали има на стр. 238, 688.

13.2. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  220.
ЛАВРОВ, Пьотр Лаврович. Историческия письма / П. Л. Миртов. – 2 доп. и испр. изд. - Женева : Вольная русская типография, 1891. - 256 с., 1 л. : портр. ; 19 см.
  Инв.№ 689/09 в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан в един книжен том с: Конституция графа Лорис-Меликов. – 1893. Дар от д-р Милко А. Изворов, чийто печат е поставен на гърба на листа с портрета на Лавров и на стр. V от предговора. На първа корица е изписано с черно мастило: „Изъ книгите Студентъ-Юриста А. В. Изворовъ”; автограф на Анастас Изворов. В предговора към второто издание – допълнено и поправено, авторът прави анализ на събитията и историческите промени в обществото за двадесетте години, изминали от първото издание на книгата; написан в Париж, 17/ 29 октомври 1891 г. Публикуван е и предговора към първото издание, което е датирано 1869, Кадников. Писмата на Лавров са обнародвани в периодичния печат – сп. „Недели”. На заглавната страница авторът е отбелязан „П. Л. Миртов (П. Лавров)”.

ЧАСТ 14. БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР

  221.
БОНЧЕВ, Николай. Сборник от български народни песни / Събрал и предг. Николай Бончев. - Варна : Изд. състав. и Деню Н. Попов, 1884 (Варна : печ. Х.Х-джи Ралев). - 192 с. ; 21.
  Инв.№ 185/10 от колекция „Редки и ценни”. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр.3, 9, 17, 57, 89, 97, 113, 137, 177. Песните не са подредени тематично, нямат заглавия, а номер. Липсва съдържание. Изказът е афтентичен народен говор. В предговора съставителя на сборника уточнява, че „половина от песните са събрани от гр. Разград, а останалите – от село Хърсово, Разградско окръжие. Записвал съм ги, когато ги пеят и ни една от тях не е записана под диктовка.” Някои от песните са отбелязани със знаци (*, V), изписани с молив.
  222.
ВЕРКОВИЧ, Стефан Ильич. Веда Словенахъ : Обрядни песни от язическо време, упазени со устно предание при Македонско-Родопските Българо-Помаци : Т. II / Собрани и издани Стефан Ил. Веркович. - Санкт-Петербург : Типогр. д-ра М. А. Хана, 1881. - XIV, [2], 4, 583 с. ; 22 см.
  Два тома в колекция „Редки и ценни издания”.
222.1. Инв. № 339/Х се съхранява в картонена кутия, има следи от наводнението, нарушена е неговата цялост.
222.2. Том с инв.№ 14295/Х има печат на библиотеката към читалище „Развитие” – на гърба на втората титулна страница, на стр. 17.
Изданието има две титулни страници – на руски и на български език. На първа корица са отпечатани две паралелни заглавия – на руски и на български. Уточнява се, че сборникът е напечатан с дарения от руски „ревнители и покровители на наука-та”. В предговора, написан на руски език, Веркович пояснява, че представените песни са обредни, разделени според двадесет и един празника от народния календар. Издателят е допълнил изданието с кратък речник с тълкувания на някои особени и диалектни думи. Думите, за които има пояснения, са отпечатани с курсив в текста на песните. Ст. Веркович е имал доброто желание да направи превод на песните на руски език, но не е намерил достатъчно подготвен човек за това. Както не е успял да се свърже с никой, който да направи български превод на предисловието! В края на предговора има публикуван списък на всички българо-мохамедани, които са източник на песните – с подробни сведения за техните собствени имена и селищата им. Има предговор на френски език в съкратен вариант. Подписани са от С. И. Веркович с дата 1 май 1881, Санкт-Петербург. Въвеждащите текстове са с различна пагинация. Следва лист с цитати от родопски песни с различна номерация, носещи следи на първата всемирна религия – християнството. Публикуваният откъс е в оригианлен вариант и с превод на руски. Като обединяващо мото в родопските песни, съставителят е извел „Бог и Цар”. Цитира четири стиха от непубликувана епическа песен в която се говори за първобитното преселение на народите. Списък на „содействовавших къ изданию” на настоящия сборник с различна пагинация, в чието начало са изписани имената на Императрица Мария Александровна и престолонаследникът Великият княз Александър Александрович, предхожда основния текст. Всички дарители са от Санкт-Петербург и Москва. Общият брой на предплатените екземпляри е 4569.
В разделите според празничната обредност песните са номерирани, без да имат изведени заглавия. Преди или след текст на дадена песен, са дадени сведения кога се изпълнява тя, по какъв повод, от кого и други подробности, сметнати за важни. Което превръща сборника в източник на информация за етнографски особености от Родопите, по-специално за българо-мохамеданите. В две притурки са събрани песни, които не са свързани с празничната обредност на родопското население, а са посветени на края на зимата, на първата видяна лястовица на пролет, на принасяне на курбан и т.н. В края на Притурка І има рекапитулация на броя стихове, посветени на всеки от специалните дни: Песни за лятото; Песни за Гергьовден; Песни за лястовицата; Песни за Енювден; Песни за Коледов ден. Всичко 4715 стиха, добавени от „Исиин от село Лъжена на 65 години, 1876 25-30 Април”. Втората притурка съдържа текстовете на песни, добавени в тъмницата на Демир-Хисар  на 8 януари 1880 г. от „някого си Мехмет ІІІ... от село Фъргово Неврокопско”.
  223.
ИЛИЕВ, Атанас. Сборник от народни умотворения, обичаи и др. : Събирани из разни бълг. покрайнини : Отд. 1-  / Нарежда Атанас Илиев. - София, 1889 (София : печ. Х. Стоенчо Тачев). – 23 см.
  В колекция „Редки и ценни издания”: Отд. 1. Народни песни, Кн. 1. - 1889. - XXVIII, 398 с., с инв. № 1959/Х. Песните са групирани в три големи раздела: Коледарски песни, Лазарски песни, Пролетни песни, като са отличени по говори – според различните етнографски регион, обозначени с букви от кирилската азбука. Поместен е предговор от съставителя, който заедно със съдържанието има отделна пагинация с римски цифри. В края са отпечатани поправки и допълнения, които поправят допуснатите грешки и съдържат бележки към текста. Има и азбучен показалец на рядко употребявани думи и форми на стр. 394-398. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Кръгъл печат на Дружество „Развитие” е поставен на свързващият лист в началото, на титулната страница, стр. XVII, 7, 21, 41, 69, 105, 137, 169, 189, 217, 269, 333. На свързващият лист в началото на книжния том са изписани имената на Петко Велчев. Физическото състяние е относително добро, има следи и наноси от наводнението през 1947 год.
  224.
МАРИНОВ, Тончо Крумов. Български народни гатанки : Бълг. мъдрост : Кн. 1 -  / Изд. на Тончо Маринов. - София : Тончо Маринов, 1879 (София : печ. Янко С. Ковачев). - 25 см.
  Кн. 1. 777 гатанки. - 6, 52 с.; инв. № 281/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17; печат на дружество „Развитие” има на втората заглавна страница, стр. 9. На втора корица има кратко обръщение от издателят, което разяснява пагинацията на гатанките, а също и посочва ключ към отгатването им. Изданието има две заглавни страници, а между тях е посвещението на Тончо Маринов към Княз Дондуков-Корсаков, написано на руски език: „Его Сиятельству императорскому российскому коммиссару в Болгарии Генерал-Адютанту Князю Дондукову-Корсакову, положившем, прочныя основы болгарской государственной самостоятельности, настоящий сборник „мудрости” безконечно признательнаго болгарскаго народа посвещает Болгарин Тончо Маринов.” На стр. 42 е публикуван списък на номерата на гатанки, чийто автор е издателят. Стр. 43-52 съдържат отговорите. На трета корица е отпечатан списък с източници, с точни сведения за брой гатанки, заети от тях. Отправен е призив към „любителите на българското народно творчество” да записва мъдрости, които не са включени в книжката, за да бъдат обнародвани. На места в текста с молив за записвани отговорите, като някъде са повече от един. Има отбелязани с молив гатанки.
  225.
МИЛАДИНОВ, Димитър Христов  и др. Български народни песни : Събрани от Димитър Христов Миладинов, Константин Христов Миладинов. - 2. изд. - София : Митра Д. Миладинова, 1891 (София : печ. Либер. клуб). - ХIII, 548 с. ; 23 см.
  На корицата авторите са означени Братя Миладинови, Дмитрий и Константин. Второто издание на сборника започва с предговор от Митра Миладинова, съпруга на Д. Миладинов. Последното желание на издателя е да има трето издание, което „да се извърши при водите на Дрим и Охридското езеро, при огнището на приснопамятните братя”. Подписан е: София, 3 Априлий 1891 г. Посветено на „Негова Превозвишеност и Пресветлост Йосипа Юрия Строссмаера”, текста е написан на македонски диалект, изброени са всички звания, длъжности на „Великодушни-отъ покровитель на народна-та книжнина”. Поместено е писмо на Константин Миладинов до Йосип Стросмаер. Следва предговор от братя Миладинови към първото издание на сборника. Пагинацията е с римски цифри. Авторският текст на съставителите, както и уеднаквеният текст на записаните народни песни, използва македонски диалект. В края на стр. 538-543 има кратък тълковен речник, озаглавен „SLOVA”. От съдържанието на бележка под линия става ясно, че това са хърватски думи.
225.1. Книжен том с инв. № 427/Х от колекция „Редки и ценни издания” е подвързан с твърда подвързия, в сравнително добро състояние. Липсва заглавната страница, има следи и наноси от наводнението през 1947 год. Отделни песни са отбелязани с молив чрез подчертаване на техният номер или със занк „Х”. На стр. 461 дума от заглавието „бричат” на песен № 517 е обяснена: „бръснат”. Автограф на Димитров има на стр. 484, 486. Автограф на П. Венков /Вълков има на стр. 512, с добавка: „уч. IIа клас. 12.XII.1919 год.” Подчертани с молив са няколко женски собствени народни имена на стр. 534. На четвърта корица цената на сборника – 5 лева, с допълнение: „сега 150 лева.”
225.2. Документ с инв. № 318/10 от колекция „Редки и ценни издания” е дар от училищната библиотека на ОУ „Н. Й. Вапцаров” през 2010 год. Печат на библиотеката при Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” има на гърба на заглавната страница, стр. 17; кръгъл печат на Разградска окръжна мъжка гимназия е поставен на титулната страница, стр. 409. Подвързан с твърда подвързия, на коженият гръб са преговани заглавието на сборника и Разгр.[адска] Д.[евическа], М.[ъжка] Г.[имназия]; в много добро физическо състояние. Нарушена е целостта на лист 113-114, където се губи и част от текста в долния ляв ъгъл на стр. 114. Липсват стр. 529-543.
  226.
СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачев. Български притчи или пословици и характерни думи : Ч. 1-2 / Събрани от Петко Рачев Славейков. - Пловдив, 1889-1897 (Пловдив : печ. Единство). - 25 см.
Ч. 1: А-Н. - 1889. - XXXII, 320 с. - Съдържа и Български притчи : История на събирането им.
  В колекция „Редки и ценни издания”. Постъпили са като дарение от читалището в с. Дряновец. Част 1 с инв. № 719/10. На заглавната страница и стр. III в Част 1, на гърба на заглавната страница на Част 2, има печат на читалищната библиотека в с. Дряновец. Екслибрис на Книжарница Симеон Симеонов – Русе е поставен на титулната страница на двете части на сборника. Обширен предговор от Иван П. Славейков, издател, започва в първа и продължава във втората част, с различна пагинация от текста в сборника. Част 2, инв.№ 720/10 На заглавната й страница има публикувани повече данни за изданието: броя на включените пословици и притчи е определен на повече от 16 хиляди; „с портрет на автора”, който обаче липсва в тома. Документите са в отлично състояние, подвързани с твърда подвързия.

ЧАСТ 15. ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

15.1.БЪЛГАРСКИ АВТОРИ

  227.
БОТЕВ, Христо. Съчинения : Стихотворения : Политически статии : Подлистници / Христо Ботйов ; Под ред. на З.[ахари] Стоянов. - София, 1888 (София : Бълг. нар. печ.). - 222, II с., 2 л. : портр., факс. ; 19 см.
  Книжен том с инв.№ 3231/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград има на заглавната страница, на страницата с портрета на Ботев, на страницата с факсимилето на последното писмо на революционера, написано на кораба Радецки до неговата съпруга, на стр. 9, 17, 25, 47, 57, 73, 121, 153. Стихотворенията са номерирани (от 1 до 20), подредени хронологично; с молив е добавена годината на написване на „Хайдути” на стр. 9. На стр. 17 е допълнена липсваща част от текста на стихотворението „Майце си” (с мастило и с молив); на стр. 39 е изписано с молив заглавието „Зададе се облак тъмен”; на стр. 115 в полето горе вдясно е нарисувана с молив къща, бор. Автограф с молив има на стр. 168, не се чете. В предисловието на редактора Захари Стоянов се отбелязва, че за пръв път в стихосбирка е включена поемата „Хайдути”, отпечатана във вестник Дума, бр.3, 1866 г. Изказва благодарност на Бачо Киро Петрович и свещеника Франгов от Бяла Черква за това, че са запазили вестника и по този начин е намерен целият текст на поемата. Още три от стихотворенията на Ботев се печатат за пръв път в стихосбирка – „Защо не съм”, „Послание”, „Обесването на Васил Левски”. За последното З. Стоянов е написал неласкави отзиви. Посочва като единствена причина неговото отпечатване в настоящото издание, единствено факта, че си е поставил за задача да събере всички творби на поета. С подробности говори редакторът за историята на написването на баладата „Обесването”; след текста на „Хайдути” в бележка под линия се съобщават важни факти за поемата, предадени от С. Стамболов. Портрета на Ботев е висококачествена гравюра върху стомана с автор Ф. А. Брокхаус, отпечатана в Лайпциг. Под гравюрата стои подписа на Ботев и годината 1875. С молив е направен опит този подпис да бъде наподобен.
  228.
БЪЛГАРСКА христоматия или Сборник от избрани образци на всичките родове съчинения : За в класовете на градските у-ща и на реалните гимназии : Ч. 1-2 / Състав. Иван Минчов Вазов, Константин Величков. - Пловдив ; Свищов ; Солун : Книж. Д. В. Манчов, 1884. - 25 см.
Ч. 1. Проза. - 496, IV с.
Ч. 2. Поезия. - 470, VI с.
  Ч.1: Инв.№ 13799/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Книжният том е бил подвързан с твърди корици, от които е запазена само последната. Липсва първата корица и заглавната страница. Съхранява се в картонена кутия. С молив е изписано името „Цветанка/ Цвета” на стр. 31, 359; „Славка” на стр. 49, 97, 113, 147, 355, 467. Автограф на Ст. Кръчмаров има на стр. 143.
Ч. 2.: Инв.№ 10319/Х в колекция „Редки и ценни издания”, с твърда подвързия и сравнително добре запазен. Съдържа приложение „кратки жизнеописания на най-знаменитите списателе.” На заглавната страница има автограф със син молив, избелял и малко неясен, на: „Изъ книгите на С. Малчев” На стр. 255 има поправка с молив на част от стихотворението „Преминуванието през Дунава на Хр. Ботев и дружината му”:  „Гордо Ботев там застана, Младият им вожд. – Па каза на капитана С гол в ръката нож” е променено с „ Гордъ от преде им застана ..... Па си каза капитану”. На лист V от Съдържанието на тома е отпечатано: „Забранено е да се припечатва какви и да било обрасци, в проза или в стихове, преведени от съставителите на настоящата „Българска Христоматия.” На лист VІ е публикуван списък на биографираните творци.
  229.
БЪРЗИЦОВ, Д. Х. Нравственни приказки за деца / Д. Х. Бързицов. - Солун ; Прилеп : книж. К. Г. Самарджиев и с-ие, 1895 (Скоропеч. С. Муратори и с-ие). - 56 с. ; 16 см.
  Авторски и заглавни данни са отпечатани също и с арабски букви. Инв.№ 1606/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Кръгъл печат на Дружество „Развитие” е поставен на заглавната страница, стр. 17, 53, 56. На последната страница има три автографа, единият е с инициали З.Добр., другите два са нечетими и принадлежат на един и същи човек. Различен от тези автографи е поставен в празното поле на стр.3. По хартията има видими следи от стареене.
  230.
ВАЗОВ, Иван Минчов. Видул : Тракийска идилия и Писмо до г-на С. Вацова / Иван Минчов Вазов. - София, 1879 (София : скоропеч. Янко С. Ковачев) 1879. - 29 с. ; 17 см.
  Инв.№ 12094/Х, колекция „Редки и ценни”. Две поеми, отпечатани в малка книжка с мека подвързия. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на първа корица и заглавната страница. На първата корица с молив е изписано името Кръстю Иванов. На последната страница, също с молив: „Прочел: Венелин Иванов VI 1925 г.”
  231.
ВАЗОВ, Иван Минчов. Звукове : Лирически стихотворения / Иван Минчов Вазов. - 2. изд. - София : Т. Ф. Чипев, 1897 (София : печ. Напредък). - 95 с. ; 20 см.
  Инв.№ 303/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Дар от библиотеката на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Разград. Печат на „Разградска окръжна мъжка гимназия” има на стр. 9, 25, 49, 73. В празното поле на стр. 34 е изписано името на Христо Тодоров.
Cover_page 232.
ВАЗОВ, Иван Минчов. Майска китка : Лир. стихотворения / Иван Минчов Вазов. - Пловдив ; Русчук ; Солун : книж. Хр. Г. Данов, 1880 (Пловдив ; София : бързотискна печ. и литогр. Янко С. Ковачев). - 65 с. ; 22 см.
  Инв.№ 500/Х в колекция „Редки и ценни издания”. На заглавната страница има винетка, изобразяваща лира, палмова и маслинова клонка. Документът е подвързан с твърди корици, има следи от намокряне. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр. 3, 25, 35. Печат на читалищната библиотека „Развитие” има на гърба на титулната страница, стр. 17. Има пропуски в печатницата, в колите има празни листи: На стр. 55 с черен молив: „Ние ви страхъ от гимназията ученици”. На стр. 56 е изписано с молив: „Четете стихове игриви! Що /не се чете/ сърните по диви! Четете и търсете поезùя! Ако критици разбира се сте вия! – Къню”. Под този надпис: „Прочети го наопаки за да го разберешъ „.карис.” На стр. 57 със синьо мастило е преписано стихотворението „Сиракъ”. На стр. 58 с молив е нарисуван профил на Вазов, надпис: „Четете и се научете”.  На последната празна страница посланието на читателя е написано в стихове:
КОНЕЦЪ
Най после свършихъ тия стихове!
И рекохъ съ жаръ: „конецъ!”
Стори ми се, че ги четохъ векове!
И придобихъ лавровъ венецъ?
Не ще и дума тука всичко има
И нивя, планини либета красиви
Целата природа тука се обвила
Всичко е писано въ римове игриви
Не е пропуснато за милата Сусана
И за туркинята Фатма
... като едно още ....
Е че няма за еврейската боема.
  233.
ВАЗОВ, Иван Минчов. Най-нови лирически и епически стихотворения : 1879-1881 / Иван Минчов Вазов. - Пловдив ; София ; Русчук : книж. Хр. Г. Данов, 1881 (Пловдив. София. Русчук : печ. Хр. Г. Данов). - 160 с. ; 20 см.
  Том с инв.№ 1978/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница и на стр. 17. В предисловието сам авторът характеризира съдържанието на книжката като „тихи, безвредни и безцелни отзиви на един мечтателен дух”. Произведенията са разделени в три части, по усмотрение на автора. И тъй като разделите са отбелязани единствено с римски цифри, читател е добавил с молив заглавията на отделните части, взети от съдържанието: „Патриотически и Социални”, „Задушевни и Любовни”, „Леки и Сатирически”. Към стихотворението „Сантиментална расходка по Европа” в празното поле встрани с молив са отбелязани страните, за които се отнася абзаца – на стр. 119 Германия, 120 – Франция, 121 – Англия и Русия, 122 – Норвегия и Испания, 123 – Италия, 124 – Гърция и Турция, 125 – България.
  234.
ВАЗОВ, Иван Минчов. Поля и гори : Нова сбирка стихотворения : 1882-1883 / Иван Минчов Вазов. - Пловдив : Д. В. Манчов, 1884 (Пловдив : печ. Д. В. Манчов) 1884. - 216, III с. ; 25 см.
  Инв.№ 11011/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Липсват стр. 175-216. На гърба на заглавната страница е отпечатано: „Препечатвание-то принадлежи на книжарницата.” Книгата съдържа и: Епопея на забравените и Хумор и сатира от същия автор.
  235.
ВАЗОВ, Иван Минчов. Пряпорец и гусла : 1875-1876 / Иван Минчов Вазов. - 3. изд. - София, 1895 (София : печ. Вълков). - 46 с. ; 25 см. - (Библиотека за мало и голямо ; №1).
  Първото издание на стихосбирката е от Букурещ, 1876 год. Третото издание е подвързано в самостоятелен книжен том с инв.№ 23108/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Отпечатано е предисловието към първото издание, написано на „1876 Август 5, Букурещ”. Интересни подробности за предходните издания на стихосбирката е обнародвал издателят. Според негови сведения не са намерени екземпляри от първото издание; второто издание е отпечатано в Пловдив през 1882 год. от „някой си Лютов” без знанието и съгласието на автора, с променено заглавие и нанесени поправки. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. Печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград има на титулната страница, стр. 13, 27. Със зелено мастило на стр. 46 е изписан диалог, без връзка със съдържанието на стихосбирката.
  236.
ВАЗОВ, Иван Минчов. Под игото : Роман из живота на българите в предвечерието на Освобождението : В 3 ч. / Иван Минчов Вазов ; С илюстр. от Пьотровски и др. - 3. изд. - София : книж. Т. Ф. Чипев, 1896 (София : печ. Ив. П. Даскалов и сие). - V, 528 с. : с ил., 1 л. : портр. ; 21 см.
  Други илюстратори : И. Мърквичка, Обербауер, А. Митов и Канел. За първо издание се счита публикуването на романа в Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, кн. 1-2, 1889-1890. Подвързан с твърда подвързия екземпляр от изданието с инв.№ 22022/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Физическото състояние не е добро, има следи от наводнението, няколко листа са отделени от книжното тяло, хартията е видимо остаряла, има залепнали листи (207-212), един от тях е подлепен с тиксо. Документът има печат на читалищната библиотека „Развитие” на гърба на заглавната страница, стр. 17. Подвързан заедно с: Молиер. Благородникът. - Пловдив, 1897. Романът на Вазов започва с увод от издателя, който съдържа отзиви за романа; с различна от основния текст пагинация. На свързващият лист на подвързията в началото има надпис с молив: „За спомен от баба му А. на гошко”; следват изписани с черно мастило заглавието и името на автора. На листа с портрета с черно мастило и големи печатни букви са изписани заглавието и авторовото име; екслибрис с червено мастило на Коста Евстатиев, книжар – издател, Варна; автограф на А. Бакалов. Същият автограф с допълнение: „22.Х.1908 год. Провадия” - на заглавната страница. На листа, обозначаващ началото на Част първа, с молив е написано: „Въ  тая прохладна майска вечеръ”. На стр. 193, 329 със син молив в празното поле са написани имената на Асен Бакалов. На стр. 302 с молив в ъгъла се чете: „Прочелъ Войчев Радослав”; стр. 525: „Прочелъ Л. Бакаловъ, у-къ отъ Vб класъ, № 15, 1923 год., декември 12”; стр. 528 с молив е написано: „до г-на А. Бакаловъ”.
  237.
ВЕЛИЧКОВ, Константин. В темница : Спомени от 1876 г. / Константин Величков [Петков]. - [2. изд.]. - София : Ново образование, 1900 (София : печ. Ив. Г. Говедаров). - 155 с. ; 18,5 см.
  Инв.№ 24003/Х от фонда на „Заемна за дома”. Подвързан с твърда подвързия, много добре запазен документ. Печат на читалищната библиотека „Развитие” е поставен на меката корица, заглавната страница и нейният гръб, на стр. 19.
  238.
ВЕЛИЧКОВ, Константин. Невянка и Светослав : Драма в 5 д. / Константин Величков [Петков]. - Цариград : В печ. на Карапетров и друж., 1874. - 123 с. ; 19 см.42
  Инв.№ 4030/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Липсва заглавната страница и последната 123 страница. На стр.5 с молив е изписано името на автора, година на издаване и местоиздаване. Вероятно е имало предисловие. С молив са отбелязвани изречения, допълван е текст (на стр. 53 изписано „работата си”; на стр. 114 в края на второ действие е отбелязано „зав.[есата] пада”); автограф с черно мастило на Н. Ненчев има на стр. 35, 37, 76, 77. Също с черно мастило са правени бележки в четвърто действие. Навярно пиесата е подготвяна за представяне пред публика.
  239.
ВЕЛИЧКОВ, Константин. Писма от Рим / Константин Величков [Петков]. - София : Ив. Г. Говедаров и сие, 1895. - 306, III с. ; 20 см.
  Книжен том с инв. № 1113/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Целостта му е нарушена, част от листите са отделени от тялото на книгата, липсват заглавната страница, стр. 1-4. Уточняването на издателските данни е възможно благодарение на запазените инвентарни книги на библиотеката към читалище „Развитие”. На свързващият лист в началото с черно мастило е изписана година на издаване – 1895, а на гърба на този лист е изписан инв.№ и заглавието на произведението. Стикер на книговезницата на Симеон Икономов – Разград има на вътрешната страна на първа корица. Печат на читалищната библиотека „Развитие” има на стр. 17; кръгъл печат на Дружество „Развитие” е поставен на стр. 25, 57, 105, 157, 219. Видими белези от наводнението, хартията е пожълтяла, има наноси. Съхранява се в картонена кутия. Интересни коментари са оставени по страниците на книгата: стр. 13 с молив е добавена думата „търговия”; стр. 14: „ами ти бе ахъ капховлу/ или капаовлу! Лъжесъединист до 6/IX.1885 г. старъ Стилъ?”; стр. 15: „Започ.[нат] От Веспасиан зав.[ършен] 80 г.сл.Хр. отъ Титъ (Амфитеатъръ)”- текст, изписан с молив и задраскан; стр. 16: „и е родило изчадието папския католицизъмъ с индолгенции, инквизицията и разврата, а спасителя е загиналъ за нищо и никакво”; стр. 29: „W=Varvarizem” – коментар, добавен към информация за разрушеният езически храм на Юпитер; на стр. 60-61 в празното поле: „на висок стил е написано”; стр. 63 – автограф на Ив. Иванов и инициали Д. Г. Много подчертавания има в писмо XII, в което се говори за изкуството на Рим. Рисунка с молив е направена на празният лист в края, пояснена с текст „Кулата на прочутия рицар Балофоре(?)”; на същият лист е поставен автограф със синьо мастило на Д. Н. Дяков.
  240.
ВЕЛИЧКОВ, Константин. Цариградски сонети / Константин Величков [Петков]. - София : книж. Д. Голов, 1899 (София : печ. Г. Говедаров и сие). - 141 с. ; 16 см.
  Инв.№ 14250/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Книгата съдържа: Цариградски сонети. Италиански сонети. Сонети от Петрарка. Сонети от Ередиа /транскрипцията на преводача е Хередия/. Посвещението от К. Величков е „На священата памет на своите незабвенни родители”. Отпечатана на качествена хартия, подвързана като самостоятелен том, книгата е в отлично състояние. На първа корица със златисти букви има надпис Р.[азградска] М.[ъжка] Прогим.[назия]. Екслибрис на заглавната страница на Иван Г. Игнатов, книжар от Пловдив, текста е изписан на български и френски език.
  241.
ДАБЕВ, Евтим. Тъгите ми : Стихотворения : Кн. 1 - 2 / Е. К. Дружелюбов. - Габрово, 1886-1889 (Габрово : печ. Н. Стойков и сие). - 18 см.
  Е. К. Дружелюбов е псевдоним на Евтим Дабев Тимчев. Книга 1: 1886. - 30 с., с инвентарен № 23772/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Документът е подвързан с твърди корици, в добро физическо състояние; заглавната страница е отделена от книжното тяло. Погрешно са подвързани стр. 15 - 18 след стр. 30. На гърба на титулната страница е поставен цитат от Адам Мицкевич, мото на стихосбирката. На първа корица и на стр. 3 има автограф на С.[тефан] Д. Стоянов.
  242.
ДАСКАЛОВ, Петър Иванов. Звездици : Стихотворения / Петър Иванов Даскалов. - Разград, 1899 (Разград : скоропеч. С. Икономов). - 47 с. ; 25 см.
  Във фонда на отдел „Краезнание” има два тома от изданието.
242.1. Инв.№ 274/Х има печат на Дружество „Развитие” – Разград. На заглавната страница авторът е написал своето посвещение в стих: „Днес пък и ние нови поети, Нащи китари дрънчиме, Мъчим се с нащи песни, сонети с огънят пламен на стиховете целия свят да плениме...”.
242.2. Конволют с инв.№ 1069/10 от фонда на отдел „Краезнание”. Съдържа: Изворов, Анастас Василев. Ръкавицата е хвърлена. Долу личните режими. – 1910; Даскалов, Петър Иванов. Звездици : Стихотворения. – 1889; Даскалов, Петър Иванов. Надвечер : Сбирка от стихотворения. – 1892; Стоянов, Захари. Искендер бей : Разкази из българският живот. – 1882; Слепий, Н. П. Позорни съзаклятници : Драма в пет действия из Съвременната ни История. – 1887; Нусбаум. Първа помощ против ненадейните поболявания и неестественни умирания. – 1889; Лаубе. Първа помощ против шарката, дифтерията и скарлатината. - 1889. На заглавните страници на всеки том в конволюта е поставен номер, състоящ се от римска цифра и буква от азбуката. На меката корица, заглавната страница и стр. 3, 27 има автограф на А. В. Изворов. Дар от д-р Милко Изворов през 2010 год. На първата корица с червен молив е подчертана годината на издаване на стихосбирката – 1889, а в горния десен ъгъл е изписано „І б”.
  243.
ДАСКАЛОВ, Петър Николов. Надвечер : Сбирка от стихотворения / Петър Николов Даскалов. - Разград, 1892 (Разград : скоропеч. С. Икономов). - 38 с. ; 21 см.
  В конволют. Виж 242.2. На гърба на заглавната страница е отпечатано кратко обръщение от автора написано в „Разград, 1891 г. Декемврий 12”. Изказва надежда, че критиката ще открие искрено сърдечно чувство в публикуваните стихове – достатъчно оправдание за напечатването на тази сбирка. Два автографа с черно мастило на Анастас В. Изворов има на първата корица, пояснителното: „Изъ книгите на”; в горния десен ъгъл - „I в” - номерация на книгите в личната библиотека на Анастас Изворов. Две от стихотворенията са отбелязани с молив в празното поле – „През мракът аз погледнах надалече” и „Зора”.
  244.
ИВАНОВ, Александър. Разкази за земний живот / Александър Иванов; Прев. Кръстю Ив. Мирски. - Варна : Р. И. Блъсков, 1883. - 52 с. ; 20 см.
  Инв.№ 568/09 от колекция „Редки и ценни издания”. Много добре запазен, книжният том с меки корици има неразрязани страници. На първа корица е публикувано съдържание: „Кой живее на земята. Минералний живот. Растителний живот. Животинский живот.” Украсена с винетка.
Cover_page 245.
ИКОНОМОВ, Матей Спасов. Последнята молба : Драма из сел. живот в 3 д. / Матей Спасов Икономов. - София, 1899 (София : печ. Костадин Г. Чинков). - 116 с. ; 19 см. - (Народен театър ; № 1).
Cover 245.1. Том с инв. № 4014/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” е поставен на първа корица, на заглавната страница и гръб, стр. 17. Кръгъл печат на Дружество „Развитие” има на първа корица, на заглавната страница, стр. 3, 5, 17, 41, 49, 65, 89. Забелязват се незначителни следи от наводнението. Автограф на Б. Лазаров има на стр. 5, 97. На четвърта корица е изписано със синьо мастило „Балк. Комедия. Б. Зевзека. 2 Т.”;текста е ограден с крива линия. На трета корица има реклама на печатницата на К. Г. Чинков, която впечатлява с ненатрапчив текст и допълнително въздейства с различните шрифтове, използвани за естетическо му възприемане.
245.2. Конволют с инв.№ 577/09 от колекция „Редки и ценни издания”. Съдържа: Ибсен, Хенрик. Социални драми. – Тутракан, 1907; Ибсен, Хенрик. Подпорите на обществото : четириактна драма. – София, 1908; Метерлинк, Морис. Пелас и Мелизанда : Петоактна драма. – Тутракан, 1910; Шницлер, Артур. Викът на живота : Драма в 3 д. - Анхиало, 1910; Хауптман, Герхарт. Тъкачите : Драма в 5 д. – Варна, 1899; Шекспир, Уилиам. Антоний и Клеопатра : Трагедия в 5 д. - Варна, 1897; Гьоте, Йохан Волфганг. Фауст : Трагедия. - София, 1906; Икономов, Матей Спасов. Последнята молба : Драма из сел. живот в 3 д. – София, 1899; Страшимиров, Антон Тодоров. Отвъд : Драма в 4 д. и 1 епилог. - София, [1906]; Карима, Ана. Подхлъзна се : Драма в 4 д. и 2 сцени из съвр. ни живот. - Русе, 1901; Две пиеси : Арказанови : Драма в 5 д. N 13 : Драма в 2 карт. – София, 1904. Част от библиотеката на разградския писател Христо Миндов. Надпис от вътрешната страна на първа корица дава подробни сведения за „пътуването” на книгата: „Настоящия том от пиеси, на брой 11 е събиран от разградския писател Христо Миндов (29.V.1888 – 5.I.1973) и представлява том от неговата библиотека, която той разпродава през 30-ех години. В моите ръце попадна през 1975 г. Днес, 14.XII.1982 г. я подарявам на моя най-добър приятел и съученик в Разград Ангел Гр. Попов с надежда че тя ще бъде запазена най-добре в Неговата б-ка. Борис Христов – Абритус.” На заглавната страница има автограф на Х. Д. Миндов, „Р-дъ, 13/V/[1]901 г.” На гърба на заглавната страница е обнародвана волята на автора „Драмата без съгласието на автора разрешава се да бъде представяна само съ благотворителни цели.” Конволютът е подвързан с твърда подвързия, на коженият гръб е прегован надпис „Драми. Хр. Д. Миндовъ”.
  246.
КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев. Съчинения : Т. 1-8 / Любен Стойчев Каравелов ; Под ред. на З. Стоянов. - Русе : Н. Л. Каравелова и сие, 1886 - . - 20 см
Т. 1. Стихотворения. - 1886. - ХII, 236 с.
  Инв.№ 8328/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан с твърди корици, документът има печат на библиотеката при читалище „Развитие” на заглавната страница, стр. 1, 21, 41, 61, 81, 121, 141, 161, 181, 201, 221, 236. В началото на тома е поместен обширен увод от редактора Захарий Стоянов, написан в „Русчук, 20 Декемврий 1886.” с отделна номерация.На стр. 17 с молив е поправена погрешно отпечатана дума в текста („мразя”); автограф с инициал Д. има на стр. 57. Изданието на съчиненията на Л. Каравелов, подготвено от неговата съпруга, е със запазени авторски права – информация от гърба на титулната страница. Текстовете на народните песни са придружени от бележки и сведения за областта и селището, където са записани, техният източник, наречие – на местата, където тези данни са записвани от Л. Каравелов. Забележка на стр. 228 към песен № 67: „Тая песен, която намерихме между ръкописите на Л. Каравелова е, записана съ Хр. Ботева рака.”
  247.
КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев. Хаджи Димитър Ясенов : Драма от 5 действия / Л. Каравелов. - Букурещ : печ. Свобода, 1872. - 113 с. ; 24 см.43
  Документ с инв.№ 208/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Допълнително подвързан с кадастрон. Посвещението, публикувано в началото, е „на Панайота Хитова.”; следва автограф с черно мастило, който е нечетим. Непосредствено след страницата с действащи лица е поместен списък с „Имената на спомоществователите”, подредени азбучно по топографски белег, с различна пагинация. На стр. 68 има надпис с латински букви: „Liminta dem”. Страниците на книгата имат белези от горене без това да е навредило на книжния том.
  248.
КИТАНЧЕВ, Трайко Цветков. Съчинения / Трайко Цветков Китанчев ; Нарежда Йордан Иванов. - София : книж. Д. Голов, 1898 (София : печ. Ив. Г. Говедаров). - 59, 349, II с. + 1 л. портр.; 23 см.
  Книгата е излязла и във 2., 3. и 4. издание, които са фиктивни - всяка хилядна от тиража е означена като поредно издание. Конкретният том е означен като четвърто издание. Подвързан с твърди корици, инв.№ 960/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Дар от читалищната библиотека с. Дряновец, Разградска област през 2010 год. Върху текстилният гръб на подвързията са отпечатани с мастило името на автора, заглавието и чие притежание е конкретният книжен том. Печат на библиотеката има на титулната страница, на листа с портрета, стр. 3; печат на читалище „Напредък” – с. Дряновец е поставен на заглавната страница, стр. 25, 33, 49. Изданието започва с обширна биография на Трайко Китанчев подписана с инициалите на съставителя Ю. И. (Юрдан Иванов). Въвеждащият текст има отделна пагинация.
  249.
КОВАЧЕВ, Никола Димитров. Дели Янко : Комедия в 1 д. и 2 сцени / Никола Д. Ковачев. - Пловдив, 1891 (Пловдив : печ. Ст. планина на Иван Андреев). - 20 с. ; 17 см.
  Документ с инв.№ 822/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. По хартията има следи от намокряне, титулната страница е с нарушена цялост, което не е засегнало текста.
  250.
КОНДУРАДЖИЕВ, Димитър П. Интизапчия : Позорищна игра в 2 д. / Димитър П. Кондураджиев. - София, 1881 (София : печ. Б. Прошек). - 28 с. ; 19 см.
  Инв.№ 903/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница. Пиесата вероятно е подготвяна за поставяне или е била поставяна, тъй като в списъка с действащи лица с молив са водени бележки: обединени са образите на Кръстьо, Наки и Велин. Съотвентите поправки са отразени в текста на пиесата. Отбелязани са имена на актьори: Д., Ст., Тодор, Анчо, Керчо.
  251.
МИЛАРОВ, Светослав. Паданието на Цариград : Драма в 5 д. / Светослав Н. Миларов. - Средец, 1883 (Средец : Държ. печ.). - 91 с. ; 22 см.
  Драмата е издадена като притурка към Периодическо списание на Българското книжовно дружество. Кн. 5. Том с твърда подвързия, инв.№ 1950/Х, в колекция „Редки и ценни издания”. На първа корица е преговано със златно мастило „Р[еална].М[ъжка] Прогим.[назия]”. На заглавната страница има екслибрис на „Иван Г. Игнатов, книжар – София” надпис на български и френски език. На стр. 3 е публикувана кратка бележка от автора, съдържаща данни за годината на написване – 1871 – 72, „въ тъмницата”. Началото на всяко действие графично е оформено с пет различни декоративно-орнаментални линии, а в края е поставена концовка с винетни орнаменти. Като послеслов е отпечатана статия от автора „Няколко бележки”, подписана с инициали. Документът е в отлично състояние.
  252.
МИРСКИ, Кръстьо Иванов. Книжовник : Драма в 2 д. по Скриба и Морвела ; Пепел в окото : Комедия в 1 д. по Емиля Вендлинга / Кръстя Ив. Мирский. - Русе, 1884 (Русе : скоропеч. на в. Славянин). - 126 с. ; 22 см.
  Инв.№ 544/09 с оригинална подвързия; от колекция „Редки и ценни издания”. Съхранява се в картонена кутия. Всяко от произведенията има собствена заглавна страница, а комедията „Пепел в окото” е публикувана като притурка на драмата. Книжният том е в добро физическо състояние. Обнародван е списък на спомоществувателите на настоящото издание, както и на две предвидени за печат книги. Имената са подредени по топографски признак, съдържат интересни сведения с краеведско значение. Пагинацията продължава тази на изданието.
  253.
МИХАЙЛОВСКИ, Стоян Николов. Философически и сатирически сонети / Стоян Николов Михайловски. - София, 1895 (София : печ. Ив. Г. Говедаров). - 77, II с. ; 21 см.
  Инв.№ 14656/Х от колекция „Редки и ценни издания”, липсва последният лист с отпечатано съдържание на тома, както и последната корица. Книжният том е имал твърда подвързия, която е премахната впоследствие. Има следи от наводнението. Книжното тяло допълнително е подшито. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр. 17, 25, 33, 41, 49. Някои от сонетите са отбелязани със знак “V”. Освен заглавията, всеки от сонетите носи и числително бройно име. Графично изданието е украсено с орнаментално - декоративни линии, разположени в полето горе на всяка страница. Отпечатан кратък текст в началото, (неподписан, от автора) се уточнява, че много от сонетите са публикувани в периодични издания, за съжаление с „груби печатни погрешки и преиначавания” от страна на „уредниците на българските списания”; изданието е поправено и допълнено, „както се изражават библиофилите, издание ne varietur.” (от лат. непроменено).
  254.
ПАИСИЙ Хилендарски. История славеноболгарская : 1762 / Паисий Хилендарски ; Стъкми А. Теодоров [Балан]. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1898. - 126 с. ; 14 см. - (Трем на българската словесност ; Св. 1).
  Том с твърда подвързия, инв.№ 15464/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Запазен от физически повреди. Плик с извадки от Правилата за ползване на библиотечни документи е прикрепен към свързващият лист на подвързията в началото на книжния том. В началото е публикуван обширен увод от съставителя, подписан с инициали „София, февруари 1898.А.Т., dr. ph.” Изданието на Паисиевата история е допълнено с „Показалец на по-характерните думи от езика на Паисий и на някои собствени имена”.
  255.
ПОПОВ, Марин И. Седянка : Комедия в 1 д / Марин И. Попов (Хърсовец). - Русе, 1884 (Русе : скоропеч. на в. Славянин). - 16 с. ; 18 см.
  Кратката пиеса е подвързана с твърди корици. Инв.№ 226/10, от колекция „Редки и ценни издания”. На първа корица има печат на библиотеката към читалище „Развитие”. На заглавната страница е отпечатана гатанка с автор П. със следното съдържание: „Зимя работи като воль; Летя, събира като пчела, а катадневно живей като свиня. Кой е той?” На гърба на титулната страница е обнародвано посвещение от съчинителя: „Настоящий си трудец посвещавамъ на въспитателя и благодетеля си г-на Н. Петровъ въ знакъ на признателность.” Неразчетими автографи от трима различни читатели  са оставени върху първа корица и на стр. 7.
  256.
САКЪЗОВ, Янко Иванов. Из теснините : Повест / А. Лудогоров. - София : Христо Олчев ; Шумен : Павли Стойчев, 1898 (София : печ. Б. Зилбер). - XX, 123 с. ; 22 см.
  В конволют. Виж 26.2. Дар от д-р Милко А. Изворов, книжният том е част от библиотеката на А.В.Изворов – негов автограф с черно мастило има на заглавната страница. На титулната страница за автор е посочен А. Лудогоров - псевдоним на Янко Сакъзов. Предговор от автора, с място и дата на написване София, Май 25-й 1898 г. Следва втора заглавна страница, на която е отпечатано само заглавието на повестта и посвещение: „Посвящава на майка си.”
  257.
СЛАВЕЙКОВ, Пенчо Петков. Епически песни : Кн. 1-2 / Пенчо Петков Славейков. - Пловдив : изд. и печ. Д. В. Манчов, 1896. - 20 см.
Кн. 2. Блянове. - 1898. - 165 с., 1 л.: портр.
  Инв.№  331/10, колекция „Редки и ценни издания”. Тома е в отлично състояние, с твърда подвързия и е подарен от Н. Чобанов през 2010 год. Негов автограф има на гърба на листа с портрета на П. П. Славейков, както и на меката корица на изданието (подлепена впоследствие на подвързията).
Cover 258.
СЛЕПИЙ, Никола Пенчев. Позорни съзъклятници против независимостта на млада България и против доблестния й вожд : Драма в 5 д. из съвр. ни история / Никола Пенчев Слепий. - Търново, 1887 (Търново : скоропеч. П. х. Панайотов). - 152 с. ; 21 см.
Cover_page В конволют. Виж 242.2. В много емоционален предговор авторът критикува действията на Великите сили, които са разделили България и нарича техните поддържници в отечеството „позорни съзаклятници”. Драмата е открито насочена против „блатистия Петербург и Белокаменната москва”. „Четете и съдете, … но простете ми, ако съм Ви оскърбил с предговорът си”, завършва Н. П. Слепий. Автограф на Анастас В. Изворов има на първа корица, на заглавната страница, допълнен с „Принадлежи: ”. В края на текста е отделено място за имената на спомоществователите, подредени по топографски признак.
  259.
СТОЯНОВ, Захари. Искендер бей : Разказ из бълг. живот / Написал X. Z. - Русе : Н. Т. Обретенов, 1882 (Русе : печ. Н. К. Жейнов). - 38 с. ; 21 см.
  В книгата авторът е означен X. Z. В конволют. Виж 242.2. Кратък разказ из българският живот, носи мото: „Там гдето няма свобода, има престъпления.” Имената на Георги Върбанов са изписани с черно мастило на първа корица и на заглавната страница. На корицата с червен молив пише „I г” – номерация на книгите в личната библиотека на Анастас В. Изворов.
  260.
СТОЯНОВ, Захари. Записки по българските въстания : Разказ на очевидци : 1870-1876 г. : Т. 1 / Захари Стоянов. - 2. изд. - София : Анастасия З. Стоянова, 1894 (София : печ. Либер. Клуб) – 25 см.
Т. 1. – 1894. – 536 с.
  Инв. № 243/10 с твърда подвързия, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от библиотеката на ОУ „Н. Й. Вапцаров” от 2010 год. Печат на училищната библиотека на Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” е поставен на заглавната страница и нейният гръб, както и на стр. 27. Кръгъл печат на Разградска окръжна мъжка гимназия е поставен на стр. 119, 141; върху текстилният гръб на книгата е отпечатано заглавието на произведението и името на училището – „Гимн. Йосиф I”. Книжният том е в сравнително добро състояние, липсват стр. 17-26. За голям интерес от страна на читателите свидетелстват многобройни автографи, оставени по страниците на книгата, подчертавания – чрез маркиране на цяла страница (95, 149, 193, 291, 371, 385) със знак „Х”, коментари и подчертани части от текста с молив. Автограф с инициали Д.И.С. са поставени на стр. 81, 89. Името на Велчо Андреев е изписано с черно мастило на стр. 95, 257, на свързващият лист на подвъдрзията на втора корица; негови инициали са поставени на стр. 193, 205; на стр. 385 в празното поле долу със същият почерк се чете: „През куп за грош”. Читател с инициали Н.М. е допълнил въздействието на текста с препинателни знаци „?!” на стр. 101; автограф на същият има на стр. 105. Нечетими автографи на различни хора има на стр. 255, 340, 341, 378, 481, 485, 534; на стр. 283, 530 – с инициали П.Й.С. VII кл.; стр. 309, 322, 331 – Грънчаров, 330 – автограф с инициали П.С. с. Кара Арнауд. Опит за портрет в профил на четник е направен на меката подвързия в началото на книжният том. Почеркът и авторството може да се отнесе към Велчо Андреев.
  261.
СТОЯНОВ, Захари. Чардафон Великий : Биографическа скица в профил / Захари Стоянов. – Русе, 1887 (Русе : печ. Н. Л. Каравелова и сие). – 309 с. ; 19 см.
  Чардафон Велики е псевдоним на Продан Тишков. Книжен том с твърда подвързия от колекция „Редки и ценни издания”, инв.№ 169/Х. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. Изданието е в отлично състояние, единствено по заглавната страница има следи от наводнението и наноси.
  262.
СТОЯНОВ, Спиридон. Баба Ката и аязмата в село Мехмеди : Комедия, в 2 д. / Спиридон Стоянов. – Разград, 1895 (Разград : печ. Ст. Ив. Калифарски и сие). – 12 с. ; 18 см.
  Инв.№ 13029/Х фонда на отдел „Краезнание”. На заглавната страница като надслов на комедията е поставен следният текст: „Тамъ гдето има суеверия, има и отпадъкъ.-”. Авторът е публикувал „Нещо, - като предговоръ”, в който изрича причините, които са го подтикнали да напише тази кратка комедия. Подписан е „Разград, 1895 г. С почитание: АВТОРЪТ”. Реални лица и събития са станали причина за написването на комедията, защото в забележка е отбелязано: „Казаното тукъ не се отнася и до съществующите другаде аязми, а само – до фалсифицираната въ споменатото село – Мехмеди.” Село Мехмеди е преименувано с указ от 1923 г. на с. Звезда.44
  263.
ХАДЖИСТАНЧЕВ, Тодор. Подписването на Св. Стефанийский договор : Позорищна игра в 2 д. / Тодор Хаджистанчев. – 3. Изд. – Русчук, 1881 (Русчук : скоропеч. на в. Славянин). - 16 с. ; 20 см.
  Първото издание на кратката драма е от 1879 год. Самостоятелно подвързана с картон, книгата е част от колекция „Редки и ценни издания” с инв.№ 256/10. Много добре запазена. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” е поставен на стр. 3, 13.
  264.
ХАДЖИСТАНЧЕВ, Тодор. Стефан Караджа : Трагедия в 5 д. из нар. ни живот / Тодор Хаджистанчев. - 2. прераб. изд. - Русе, 1886 (Русе : скоропеч. на в. Славянин). - 48 с. ; 21 см.
  Първото издание е от 1879 год. Инв.№ 732/10 в колекция „Редки и ценни издания”, дар от библиотеката към читалище „Напредък” – с. Дряновец. Нейният печат е поставен на стр. 5. Тома е подвързан, в отлично състояние. Автограф с черно мастило на Васил Стойчев от Разград, ученик в V клас, е поставен на заглавната страница, стр. 5, 48. Нечетим автограф има на стр. 41.
  265.
ШАРАПЧИЕВ, Никола С. Зестра : Комедия в 3 д. : [Из нар. ни живот] / Никола С. Шарапчиев. - Русе : Симеон х. Нешков, 1883 (Русе : скоропеч. на в. Славянин). - 45 с. ; 20 см.
  Документ с инв.№ 267/10 от колекция „Редки и ценни издания”, дар от читалищната библиотека в с. Дряновец. Неин печат е поставен на заглавната страница и гръб, стр. 3, 5, 31, 45. Свидетелство за това, че пиесата е представяна (или е подготвяна за представление) пред публика, са изписани с молив имена на самодейни актьори на листа с действащи лица. На две места в текста има поправки с молив: стр. 22 поправена печатна грешка „на” с „да”; стр. 23 „гроша” сменено с „лева”. На стр. 9 с молив са изписани имената на действащите лица в Действие второ.

15.2. ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ

  266.
АБУ-Бекир Сабит. Халима или Баснословни арабски повести : Ч. 1-3 / Състав. от Абубикир ; [Прев. Ив. И. Мънзов]. - 2. изд. - В. Търново : книж. Т. П. Джамджиев, 1897 (В. Търново : печ. Х. Т. С. Фъртунов). - 18 см.
  В книгата е означено 2. поправено издание. В националната ни библиография няма сведения за първо издание на Част 1; издания на Част 2-3 има през 1865-1867 год. Книжен том, съдържащ трите части, с твърда подвързия и инвентарен № 634/Х, от колекция „Редки и ценни издания”. Отделните книги имат отделна заглавна страница и пагинация: Ч. 1. съдържа 184 с.; Ч. 2-3: 182 с. В системата COBISS.BG изданието е описано под заглавна редна дума. В електронният каталог на библиотека „Проф. Б. Пенев” е описано под името на съставителя. Аргумент за това решение на каталогизатора вероятно е информация от титулната страница: „Съставени от премъдрият дервиш Абубикира”. Документът е в сравнително добро състояние, носи следи от наводнението, книжното тяло е отделено от твърдата подвързия без да е нарушена неговата цялост, няма липсващи и фатално повредени листи. Кръгъл печат на Основно народно училище „Свети Климент” – Разград, с червено мастило, е поставен на заглавната страница. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 19. Печат на Дружество „Развитие” има на титулната страница, заглавната страница на Част 1, стр. 5, 79, 123; от Част 2 – на стр. 15. Нечетим автограф с черно мастило има на стр. 166 в първа част. На заглавната страница на Част 2-3 има автограф на Гостилничаров, „IVб класъ, Разградъ”. Различни следи има в изданието на втора-трета част. Автографи на три различни личности са поставени на стр. 21; бележка с молив в полето на стр. 30 е трудноразчетима; стр. 45 има текст, изписан с печатни букви „трето-четвърто” подписана от „рибаря”, допълнена с рисунка на колба, от която излиза пушек и два подписа вътре в нея; на стр. 87 е изписано „Прочелъ с внимание” следва автограф с иницал О.; на същата страница има различен от този автограф с инициал И.; три различни подписа има на гърба на заглавната страница на Част 3; на стр. 118 е нарисувано човече, а надпис до него гласи „Прочелъ с извънредно внимание /подписът е задраскан/”, а над този надпис стои подобен „Прочелъ с най-голямо внимание Н. Димитровъ”. Надпис на стр. 127: „Прочелъ с най голямо внимание : Д. Миндовъ”. „Прочетено на 14/ II [1]915” и „Прочелъ”, с автографи, е изписано на последната 182 страница.
  267.
ГЕНОВЕВА : Драма в 5 д. - [3. изд.]. - Търново : книж. на Т. Джамджиеви, 1892 (Търново : Скоропеч. на Х.Т.С. Фъртунов). - 62 с.  ; 19 см.
  Книгата излиза и под заглавие: Историята на Геновева, Историята на многострадалната Геновева, Историята и страданието на Геновева и Многострадална Геновева. Инв.№ 1816/Х, колекция „Редки и ценни издания”. На стр. 46 със син молив са нанесени поправки – разменени са имената на действащите лица, вероятно печатна грешка.
  268.
ГРИМ, Павел. Потайностите на петербургский живот във времето на цар Николая : Роман / Павел Грим ; Прев. от фр. Т. Икономов. - Русе, 1885 (Русе : скоропеч. на в. Славянин) 1885. – 255 с. ; 25 см.
  Том с инв.№ 1788/03 от колекция „Редки и ценни издания”, подвързан в едно книжно тяло с: Рид, Томас Майн. Загубената гора. - Русе, 1885. Липсва заглавната страница и стр. 255, 47-48; частично са унищожени стр. 77-78, 69-70. На стр. 254 има автограф на Авр. П. Дочев; датата е „18. XII. 1961 год.” На стр. 57, 107 и 113 - автограф на К. Неделчев. В предговора от преводача Т. Икономов се казва, че книгата, преведена преди 13 години, е била предвидена за отпечатване на части в списание „Читалище”. Настоящото издание има „двояко намерение: да достави … на читающата българска публика книга за прочитание и за размишление, … да даде на преводача работа и възможност да проживява.” Печат на Дружество „Съгласие” – с. Хюсенче (дн. Осенец), Разградска област има на стр. 49, 81, 105, 153, 185, 233. Печат на библиотеката към читалище „Съгласие” – с. Осенец, Разградска област има на стр. 4, 17, 173.
  269.
ДОСТОЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ разкази от делата и живота на Петра Великий 1672-1725 : Ч. 1-  / Прев. А. П. Шопова. - София, 1880 (София : скоропеч. Янко С. Ковачев) . - 18 см.
  Ч. 1: 1880. - 228 с. Инв.№ 1265/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Книжният том е в лошо състояние, повредени са кориците, има следи от наводнението, наноси; има откъснати листи. Печат на Дружество „Развитие” – Разград има на заглавната страница, стр. 43, 57, 107, 131, 153, 173. Печат на читалищната библиотека „Развитие” има на гърба на титулната страница. На стр. 228 и на свързващият лист на подвързията в края има екслибрис на Разградски енорийски свещеник.
  270.
ДЮМА, Александър син. Дамата с камелиите : Драма в 5 д. / Александър Дюма-син ; Прев. от нем. М. Ташов. - с. Мъглиж : Т. Т. Тодоров, 1897 (Казанлък : друж. печ. Надежда). - 127 с. ; 20 см.
  Инв.№ 179/05, колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан в един книжен том с: Дюма, Александър-син. Диана де Лис : Драма в 5 д. – 1898. Дар от Петър Георгиев Цолов през 2005 год. Физическото състояние е много добро, няма липсващи и отделени от книжното тяло страници. На свързващият лист на подвързията с първа корица има надпис с черно мастило „Разградъ, 2/ I [19]03 год.” Откъсната е част от този лист и от заглавната страница – вероятно с информация за притежателя на тома. На стр. 3 има автограф на Н. Даскалов, „IIIа г.[имназиален] класъ”.
  271.
ДЮМА, Александър син. Дамата с камелиите : Драма в 5 д. / Александър Дюма-син ; Прев. от фр. Х. М. Басан, П. Хр. Генков. - Варна, 1897 (Варна : печ. Взаимност). - 117 с. ; 18 см. - (Театрална библиотека ; Сер. II, № 8).
  Подвързан с твърди корици том с инв.№ 1850/Х, колекция „Редки и ценни издания”, в отлично физическо състояние. На листа с действащи лица има списък с имена на актьори: Македонски, г-жа Обрешкова, Орловски, Кумецкий, А. Георгиев, Ив. Куманов, Ст. М. Попов, Езеров, Левенски, Славчев, Роза Попова, г-ца Ф. Матеева, г-жа Е. Бояджиева, П. Обрешков, г-жа Шейтанова Македон., Белоречки, г-ца Н. Шишманова.
  272.
ДЮМА, Александър син. Диана де Лис : Драма в 5 д. / Александър Дюма-син ; Прев. от фр. Н. Семенов. - Русе : Симеон Симеонов, 1898 (Русе : печ. Надежда). - 158 с. ; 20 см.
  272.1. Инв.№ 179/05, колекция „Редки и ценни издания”, подвързан в един книжен том с: Дюма, Александър син. Дамата с камелиите : Драма в 5 д. – 1897. Дар от Петър Георгиев Цолов през 2005 год. В началото е поместен кратък предговор, в който се сравняват художествените качества на драмите „Госпожата с камелиите” и „Диана де Лис”, предадено е накратко съдържанието на настоящото произведение. Няма свидетелство за авторството на всъпителните думи.
272.2. Том с инв.№ 815/Х от колекция „Редки и ценни издания” има печат на Дружество „Развитие” на първа корица, заглавната страница, стр. 35, 81, 121. Документът е с твърда подвързия, носи белези от наводнението, нарушена е целостта на книжното тяло, но въпреки това е в сравнително добро състояние. На първа корица е изписано с молив „Читалище Развитие”; нечетим автограф е поставен на стр. 6.
  273.
ДЮМА, Александър син. Идеите на госпожа Обре : Комедия в 4 д. / Александър Дюма-син ; Прев. от фр. Х. М. Басан, П. Хр. Генков. - Варна, 1897 (Варна : печ. Взаимност). - 107 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; Сер. II, № 5).
  Три документа в колекция „Редки и ценни издания”.
273.1. Инв.№ 832/Х, подвързан с твърди корици. Добре запазени, отлично състояние на хартията и подвързията. На първа корица на меката подвързия е изписано „Чит. „Развитие”. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр. 47. Автограф на М. Христов има на стр. 32, 66.
273.2. Документ с твърди корици, инв.№ 3214/Х, част от фонда на читалищната библиотека „Развитие”.
273.3. Подвързан с твърди корици том с инв.№ 4022/Х има печат на библиотеката при читалище „Развитие” на заглавната страница и нейният гръб, стр. 17. На първа корица с молив е изписано „Чит. Развитие”.
  274.
ЕДИН солдатин как е спасил живота на Петра Велики : Предание / Прев. от рус. - Лом, 1895 (Лом : печ. Дунавско печ. д-во). - 40 с. ; 19 см.
  Инв.№ 1910/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързан с твърди корици Печат на Дружество „Развитие” е поставен на първа корица, заглавната страница, стр. 9, 25. Сравнително добро физическо състояние.
  275.
ЗАХЕР-Мазох, Леополд фон. Марцела : Разказ за щастието / Sacher-Masoch (Захер-Мазох) ; Прев. от рус. Стефания Мирска. - [Варна], 1900 (Варна : печ. Н. Петров). - 84 с. ; 20 см.
  Инв.№ 564/09, колекция „Редки и ценни издания”. Много добре запазен. Липсват сведения за начина на придобиване на документа. На втора корица е обнародван Проект за Устав на сдружението „Свобода и мир чрез право”, състоящ се от 8 пункта. В чл. 1 се уточнява, че сдружението се основава във Варна, където е и неговото седалище. На трета корица са поместени списък на дружества и списък на вестници и списания „За пропагандиране мира и международния арбитраж”. В бележка под линия има ценна информация за инициатора за учредяване на българско дружество – Кръстю Ив. Мирски, адвокат от Варна, общественик; съпруг на дъщерята на Станка и Никола Икономови – Стефания.
  276.
ЗУДЕРМАН, Херман. Чест : Драма в 4 д. / Х. Судерман ; Прев. Ив. Паунчев ; Под ред. на П. Хр. Генков. - Варна, 1896 (Варна : печ. Взаимност). - 128 с. ; 25 см. - (Театрална библиотека ; Сер. II, № 4).
  Инв.№ 470/09 от колекция „Редки и ценни издания” с мека подвързия. Много добро физическо състояние, съхранява се в картотена кутия. Липсват данни за начина на набавяне на документа.
  277.
ИБСЕН, Хенрик. Един предател : Театр. представление в 5 акта / Хенрик Ибсен ; Прев. от нем. Г.[ригор] Д. Н.[ачович]. – Средец : Държ. печ., 1896 - 89 с. ; 25 см.
  Драмата е отпечатана като приложение на Периодично списание на Българското книжовно дружество. Кн. IV(54). Документът е с оригинална мека подвързия, колекция „Редки и ценни издания” с инв.№ 104/05. Физическото състояние е отлично; въпреки липсваща част от долният ляв ъгъл, това не ощетява текста. Съхранява се в картонена кутия. Книгата е дарена от Данка Бонева Владева през 2005 година. На първа корица има автограф на Клисаров; на стр. 5 с черно мастило е оставен автограф от Ив. Марков. Краткият предговор от преводача е номериран с римски цифри, пагинацията на основният текст продължава тази на встъпителната статия.
  278.
КАЛДЕРОН де ла Барка, Педро. Лекар на своята чест : Драма / Педро де ла Барка Калдерон ; Прев. Вл.[адимир Георгиев] Ш.[ишманов] - София : Ив. Г. Говедаров, 1898. - 110 с. ; 19 см. - (Библиотека за прочит ; Г. I, кн. IX).
  Преводачът е преименуван от Пишманов, псевдоним - Петроне.
Инв.№ 779/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Твърда подвързия. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Изданието е обогатено с две встъпителни кратки статии – за авторът Калдерон и за самото произведение. Не са подписани. На места в текста има подчертавания с молив; на стр. 13 има автограф на Лазаров, „IIIб клас, Р-дъ.” Документът има следи от наводнението, наноси; целостта на книжното тяло не е нарушена.
  279.
КОНОПНИЦКА, Мария. Прометей и Сизиф / Мария Конопницка ; Прев. Г. Б. - Варна, 1898 (Варна : печ. К. Николов). - 47 с. ; 19 см. - (Библиотека Работник ; № 5).
  Два тома в колекция „Редки и ценни издания”.
279.1. Инв.№ 3069/Х с добро физическо състояние, има следи от наводнението – намокрени страници. Печат на читалищна библиотеката „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Интересна информация е представена в кратък предговор, неподписан: за досегашни издания на драмата на български език, за бъдещи издателски поредици.
279.2. Инв.№ 13758/Х с мека подвързия е с нарушена цялост, печатните коли са разделени една от друга. Печат на Основно народно училище „Свети Климент” – Разград е поставен на титулната страница, стр 5, 29, 37. Страниците не са разрязани. На четвърта корица има  издателски списъци от „Популярно-научна библиотека” и „Библиотека по научния социализъм”, които са в наличност при Г. Бакалов във Варна.
  280.
КОРОЛЕНКО, Владимир Галактионович. Сахалинските бежанци : Сибирска повест / Владимир Галактионович Короленко ; Волен превод от ***. - София, 1896 (София : печ. Надежда). - 48 с. ; 25 см.
  Инв.№ 837/10 в колекция „Редки и ценни издания”. Дар от читалищната библиотека в с. Дряновец, Разградска област през 2010 год. Печат на библиотеката има на заглавната страница, стр. 5. Екслибрис на „Книжарница Симеон Симеонов – Русе” е поставен на титулната страница. Документът е в отлично физическо състояние, подвързан с твърди корици.
  281.
КОРНЕЙ, Пиер. Сид : Трагедия в 5 д. / Пиер Корнейл ; Прев. от фр. Х. Т. - Шумен : сборник Почивка, 1895 (Шумен : печ. Вл. Р. Блъсков ). - 79 с. ; 23 см.
  Документ с инв.№ 3159/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград е поставен на заглавната страница, стр. 33. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. В началото е публикувано предисловие от преводача, подписан с инициалите Х. Т. На места в текста има подчертаване с молив, отбелязани абзаци в полето със син молив. На стр. 61 с печатни букви е написана дума, която не се разчита. Документът е в сравнително добро състояние, ясно личат белези от наводнението, нарушена е целостта на книжния том, няма липсващи страници.
  282.
КОСТОМАРОВ, Николай Иванович. Кремуций Корд : Драма в 3 д. / Николай Иванович Костомаров ; Прев. Хр. Ботйов. - 2. изд. - София, 1893 (София : печ. Георги Петров). - 72 с. ; 19 см.
  Първо издание в Букурещ, 1875 год. Два документа в колекция „Редки и ценни издания”.
282.1. Инв.№ 3144/Х е дар от Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград, чийто печат е поставен на заглавната страница, стр. 31. Печат на читалищната библиотека „Развитие”  има на гърба титулната страница, стр. 17.
282.2. Том с инв.№ 819/Х, с твърди корици, има видими следи от намокряне, деформации върху подвързията. Кръгъл печат на Дружество „Развитие” е поставен на заглавната страница, стр. 19, 35, 61. Печат на читалищната библиотека има на гърба на титулната страница, стр. 17. На вътрешната страна на първа корица е залепен плик с извадки от Правилата за работа на читалищната библиотека.
  283.
КРАПИВНИЦКИ, Марк Лукич. Лихвар : Драма в 4 д. и 5 сцени / И. Л. Крапивницкий ; Прев. от малорус. и приспособила за нашата сцена Ана Сакъзова. - София, 1900 (София : печ. Б. Зилбер). - 62 с. ; 20 см.
  Ана Сакъзова е псевдоним на Ана Карима. Документ, подвързан с твърда подвързия, инв.№ 1858/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. Физическото състояние на книгата е относително добро, има видими следи от намокряне. На страницата със списъка на действащите лица с молив са добавени имената на актьорите: Ц. Славов, Изворов, Генчов, С. Генов, Юрдан, И. Василев, Д. Тиханчов, Х. Раид, Т. Наков. В края на текста на пиесата е обнародвана интересна забележка от преводачката: „В точен превод драмата е представяна от държавната трупа „Сълза и смях”. За да приспособи за нашата сцена, преводачката е направила малки съкращения, гдето биеше в очи чисто малоруски елемент и е изменила оригиналното име на Лихвара – Осип Бичок и на Стйоха (Стойна).”
  284.
КРАШЕВСКИ, Юзеф И. Ян Собески или Обсадата на Виена от Кара Мустафа : Ист. роман / Юзеф И. Крашевски ; Прев. Димитър Хр. Бръзицов. - Пловдив : Изд. прев., 1889 (Пловдив : печ. Единство). - 152 с. ; 18 см.
  Том с твърди корици, инв.№ 2058/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Дружество „Развитие” – Разград е поставен на заглавната страница, стр. 25, 57. Физическото състояние на документа е сравнително добро, има следи от наводнението. Като цяло не е нарушена целостта на книжното тяло, но липсват стр. 13-18, 151-152.
  285.
ЛАМАРТИН, Алфонс дьо. Саул : Трагедия в 5 д. / Алфонс дьо Ламартин ; Прев. от фр. Х. Басан, П. Хр. Генков. - Варна, 1896 (Варна : печ. Взаимност). - 72 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; № 5).
  Инв.№ 22081/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Документът е в отлично физическо състояние, няма следи от намокряне. На свързващият лист на подвързията в началото е поставен автограф с черно мастило на Г. Стаматов.
  286.
Л'АРОНЖ, Адолф. Доктор Калев : Комедия в 5 д. / Ларронж ; Прев. В. А. - София, 1889 (София : Придворна печ. Богдан Прошек). - 95 с. ; 15 см. - (Народна библиотека ; Кн. 3).
  Инв.№ 737/Х от колекция „Редки и ценни издания”, подвързан с твърди корици. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. Кръгъл печат на Дружество „Развитие” има на стр. 3, 23, 51, 92. Документът е в отлично физическо състояние.
  287.
МАКСИМОВ, Александър Яковлевич. Мария Корейката : Разкази / А. Я. Максимов. Датан и Орфа : Фантазия / А. Б. Неполицки ; Прев. от Стефания Н. Мирска. - 2. изд. - Варна : Р. И. Блъсков, 1887. - 32 с. ; 21 см.
  За първо издание се счита публикация на книгата на страниците на сп. Българска илюстрация. Г. 1, 1880, № 1-4. Том с инв.№ 565/09, колекция „Редки и ценни издания” е с оригинални тънки корици, добре запазен; придобит чрез дарение. Издание с краеведско значение, тъй като преводът е направен от дъщерята на Станка и Никола Икономови – Стефания.
  288.
МИШЕВ, Димитър  и др. Христоматия : За долните класове на гимназиите и общинските класни училища : Т. 1 - 3 / Състав. Димитър Мишев, Стефан Костов. - 3. попр. и доп. изд. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1892-1894. - 21 см.
  Първото издание на христоматията е от 1890 год. В един книжен том са подвързани: трето издание на Том 1, второ издание на Том 2 и второ издание на Том 3. Инв.№ 178/05, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Петър Георгиев Цолов от 2005 год. На гръба на книгата е отпечатано името на Свещ. М. И. Попов. Печат на подписа на свещеника има на заглавната страница на Том 1.; печата е допълнен с молив „Свещ:”; добавена е цената на книгата – 1,30 ст. Автограф с молив има на стр. 9. На меката подвързия в началото с молив е написано: „Христоматия I, II и III част”. На стр. 66 от Том 1 има бележка в празното поле долу: „Дири част II стр. 67”; на стр. 67 – бележка „гледай част II стр.66” Съдържа: Т. 1: Помагало за изучаване българский език в I клас. - 1892. - 144, 8 с. Т. 2: Помагало за изучаване българский език в II клас. - 1891. – 163, 7 с. На заглавната страница е отбелязано Второ издание. С молив е написано: „Цена 1,50 ст.” Т. 3: Помагало за изучаване българский език в III клас. - 1892. - 211 с. На заглавната страница е отбелязано Второ издание. С молив е написано: „Цена 1,50 ст.”. И трите тома на Христоматията имат речник – на понятия, имена, непознати думи.
  289.
МОЛИЕР, Жан Батист. Благородникът / Ж. Б. Молиер ; Прев. Х. Генадиев. - 2. прер. изд. - Пловдив : Книж. Ив. Игнатов, 1897 (Пловдив : Търговска печатница). - 58 с. ; 22 см.
  Два тома в колекция „Редки и ценни издания”.
289.1. Инв.№ 1831/Х. В много добро физическо състояние, с твърда подвързия част; от фонда на библиотеката при читалище „Развитие”. На титулната страница има екслибрис на „Ив. Г. Игнатов книжар, София” с паралелен надпис на френски език. По сведения от заглавната страница и предговор от преводача към първото издание, комедията е с редактиран текст, „побългарена”. Написана преди 220 години (отнесено към годината на първото издание 1890), „за съвременната сцена, и особно българската…, необходимо беше преработванието, което извършихме над този Молиеров трудъ…” уточнява Х. Генадиев. Авторовото име е отпечатано в оригинал, без да е предложен вариант за транскрипция на български език. В края е поместен издателски списък на книжарницата на Ив. Игнатов.
289.2. Документ, подвързан в един книжен с: Вазов, Иван Минчов. Под игото : Роман из живота на българите в предвечерието на Освобождението : В 3 ч. – 1896. На заглавната страница има автограф от Ат. Василев; екслибрис на Книжарница Коста Евстатиев – Варна, текста е изписан на български и френски език. На свързващият лист на подвързията в края е изписано с черно мастило: „Прочел: Войчев Радослав, уч. от IVа клас.”; следва автограф с червен молив „Л. Бакалов, IV клас”.
  290.
МОПАСАН, Ги дьо. Тридесет и два от най-интересните разкази / Ги дьо Мопасан ; Прев. от фр. Д. Х. Иванов. - София : книж. Д. Голов, 1898 (София : печ. Ив. Г. Говедаров и сие). - 282 с., 1 л. : портр. ; 23 см.
  Том с инв.№ 5502/Х, колекция "Редки и ценни издания". Дар от Основно народно училище "Св. Климент", чийто печат е поставен на листа с портрета на автора, стр. 11, 19, 59, 91, 147, 193, 227. На заглавната страница има надпис с черно мастило: "31/V [18]99 Отъ общ. управление". В началото на изданието е публикувана "Кратка биография", подписана от преводача, с цитирани стихове в оригинал. Книжният том е с твърда подвързия, физическото състояние е лошо – очевидно е пострадал при наводнението, липсва свързващият лист на подвързията в началото, книжното тяло е с нарушена цялост, не липсват страници. Цялата първа кола е накъсана, хартията е с много поражения. Съхранява се в картонена кутия.
  291.
ОСТРОВСКИ, Александър Николаевич. Буря : Драма в 5 д. / Александър Николаевич Островски ; Прев. Ив. Церов. - Варна : Изд. прев., 1892 (Варна : печ. Хр. Н. Войников). - 20 см.
  Инв.№ 880/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница. На страницата с действащи лица са написани инициали „П., С., Т., М.” На две места текста е задраскан с молив (стр. 67, 113); коментар към това действие на стр. 113: „Защо сте го задраскали бе?”, а по-долу е отразено лично мнение: „Ей, че лъже!”. По документът има следи от наводнението, подвързията е нова.
  292.
ОСТРОВСКИ, Александър Николаевич. Сираче без зестра (Безприданница) : Драма в 4 д. / Александър Николаевич Островски ; Прев. от ориг. Радул Канели. - София : Центр. книж., 1895 (София : печ. Ив. Говедаров и сие). - 98 с. ; 20 см.
  Пет тома от изданието от колекция „Редки и ценни издания”. На трета страница е обнародвано посвещението на автора: „Съ признательностью посвещается дорогому сотоварищу и уважаемому другу Михаилу Федоровичу Шапшалу.”
292.1. Инв.№ 921/Х. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” има на гърба на титулната страница, стр. 17. Кръгъл печат на Дружество „Развитие” е поставен на заглавната страница, стр. 9, 15, 23. На стр. 3 има автограф с молив на „М. Христов, VI клас, 22/XI. [1]914”. С молив е изписано „Безприданница”. Два автографа на Лазаров има на стр. 7; стр. 14 поправено с молив името на действащо лице, като едновременно с това е побългарено: „Вожеватов”; в полето на стр. 30-31 няколко автографа са старателно задраскани с молив; стр. 53 имена на действащи лица са поправени: Паратов, Карант. Автограф на П. Петров, „IIIб клас” е поставен на свързващият лист на подвързията в края. Документът очевидно е пострадал при наводнинието – има наноси, хартията е била намокрена.
292.2. Инв.№ 936/Х има печат на Дружество „Развитие” на заглавната страница, стр.3, 5, 9, 27, 31, 61, 63, 79, 95. Том с твърди корици, добро физическо състояние. На стр. 4 към списъка с действащи лица с молив са добавени изпълнителите на ролите, изписани със стенографски знаци. Автограф с червено мастило на Александър Великов (?) е паставен на свързващият лист на подвързията в края.
292.3. Том с инв.№ 1853/Х има печат на библиотеката при читалище „Развитие” на гърба на заглавната страница, стр. 17. Печат на Дружество „Развитие” има на титулната страница, стр. 3, 5, 25, 31, 47, 55, 79, 95. С молив са поправени допуснатите грешки в имената на действащите лица на стр. 14, 53. Документът е относително добро състояние, има следи от наводнението, наноси.
292.4. Инв.№ 1854/Х, част от фонда на библиотеката при читалище „Развитие”, чийто печат е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17; печат на Дружество „Развитие” има на титулната страница, стр. 9, 47, 29, 79. Книжният том е имал самостоятелна подвързия, от която липсва втората корица, има следи от намокряне и наноси, останали от наводнението. Нарушена е целостта, няма липсващи страници. На заглавната страница има автограф с черно мастило на Ст. Арабова, подарила книгата на читалищната библиотека.
292.5. Документ с инв.№ 442/10, дар от читалището в с. Дряновец. Печат на читалище „Напредък – с. Дряновец” има на титулната страница, стр. 9, 17, 33, 41, 72. На заглавната страница е поставен екслибрис на „Книжарница Симеон Симеонов – Русе”. Документът е в много добро състояние, подвързан. На четвърта корица има издателски списък.
  293.
ПИА, Феликс. Двамата железари : Драма в 5 д. / Феликс Пиа ; Прев. от фр. - Казанлък, 1899 (Казанлък : печ. Надежда) 1899. - III, 115 с. ; 19 см. - (Евтина драмат. библиотека ; Серия II. Драми-трагедии ; № 1).
  Документ с инв.№ 3206/Х в колекция „Редки и ценни издания”, подвързан в едно книжно тяло с: Шилер, Йохан Кристоф Фридрих фон. Театърът като нравствено учреждение. – 1899. На първа корица е запазен етикет на „Книговезница Г. В. Радев – Разград”. Пиесата е отпечатана в Дружественна Акционерна печатница „Неджда” под №520. „Предговор на издателят, към Ефтината Библиотека, серия: Драми – Трагедии” - страниците са номерирани с римски цифри (от І до ІІІ). Подписан е с дата „Казанлък, 11 Август 1899. Издателят”. Заглавната страница изобилства от издателски данни: - поредността на изданието (първо); - името на библиотеката („Ефтина драматична библиотека на театрално-музикалната книжарница „Наука” – Казанлък”); - серия (втора); - редактор на изданието (Радул Канели); - местоиздаване и печатница (Казанлък, Дружественна Акционерна печатница „Неджда”№520); - година на издаване. Украсена с винетна рамка с флорални мотиви.
  294.
ПОЛОНСКИ, Яков Петрович. Разменените имена : Комедия-водевил в 4 д. / Яков Петрович Полонски ; Прев. от рус. Ст. Зл.[атанов] - Пирдоп, 1895 (Пирдоп : печ.В. Гергов и сие). - 88 с. ; 20 см.
  Том с инв.№ 797/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. Печат на Дружество „Развитие” има на свързващият лист на подвързията в началото, титулната страница, стр. 13. Надпис със син молив, едър ръкописен шрифт „Читал.[ище]” на заглавната страница. Автограф на Стефанов с черно мастило е поставен на стр. 78, главната буква е изписана с красив инициал. На трета корица има автограф на Г. Ст. Недев. Физическото състояние на документа е добро, има следи от наводнението, нарушена е целостта на книжното тяло.
  295.
ПОТАПЕНКО, Игнатий Николаевич. Разкази на един стар студент : С няколко думи за авт. / И. Н. Потапенко ; Прев. Стоян Коледаров. - Търново, 1899 (Търново : скоропеч. Пано Иванов). - 203 с. ; 25 см.
  Инв.№ 466/10 в колекция „Редки и ценни издания”, дар от читалищната библиотека в с. Дряновец през 2010 год. Печат на читалище „Напредък – с. Дряновец” има на заглавната страница, стр. 77. Печат на читалищната библиотека е поставен на титулната страница, стр. III. Встъпителната статия от преводача е номерирана с римски цифри, след което пагинацията на основният текст продължава, обозначена с арабски цифри.
  296.
РИД, Томас Майн. Загубената гора : Роман. / Томас Майн Рид ; С биогр. на авт. ; Прев. Т. Ц. Трифонов. - Русе : Изд. прев., 1896 (Русе : печ. Перец Йос. Алкалай). - 167 с. : с ил. ; 25 см.
  Инв.№ 1788/03 в колекция „Редки и ценни издания”. Подвързана в едно книжно тяло с: Грим, Павел. Потайностите на петербургский живот във времето на цар Николая. - Русе, 1885. Липсва заглавната страница. Печат на Дружество „Съгласие” – с. Хюсенче (дн. Осенец), Разградска област има на стр. 9, 41, 105, 137, 145, 153. Печат на библиотеката към читалище „Съгласие” – Осенец, има на страницата със съдържанието на книгата и на гърба й. Собственикът на книгата – Ав. П. Дочев, е оставил своя автограф в края на изданието, с дата „20. XII.1961 год.” Автографи на различни читатели на изданието има на: стр. 20 - Лазар П. Банев, с. Осенец; в полето на стр.66 Тодоров; на последната страница М. Василев; на последната корица Кръстю Недев Вас[илев].
  297.
РИШПЕН, Жан. Стария моряк : Комедия в 3 д. / Жан Ришпен ; Прев. от фр. Х. М. Басан, П.[етър] Хр. Генков. - Варна, 1896 (Варна : печ. Взаимност). - 60 с. ; 18 см. - (Театрална библиотека ; Серия II, № 2).
  Том с инв.№ 3203/Х, колекция „Редки и ценни издания”, е бил част от фонда на библиотеката при читалище Развитие. Нейният печат е поставен на заглавната страница. Отлично физическо състояние, слаби признаци на стареене на хартията.
  298.
САРДУ, Викториен. Отечество : Драма / Викториен Сарду ; Прев. Г.[ригор] Д. Начович. - София, 1894 (София : печ. Либер. клуб). - IV, 232 с. ; 20 см.
  Инв.№ 895/Х, колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. На много места текстът е задраскан със занк „Х”, нанесени са бележки с молив и поправки. Физическото състояние на книжният том е много добро, с леки следи от наводнението, наноси.
  299.
СЕРВАНТЕС Сааведра, Мигел де. Дон Кихот Ламаншки : В 2 ч / Съчинение на Мигел де Сервантес Сааведра ; Прев. от [Трайко Китанчев] по рус. прев. на В. Карелин и фр. прев. на Dumas [Damas] Hinard. - София, 1893-1898 (София : печ. Янко С. Ковачев). - 25 см.
Ч. 2: [Прев. Георги Хаджибонев]. - 1898. - 449 с.
  Инв.№ 14616/Х, колекция „Редки и ценни издания” има печат на библиотеката при читалище „Развитие” на свързващият лист на подвързията в началото, два печата на заглавната страница, стр. 3, 145, 291, 329. На титулната страница има екслибрис на „Библийска книжарница Иван Г. Игнатов – Пловдив”. Книгата е дар от Разградска държавна мъжка гимназия „Йосиф I”, чийто печат е поставен на заглавната страница, стр. 25, 49, 89, 121, 185, 249, 329, 345. На много места в текста има подчертаване с обикновен и червен молив с добавени номера на страници, подобно на препратка. Документът е с твърда подвързия, на коженият гръб са преговани името на автора, заглавието на произведението, част 2 и инициалите на гимназията.
  300.
СЕРВАНТЕС Сааведра, Мигел де. Остроумний хидалго Дон Кихот от Манш : Испански роман / Мигел де Сервантес Сааведра ; Прев. от фр. Хр. Н. Самсаров. - Русчук : изд. прев., 1882 (Русчук : скоропеч. на в. Славянин). - 21 см.
Ч. 2. - 288 с.
  Инв.№ 235/10, колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, стр. 3, 5, 15, 29, 49, 79, 103, 113, 125, 137, 163, 215, 227, 241, 247. В края на изданието са отпечатани имената на спомоществователите от Сливен. Интересен екслибрис има на стр. 231 – изобразява пощенски гълъб в полет и плик за писмо. Документът има наноси от наводнението, леко е нарушена целостта на книжното тяло.
  301.
СТЕПНЯК-Кравчински, Сергей Михайлович. Край Волга : Повест из живота на рус. революционери / С. Степняк - Кравчински ; Прев. от рус. Г. Б. - Варна, 1897 (Варна : печ. Зора на П. Н. Икономов). - 77 с. ; 19 см. - (Библиотека работник ; № 2).
  В конволют. Виж 312.1. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница. Леко е нарушена целостта на книгата, няма липсващи страници. На гърба на заглавната страница е публикувано кратко послание от издателя, в което се изказва негодувание към „умразния, чудовищен и варварски руски деспотизъм”. Цитирани са като невярно отражение на образите на руските революционери романите „Думи и дела” на Головин и „Мъртвите сибирски полета” на Виктор Фалк.
  302.
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич. Възкресение : Роман / Лев Николаевич Толстой ; Прев. от рус. Ив. П. Кепов. - Търново : книж. Е. П. Христов, 1900 (Варна : печ. Зора). - 414 с. ; 22 см.
  На заглавната страница името на автора се предхожда от дворянската му титла „граф”. Екземпляр от изданието с инвентарен № 1273/99, подвързан с твърди корици, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Делян Н. Неделчев през 1999 год. На стр. 1 е изписано името на Неделчо Николов, 25.II.1921 г.” Документът е много добре запазен, по хартията няма следи от стареене.
  303.
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич. Какво трябва да правим? / Лев Николаевич Толстой ; Прев. от рус. Сава Т. Ничев. - София : книж. Т. Ф. Чипев, 1899 (София : печ. И. П. Даскалов и сие). - 128 с. ; 20 см.
  Книгата е продължение на "Какъв е моя живот?" от същия автор. Документ с твърда подвързия, инвентарен № 1671/Х от колекция „Редки и ценни издания”. Част от фонда на библиотеката при читалище Развитие, чийто печат е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. Поправка на стр. 41 с молив е задраскана думата „сматрятъ”, заменена с „гледатъ”. На титулната страница има екслибрис на „Подвижна агентска кантора „Просвещение” на Иван Владов – Търново”. След края на произведението е публикуван „Опис на разните книги в книжарницата на Т. Ф. Чипев – София”, подредени тематично.
  304.
ТУРГЕНЕВ, Иван Сергеевич. Историята на лейтенанта Ергунова : Разказ / Иван Сергеевич Тургенев; Прев. от рус. - Разград : Хр. Килифарски, 1895 (София : печ. Ст. Ив. Килифарски ). - 63 с. ; 18 см. - (Народна библиотека ; № 3).
  В конволют. Виж 140.2. В края на авторовият текст е отпечатана годината на написване – 1867. В началото на първа глава стои заставка и инициал, характерни за печатните издания на печатница „Христо Килифарски”.
  305.
ТУРГЕНЕВ, Иван Сергеевич. Литературните въспоменания на Ив. С. Тургенев / Ив. С. Тургенев ; Прев. С. Маринополски ; Издава Ст. С. Званчев. - В. Търново : скоропеч. на П. Х. Панайотов, 1899. - 145 с. ; 20 см.
  Конволют с инвентарен № 386/10, колекция „Редки и ценни издания”. Книжният том съдържа: По случай 40-годишнината от Съединението. 1885 : 6/19. IХ. - 6/19. 1925. - София, 1925; Генадиев, Павел Иванов. Отворено писмо до почитателите и последователите на покойния ми брат Никола Генадиев и членовете на партията Народно единство. - [София, 1931]; Юбилеен литературен Априлов сборник. – София, [1935]; Краjшумовин, Коста. Бугарска у слици и речи: Приручни путовоh. – София, 1935;  Прибичевич, Светозар. Гробокопачите на демокрацията : Отговор на Коста Тодоров. – София, 1933; Марков, Георги. Обединението на земледелските сили : Защо се отцепи емигрантската четворка : Всички документи по преговорите. – 1933; Мадол, Ханс Рогер. Фердинанд, цар на българите : Мечтата за Византия. – София, 1932. Книжният том е дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. На заглавната страница на произведението има автограф с черно мастило на Анастас В. Изворов.
  306.
ХАУПТМАН, Герхарт. Тъкачите : Драма в 5 д. / Герхарт Хауптман ; Прев. от нем. - Варна : Стефан Георгиев, 1899 (София : печ. К. Николов). - 131 с. ; 25 см. - (Библиотека Свободни часове ; № 1).
  В конволют. Виж 245.2. Предговорът, подписан от преводача, дава кратки сведения за автора и неговото творчество. На стр. 3 има автограф със синьо мастило на Х. Д. Миндов, „Р-дъ, 30/I/[1]902 г.” Списъкът с действащи лица е номериран с молив, допълнителните персонажи „Тъкачи” са присъединени към основните действащи лица чрез допълнително номериране. На много места в текста има подчертаване с молив, отбелязани са части, абзаци. След края на драмата са отпечатани текста и нотите на песента на тъкачите „Кървавия съд”.
  307.
ЧЕРТИ от американския живот / Прев. Н. Н. Михайловски. - Цариград : П. Р. Славейков, 1868 (Цариград : печ. В. Македония). - 85, 67 с. ; 17 см.45
  Конволют в колекция „Редки и ценни издания”, инв.№ 169/05. Съдържа: Черти от американския живот. – 1868; Радославов, Радко Маринов. Следствия от Кримейската война на 1854-1856 г. : За памят за 1876 г. по въстанието в Търновското окръжие и описание на търновските тъмници. – 1868; Християнско нищелюбие на милостивия Филарет. – 1864; Славейков, Петко Рачев. Нова мода календар за 1857. – 1857.  Две повести с общо заглавие и отделна пагинация. Заглавието на втора повест е „Белият папагал” с подзаглавие „Сцени от Американския живот”. На стр.1 има надпис с мастило „Изъ книгите на М. И. Поповъ”. Надпис на меката подвързия в началото „Изъ книгите на Свещ: М. И. Поповъ”.
  308.
ЧОКЕ, Йохан Хайнрих. Хубава Сидония : Драма в 4 д. / Zschocke; Прев. Кръстю Ив. Мирский. - Варна, 1884 (Варна : печ. Х. Н. Войников и сие). - 84 с. ; 15 см.
  Инв.№ 570/09 в колекция „Редки и ценни издания”. С оригинална подвързия от издателството, съхранява се в картонена кутия. На първа корица има автограф на Т. Дечев. На места в текста са подчертани с молив отделни думи. В края е отпечатан „Списък на спомоществователите на „Книжовник”, „Комедия от грешки” и „Хубава Сидония”.
  309.
ШАРКИ / Прев. Н. С. - София : в. Реклама, 1899 (София : печ. Г. Ножаров). - 56 с. ; 20 см.
  Едно издание, което „Съдържа осем разказа от знаменитите французски списатели Гюи де Мопасан, Пол Бурже, Жорж де Лис и пр.” В текста не е посочено авторството на разказите. Книжен том, подвързан самостоятелно, с инвентарен № 552/Х. Част от колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Дружество „Развитие” – Разград има на първа корица, заглавната страница, стр. 7, 13, 25. Книгата носи следи от наводнението, физическото й състояние е сравнително добро. Вероятно е била търсено четиво, тъй като два от разказите, отразени в съдържание на титулната страница, са подчертани с химически син молив, а към единият от тях – „Любопитството наказано”, е добавен коментар: „Най-интересния разказ, заслужава да се чете”. Всеки от разказите графично е допълнен с инициал. Автограф на П. Господинов има на стр. 25, 26, 52, с добавка „Iа кл. 1914 год.” Също на стр. 25 със син молив е добавена дата „17.III.1919 год.” На стр. 30, 32, 52 има автограф на Н. Василев, допълнен с информация за датата на прочитане – „17.III.1919, IIв класъ, Разградъ”. На стр. 52 има автограф на Д. В. Димитров, „IVа класъ, 30/IV.[1]917 год.” На същата страница има още един автограф, който не се чете. Много подчертавания в текста.
  310.
ШЕКСПИР, Уилиам. Антоний и Клеопатра : Трагедия в 5 д. / Уилиям Шекспир ; Прев. от рус. ез. в проза с прибавл. на ист.-крит. етюд и 113 обясн. забележки под ред. на Б. Райнов. - Варна, 1897 (Варна : печ. Взаимност). - 178 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; Т. 8 ).
  Четири документа в колекция „Редки и ценни издания”.
310.1. Инв.№ 4595/Х, дар от библиотеката при читалище „Образование” – с. Езерче. Нейният печат е поставен на заглавната страница, стр. 25, 65. Неясен автограф има на стр. 97; на стр. 178 с черно мастило е изписано: „Ив. Иван[ов] Разград 7./III.[1]915 год.” Свързващите листи на подвързията към първа и втора корица са изписани с бележки към пиесата. Драмата е представяна пред публика от актьори: Асия, Вера, Велчев, Миронов, Манол, Али, Ибрахим. От режисьорските бележки става ясно, че един актьор е изпълнявал няколко роли. Финалът на четвърто действие е: „пиятъ ракия. Завеса.”
310.2. Книжен том с твърда подвързия с инв.№ 3205/Х е бил част от библиотеката при читалище „Развитие”. Неин печат е поставен на заглавната страница, на гърба й, стр. 17. Печат на Околийско учителско дружество „Народен учител” – гр. Разград е поставен на заглавната страница, стр. 49, 113. Книгата е в добро състояние, има следи от наводнението. На стр. 34 списъкът с действащите лица е номериран с молив. На стр. 57 има автограф с черно мастило на Иван Николов.
310.3. Инв.№ 1807/Х е с отстранена твърда подвързия. Запазена е меката корица, на която за година на издаване е отпечатана 1898 (на заглавната страница – 1897). Нарушена е целостта на книжния том, няма липсващи страници. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” – на гърба на заглавната страница, стр. 17. На стр. 58 има бележка, написана с молив в празното поле: „Великия Симеон енев 8 кл.”
310.4. В конволют. Виж 245.2. На заглавната страница има автограф с черно мастило на Х. Д. Миндов, същият е поставен и на стр. 3 с допълнение „Р-дъ, 7/XI/[1]909 г.” На стр. 178 е изписано “Р-дъ, [1]913 м.6”. На много места има подчертани и отбелязани части от текста.
  311.
ШЕКСПИР, Уилиам. Венецианский търговец : Драма в 5 д. / Уилиам Шекспир ; Прев. Кръстю Ив. Мирски. - Варна, 1889 (Варна : печ. Христо Н. Войников). - 88 с. ; 20 см.
  Том с мека подвързия, инв.№ 571/09 в колекция „Редки и ценни издания”. Физическото състояние на книгата е добро, допълнително е подшита и се съхранява в картонена кутия. На първа корица и на титулната страница името на автора и заглавието на драмата са изписани на английски и български език. Предложената от Кръстю Мирски транскрипция на авторовото име е Уйллям Шейкспир. На четвърта корица е публикуван издателски списък на издадени от Кр. Мирски творби, преведени от него произведения и преводи, подготовени за печат.
  312.
ШЕКСПИР, Уилиам. Венецианский търговец : Драма в 5 д. / Уилиям Шекспир ; Прев. от рус. в проза с прибавл. на един ист.-крит. етюд и 80 обясн. забележки ; Под ред. на Б. Райнов. - Варна, 1900 (Варна : печ. Взаимност). - 132 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; Т. 9).
  312.1. Конволют от колекция „Редки и ценни издания” с инв.№ 10502/Х. Съдържа: Шекспир, Уилиам. Венецианский търговец : Драма в 5 д. – 1900; Степняк-Кравчински, С. М. Край Волга : Повест из живота на рус. революционери. – 1897; Вайткампф. Песталоциевата Гертруда като идеал на всяка майка и възпитателка. – 1906. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница. Леко е нарушена целостта на книгата, няма липсващи страници.
312.2. Книжен том с твърда подвързия от колекция „Редки и ценни издания” с инв.№ 1846/Х. Част от фонда на библиотеката при читалище „Развитие” - печат е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. Кръгъл печат на Дружество „Развитие” – Разград има на заглавната страница, стр. 25, 33, 49, 65, 73, 121.
  313.
ШЕКСПИР, Уилиам. Кориолан : Трагедия в 5 д. / Уилиам Шекспир ; Прев. от рус. в проза с прибавл. на един ист.-крит. етюд и 110 обясн. забележки ; Под ред. на Б. Райнов. - Варна, 1897 (Варна : печ. Взаимност). - 180 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; Т. VI ).
  Два тома в в колекция „Редки и ценни издания”. На последната страница е отпечатана Обща бележка от преводача Богомил Райнов, в която трагедиите „Кориолан”, „Юлий Цезар” и „Антоний и Клеопатра” са категоризирани като „индивидуализирана група на римската трилогия.”
313.1. Инв.№ 1806/Х с твърда подвързия. Печат на читалищната библиотека „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница и стр. 17. Печат на Дружество „Развитие” – Разград има на заглавната страница, стр. 17, 33, 49, 65, 89, 105, 145. Физическото състояние на тома и хартията е отлично, няма следи от наводнението.
313.2. Инв.№ 3364/Х има автограф на Б. Мустаков, изписан с черно мастило на заглавната страница. Книгата е била част от фонда на библиотеката при читалище „Развитие” – Разград. Физическото състояние на книжния том е отлично, но липсват стр. 19-20, 29-32. Вероятно е грешка на издателството, тъй като липсата е установена от читател, отразил фактите с бележки в полетата на стр. 21 и стр. 28. На много места в текста има подчертавания с молив, отбелязани части от текста със знак ”V”. На стр. 44 има обяснителни думи към персонажите на Виргилия „жена” и Волюмния „майка”. На последната страница е поставен печат от Антикварна книжарница, с който се определя цена на книгата - 5 лв., предлагана за продажба с консигнация, пореден номер на екземпляра в антиквариата – 415/ 8, и годината на продажба – [19]56.
  314.
ШЕКСПИР, Уилиам. Крал Ричард III : Трагедия / Уилиам Шекспир ; Прев. от ориг. - Шумен : сборник Почивка, 1893. - 99 с. ; 23 см.
  Документ с инв.№ 611/09 в колекция „Редки и ценни издания”, с твърда подвързия. Носи кръгъл печат на Окръжно реално училище – Разград, поставен на заглавната страница и стр. 9. Печат на училищната библиотека при Първо средно смесено училище „Н. Й. Вапцаров” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Бележки за действащи лица, уточняващи роднински връзки между тях, са изписани с черно мастило на стр. 39. На свързващият лист на подвързията в края има автограф на Р. Бонов; на последната корица има автограф на Ив. Даскалов.
  315.
ШЕКСПИР, Уилиам. Юлий Цезар : Трагедия в 5 д. / Уилиам Шекспир ; Прев. от англ. Ив. П. Славейков. - Пловдив, 1882 (Пловдив : Центр. печ. Ед. Дионе). - 92 с. ; 19 см.
  Екземпляр с премахната твърдата подвързия, инв.№ 1896/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Книжният том е със съхранена цялост, няма липсващи страници. Принадлежал е на библиотеката при читалище „Развитие” – печат е поставен на гърба на заглавната страница, стр.13. Кръгъл печат на Дружество „Развитие” – Разград има на заглавната страница, стр. III, 19. Публикуваните в началото на книгата Предисловие от преводача и „Бележка върху Юлий Цезар” са номерирани с римски цифри; пагинацията на текста на драмата продължава тази на въвеждащите текстове, но вече с арабски цифри. Транскрипцията на авторовото име, предложена от преводача Иван Славейков, е Вилям Шейкспир. На места в текста има подчертани изречения с обикновен и с червен молив. Нанесени са поправки на забелязани печатни грешки. На стр. 40 към част от текста: „… и аз ще са боря с неща *невъзможни,…” е добавен коментар като бележка под линия: * неуместно”.
  316.
ШЕКСПИР, Уилиам. Юлий Цезар : Трагедия в 5 д. / Уилиам Шекспир ; Прев. от рус. в проза, с прибавл. на един ист.-крит. етюд и 90 обясн. забележки ; Под ред. на Б. Райнов. - Варна, 1897 (Варна : печ. Взаимност). - 136 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; Т. 7).
  Том от колекция „Редки и ценни издания” с инв.№ 1844/Х. Книгата е била част от фонда на библиотеката при читалище „Развитие” – неин печат има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Печат на Дружество „Развитие” – Разград е поставен на заглавната страница, стр. 33, 49, 57, 81, 105.
  317.
ШИЛЕР, Йохан Кристоф Фридрих фон. Орлеанска дева : Романт. трагедия в 5 д. / Й. Кр. Фр. Фон Шилер ; Прев. от ориг. Ненчо Йорд. Ненов. - Пловдив : книж. Д. В. Манчов, 1879. - 116 с. ; 20 см.
  В книгата авторът не е означен. Името на Шилер е изписано с ръкописен шрифт, черно мастило над заглавието на титулната страница. Документ с инв.№ 344/10 в колекция „Редки и ценни издания”, дар от 2010 год. На заглавната страница, стр. 25 има поставен кръгъл печат на Разградска окръжна мъжка гимназия „Йосиф I”. Документът е с твърда подвързия, нарушена е целостта на книжното тяло – липсват стр. 113-116. На титулната страница има екслибрис на „Книжарница Ст. Георгиевъ – Варна”. Преводната драма е посветена на „многострадалный” Юрдан Ненов, баща на преводача, „в знак на синовна признателность.” За Ненчо Йорданов Ненов това е първият издаден превод, което определя емоционалната стойност на „този пръв трудец”. В списъка с действащи лица името на Жана Д`Арк в транскрипция е преведено „Ивана”; поправено е с молив. На стр. 33 „съвпътниците” е поправено на „чиновниците”; на стр. 39 е изписано: „Прочела Д. Георгиева, гр. Разградъ”; на стр. 69 в полето е написано: „(глупости) Ура! Да живей Ивана”.
  318.
ЮГО, Виктор. Анжело : Падуанский тиранин : Драма в 4 д. / Виктор Хюго ; Прев. от фр. Х. М. Басан, П. Хр. Генков. - Варна, 1895 (Варна : печ. Хр. Н. Войников). - 88 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; № 4).
  Документ с инв. № 2106/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката при читалище „Развитие” е поставен на заглавната страница, стр. 31, 63, 87. На титулната страница има печат за дарение, направено „на читалище Развитие в гр. Разград” от В. Шилаков . Съдържа предисловие от автора, написано през 1835 год.
  319.
ЮГО, Виктор. Бурграфите : Драма в 3 д. / В. Хюго ; Прев. от фр. Х. М. Басан, П. Хр. Генков. - Варна, 1895 (Варна : печ. Хр. Н. Войников). - 84 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; № 2).
  С предисловие от автора. Три документа в колекция „Редки и ценни издания”.
319.1. Инв.№ 2113/Х има печат на Дружество „Развитие” на първа корица, заглавната страница, стр. 11, 29, 50, 84; печат на читалищната библиотека е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17. На места има отбелязвания в текста, задраксани думи, заменени с по-подходящи. Надпис с молив на гърба на титулната страница свидетелства, че пиесата е поставяна пред публика: „Играна на 11 Ноемвр. [18]95 г. 260 л. приходъ”. Месецът е написан първоначално „Юний”, задраскан и поправен.
319.2. Инв. № 2114/Х има печат на библиотеката при читалище „Развитие” на гърба на заглавната страница, стр. 17. Печат на Дружество „Развитие” е поставен на първа корица, титулната страница, стр. 3, 11, 13, 46.
319.3. Книжен том с инв. № 3339/Х е дар от Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград, чийто печат е поставен на свързващият лист на подвързията в началото и стр. 17, 31, 49. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Твърдите корици са разделени от коженият гръб на книгата, няма липсващи страници.
  320.
ЮГО, Виктор. Бюг Жаргал : Роман / Виктор Хюго ; Прев. А. Тошев. - Солун : книж. Никола Ив. Бояджиев и сие, 1889 (Пловдив : центр. печ. Х. Генадиев). - 221 с., 1 л. : ил. ; 20 см.
  Екземпляр с инв. № 273/10 в колекция „Редки и ценни издания”, постъпил като дарение от читалищната библиотека в с. Дряновец, Разградска област. Печат на библиотеката е поставен на свързващият лист на подвързията в началото, заглавната страница, стр.1 (литография на Б. Жаргал), стр. 3, 15. На титулната страница има екслибрис на Книжарница „Напредъ” – София и автограф с инициали Д. Ан. В.
  321.
ЮГО, Виктор. Деветдесет и третя година : Роман / Виктор Хюго ; Прев. Ив. Ев. Гешов. - Пловдив, 1881 (Пловдив : бързотискна печ. и литогр. Хр. Г. Данов). - 276 с. ; 22 см.
  Книжен том с твърда подвързия, инв. № 693/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Дружество „Развитие” – Разград е поставен на заглавната страница, стр. 3, 19, 33, 67, 71, 99, 115, 121, 147, 167, 193. На гърба на титулната страница и на стр. 17 е поставен печат на библиотеката при читалище „Развитие”. Името Радушъ е написано с черно мастило на стр. 125 (също и на стр. 129). На същата 125 стр. има автограф на Ив. П. Арабов (също и на стр. 199, с допълнение „у-къ VI а кл. 1911 год.”); след кратък коментар „патка!” е започнала „дискусия” със следното съдържание: „само глупците се подписватъ където трябва и нетрябва”, „Ами ти защо дращи по книгата бе диване”. Празните полета предизвикват към „творчество” читателя, изморен от внимателното следене на текста. На стр. 171 има бележка, изписана с молив „Още има 101 стр.”. Страници 232-233 са слепени и скъсани при опит да бъдат разделени. Книжният том е добре запазен, въпреки следите от намокряне на хартията.
  322.
ЮГО, Виктор. Избрани речи и прокламации / В. Хюго ; Прев. от фр. Д. Ризов. - София : книж. Хр. Олчев, 1896 (София : печ. Напредък). - 8, 208 с. ; 22 см.
  322.1. В конволют. Виж 26.2. Тома е бил част от библиотеката на А. В. Изворов, чийто автограф с черно мастило е поставен на заглавната страница: „Изъ книгите на…”. В предговора Д. Ризов уточнява, че е подбрал най-хубавите и най-типичните за Юго речи от „8-те обемисти тома, озаглавени „Думи и дела” и съдържащи речите, прокламациите и посланията” на автора. Техническа грешка в книговезницата е разменила местата на първа, втора и трета кола – страници от 15 до 48 са попаднали между страници 2 и 3. Подчертани със син молив изречения има на стр. 87, 89 в речта „Свободата на печатът.”
322.2. Том с инв. № 1109/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” има на гърба на заглавната страница, стр. 17. Кръгъл печат на Дружество „Развитие” – Разград е поставен на титулната страница, стр. 3, 5 (на предговора, който е с отделна пагинация), стр. 3, 85. Автографи с молив и инициали П. В. и Л. И. са поставени на стр. 43. На много места в текста има отбелязани цели абзаци; в съдържанието е подчертана речта „Заточението” и прокламацията „Българските кланета”. На последната страница с молив пише „Разгр.[адско] Ч.[италище] Разв.[итие]”. Има следи от наводнението.
  323.
ЮГО, Виктор. Историята на едно престъпление : Показание от един свидетел : Ч. 1-3 / В. Хюго ; Прев. от фр. Д. Хаджииванов. - Пловдив : А. Паламидов, 1884-1885 (Пловдив : Областна печ.). - 21 см.
  В един книжен том с инв. № 495/Х, колекция „Редки и ценни издания”, са подвързани: Ч. 1. - 1884. - 158 с.; Ч. 2. - 1884. - с. 159-336 с.; Ч. 3. - Сливен, 1885 (Сливен : в. Бълг. знаме). - с. 337-501, III с. В Част 1 е означено 2. издание, а в другите – първо издание. Всяка книга има своя заглавна страница. Пагинацията е продължаваща в трите отделни части, различава се единствено номерацията на страниците със съдържанието. В края на първа и трета книга има поместени „Изяснения от преводача на посочените в книгата бележки”. Печат на библиотеката към читалище „Развитие” е поставен на заглавната страница на Част 1. Портрет на Виктор Юго и неговото посвещение „Тая книга е повече от своевременна: тя е необходима. Азъ я издавамъ на святъ. Парижъ, 1 октомврий 1877.” - в началото. Следва кратка забележка от автора, отнасяща се до историята на написване на книгата. Документът носи следи от наводнението, има наноси.
  324.
ЮГО, Виктор. Последния ден на осъдения на смърт : Роман / Виктор Хюго ; Прев. от рус. - Севлиево, 1890 (Севлиево : скоропеч. П. Мутафов и сие). - 127 с. ; 21 см.
  Екземпляр с инв. № 3141/Х от колекция „Редки и ценни издания” носи печата на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград. Поставен е на заглавната страница, стр. 47, 81. В началото са публикувани предговор от преводача от май 1890 год. и „Предговор на автора” подписан на 15 май 1832 год. В подробната встъпителна статия важните изводи на Юго са напечатани с курсив: „Цивилизацията не е нищо друго, освен ред последователни преобразования. …Кръста ще замени дараджата – и това е то всичко.” Впечатление прави факта, че при набирането на текста е пропусната буква „ъ”, която според граматическите правила е поставяна в края на думите, завършващи със съгласна буква. Тази грешка е поправена с молив в „Предговоръ отъ автора”, но не и в целия текст. След съюза „с” е поставян апостроф (`) за свързване със следващата дума. На първа корица е залепен плик с извлечения от правилата за ползване на читалищната библиотека „Развитие”. Книжният том е запазен, въпреки че липсва коженият гръб на подвързията; има следи от намокряне на хартията.
  325.
ЮГО, Виктор. Рюи Блаз : Драма в 5 д. / В. Хюго ; Прев. от фр. Х. М. Басан, П. Хр. Генков. - Варна, 1895 (Варна : печ. Хр. Н. Войников). - 116 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; №1).
Cover_page В колекция „Редки и ценни издания” има два екземпляра от изданието. С предговор от автора. Транскрипцията на авторовата фамилия е „Хюго”.
325.1. Документ с инв. № 3336/Х е добре запазен, с незначителни следи от наводнението. Има печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” – Разград на свърващият лист на подвързията в началото, стр. 25, 43. Печат на читалищната библиотека „Развитие” е поставен на гърба на заглавната страница, стр. 17.
325.2. Том с инв. № 10475/Х има печат на библиотеката при читалище „Развитие” на гърба на заглавната страница. Нарушена е целостта на книжното тяло, няма липсващи страници. Твърдите корици са запазени, липсва коженият гръб на подвързията. На свързващият лист на подвързията в началото има автограф на Г. Димитров. Същият автограф е поставен с черно мастило на титулната страница и допълнение „Принадлежи на… 1896 год.” В полето горе на заглавната страница е изписано: „Принадл. Г-ну П. Мамарчевъ – Варна”. Инициалът П. е поправен на Г. Д.
  326.
ЮГО, Виктор. Хернани : Драма в 5 д. / Виктор Хюго ; Прев. от фр. Х. М. Басан, П. Хр. Генков. - 2. изд. - Варна, 1895 (Варна : печ. Хр. Н. Войников). - 105 с., 1 л. : портр. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; № 3). Два тома в колекция „Редки и ценни издания”.
  Два тома в колекция „Редки и ценни издания”.
326.1. Инв.№ 1796/Х е с нарушена цялост на книжното тяло, няма липсващи страници. Състоянието е добро. На заглавната страница има автограф, който не може да се разчете.
326.2. Инв. № 3338/Х има печат на библиотеката при читалище „Развитие”, поставен на гърба на титулната страница, стр. 17. Печат на Окръжно учителско дружество „Народен учител” - Разград  има на стр. 5, 9, 103. На стр. 65 има автограф на Николов. Състоянието на документа е сравнително добро, липсва долния ляв ъгъл на втората корица.
  327.
ЮГО, Шарл Виктор. Клетниците : Драма в 5 д. и 12 карт. / Шарл Хюго ; Прев. Х. М. Басан, П. Хр. Генков. - Варна, 1896 (Варна : печ. Взаимност). - 80 с. ; 19 см. - (Театрална библиотека ; Сер. II, № 3).
  Документ с инв. № 3329/Х от колекция „Редки и ценни издания”, подвързан с твърди корици. Дар от Разградска мъжка прогимназия. На първа корица е прегован надпис „Р. М. Прогимн.” Тома е в отлично състояние, със запазена цялост на книжното тяло.
  328.
ЮТРО издадено в полза на Българска майчица / Редигували: Анание Явашов, Койчо Божков. - Прага : печ. на Ед. Грегра, 1883. - 159 с. : 5 л. портр. ; 21 см.
  Документ с инв.№ 530/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Сборник със смесено съдържание, съставен от студентите в Прага: „Анание И. Явашовъ, Койчо Божковъ, Алекс.[андър] Теодоров, Г. Гаговъ, Луканъ Б. Хашновъ”. Печат на Дружество „Развитие” има на заглавната страница, първа страница на Предговора на издателите, на листите с портрети, стр. 117. Въвеждащите текстове не са номерирани. С изключение стиховете на Кочо Божков, всички включени статии са преводни. Издание с краеведско значение поради участието на Анание Явашов в редактирането, една авторска публикация и превод на три статии. Има следи от намокряне, целостта на книжния том не е нарушена.

15.2.1 ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ. ИЗДАНИЯ НА ЧУЖД ЕЗИК

  329.
БЕЛЛАМИ, Эдуард. Через сто лет = (Looking backward) : [Фантаст.] роман Эдуарда Беллами / Пер. с англ. Ф. Зинин. - Санкт-Петербург: Ф. Павленков, 1891 (Санкт-Петербург : Типограф. газеты „Новости”). – III, 312 с.; 20 см.
  В конволют. Виж 28. На заглавната страница има автограф с черно мастило. На гърба й е отпечатан издателски списък с предвидените за печат книги от нова биографическа библиотека „Жизнь замечательных людей”. Предисловието на романа индиректно го определя като фантастичен с допълнението: „Историческое отделение Шоумет – колледжа в Бостон, 28 декабря 2000 г.”
  330.
БУЛЬВЕР-Литон, Эдвард Г. Последние дни на Помпеи : Роман / Бульвер-Литон ; Прев. от англ. Л. Гей. - Санкт-Петербург : изд. А. С. Суворина, 1893 - . - 18 см. – (Новая библиотека Суворина).
Т. 1. - 1893. - 268 с.
Т. 2. - 1893. - 214 с.
  Двете части на романа са подвързани в един книжен том с инвентарен № 683/09, колекция „Редки и ценни издания”. Екслибрис на д-р Милко А. Изворов е поставен на свързващият лист на подвързията в началото, заглавната страница, стр.1. Двете части имат самостоятелни титулни страници, на които има автограф от Анастас В. Изворов. В края на всеки том е публикуван подробен издателски списък, чиито страници не са номерирани. На последната корица на двата тома е отпечатан списък с излезлите заглавия от Нова библиотека.
  331.
ГЮГО, Виктор. История одного преступления : (Показание свидетеля) / Виктор Гюго ; Перев. с франц. А. П. Нахимова. - Санкт-Петербург : Слово, 1879. - 411 с. ; 25 см.
  Документ с инв.№ 402/10 от колекция „Редки и ценни издания”. Дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Подвързан с твърда подвързия, книжният том е повреден от вода – хартията е пожълтяла, има следи от мухъл, последната корица е деформирана. Целостта на тома не е нарушена, няма откъснати и липсващи страници. Лекарският печат на д-р Изворов е поставен на свързващият лист на подвързията в началото и на заглавната страница. На стр. 4 има кратка забележка от В. Юго. Коментари са оставени на стр. 138: като бележка под линия превод на стих „О, позоръ, един свързан солдатин, срамъ на Цезаровото наследство, днес е упятвач на духовете на основата на своята защита, отбрана!”; стр. 143: в бележка е преведено от френски „малка перачница”; стр. 148: цитат в бележка е допълнена с информация  за източника „Чолхе : История на престяпленията от 2 декемврий”.
  332.
ДАНТЕ Алигиери. Божественная комедия : [Поэма] / Данте Алигиери ; Перев. с итал. В. А. Петрова. - 3. испр. изд. - Санкт-Петербург, 1878 (Типогр. Л. В. Фомина). – XVII, 232 с. ; 21 см.
  Документ с инв. № 894/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Печат на Дружество „Развитие” има на свързващият лист на подвързията в началото, заглавната страница, стр. 9, 31, 111. Издание с твърда подвързия, запазена цялост на книжното тяло. Има леки следи от намокряне на хартията. На първа корица е залепен плик с извлечение от Правилата за ползване на библиотечни материали, поставена в плика „Книжна картичка” – идентификатор на библиотечния документ. Книжният том е подвързан в книговезницата на Симеон Икономов – Разград, поставен етикет на първа корица. На титулната страница има надпис с черно мастило: „Изъ книгъ Василия П. Ридковскаго”. Изданието е допълнено с встъпителна статия за Данте, с отделна пагинация, и обяснителни бележки към всяка глава на поемата. На последният лист е отпечатана датата на позволението за печат от цензурата „2 октомври 1878 г., Санкт-Петербург”. В празното поле долу има надпис с молив: „А[настас] И[зворов] Разгр.[ад]Ч.[италище]”Разв[итие]”.
  333.
НЕКРАСОВ, Николай Алексеевич. Полное собрание стихотворений в 2-ух тт. : С портретом, факсимиле и биографическимъ очеркомъ / Н. А. Некрасов. – 6 изд. - Санкт-Петербург : Типогр. А. С. Суворина, 1895 - . - 22 см.
Т. 1. 1842-1872. - 1895. – XXIX, 608 с.
Т. 2. 1873-1877. - 1895. - 565 с.
  Т. 1.: Книжен том с инв. № 408/10 в колекция „Редки и ценни издания”. На коженият гръб на подвъдрзията са преговани името на автора, заглавието и името на Л. Митов. На свързващият лист на подвързията е поставен автограф и надпис: „Изъ книгите на Анастас В. Изворовъ”, автограф има на заглавната страница. Книгата е дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Биографичният очерк за Некрасов е с отделна пагинация. Приложените факсимиле на стихотворението „Русь” и литография на образа на поета са с високо полиграфическо качество – „Печ[ат] со стали Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигъ”. Под портрета е отпечатан автографа на Некрасов.
Т. 2.: Инв. № 675/09, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от д-р Милко А Изворов през 2010 год., автограф на Анастас В. Изворов е поставен на свързващият лист на подвързията в началото и на заглавната страница. На коженият гръб на подвързията са преговани същите надписи като на том 1. В края на тома са добавени предметен и азбучен показалец на произведенията, включени в двутомното издание. Предметният показалец групира стиховете по теми, като след всяко заглавие следва годината на написване. Азбучният показалец указва номера на тома и страницата, където е публикувано съответното стихотворение.
  334.
ПУШКИН, Александр Сергеевич. Полное собрание сочинения А. С. Пушкина в 10 тт. : С портретом, биографией и писмами Пушкина / Александр С. Пушкин. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1887 (Типогр. Тов. "Обещественная польза") - . - 14 см.
Т. 3. - 1887. - 399 с.
  Инв. № 155/99, колекция „Редки и ценни издания”. Дар от Стойка П. Курдова през 1999 год. Книжният том е със запазена цялост, твърда подвързия. На коженият гръб на подвързията са преговани името на автора, поредност на тома и „Разградско Гарн. Събрание”. В края има списък с учебни ръководства и пособия на издателството на Ф. Павленков.
  335.
ПУШКИН, Александр Сергеевич. Сочинения : Стихотворения / А.С.Пушкин. - 3. изд.. - Санкт-Петербург : Изд. А. С. Суворина, 1887. - 311 , ХІV с. ; 16 см.
  Инв. № 418/10, в колекция „Редки и ценни издания”, подвързан в едно книжно тяло с: Пушкин, Александр Сергеевич. Сочинения : Историческия сочинения и путешествие в Арзрум. – 1887. На титулната страница и на страница първа има екслибрис на Анастас В. Изворов. Многобройни автографи с молив на заглавната страница, както и един с черно мастило в празното поле горе; с червен молив е изписано „ІІ б”. В края на изданието са публикувани забележки. Следва „Азбучно съдържание на четвърти том” и съдържание на „Песни на западните славяни”. На последната страница има автограф с молив на [А.] Изворов. Подчертавания и отбелязване с молив в текста.
  336.
ПУШКИН, Александр Сергеевич. Сочинения : Исторические сочинения и путешествие в Арзрум / А. С. Пушкин. - 3. изд.. - Санкт-Петербург : Изд. А. С. Суворина, 1887. - 467 с. ; 16 см.
  Документ с инв. № 418/10, в колекция „Редки и ценни издания”, подвързан в едно книжно тяло с: Пушкин, Александр Сергеевич. Сочинения : Стихотворения. – 1887. Дар от Д-р Милко А. Изворов през 2010 г. На заглавната страница и на стр. 1 има печат „Анастасъ В. Изворовъ”, който удостоверява принадлежността на тома към библиотеката на видния разградчанин. На титулната страница има печат на Книжарница А. Димитров – Русе.
  337.
РЕШЕТНИКОВ, Федорь Михайлович. Сочинения в 2 тт. / Ф. М. Решетников ; Вступ. М. Протопов. - Санкт-Петербург : Ф. Павленкова, 1890 (Типогр. газеты Новости). - . - 27 см.
Т. 1. - 1890. - 678 с.
Т. 2. – 1890. – 748 с.
  Двата тома са подвързани в едино книжено тяло. Инв. № 420/10, колекция „Редки и ценни издания”, дар от д-р Милко А. Изворов през 2010 год. Негов печат е поставен на свързващият лист на подвързията в началото, на гърба на листа с портрета на писателя, заглавната страница, стр. 294. Особеност на изданието е, че текста е разположен в две колони като всяка колона има отделна пагинация. Така реалният брой на страниците е 339 в първи том и 374 – във вторият. На титулните страници е поставен надпис с черно мастило: „Изъ книгъ Анастасъ В. Изворовъ”.
  338.
УСПЕНСКИ, Глеб И. Сочинения в 2 тт. / Глеб Успенски ; Вступ. Н. Михайловски. - Санкт-Петербург : Ф. Павленкова, 1889 (Типогр. Общественная польза). - . - 27 см.
Т. 2. - 1889. – VIII, 1256 с.
  Подвързан с твърди корици книжен том с инв. № 426/10, дар от д-р Милко Изворов през 2010 год. Негов печат е поставен на свързващият лист на подвързията в началото, на гърба на листа с портрета на писателя, заглавната страница, стр. 4. Текстът е отпечатан в две колони и всяка от тях е с отделна номерация. Реалният брой страници е 628. Страниците със Съдържание са с отделна пагинация от основния текст. На титулната страница има надпис „Изъ книгъ Ан. В. Изворов”.
  339.
ШЕКСПИР, В. Полное собрание сочинений В. Шекспира в проза и стихах / В. Шекспир ; Перев. П. А. Каншин. - Санкт-Петербург : Изд. С. Добродяева, 1893 - . - 17 см.
Т. 4. Король Генрих IV. Король Генрих V. - 1893. - 340 с.
Т. 5. Мера за меру. Тимон Афинский. Зимняя сказка. Лукреция. – 1893. - 316 с.
Т. 6. Жизнь и смерть короля Ричарда III. Венецианский купец. Троил и Крессида. – 1893. - 292 с.
Т. 7. Король Генрих VI. Венера и Адонис. - 1893. - 292 с.
Т. 8. Два Веронца. Король Генрих VIII. Тит Андроник. Сонеты. – 1893. - 284 с.
Т. 9. Кориолан. Юлий Цезар. Антоний и Клеопатра. Жалобы влюбленной. Феникс и голубка. – 1893. - 284 с.
  Три книжни тома с твърда подвързия имат един общ инвентарен № 317/Х в колекция „Редки и ценни издания”. Заедно са подвързани Том 4-6 (две книжни тела) и Том 7-10. Върху кожения гръб на книгите са преговани името на автора, заглавието на многотомното издание и номерата на томовете. Всички имат печат на Дружество „Развитие” – на заглавните страници, на листите с илюстрации и литографии. Многотомното издание е отпечатано като безплатно приложение към списание „Живописное обозрение” за 1893 год. Всеки том е илюстриран с красиви литографии.
  340.
ШЕЛГУНОВ, Николай Васильевич. Сочинения в двух томах. / Н. В. Шелгунов. - Санкт-Петербург : Ф. Павленкова, 1891 (Типогр. газеты Новости). - . - 26 см.
Т. 1. - 1891. - LXIV, 734 с.
Т. 2. - 1891. –788 с.
  Двата тома са подвързани в едно книжно тяло с инвентарен № 427/10, колекция "Редки и ценни издания". Авторският текст е отпечатан в две колони, номерацията за всяка от тях е различна. Реалният брой страници в първи том е 392, а във втори том – 394. В началото на том 1 е отпечатан портрет на автора, а предговорът, съдържанието и встъпителната статия, написана от Н. Михайловски, имат отделна пагинация. Обозначена с римски цифри, номерацията е към всяка от колоните, които са по две на страница; реалният брой страници е 32. Изданието е дар от д-р Милко Изворов от 2010 год. На заглавната страница на том първи с черно мастило е изписано: "Изъ книгъ Студента Ан. В. Изворовъ". Титулната страница на втори том допълва информацията за притежателят на книгата: "Студентъ Юристъ", следва автограф. На места в текста има подчертаване с червен и син молив, с обикновен молив. Направен е превод на някои думи, като тяхното значение е изписано над или встрани на самата дума. На свързващият лист на подвързията в края на тома с мастило е изписано числото 381, което вероятно указва неговият пореден номер в личната библиотека на Анастас В. Изворов.

ЧАСТ 16. ДОКУМЕНТИ БЕЗ ИНВЕНТАРЕН НОМЕР

  341.
КИЛИФАРСКИ, Христо Стоянов. Какво става в Разградската гимнзазия? : Ex ore parvulorum veritas / Хр.[исто] К[илифарск]-и. - Разград : Изд. авт., 1896 (Разград : печ. С. Килифарски). - 16 с. ; 18 см.
  Съдържа: I. Причината за ученическите вълнения; II. Изключването на 22 ученика от VII кл. на Разградската окръжна гимназия. Из гимназиите на цяла България. Два документа без инвентарен номер във фонда на отдел „Краезнание”. Добре запазен документ, подвързан с кадастрон. Във фонда на отдел „Краезнание”.
  342.
НАШАТА задача : Глас на "Народен учител". - Русе : Няколко разградски нар. учители, 1889 (Русе : печ. Н. Л. Каравелов и сие). - 46 с. ; 25 см.
  Документ във фонда на отдел „Краезнание”. С мека подвързия, много добре запазен. Представя пред вниманието на обществото, местната и централна власт общественото положение, статута на учителската професия и проблемите в образованието. Задълбочен анализ на предпоставките и исторически събития, предхождащи настоящият момент: „Ний нарочно допустнахме и се разпростряхме въ първите глави върху туй какъ върви развитието въобще на обществата, въ същото време и очъртахме въ кратки чърти миналото на нашето общество, за да можемъ да съдимъ за сегашното му положение.”
  343.
ВОЙНИКОВ, Добри Попов. Сборник от разни съчинения / Изчерпени от французката литература и преведени с прибавления на няколко български съчинения за пример на младите, что ся занимават с писменост от Добря В. Попова ; Издаден от Р. И. Блъскова. - 1. изд. - Цариград - Галата : В книгопечатницата на Д. Цанкова, 1860. - [6], VI, 238 с. ; 21,6 см.46
  Документ без инвентарен номер в колекция „Редки и ценни издания”, със запазена цялост. Липсват корици, заглавна страница, стр. 237 - 238. Хартията има наноси и следи от намокряне. Идентифициран от информация в предговора. Библиографското описание е от виртуална библиотека COBIB.BG. Въвеждащите текстове – предговори от Добри Войников и Р. И. Блъсков не са номерирани. Страниците със Съдържание са с различна пагинация. В края са публикувани „Прибавление (пропуснато отъ цензура-та)” и „Имена-та на родолюбивы-ты спомоществователи”. На места има отбелязани части от текста със знак „Х”, „+”. На стр. 58 в полето горе има коментар, изписан с черен молив: „Въ тiя ужястни тъмници нема никаква разлика”; в полето долу: „гдето там ще намериш /не се чете/ невинна душа”. На стр. 142: „играеше тихи ветрове”; стр. 151: „та ще покрише лошевината от самото учение на душата”; стр. 152: „... слава и благословяни града”; стр. 174: „Браво за Спарта”; стр. 185 автограф с инициал Д. На свързващият лист на подвързията в края има надпис на арабски. В книгата читател е „забравил” хартиен плик от аптеката на Б. Торчанов, Разград (надпис на български и френски език) и четвърт лист с текст на френски, красиво изписан с черно мастило.
  344.
ФЬОЙЕ, Октав. Дневникът на една жена : Роман / Октав Фьойе ; Прев. [Симеон] И-в [Икономов]. - 2. изд. - Разград, 1896 (Разград : скоропеч. Симеон Икономов). - 192 с. ; 25 см.
  Първото издание на романа е от 1887 год. Документ във фонда на отдел „Краезнание”.